En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-537
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :111
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UY.Z-537
Şikayetçi:
 Bayramoğlu İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Atatürk Bulvarı Belediye Karşısı Yaşar İşhanı Kat:1 No:1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Şanlıurfa Valiliği İl Özel İdaresi Cumhuriyet Cad. Eski Koşu Meydanı ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2007 / 1222
Başvuruya konu ihale:
 2006/150395 İhale Kayıt Numaralı “Vilayetler Hizmet Birliği Öğrenci Yurdu” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.02.2007 tarih ve 06.00.23.0065/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şanlıurfa Valiliği İl Özel İdaresi’nce 06.11.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Vilayetler Hizmet Birliği Öğrenci Yurdu” ihalesine ilişkin olarak Bayramoğlu İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 08.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 15.01.2007 tarih ve 1222 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhalede geçerli teklif kalmadığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

            Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinde iş denetleme belgesini tevsik eden belgeler olmadığı ve iş hacmini gösteren belgeler eksik olduğu gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, iş denetleme belgesi ve iş hacmini gösteren bilançolarının tekliflerinde olduğu ve istenen yeterlik kriterlerini karşıladığı, Kamu İhale Kurulunun kararlarında teklifin esasını değiştirmeyen belge ve bilgilerin tamamlatılabileceğinin belirtildiği, idare tarafından eksiklerinin tamamlatılması için talepte bulunulmadığı ve ihalenin kendilerinden 1222.000 YTL daha fazla teklif veren istekli üzerinde bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Şikayetçinin iş denetleme belgesini tevsik eden belgelerin teklifinde bulunmaması ve iş hacmini gösteren belgelerin eksik olması gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenmekte, şartnamenin diğer hususlara ilişkin 1 inci maddesinde; “İstekliler sunmuş oldukları iş deneyim belgelerinin ekinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu yönetmelikleri ve genelgeleri doğrultusunda teklifleri ekinde bu şartnamenin belgelerin sunuluş şekline uygun olarak verilmesi zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin teklifinde belge tutarının güncellenmiş tutarı idari şartnamede istenen tutarı sağlayan, Şanlıurfa Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınan 18.02.2005 tarih ve 582 sayılı iş denetleme belgesi yer almaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 50 nci maddesinde;

İş deneyim belgeleri;

Bir sözleşme kapsamında, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen işler için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

Gerçek kişi veya yukarıda belirtilenler dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için ise, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili bayındırlık ve iskan il müdürlüğü tarafından düzenlenir. Belediyece düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye başkanı veya yetki verdiği kişi tarafından, bayındırlık ve iskan il müdürlüğünce düzenlenenler ise, valilik tarafından onaylanır.” hükmü yer almakta olup, Yönetmeliğin iş deneyim belgeleri için başvuruya ilişkin 52 nci maddesinde; iş deneyim belgesi talebinde bulunanların, yaptıkları işi veya görevi tevsik amacıyla, dilekçelerine maddede sayılan belgeleri de ekleyerek belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa başvuracakları düzenlenmiştir.

 

Yönetmeliğin aktarılan hükümleri gereği, isteklilerin yaptıkları iş veya görevleri tevsik eden belgeleri, belge almak için başvuruda bulundukları kurum veya kuruluşlara vermeleri zorunlu olup, iş deneyim belgeleri ile katılacakları ihalelerde isteklilerden teklifleri ekinde ayrıca iş deneyim belgelerini tevsik eden belgelerin istenileceğine ilişkin olarak Yönetmelikte hüküm bulunmadığından idarece idari şartnamenin diğer hususlara ilişkin 1 inci maddesinde yapılan ve yukarda aktarılan düzenleme mevzuata aykırı olup, başvuru sahibinin teklifinde iş deneyim belgesini tevsik eden belgeler yer almadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Başvuru sahibinin iş hacmini gösteren belgeleri eksik olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işlemine ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.2.2 maddesinde isteklilerden, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgelerin sunulması istenmektedir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde; yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde de, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgelerin istenebileceği, bu durumda isteklilerin bu iki belgeden birini sunmaları zorunlu olduğu, bu belgelerin istenildiği durumlarda; son üç yılın ortalamasının; toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin % 15’inden, yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin % 12’sinden az olmaması gerektiği, bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan isteklinin yeterli kabul edileceği hüküm altına alınmış olup; şikayetçinin teklifinde ihalenin yapıldığı yıldan önceki iki yıla ait gelir tablosunun yer aldığı, 2003 yılına ait gelir tablosunun sunulmadığı ancak, 2003 yılı geliri “sıfır” kabul edilse dahi, son üç yılın ortalama ciro değerinin asgari yeterlik kriterini sağladığı, dolayısıyla başvuru sahibine ait teklifin iş hacmini gösteren belgelerinin eksik olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının da yerinde olmadığı anlaşılmakla birlikte;

 

İdari şartnamenin diğer hususlara ilişkin 2 nci maddesinde;

Aşırı düşük tekliflerin değerlendirmesinde ve sözleşmenin uygulaması aşamasında kullanılmak üzere bu şartnamenin belgelerin sunuluş şekline uygun olarak tekliflerin ekinde Anahtar Teslimi Götürü bedel işlerde teklif bedelini oluşturan iş kalemlerini ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler gerçek piyasa fiyatlarını gösterir proforma fatura ve teklif mektupları varsa avantajlı maliyet düşürücü unsurlar genel giderler( Şantiye giderleri,Personel Giderleri,İş Makinesi giderleri,işletme giderleri,All-Risk sigorta giderleri tapu ruhsat harç giderleri,SSK payı,vergi,Proje vs. giderleri) sözleşme giderleri teklif bedelini gösteren hesap cetveli ve eklerinin tekliflerinin eklerinde verilmesi zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin teklifinde, iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ilişkin analizlerin yer almadığı belirlendiğinden sonucu itibarıyla değerlendirme dışı bırakılması işlemi yerinde olduğundan şikayetinin uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) İsteklilerden Kayabağ İnş. Ltd. Şti.’nin teklifinde idari şartnamenin diğer hususlara ilişkin 2 nci maddesinde belirtilen, miktarlar ve birim fiyatlar ile analizlerin yer almadığı, Fatih Petrol A.Ş.-Çağ İnş. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Sağır İnş. Ltd. Şti., Erdal İnş. Ltd. Şti., Uluyıl İnş. Ltd. Şti., Murat İmamoğlu, Murat İnş. Ltd. Şti.-Karahan İnş. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin tekliflerinde iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ilişkin analizlerin yer almadığı, İhale üzerinde bırakılan İm-Sa Bucaklar İnş. Ltd. Şti.’nin inşaat iş kalemlerine ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların sunulmadığı, analizlerin eksik olduğu, Afa Ltd. Şti. nin teklifinde analizlerin eksik olduğu belirlenmiş olup, yapılan bu tespitler çerçevesinde;

 

Fatih Petrol A.Ş.-Çağ İnş. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Sağır İnş. Ltd. Şti., Erdal İnş. Ltd. Şti., Uluyıl İnş. Ltd. Şti., Murat İnş. Ltd. Şti.-Karahan İnş. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin tekliflerinin belirtilen bu nedenle de değerlendirme dışı bırakılmaları gerekmekte olup, İm-Sa Bucaklar İnş. Ltd. Şti., Murat İmamoğlu ve Afa Ltd. Şti. nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken değerlendirmeye alınarak ihalenin İm-Sa Bucaklar İnş. Ltd. Şti. üzerinde bırakılması ve Murat İmamoğlu’nun teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı 2 nci teklif olarak belirlenmesi işlemleri 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine aykırı bulunmuştur.

 

2) İdari şartnamenin 7.2.2 maddesinde isteklilerden, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançonun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin verilmesi istenmektedir. Afa İnş. Ltd. Şti. ve Murat İmamoğlu’nun teklifinde bu belgelerin yer almadığı belirlenmiş olup, adı geçen isteklilerin bu gerekçeyle de değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Yapılan bu tespitler çerçevesinde 14 isteklinin katıldığı ihalede tek geçerli teklif olarak Gürbağ İnş. A.Ş.’nin kaldığı ve bu teklifin de yaklaşık maliyetin 1,5 katından fazla olduğu, bu durumda ihalenin sonuçlandırılmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 5 inci maddesinde yer alan ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ile kaynakların verimli kullanılması ilkelerine uyarlık bulunmadığı, bu nedenle ihale kararı ve ihale işlemlerinin iptali edilmesinin uygun olacağı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul