• Karar No: 2007/UY.Z-536
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :110
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UY.Z-536
Şikayetçi:
 Berpek İnş. ve Malz. Müh. Taah. Hafry. Gemic. Nak. Gıda Ö. Güv. Temz. San. Tic. Ltd. Şti. Aydıntepe Mahallesi Yavuz Cad. Yıldız İşhanı No:9 K:4 D:18 Tuzla/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığı Sitesi D-Blok Emek/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2007 / 2694
Başvuruya konu ihale:
 2006/153297 İhale Kayıt Numaralı “2 Adet 500 M3 Ambar Kapasiteli Kum Dubası İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.02.2007 tarih ve 06.00.36.0065/2007-7 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü tarafından 09.11.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2 Adet 500 M3 Ambar Kapasiteli Kum Dubası İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Berpek İnş. ve Malz. Müh. Taah. Hafry. Gemic. Nak. Gıda Ö. Güv. Temz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 25.01.2007 tarih ve 2694 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 24/3 maddesinde belirtilen belgeleri vermedikleri gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı, bu belgelerin aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılacağı, tekliflerinin aşırı düşük olmadığı,

 

            2) Anahtar teknik personelin belgelerinin eski tarihli olduğu ve deneyim sürelerinin yetersiz olduğu gerekçesinin de yerinde olmadığı,

 

            3) Berpek İnşaat Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesinin benzer işe ait olmadığı gerekçesinin yerinde olmadığı,

 

            4) Anahtar teslim ihale edilen iş için idarece hazırlanan projelerin yetersiz olduğu, makine ve tesisat projelerinin bulunmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin, “Dilekçelerin Verileceği Yerler” başlıklı 9 uncu maddesinde;

 

Dilekçeler, idareye yapılacak şikayetlerde ihaleyi yapan idareye, Kuruma yapılacak itirazen şikayetlerde Kuruma verilir.

Şikayetçinin ikametgahı yurt dışında ise, şikayet ve itirazen şikayet dilekçeleri Türk konsolosluklarına verilebilir.

 

Aynı Yönetmeliğin “Diğer Yerlere Başvuru ve Posta Yoluyla Başvuru” başlıklı 10 uncu maddesinde;

 

9 uncu maddede gösterilen yerler dışındaki idari birimlere yapılan başvuruların bu birimler tarafından muhatap idareye veya Kuruma gönderilmesi zorunludur.

Bu durumda ve posta yoluyla yapılan başvurularda, başvurunun ilgili idare veya Kurum tarafından kayda alındığı tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir.” hükümleri yer almaktadır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Başvuru sahibinin 19.01.2007 ve 05.02.2007 tarihli başvuru dilekçeleri ile Demiryolları Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü’nün 07.02.2007 tarih ve 1877 sayılı yazılarının incelenmesi neticesinde; şikayetçinin 27.11.2006 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan 08.12.2006 tarihli kararın 12.12.2006 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, şikayetçinin idarenin kararına karşı, 18.12.2006 tarih ve Kamu İhale Kurumuna hitaben dilekçesi ile DLH Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunduğu, sözkonusu dilekçenin 26.12.2006 tarihinde idare kayıtlarına girdiği, daha sonra şikayetçi tarafından idareden geri alınarak 25.01.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan 19.01.2007 tarihli dilekçe ekinde Kuruma gönderildiği, dolayısıyla idarenin kararının bildiriminden sonraki 15 gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 25.01.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul