En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-540
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :115
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UY.Z-540
Şikayetçi:
 Mümün Ünal-İnşaat Teknikeri, 1027 Sokak 72 Blok Kat:3 Daire:19 Evka 4 Bornova / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Valiliği Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi No:41/5 35250 Bayraklı / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.09.2006 / 28706
Başvuruya konu ihale:
 2006/62540 İhale Kayıt Numaralı “İzmir Ödemiş Atatürk İlköğretim Okulu Güçlendirme İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.02.2007 tarih ve 06.07.04.0120/2006-63E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas Raporunda;

 

            İzmir Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü’nce 22.06.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İzmir Ödemiş Atatürk İlköğretim Okulu Güçlendirme İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak, Mümün Ünal-İnşaat Teknikeri’nin, 20.09.2006 tarih ve 28706 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulduğu,

            İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden, iddiaların yerinde bulunmadığına,

            Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas Raporunda ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İzmir Valiliği Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen İzmir Ödemiş Atatürk İlköğretim Okulu Güçlendirme İnşaatı (2006/62540 İKN’li) ihalesinin, aynı müdürlükte inşaat yaklaşık maliyetlerini hazırlayan, kontrollük görevi ve imza yetkisi olan Yapım 2. Şube Müdürlüğünde çalışan İnş. Müh. Turgay Alaaddinoğlu’nun kızı olan Ruken Alaaddinoğlu üzerine bırakıldığı,

 

4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi çok açık olduğu halde, adı geçen ihalelerde anılan Kanun hükmü dikkate alınmadan ihalenin sonuçlandırıldığı ve ihalelerin usulsüz gerçekleştirildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin iddialarının incelenmesinde inceleme iddialarla sınırlı olarak, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılmıştır:

 

            4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrası ile (c), (d) ve (e) bentlerinde ve son fıkrasında;

            “Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

           

 

            c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

            d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

 

            e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

 

           

 

            Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İncelemeye konu ihalenin Alaaddinoğlu İnş. Taah. Müh. Ruken Alaaddinoğlu üzerinde bırakıldığı, anılan isteklinin teklif ekinde yer alan nüfus cüzdanı suretinde baba isminin Turgay olduğu görülmüştür.

 

            İdareden gelen ihale dosyasının incelenmesi sonucunda, Turgay Alaaddinoğlu’nun yaklaşık maliyetin tespiti için kurulan komisyonda ve ihale komisyonunda görev almadığı anlaşılmıştır. Adı geçen şahsın incelemeye konu ihalenin ihale dokümanlarının hazırlanmasında çalışıp çalışmadığı noktasında dokümanlarda isim yer almadığından bilgi bulunmamakla birlikte idareye yazılan 09.11.2006 tarih ve 12554 sayılı ihale dosyası isteme yazımızda bu hususa ilişkin olarak “İnş. Müh. Turgay Alaaddinoğlu’nun anılan ihaleye ilişkin olarak her türlü ihale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması ve onaylanmasında görev alıp almadığı hususunda Müdürlüğünüz görüşü ile görev almış ise buna ait ilgili bilgi ve belgeler” istenmiş olup idarenin 15.11.2006 tarih ve 12727 sayılı yazısında anılan şahsın söz konusu ihalenin yaklaşık maliyet ve ihale komisyonları dahil olmak üzere işlerin hiçbir aşamasında görev yapmadığının belirtildiği görülmüştür.

 

            İnş. Müh. Turgay Alaaddinoğlu’nun incelemeye konu ihalede kontrollük görevinde bulunup bulunmadığı hususu ihale dosyasından anlaşılmadığından 01.02.2007 tarih ve 1530 sayılı yazı ile idareye sorulmuş olup idarenin 02.02.2007 tarih ve 1276 sayılı yazısında adı geçen şahsın ihale konusu işin kontrollük görevinde bulunmadığı ibaresine yer verilmiştir.

 

            İhale dosyası üzerinde yapılan inceleme sonucunda; dosyada yer alan belgelerin hiçbirisinde Turgay Alaaddinoğlu’nun imzasının bulunmadığı ve ayrıca idare tarafından gönderilen 15.11.2006 tarih ve 12727 sayı ile 02.02.2007 tarih ve 1276 sayılı yazılarda da söz konusu ihalede adı geçen şahsın ihalenin yaklaşık maliyet ve ihale komisyonları dahil olmak üzere işlerin hiçbir aşamasında görev yapmadığının bildirilmesi sebebiyle idarece 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesine aykırı işlem tesis edilmediği sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

“İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; ihale mevzuata aykırılık tespit edilmediğinden  Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince şikayetin uygun bulunmadığı  kararı verilmesi   gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                                                                           

 

          K.  Nejat ÜNLÜ                             Adnan ZENGİN                     Bilal KARACA        

             Kurul Üyesi                                      Kurul Üyesi                           Kurul Üyesi    

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul