• Karar No: 2007/UY.Z-538
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :112
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UY.Z-538
Şikayetçi:
 Özçelik İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. Necatibey Cad. Hanımeli Sokak 13/5 06430 Sıhhiye / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Damladol Sokak Yenimahalle / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.01.2007 / 634
Başvuruya konu ihale:
 2006/153466 İhale Kayıt Numaralı “Yenimahalle Avni Akyol İlköğretim Okulu Kapalı Spor Salonu Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.02.2007 tarih ve 06.00.08.0169/2007-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 20.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yenimahalle Avni Akyol İlköğretim Okulu Kapalı Spor Salonu Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Özçelik İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 09.01.2007 tarih ve 634 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesinin uygun olacağı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğunu gösteren belgede Mimar unvanıyla çalışan personelin işten çıkışının göründüğü gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, halbuki söz konusu personel için SSK onaylı işe giriş bildirgesinin teklif kapsamında sunulduğu ancak idarece dosya içinden çekilerek imha edildiği, söz konusu personelin halen çalışmakta olduğunun anılan Kurumdan teyit edilebileceği,

 

2) İdareye sunulan 17/11/2006 tarih ve 2006/40 sayılı yazı ile yapılan ilana ve dokümana yönelik şikayet başvurusunda belirtildiği gibi, idari şartnamede planlanan ödenek dilimlerine yer verilmediği ve teklif geçerlik süresinin ilanda 90 gün şartnamede ise 60 gün olarak belirlendiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin teklifi, mimar unvanlı anahtar teknik personelin “SSK belgesinde işten çıkışı gözüktüğünden” değerlendirmeye alınmamıştır.

 

İdari Şartnamenin 7.3.2.1. maddesinde, birer adet 5 yıl deneyimli İnşaat Mühendisi, Mimar, Makine Mühendisi ve Elektrik Mühendisi anahtar teknik personelin ihale tarihi itibari ile ihaleye teklif veren isteklilerin bünyesinde bulunması zorunluluğu getirilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin Organizasyon Yapısı ve Personel Durumu ile Kaliteye İlişkin Belgeler” başlıklı 41. maddesinde “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (Standart Form KİK039.0/Y).

Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz” hükmü yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyasında yer alan başvuru sahibinin teklif kapsamında, Standart Form KİK039.0/Y anahtar teknik personel taahhütnamesinin, taahhüt edilen personele ait diploma, meslek odası kayıt belgeleri ve prim ödeme bildirgeleri ile birlikte sunulduğu, ancak, Mimar Şükrü Seyhan ile Makine Mühendisi Şahin Yıldırım’a ait prim ödeme bildirgesinde, Şükrü Seyhan’ın 22.09.2006 tarihinde işe girdiği ve 23.09.2006 tarihinde de işten çıktığı anlaşılmaktadır. İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında, söz konusu personelin ihale tarihi itibari ile isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğunu tevsik eden başka bir belgeye rastlanmamıştır.

 

Dolayısıyla, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınmamasının Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ve İdari Şartnamenin yukarıda yer verilen hükümlerine uygun olduğu tespit edilmiştir.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibi tarafından şikayet dilekçesi ekinde sunulan adı geçen personelin 05.10.2006 tarihi itibari işe girişini gösteren bildirgenin ihalede sunulduğu ancak idarece dosya içinden çekilerek imha edildiği iddiası ile ilgili olarak; zarf açma ve belge kontrol tutanağında, Mimar ve Makine Mühendisi anahtar teknik personele ait SSK belgelerinin bulunduğunun belirtildiği, ancak bu durumun söz konusu personel için ortak olarak düzenlenmiş tek belge yerine ayrı belgelerin sunulduğu sonucunu çıkarmak için yeterli olmadığı ve ihale işlem dosyasında yer alan belgeler üzerinde yapılan inceleme kapsamında başkaca bir tespit yapmanın mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibince 08.11.2006 tarihinde ihale dokümanı satın alınmış, itirazen şikayet dilekçesinde yer alan “idari şartnamede planlanan ödenek dilimlerine yer verilmediği ve teklif geçerlik süresinin ilanda 90 gün şartnamede ise 60 gün olarak belirlendiği” hususlarında idareye 17.11.2006 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulmuştur. İdarenin 21.11.2006 tarihli ret cevabının 28.11.2006 tarihinde tebliğinden itibaren geçen 15 günlük süre içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış, kesinleşen ihale kararının 6.12.2006 tarihinde tebliğden sonra 11.12.2006 tarihli dilekçe kapsamında teklif değerlendirmesi ile birlikte aynı hususlarda idareye şikayet başvurusunda bulunulmuştur. Dolayısıyla, ihale dokümanına yönelik itirazen şikayet başvuru süresi bittikten sonra Kuruma getirilen şikayet konusu ile ilgili olarak iddiaların incelenmesi kapsamında inceleme yapılmıştır.

 

İhale ilanının 10. maddesinde, verilen tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 gün olması gerektiği belirtilirken, İdari Şartnamenin ilgili maddesinde aynı süre 60 gün olarak düzenlenmiştir. Ayrıca, İdari Şartnamenin 46.5. maddesinde planlanan yıllık ödenek yüzde dilimleri belirtilmemiştir.

 

İhale işlem dosyasında yer alan ihale onay belgesinde, ihale konusu iş için kullanılabilir ödenek tutarı ile yaklaşık maliyet, çalışılamayacak günlerin düzenlenmediği İdari Şartnamenin 49.2. maddesinde ise 20.11.2006 tarihinde yapılan ihale konusu işin süresinin, yer teslimi yapıldıktan sonra 210 gün olduğu belirtilmekle birlikte, ödenek dilimlerinin ayrıca belirlenmemiş olması mevzuata aykırıdır.

 

Diğer taraftan, ihalede beş adet doküman satın alınmış, ihaleye katılan beş istekli de tekliflerini ihale tarihinden itibaren 90 gün geçerli olduğunu belirterek sunmuştur.

 

4734 sayılı Kanunun 24. maddesinde ilanlarda bulunması zorunlu hususlar sayılmıştır. Anılan Kanunun 26. maddesinde, 24. madde hükümlerine uygun olmayan ilanların yayınlanmasını takip eden 10 gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılması hükmü getirilmiştir. Kanunun 27. maddesinde İdari Şartnamede bulunması gereken hususlar belirtilirken, 29. maddesinde, maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin tespit edilmesi halinde ihale dokümanında değişiklikler yapılabileceği, yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilnamenin, son teklif verme gününden en az 10 gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderileceği ifade edilmiştir.

 

Dolayısıyla, teklif geçerlik süresinin ilanda ve idari şartnamede birbirine uyumlu olarak düzenlenmemiş olması yukarıda yer verilen hükümlere aykırıdır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanının 4.2.2. maddesinde, isteklilerin ihaleye katılım için, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançonun gerekli görülen bölümleri, yoksa eşdeğer belgeleri sunmaları istenildiği halde, İdari Şartnamede bilanço ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

 

İhaleye teklif veren istekliler bilanço bilgilerini de sunmuşlardır.

 

Ancak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “İhale İlanlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24. maddesinin 1. fıkrasında “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez” hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla, İdari Şartnamede isteklilerin bilançoları ile ilgili yeterlik kriterlerine ilişkin her hangi bir düzenleme yapılmadığı halde aynı hususta ihale ilanında yeterlik koşulları getirilmesinin Kanuna aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul