• Karar No: 2007/UY.Z-542
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :120
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UY.Z-542
Şikayetçi:
 Turhanlar Petrol Karo ve İnş. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Ay-Taş İmalat Taah. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı Vekili Av. Mehmet Dilek, Köprübaşı Cad. Yelkovan İş Merkezi Kat:1 No:97 ESKİŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Tepebaşı Belediye Başkanlığı, Arifiye Mahallesi Köprübaşı Caddesi No:4 26010 ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.01.2007 / 2211
Başvuruya konu ihale:
 2006/167626 İKN|li Betondan İmal Edilmiş Prefabrik Elemanlarla Yol ve Tretuvar Yapılması İşi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.02.2007 tarih ve 06.00.33.G020/2007-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tepebaşı Belediye Başkanlığı’nca 06.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Betondan İmal Edilmiş Prefabrik Elemanlarla Yol ve Tretuvar Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Turhanlar Petrol Karo ve İnş. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Ay-Taş İmalat Taah. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı Vekili Av. Mehmet Dilek’in 18.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.01.2007 tarih ve 2211 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 06.12.2006 tarihinde gerçekleştirilen ihalede, idarece yapılan değerlendirme sonucunda;

 

1- Firmaları tarafından sunulan teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirini doğrulamadığı,

 

2- 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin olarak sunulan taahhütnamenin standart form KİK027.0/Y’ye uygun olmadığı,

 

3- Verilen mali durum bildiriminin standart form KİK030.0/Y’ye uygun olmadığı,

 

           Gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

           

           Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

          Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teklif Mektuplarının Şekli” başlıklı 59 uncu maddesinde, teklif mektubunun taşıması gereken şartlar arasında, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması zorunluluğuna yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibince ihaleye sunulan teklif mektubunda, teklif edilen fiyatın rakam ile 2.630.000,00 YTL, yazı ile ikibinaltıyüzotuzbin YTL olarak belirtildiği, bu haliyle iki fiyatın birbiriyle uyumsuz olduğu görülmüştür. Bu itibarla, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olan bu husus nedeniyle, idare tarafından teklifin değerlendirme dışı bırakılması işlemi mevzuata uygun bulunmuştur.

 

          Başvuru sahibinin teklif mektubunun geçerli olmaması nedeniyle idarece değerlendirme dışı bırakılması işlemi mevzuata uygun olduğundan, idarenin diğer eleme gerekçelerinin Kurumca irdelenmesine gerek görülmemiştir.

          Ancak, inceleme konusu ihalede, işin teknik özelliklerine ve detaylarına ilişkin olarak, idare tarafından istekli olabileceklere ihale dokümanı içerisinde özel teknik şartnamenin, ihale konusu yapım işinin gerçekleştirileceği mahalle ve sokak isimlerinin yer aldığı mahal listesinin ve uygulama projeleri adı altında bordür, renkli oluk ve parke taşlarının ebatlarının, tip kesitlerin ve imar planı paftalarının verildiği tespit edilmiştir. Ayrıca özel teknik şartnamenin 7 nci maddesinde, “İmar planlarından ölçekli olarak verilmiş paftalar olmasına rağmen teklif verilmeden önce değerlerin kesin olarak çıkartılması için uygulama alanı gezilerek yerinde ölçüm yapılmalıdır.” düzenlemesine yer verilmek suretiyle, isteklilerin işin yapılacağı yeri gezip ölçüm yaparak tekliflerini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olacak kesin bilgileri kendilerinin temin edecekleri belirtilmiştir.

          4734 sayılı Kanunun 62/c maddesinde yer alan, “Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı baraj ve büyük sulama, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz.” şeklindeki düzenleme ile, yapım işlerinde uygulama projesi yapılmadan ihaleye çıkılamayacağı, uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılmasının zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Uygulama projesi, 4734 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde, “Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği proje” olarak tanımlanmıştır.

            Bu çerçevede, ihale dokümanı içerisinde Kanunun öngördüğü anlamda yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği uygulama projesinin bulunmadığı anlaşılmakla, mevcut belge ve bilgilerden teknik özellikler ve detaylar hakkında tam ve kesin bilgi sahibi olunamayacağı ve sağlıklı teklif hazırlanamayacağı değerlendirilmiştir.

            Diğer taraftan özel teknik şartnamenin 5 inci maddesinin, “İdare yükleniciye döküm sahası göstermek durumunda değildir.” düzenlemesi; 6 ncı maddesinin, “Söküm sonucunda çıkan malzemenin idare tarafından uygun görülmesi durumunda nakil işi idarenin isteyeceği yere yapılacaktır.” düzenlemesi ile birlikte ele alındığında, idarenin döküm sahasının seçimi konusunda karar verme yetkisini tamamen kendi elinde bulundurduğu anlaşılmakta olup, döküm sahasının uzaklığındaki değişmenin yüklenicinin maliyetinde değişmeye neden olacağı dikkate alındığında, söz konusu maliyetin isteklilerce net olarak hesaplanamayacağı, anılan düzenlemelerin istekliler bakımından belirsiz bir durum oluşturduğu, bu nedenle sağlıklı teklif verilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, dokümana ilişkin olarak yukarıda anılan mevzuata aykırılıkların ihalenin iptalini gerektirdiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

            Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Başvuru sahibince sunulan teklif mektubunun usulüne uygun biçimde düzenlenmemesi dolayısıyla idarece değerlendirme dışı bırakılması işlemi yerinde görülmesine rağmen, Kurum incelemesi sırasında tespit edilen; ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen teknik dokümanların yetersiz olduğu ve söküm sonucu ortaya çıkacak atıkların döküm yerinin idarece belirleneceğine ilişkin düzenlemenin belirsizlik oluşturduğuna yönelik hususlar gerekçe gösterilerek ihalenin iptaline karar verilmiştir.

Bahse konu hususlar şikayet başvurusuna konu edilmemiş, Kurum incelemesi aşamasında tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun “Kamu İhale Kurulu Tarafından İnceleme” başlıklı 56 ncı maddesinde, başvuru sahiplerinin;

- Bu Kanun hükümlerine uygun olmadığı iddia edilen ve düzeltilmesi istenilen durumların bildirilmesi kaydıyla, Kanunun 55 inci maddesinde belirtilen hallerde ve sürede Kuruma sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceği,

- Kurulun, itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle;

a) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak durumlarda, düzeltici işlem,

 b) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek bu Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, ihale işlemlerini iptali,  

c) İtirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı,

kararlarından birini verebileceği hükme bağlanmış, böylece maddede geçen; “iddia edilen ve düzeltilmesi istenilen durumların bildirilmesi kaydıyla”, “itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak”, “itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı” ifadelerinin getirdiği açık engel dolayısıyla bahse konu kararların verilebilmesi şikayet konularıyla sınırlandırılmıştır. 

17.01.2003 tarih ve 24996 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Re’sen inceleme” başlıklı 15 inci maddesinde;

“İhale sürecine ilişkin başvurular üzerine başvuranın iddialarından bağımsız olarak idareler ve Kurum tarafından re’sen inceleme yapılır. Re’sen inceleme; ihale sürecinin şikayet tarihine kadar gerçekleşmiş kısmına ilişkin ve iddialardan bağımsız incelemeyi ifade eder.”

Şeklinde bir düzenleme varken bahse konu hüküm Kanunun yukarıda ifade edilen düzenlemelerine uygunluk sağlamak amacıyla;

“İtirazen şikayet başvurularında şikayete konu aşama veya aşamaların ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelemesi yapılır.”

Şeklinde değiştirilmiştir.

Yönetmelikte geçen “şikayete konu aşama veya aşamaların ve bu aşamayla bağlantılı işlemler” den amaçlanın ise; şikayet konusunun ilgili olduğu aşama veya aşamalarda (ihale dokümanına veya teklif değerlendirme aşamasına) gerçekleşen ve şikayet konusuyla bağlantılı olan işlemlerin de mevzuata uygunluk ve özellikle eşit muamele ilkesinin gözetilip gözetilmediği noktalarından incelenmesine yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Böylece örneğin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki bir idari işleme itiraz eden isteklinin bu talebi yanında bu aşamada gerçekleşen aynı ve benzer nitelikli işlemlere bakılabilecek, ya da teklif değerlendirilmesine yönelik bir başvuruda bu başvuruyla ilgili ve başvurunun mevzuata uygun biçimde sonuçlandırılabilmesi için belirleyici olan önceki aşamalardaki işlemler de incelenebilecektir. Ancak bu amaç aşılarak, şikayete konu aşamanın dışında kalan ve şikayet konusuyla hiçbir bağlantısı bulunmayan işlemlerin de inceleme konusu yapılması ve 56 ncı madde çerçevesinde sonuçlandırılması hem Kanunun, hem de Yönetmeliğin bahse konu hükümlerine  aykırılık taşıyacak, dayanağını Kanundan almayan bir yetkinin kullanımı sonucunu doğuracaktır.

Öte yandan ihale dokümanı kapsamında verilen teknik belgelere dayalı olarak anahtar teslimi götürü bedel teklif verilemeyeceğine yönelik bir başvuru isteklilerce veya istekli olabileceklerce dile getirilmemiş, aksine ihaleye katılan tüm istekliler tekliflerini hazırlayarak sunmuşlardır.

Söküm sonucu ortaya çıkacak malzemelerin döküm yerinin idarece gösterileceğine ilişkin düzenleme ise, yüklenicinin izinsiz biçimde ve döküm alanı olmayan mahallere nakil ihtimalini önlemeye yönelik bir disiplin hükmü niteliğinde olup, izin verilen tüm döküm alanlarının isteklilerce zaten bilindiği kabulüyle tekliflerin sağlıklı hazırlanmasına engel teşkil etmemektedir. Kaldı ki ihaleye teklif veren isteklilerin de bu yönde bir başvuruları bulunmamaktadır.

Bütün bu gerekçelerle itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı görüşüyle çoğunluğun ihalenin iptali şeklinde oluşan kararına katılmıyorum.

 

 

Yaşar GÖK

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul