• Karar No: 2007/UY.Z-543
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :124
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UY.Z-543
Şikayetçi:
 Bin-Aksu İnş. Tic. San. Ltd. Şti., Saray Mah. Tepebaşı Cad. Dost Apt. 5/6 Merkez / BİNGÖL
 İhaleyi yapan idare:
 Lice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Hükümet Konağı Lice / DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2006 / 42075
Başvuruya konu ihale:
 2006/104810 İhale Kayıt Numaralı “Lice Merkez Zümrüt Köyü Sekiz Derslikli İlköğretim Okulu ve İstinat Duvarı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.02.2007 tarih ve 06.08.23.0170/2007-02E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Lice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 11.09.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Lice Merkez Zümrüt Köyü Sekiz Derslikli İlköğretim Okulu ve İstinat Duvarı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Bin-Aksu İnş. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 12.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.12.2006 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  28.12.2006 tarih ve 42075 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Söz konusu ihalede geçerli teklif kalmadığından 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Bingöl SSK İl Müdürlüğü tarafından tesis edilen işlemlerde aykırı bir durumun olup olmadığının incelenmesi için konunun ilgisi gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 30.10.2006 tarihli itirazen şikayet başvuruları üzerine alınan 20.11.2006 tarih ve 2006/UY.Z-2769 sayılı Kurul kararı ile tekliflerinin yeniden değerlendirmeye alınmasına karar verildiği ancak idarece mevzuata aykırı olarak yine aynı gerekçeyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin tekrar Laçin. İnş. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 41 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (Standart Form KİK039.0/Y).” düzenlemesi doğrultusunda ihale konusu işe ait olarak düzenlenen idari şartnamenin “anahtar teknik personel” başlıklı 7.3.2 inci maddesi düzenlemesi ile; ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak bir adet inşaat yüksek mühendisi veya yüksek mimar veya inşaat mühendisi veya mimar ve bir adet makine yüksek mühendisi veya makine mühendisi olmak üzere toplam iki adet anahtar teknik personel öngörülen söz konusu ihalede başvuru sahibinin teklifinde; Sabah ESER ile Yakup KARAGÖZ’ün anahtar teknik personel olduğunu beyan eden belgeye, bu kişilerin ihale tarihinden önce istekli bünyesinde işe alındığına ilişkin SSK aylık prim ve hizmet belgesine, diplomaları ile oda kayıt belgelerine yer vermiştir. Sunulan SSK belgelerinin asgari yeterlik şartlarını taşımadığı gerekçesiyle idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiş ancak Kurulun 20.11.2006 tarih ve 2006/UY.Z-2769 sayılı kararı ile başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması hususu düzeltici işlem olarak belirlenmiştir.

 

İdare tarafından 02.11.2006 tarih ve 2341 sayılı yazı ile başvuru sahibinin anahtar teknik personel olarak öngördüğü kişilerden Sabah ESER’in sigortalılık durumu belgeyi düzenleyen SSK Bingöl İl Müdürlüğünden sorulmuş söz konusu idare tarafından, anılan kişinin İl Müdürlüğüne gönderilen internet çıktısında 08.09.2006 tarihinde giriş yaptığı bilgisi yer almakla birlikte bu kişinin iptal bordrosu verilmek suretiyle sigortalı hizmetlerinin iptal edildiği hususu ihaleyi yapan idareye 13.11.2006 tarih ve 026356 sayılı yazı ile bildirildiği ve yazı ekinde Sabah ESER’e ait aylık prim ve hizmet belgesi gönderildiği, söz konusu belgede anılan kişinin başvuru sahibi tüzel kişilikte 08.09.2006 tarihinde iş başladığı,10.09.2006 tarihinde işten çıkarıldığı bilgisinin yer alması nedeniyle ihale tarihinin 11.09.2006 olduğu hususu dikkate alındığında ön görülen teknik personelin ihale tarihinden önce işe alınmakla birlikte ihale tarihinden bir gün önce işten çıkarılması sebebiyle başvuru sahibinin teklifinin düzeltici işlem sonrası yeniden değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İdarece tesis edilen işlemlerinin değerlendirilebilmesi için başvuru sahibinin anahtar teknik personel olarak öngördüğü Sabah ESER’in başvuru sahibi tüzel kişilikte sigortalılık durumu “Kurumumuzca yürütülmekte olan incelemeye esas olmak üzere, idarenizce Bin-Aksu İnş. Tic. San. Ltd. Şti. ve Lice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen yazılar ile eki belgelerden (31.11.2006 tarih ve 026356 sayılı Aylık Prim ve Hizmet Belgesi) Sabah ESER’in İş Kolu Kodu:28320, Ünite kodu Yeni/Eski:01 01, İş Yeri Sıra Numarası:1004213, İl Kodu:012, İlçe Kodu:01, Kontrol Numarası:11 sicil numaralı Bin-Aksu İnş. Tic. San. Ltd. Şti.’ne 08.09.2006 tarihli işe giriş bildirgesi ile giriş yaptığı ancak 10.09.2006 tarihi itibari ile de işten ayrıldığı anlaşılmaktadır. Bu bilgilerin doğruluğu ile Sabah ESER’in Bin-Aksu İnş. Tic. San. Ltd. Şti.’nde 11.09.2006 tarihinde çalıştığı ve adına pirim ödendiğine dair idarenizde herhangi bir kaydın olup olmadığı hususuna ilişkin bilgi ve belgelerin gönderilmesi……..” içerikli 16.01.2007 tarih ve 61-610 sayılı yazı ile belgeyi düzenleyen SSK Bingöl İl Müdürlüğünden sorulmuş ilgili idare tarafından, 22.01.2007 tarihinde Kurumumuz kayıtlarına alınan 16.01.2007 tarih ve 000639 sayılı yazı ile Sabah ESER’in Bin-Aksu İnş. Tic. San. Ltd. Şti.’nde 08.09.2006 tarihinde işe giriş yaptığı ve 08.09.2006 tarihinde 2006/12 ay sonu itibari ile Sosyal Güvenlik destek Pirimi ödemek suretiyle sigortalılık halinin devam ettiği ve primlerinin yatırıldığı şeklinde cevaplandırıldığı ve ekinde üç adet daha öncede ihaleyi yapan idareye de gönderilen Aylık Pirim ve Hizmet Belgesi örnekleri ile 2006/11 ve 2006/12. aylara ait aylık pirim ve hizmet belgesi örneklerinin gönderilmiştir.

 

Söz konusu belgeler incelendiğinde; Eylül/2006 dönemine ait 08.12.2006 tarih ve 029055 sayılı (Bingöl SSK İl Müdürlüğü onayı) aylık pirim ve hizmet belgesinde Sabah ESER’in Bin-Aksu İnş. Tic. San. Ltd. Şti.’nde 08.09.2006 tarihinde işe giriş yaptığı ve ay içerisinde 20 gün çalıştığı bilgisinin yer aldığı, Eylül/2006 dönemi için ek olarak verilen 13.11.06 tarih ve 026356 sayılı (Bingöl SSK İl Müdürlüğü onayı) aylık pirim ve hizmet belgesinde Sabah ESER’in Bin-Aksu İnş. Tic. San. Ltd. Şti.’nde 08.09.2006 tarihinde işe giriş yaptığı, 10.09.2006 tarihinde işten çıktığı ve ay içerisinde 3 gün çalıştığı bilgisinin yer aldığı, Ekim, Kasım ve Aralık/2006 dönemine ait belgelerde ise kesintisiz çalıştığı, bu haliyle Eylül/2006 dönemine ait iki belgeden anılan kişinin ihale tarihinden önce işe alınmakla birlikte 11.09.2006 tarihinden bir gün önce işten çıkarıldığı anlaşılmıştır. Yine ilgili idare tarafından gönderilen ve 29.01.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2007 tarih ve 000905 sayılı yazısı ile daha önce gönderilen belgeler arasında yer alan 13.11.06 tarih ve 026356 sayılı (Eylül/2006 dönemi için) aylık pirim ve hizmet belgesinde Sabah ESER’in Bin-Aksu İnş. Tic. San. Ltd. Şti.’nde 08.09.2006 tarihinde işe giriş yaptığı ve 10.09.2006 tarihinde işten çıktığı belirtilmiş ise de işverenin 08.12.2006 tarih ve 29055 vardiya sayılı idareye intikal ettirdiği ek aylık pirim ve hizmet belgesinde 08.09.2006 tarihinde işe giriş yaptığı ve sigortalılık halinin devam ettiği, işverenin idareye vermiş olduğu 11.12.2006 tarih ve 29226 sayılı dilekçesinde söz konusu belgede 10.09.2006 tarihinde işten çıkış tarihinin sehven yazdığının beyan edildiğinin belirtildiği ve yazı ekinde işveren başvuru sahibinin dilekçe örneğine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Bu durumda, 13.11.06 tarih ve 026356 sayılı SSK Bingöl İl Müdürlüğü onaylı Sabah ESER’e ait aylık pirim ve hizmet belgesinden anılan kişinin başvuru sahibi işveren bünyesinde çalışmak üzere 08.09.2006 tarihinde işe giriş yaptığı, 10.09.2006 tarihinde ise işten çıktığı ve ay içerisinde 3 gün çalıştığı bilgisi yer alırken bu tarihten sonraki dönemde yine Bingöl SSK İl Müdürlüğü onaylı 08.12.2006 tarih ve 029055 sayılı aylık pirim ve hizmet belgesinde ise Sabah ESER’in Bin-Aksu İnş. Tic. San. Ltd. Şti.’nde 08.09.2006 tarihinde işe giriş yaptığı ve ay içerisinde 20 gün çalıştığı bilgisinin yer aldığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan SSK internet sayfasından Sabah ESER’in hizmet döküm cetveli sorgulanmış olup çalıştığı iş yeri sicil numaraları arasında idareye sunulan söz konusu belgelerde başvuru sahibi tüzel kişiliğe ilişkin işyeri sicil bilgilerine rastlanılmamıştır.

 

Mevcut belgelerde yer alan bilgilerin çelişkili olması nedeniyle bu belgelerden başvuru sahibinin ihaleye katılmak için gereken belgeler arasında sayılan anahtar teknik personele ilişkin sunmuş olduğu belgelerin asgari şartları karşılayıp karşılamadığı hususunun değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan; 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun “tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36 ncı maddesinde ihale saatinde yapılan ilk oturumda ihale komisyonunun isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edileceği, belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tutanakla tespit edileceği ve istekliler ile teklif fiyatları açıklanacağı ve bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanakların ihale komisyonunca imzalanacağı bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamayacağı ve teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılacağı “tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “teminatlar” başlıklı 65 inci maddesinde geçici teminat için teminat mektubu verilmesi halinde bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin anılan Yönetmelik ekinde yer alan standart forma (standart form KİK029.0/Y) uymasının zorunlu olduğu bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektuplarının geçerli kabul edilemeyeceği belirtilmiştir. Bu hususa tip idari şartnamelerin geçici teminata ilişkin düzenlemelerin yer aldığı maddelerde de yer verilmiştir.

 

Geçici teminat mektubuna ilişkin standart form KİK029.0/Y incelendiğine, muhtap idarenin, işin, isteklin adı, tarihi, geçici teminat tutarı, banka veya özel finans kurumunun adı ve teminat mektubu geçerlilik süresi belirtilmesi gereken zorunlu unsurlar arasındadır.

 

Söz konusu ihalede; muhatap idare Lice Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (ihale onay belgesi, ihale ilanı, idari şartname) olmasına rağmen ihaleye teminat olarak kabul edilmesi için sunmuş olduğu geçici teminat mektubunda muhatap idare olarak Lice Kaymakamlığı İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adının yer aldığı tespit edilmiş olup başvuru sahibinin teklifinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 37 nci madde hükümleri çerçevesinde değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Ayrıca söz konusu ihalede ihale komisyonu tarafından ekonomik açıdan en avantajlı ve ikinci avantajlı teklif sahibi isteklilerin kendileri haricinde ön görmüş oldukları diğer anahtar teknik personelin sigortalılık durumları ilgili Diyarbakır SSK İl Müdürlüğünden sorulmuş, ilgili idare tarafından gönderilen 18.01.2006 tarih ve VI  sayılı yazıdan her iki isteklinin de ön gördükleri anahtar teknik personelin ihale tarihinden önce işe alındığı ve ihale tarihi itibari ile işveren istekliler bünyesinde çalıştığı, ancak ihale üzerinde bırakılan Laçin İnş. bünyesinde çalışan anahtar teknik personelin 05.10.2006 tarihinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi işveren Mehmet GÜL bünyesinde çalışan anahtar teknik personelin de 02.12.2006 tarihinde işten çıktığı tespit edilmiştir. Bu haliyle her iki isteklinin de sözleşme imzalanması aşamasına kadar ihale dokümanında öngörülen asgari yeterlik kriterlerini sağlamadıkları ve ihalede geçerli teklif kalmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Bingöl SSK İl Müdürlüğü tarafından tesis edilen işlemlerde aykırı bir durumun olup olmadığının incelenmesi için konunun  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul