• Karar No: 2007/UY.Z-535
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :107
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UY.Z-535
Şikayetçi:
 Me-Sa İnşaat Mad. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti., Ontemmuz Mah. Alpaslan Sok. 6 ZONGULDAK
 İhaleyi yapan idare:
 Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Vilayet Binası Kat:3 Gazipaşa Cad. 67100 ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2006 / 41328
Başvuruya konu ihale:
 2006/158878 İhale Kayıt Numaralı “Zonguldak Alaplı 4 Derslikli Anaokulu İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.02.2007 tarih ve 06.08.04.0111/2007-53E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 20.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Zonguldak Alaplı 4 Derslikli Anaokulu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Me-Sa İnşaat Mad. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 21.12.2006 tarih ve 41328 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Tespit edilen aykırılıkların giderilerek şikayetçinin değerlendirmeye alınmak suretiyle ihale işlemlerine devam edilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; anahtar teknik personele ilişkin SSK belgelerinin idarece geçersiz sayıldığı, halbuki sunmuş oldukları belgenin geçerli olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin isteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeleri düzenleyen 41 inci maddesinde;  “İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair bilgi ve/veya belgeler ile isteklinin yönetim kadrosu ve işi yürütecek teknik personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler, deneyim süresini gösterir ilgili meslek odası üye belgesi veya işletmedeki çalışma süresini tevsik eden sosyal güvenlik kurumu onaylı prim ödeme belgelerinin istenmesinin ve incelenmesinin gerekli görüldüğü ihalelerde bu bilgi ve belgelerin bir kısmı veya hepsi istenebilir ve bunlar üzerinden asgari yeterlik kriterleri belirlenebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Şikayete konu ihalede isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin düzenlemeleri ihtiva eden ilanın 4.3.2. ve idari şartnamenin 7.3.2. maddesinde; 1 adet inşaat mühendisi veya mimar istenmiştir.

 

            Şikayetçi tarafından teklif zarfı kapsamında anahtar teknik personele ilişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin sunulduğu, bu bildirgenin elektronik ortamda temin edilen bir belge olduğu, üzerinde bir onayın bulunmadığı görülmüştür.

 

4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’nun Çeşitli Hükümler Başlıklı 21 inci maddesinde “… Kurumca belirlenecek iletişim araçları esas olmak üzere, Kurumun prim tahsilatı, tescil, tahsis ve sağlık hizmetleri uygulamaları dahil bütün işlemleri internet ve her türlü elektronik bilgi iletişim, araç ve ortamı ve benzeri araçlar üzerinden yapılır ve arşivlenir. Elektronik ortamda bilgi ve belge istenebilir veya bilgi ve belge verilir.

Kurum, faaliyetleri ile ilgili belgelerin asıllarını veya mümkün olmadığı hallerde sıhhatlerinden şüpheyi davet etmeyecek kopyalarını ve yazıların makine ile alınmış suretlerini saklamak zorundadır. Bu belgeler mikrofilm, mikrofiş şeklinde veya elektronik, manyetik veya benzeri ortamlarda saklanır.

Elektronik veya bilgi işlem ortamında yapılanlar dahil her türlü işlemlerin ve arşivlenen bilgilerin tespit ve tevsikinde Kurumun kayıtları esas alınır. Bu bilgi ve belgeler adli ve idari merciler nezdinde geçerlidir.

İnternet, elektronik ve benzeri ortamda bilgi ve belge alınıp verilmesi ve arşivleme konularına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

…” hükmü,

 

16.01.2004 tarih ve 25348 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 01.05.2004 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile Bilgi ve Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması, Verilmesi ve Saklanması” başlıklı dördüncü bölümünün, prim ve hizmet belgesinin tanzimi, verilmesi ve saklanması hususlarını düzenleyen 20 nci maddesinin (h) bendinin son fıkrasında;  “Bu belgelerin, internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortam ile Kuruma gönderilmesi ve Kurumca üretilen kontrol kodunu içeren bilgisayar dökümünün işyerine asılması halinde bu maddenin (j) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla, ayrıca Kurumca tasdik koşulu aranmaz.” hükmü ile,

 

            Aynı Yönetmeliğin, işlemlerin elektronik ortamda yapılması hususlarını düzenleyen 21 inci maddesinde;              “Kurumun prim tahsilatı, tescil, tahsis ve sağlık hizmetleri uygulamalarından Kurumca tespit edilecek belge ve işlemler, Kurumca belirlenecek esas ve usullerle internet ve her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamı ve benzeri araçlar üzerinden yapılabilir ve arşivlenebilir. Elektronik ortamda bilgi ve belge istenebilir veya bilgi ve belge verilebilir.

            Kurum faaliyetleriyle ilgili belgelerin asıllarını veya mümkün olmadığı hallerde doğruluğundan şüphe duyulmayacak kopyalarını ve yazıların makine ile alınmış suretlerini saklamak zorundadır. Bu belgeler mikrofilm, mikro fiş şeklinde veya elektronik, manyetik ya da benzeri ortamlarda saklanabilir.

            Elektronik veya bilgi işlem ortamında yapılanlar dahil, her türlü işlemlerin ve arşivlenen bilgilerin tespit ve tevsikinde Kurumun kayıtları esas alınır. Bu bilgi ve belgeler adli ve idari merciler nezdinde geçerlidir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Sosyal Sigortalar Kurumunun “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, e-bildirge uygulaması ve Servislerin Yeniden Yapılandırılması” konulu 06.04.2004 tarih ve 16-313 Ek sayılı Genelgesinin I-Genel Açıklamalar bölümünde;  “4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 21’inci maddesi ile Kurumca belirlenecek iletişim araçları esas olmak üzere, Kurumun prim tahsilatı, tescil, tahsis ve sağlık hizmetleri uygulamaları dahil bütün işlemlerinin internet ve her türlü elektronik ve bilgi iletişim, araç ve ortamı ve benzeri araçlar üzerinden yapılacağı, internet, elektronik ve benzeri ortamda bilgi ve belge alınıp verileceği, elektronik veya bilgi işlem ortamında yapılanlar dahil her türlü işlemlerin ve arşivlenen bilgilerin tespit ve tevsikinde Kurumun kayıtlarının esas alınacağı, bu bilgi ve belgelerin adli ve idari merciler nezdinde geçerli sayılacağı ve arşivleme konularına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle belirleneceği, yine anılan Yönetmeliğin 21’inci maddesinde de, söz konusu Kanun maddesi hükmüne paralel düzenlemeler yapılarak, Kurum ve işverenler arasındaki ilişkiler ile tarafların birbirlerine karşı olan hak ve yükümlülüklerini düzenlemek için sözleşmeler yapılabileceği öngörülmüştür.” hükmü,

 

            Anılan Genelgenin II-Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Düzenlenmesi bölümünün 8 inci maddesinde;     “Aylık Prim ve Hizmet Belgesini Kuruma internet ortamında gönderen işverenlerden, işyerinde çalışan sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın, bu belgelerin ayrıca kağıt ortamında verilmesi istenmeyecektir.

            Aylık Prim ve Hizmet Belgesini internet üzerinden Kuruma gönderen işverenlerle ilgili olarak söz konusu belgenin adli ve idari makamlara verilmesinin gerekli olduğu durumlarda, Kurumca üretilen referans numarası ve belgenin internet ortamında Kuruma gönderildiği tarih ve saati gösteren Kurum bilgisayarından alınan yazılı dökümün (Sigortalı Hizmet Listesi), ünite yetkilileri tarafından onaylanarak, e-Bildirge sözleşmesinin fotokopisi ile birlikte gönderilmesi/verilmesi gerekmektedir.” hükmü ile,

 

10 uncu maddesinde;

 

            “Aylık Prim ve Hizmet Belgesini zorunlu veya isteğe bağlı olarak internet ortamında Kuruma gönderen işverenler, 506 sayılı Kanunun 79’uncu maddesinin dördüncü fıkrasındaki “işyerine belge asma” yükümlülüklerini, Kurumca üretilen referans numarası ile belgenin internet ortamında Kuruma gönderildiği tarih ve saati gösteren kendi bilgisayarlarından alınan yazılı dökümü (Sigortalı Hizmet Listesi) işyerlerine (birden fazla işyeri varsa her bir işyerine ayrı ayrı) asmak suretiyle yerine getireceklerdir.

            Başka bir anlatımla, söz konusu belgeyi internet ortamında Kuruma gönderen işverenlerin kendi bilgisayarlarından alacakları Kurumca üretilen referans numarası ile belgenin internet ortamında Kuruma gönderildiği tarih ve saati gösteren yazılı dökümü (Sigortalı Hizmet Listesi), ayrıca Kuruma onaylattırmalarına gerek bulunmamaktadır.” hükmü yer almaktadır.

 

İnternet ortamında alınan belgenin kamu kurum ve kuruluşlarına ibraz edilmesi durumunda ayrıca tasdik edilmesine gerek bulunmadığı, zira anılan belgenin her sayfası üzerinde sistem tarafından üretilen referans numarası ile, belgenin internet ortamında SSK’ya gönderildiği tarih ve saatin gösterildiği, sağ üst tarafta bulunan barkodun, belgenin SSK kayıtlarına alındığına dair onayın göstergesi olduğu, söz konusu belgelerin ibraz edildiği kurum ve kişilerce belgenin sıhhatinden şüphe duyulması halinde ilgili Sigorta Müdürlüğü ile barkodlu belgenin bir nüshasının gönderilmesi suretiyle yazışma yapılarak doğrulanmasının mümkün olduğu, 06.04.2004 tarih ve 16-313 Ek sayılı Genelgenin 10 uncu maddesinde yer alan hususun sadece iş yerine belge asma yükümlülüğü kapsamında geçerli olmadığı, e-bildirge şeklinde SSK’ya gönderilen tüm belgelerin kamu kurum ve kuruluşlarında ibrazında da geçerli olduğu, anılan Ek sayılı Genelgenin 8 inci maddesinde yer alan düzenlemenin ise; evrakta sahtekârlık ya da işveren tarafından açılan menfi tespit vs. davalarda e-bildirgenin delil olarak değerlendirilmesi halini ifade ettiği, dolayısıyla, e-bildirgeyi internet ortamında aldığını ve onayladığını, kendi ürettiği referans numarası ile çıktının sağ tarafında gösteren belgenin, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde geçerli bir belge olduğu ve teknolojik anlamda da resmî belge olarak kabul edilebileceği anlaşılmıştır.

 

Anahtar teknik personelin bünyelerinde çalıştıklarına ilişkin belgeleri internet ortamında sunan isteklilere ilişkin olarak idare tarafından, SSK Zonguldak Sigorta Müdürlüğü’ne yazı ile bilgi sorulmuş ancak yazı ekinde isteklilerce verilen barkodlu belgeler değil, bu belgelerde yer alan sigorta sicil numaraları ve isimler yer almıştır.

 

SSK Zonguldak Sigorta Müdürlüğünce idareye yazılan yazıda, sigorta sicil numaraları ve isimleri bildirilen sigortalılara ait “20.11.2006” tarihinde sigortalı işe girişlerine rastlanılmadığı, 20.11.2006 tarihinde çalışıp çalışmadıklarının ise ancak Aralık ayı sonunda tespit edilebileceği hususu yer almıştır.

 

Şikayetçi tarafından sunulan barkodlu belgenin bir örneği gönderilmek suretiyle internet sitesinden alınıp alınmadığı ve belgede belirtilen personelin ihale tarihi olan 20.11.2006 tarihi itibariyle şirket bünyesinde çalışıp çalışmadığı SSK Genel Müdürlüğüne tarafımızdan yazıyla sorulmuştur. SSK Zonguldak Sigorta İl Müdürlüğü tarafından gönderilen 02.02.2007 tarihli yazıda personelin ihale tarihi itibariyle Me-Sa İnş. Hiz. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. bünyesinde çalışmakta olduğu ve belgenin sistemden alındığına ilişkin bilgiler yer almıştır.

 

Mevzuata uygun belge sunan ve belgedeki bilgileri SSK Zonguldak İl Müdürlüğünün 02.02.2007 tarihli yazısı ile teyit edilen şikayetçinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1 – Bil-Gül İnş. Mad. Turz. Ltd. Şti.’nin de Kararın A Bölümünde incelenen şikayetçi ile aynı gerekçe ile değerlendirme dışı bırakıldığı ve isteklinin mevzuata uygun olarak sunduğu belgenin SSK’dan teyit edilmeden bu haliyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

2 - Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinde “Yerli istekli sayılabilmek için; gerçek kişiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair nüfus cüzdanı suretini, tüzel kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulduklarını gösteren belgeleri ihaleye başvuru belgeleri ile birlikte sunarlar.” düzenlemesi,

 

İdari şartnamenin 8 inci maddesinde “Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İsteklilerin, yerli istekli olunduğuna ilişkin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeleri teklifleri dahilinde sunmaları gerekir.” düzenlemesi,

 

yer almaktadır.

 

 Ahmet Avcı’nın  teklifinde noter onaylı imza beyannamesi ve Zonguldak Fatih Sitesi Muhtarlığından almış olduğu ikamet belgesinin yer aldığı ve bu iki belge ile istenilen şartları taşıdığı anlaşıldığından yerli istekli olduğuna ilişkin belgesinin eksik olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Tespit edilen aykırılıkların giderilerek ihale işlemlerine devam edilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul