• Karar No: 2007/UY.Z-563
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :28
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UY.Z-563
Şikayetçi:
 Alan Yapı Endüstri ve Tic. Ltd. Şti., Çetin Emeç Bulvarı 5.Cadde No:1/11 Balgat/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı, Süleyman Sırrı Sokak No:3 Kat 8 Kızılay/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2007 / 03
Başvuruya konu ihale:
 2006/147556 İhale Kayıt Numaralı “Ankara Sporcu ve Performans Merkezi İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.01.2007 tarih ve 06.00.01.G020/2007-1 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı’nca 02.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ankara Sporcu ve Performans Merkezi İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Alan Yapı Endüstri ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.12.2006 tarihli yazısı ile reddi   üzerine, başvuru sahibinin  04.01.2007 tarih ve 03 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Mevzuata aykırılıkları tespit edilen hususların, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı, KİK010.0/Y Standart form belgesinin 8 nci sütununda; “Teklif mektubu eki (Birim fiyatlar, Analizler, Hesap cetveli)“ bölümünde ihale komisyonu tarafından söz konusu analizlerin “Var” olarak gösterildiği, şayet söz konusu analizler idarede var ise neden Kuruma gönderilmediği, idarede yok ise olmayan bir belgenin anılan tutanakta neden “Var” olarak gösterildiği hususunun değerlendirilmek gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere idarenin bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığına  bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri  incelendi.

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye sunulan iş deneyim belgesinin KİK034.0/Y numaralı standart forma uygun olmadığı gerekçesiyle idarece teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, halbuki aynı iş deneyim belgesi ile aynı idarenin; İzmir İl Müdürlüğü’nce Buca ve Çeşme ilçelerinde yaptırılan kapalı spor salonu ihalelerinde, Erzurum Buz Pateni Salonu ihalesinde kullanıldığı, belgenin aynı olduğu ve  geçerli kabul edildiği halde, şikayete konu ihalede kabul edilmemesinin mevzuata aykırı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri verilmesi” başlıklı 54 ncü maddesinin (b) bendinde;  Alt Yükleniciler;

İş bitirme belgesi; yüklenici tarafından yurt içinde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ya da kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara veya yurt dışında kamu kuruluşlarına doğrudan tek sözleşme ile taahhüt edilerek bitirilmiş ve geçici kabulü yapılmış işlerin bir bölümünü malzemeleri ve/veya makine, ekipmanları ile birlikte ve kendi işine başlaması sırasında noterce tasdikli sözleşmeye dayalı şekilde yapan alt yüklenicilere; sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmeleri şartıyla, yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel ve iş türü esas alınarak işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından düzenlenerek verilir. Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmelerde, nevi itibariyle verilen bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi şartı aranır.” hükmü yer almaktadır.

 

Komisyonların inceleme yetkisi” başlıklı 57 nci maddesinde; “İhale komisyonları isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerindeki bilgilerin incelenmesi amacıyla;

İş bitirme belgesinin ekinde; sözleşme, hakediş raporları, geçici kabul tutanağı, kesin hakediş raporu ve işin niteliğine göre varsa tasfiye tutanağı, keşif artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi, alt yüklenici ile yüklenici arasında düzenlenmiş noter onaylı sözleşme, alt yüklenicinin iş için yükleniciye düzenlediği fatura suretleri, alt yüklenicilerde çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgelerden gerekli gördüklerini isteyebilir.” hükmü,

 

01/01/2003 tarihinden önce alınmış belgeler” başlıklı 58 nci maddesinde; “01/01/2003 tarihinden önce veya sonra alınmış müteahhitlik karneleri bu tarihten sonra yapılacak ihalelerde iş deneyimini tevsik eder belge olarak kullanılamaz ve değerlendirilemezler.

Bu tarihten önce alınan iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme belgeleri ise, bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlamaları halinde, ihalelerde iş deneyimini tevsik eder belge olarak kullanılabilir ve bu Yönetmelikte belirlendiği şekilde değerlendirilmeye tabi tutulur.

 Söz konusu belgelerin uygulanan yapı tekniği, iş ortaklıklarında ortaklık oranı, belge tutarının ihale indirimi düşülmeden hesaplanmış olması gibi eksik bilgiler taşıması halinde, konunun belgeyi düzenleyecek merciden alınacak ilave resmi yazılarla tevsik edilmesi kaydıyla, bu belgeler, ihale komisyonlarınca gerekli değerlendirmeler ve hesaplamalar yapılarak iş deneyiminin değerlendirmesinde kabul edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 7.4 ncü maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler; Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/II, Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.   

 

Başvuru sahibinin iş deneyim belgesi (Alt Yüklenici-İş Bitirme) sunduğu ancak idarece iş deneyim belgesinin KİK034.0/Y numaralı standart forma uygun olmadığı gerekçesiyle idarece teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde;  

 

Söz konusu ihaleye başvuru sahibi tarafından iş deneyim belgesi olarak sunulan ve idarece KİK034.0/Y numaralı standart forma uygun olmadığı gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olan belgenin; Antalya- Merkez 100. yıl Spor Kompleksi 2500 sey. 50 mt.’lik Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İkmal İnşaatı İşi’nin müteahhidi Bedirhan ÖZTÜRK  ile şikayetçi  Alan Yapı Ends. ve Tic. Ltd. Şti. arasında 10.01.2001 tarihinde 27 madde içerikli Antalya 8. Noterliğinden 24.10.2001 tarih ve 31570 yevmiye no’lu malzemeli taşeron sözleşmesine dayandığı, anılan sözleşmeye istinaden Antalya Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü tarafından anılan firmaya 14.07.2003 tarihinde alt yüklenici iş deneyim belgesi verildiği anlaşılmıştır.  

 

Söz konusu belgenin KİK034.0/Y numaralı standart forma uygun olmamakla birlikte, belgenin düzenlendiği 2003 yılındaki KİK045.0/Y numaralı standart forma içerik itibariyle uygun olduğu gerekli olan bilgileri ihtiva eden hakediş ve eki belgelerin dosyasında mevcut olduğu, bu nedenle iş deneyim belgesi olarak teklif ekinde sunulan belgenin geçerli kabul edilmesi gerektiği, başvuru sahibinin bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.   

 

            Ayrıca; İzmir İl Müdürlüğü’nce Buca ve Çeşme ilçelerinde yaptırılan kapalı spor salonu ile Erzurum Buz Pateni Salonu ihalelerinde aynı iş deneyim belgesinin kullanıldığı halde idarece söz konusu belgenin kabul edildiği iddiasına ilişkin olarak, Buca ve Çeşme ilçelerinde yapılan spor salonu ihalelerini İzmir İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiği, ancak Erzurum Buz Pateni Salonu ihalesi ise; aynı idarece Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafından yapıldığı, ihale komisyonunun üç üyesinin aynı olduğu, keza bu ihalede başvuru sahibinin aynı iş deneyim belgesini teklif ekinde sunduğu ve idarenin bu ihalede kabul ettiği anlaşılmaktadır.  

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda  tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

1)İhale üzerinde bırakılan Serkan İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin belgeleri incelendiğinde;

Teklif mektubu, ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname, anahtar teknik personel listesi, teknik personel listesi, teklif bedelini gösteren hesap cetveli, yerli istekli beyanı, mali durum bildirimi, teklif verme aşamasında ihale dışı bırakılacak ve ihaleye katılamayacak olanlar kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütname, başvuru mektubu, hesap cetvelini oluşturan imalat listesi,

 

Anılan teklif eki belgelerindeki imzaların şirketi temsile yetkili Serkan YAŞAR’a ait imza sirkülerinde ki imzaya benzemediği imzaların farklı olduğu, bu durumun söz konusu idarece imzanın yetkili kişiye ait olup olmadığını sorması ve firmanın kabul etmesi ile yetinilemeyecek bir durum olduğu, zira teklif mektubunun yetkili kişi adına başkası tarafından imzalanmasının yasal sorumluluk doğuracağı için firmanın kabul etmeme gibi bir tutum içerisine girmeyeceği muhakkaktır. Bu nedenlerle ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif kapsamında sunduğu, şirketi temsile yetkili kişiye ait imza sirküleri ile teklif mektubu ile yukarıda anılan belgelerdeki imzanın aynı kişiye ait olup olmadığı hususunda kriminal inceleme yaptırılması gerektiği, bu nedenle  idarece ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif mektubu ile diğer sözü edilen belgelerdeki imzanın şirketi temsile yetkili kişiye ait olup olmadığı hususunda inceleme yapılması gerekmektedir.

 

2)İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ekinde sunmuş olduğu teklif fiyatlarına ilişkin analizler incelendiğinde; 

 

21.054             23.176             18.470             18.351/A         22.082             23.242/3

21.065             23.255             10.103             18.353/A         23.152             23.244/E1

21.066             26.221             15.104/A         22.081             23.155             23.244/L1

25.015/1          26.702/A         28.063             MSB.661       ÖZEL.06         ÖZEL.12

25.016/1          26.752/A         28.097             MSB.917/A1  ÖZEL.07         ÖZEL.13

25.048/1A       27.528/3          MSB. 408        MSB.922/A    ÖZEL.08         ÖZEL.14

26.622/A         27.560/1          MSB.414/B2    ÖZEL.03        ÖZEL.10         ÖZEL.15

ÖZEİ.16          ÖZEL.17         ÖZEL.23         ÖZEL.24

 

Analizlerinin bazılarında sadece işçilik belirlendiği, analizlerin bir kısmında da ise; malzeme+işçilik olarak birlikte global değer belirlendiği, analize esas malzeme ile işçiliğe esas ayrıntılı fiyatlandırma yapılmadığı, dolayısıyla söz konusu analizlerin usulüne uygun olmadığı tespit edilmiştir.

 

3)İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde; İdari Şartnamenin 7.1.(m) maddesinde; “Bu şartnamenin “VI- DİĞER HUSUSLAR” kısmında istenmesi halinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen belgeler.” düzenlemesine,

“Diğer Hususlar” başlıklı 58 inci maddesinde; “istekliler teklif ekinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, teklif bedeli oluşturan iş kalemlerine ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizleri ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelini vermek zorundadır.” düzenlemesine  yer verilmiştir.

 

-Güryapı Taah. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

-Vera İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.,

-Başvuru sahibi Alan Yapı Ends. ve Tic. Ltd. Şti’nin

 

tekliflerinde idari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 58 inci maddesinde istenilen belgelerden “….idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler”in yer almadığı, ancak idarece Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı KİK010.0/Y Standart form belgesinin 8 nci sütununda; “Teklif mektubu eki (Birim fiyatlar, Analizler, Hesap cetveli) “ bölümünün tek sütun olarak açıldığı, bu sütunda  Var” olarak işaretlendiği anlaşılmıştır.

 

Söz konusu tutanakta bu analizler “Var” olarak gösterildiği halde ihale işlem dosyası içinde yer almadığından ilgili idaresine 25.01.2007 tarih ve 118-1099 sayılı yazı ile anılan firmalara ait belgelerin tamamı tekrar istenilmiştir.  İdareden alınan 26.01.2007 tarih ve 510 sayılı yazı ile ilgili firmalara ait tekliflerin tamamı tekrar gönderilmiş olup, gönderilen tekliflerinde söz konusu belgelerin mevcut olmadığı görülmüştür.

 

İncelenen ihalede Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 ncü maddesi uyarınca ve İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümüne dercedilen hükümle isteklilerden; “Teklif mektubu eki (Birim fiyatlar, Analizler, Hesap cetveli) “ istenilmiştir.

 

Bahse konu hüküm uyarınca isteklilerin teklifleri kapsamında; Birim fiyatlar, Analizler ve Hesap cetveli sunmaları gerekmektedir.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda; Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağında “Var” gözükmesine rağmen Güryapı Taah. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Vera İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. ve Alan Yapı Ends. ve Tic. Ltd. Şti’nin teklif dosyalarında “Analizlerin” bulunmadığının tespiti üzerine iki kez idareden söz konusu isteklilere ait teklif dosyalarının onaylı örneklerinin gönderilmesi istenilmiş, idarece gönderilen teklif dosyaları içerisinde analizlere rastlanılmamıştır.

 

Bunun üzerine açık biçimde Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağında “Var” olduğu işaretlenen söz konusu isteklilere ait “Analizlerin” gönderilmesi talep edilmiş idareden gelen yazıda bahse konu analizlerin yazı ekinde sunulduğu belirtilmesine rağmen ekte sadece “Birim fiyatlar ve Hesap cetveli “ belgelerin bulunduğu ancak bunlara ilaveten isteklilerce sunulması gereken “Analizlerin” mevcut olmadığı görülmüştür.

 

Diğer taraftan şikayetin Kurul tarafından karara bağlanması için Kanunda öngörülmüş olan 45 günlük süre dikkate alınarak ilgili idare ile yeni bir yazışma yapılması cihetine de gidilememiştir.

 

Bütün bu tespitler çerçevesinde; Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağında “Var” olduğu işaretlenen ve İdari Şartnamenin Diğer Hususlar” başlıklı 58 inci maddesi uyarınca tüm isteklilerce sunulması zorunluluk arz eden maliyet analizlerinin anılan isteklilere ait teklif dosyalarında varlıkları kontrol edilerek, yapılacak tespite göre ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1)Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2)Yapılan tespitler çerçevesinde ihalenin sonuçlandırılması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhalenin bulunduğu aşama, Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağından yer alan tespitler, idarece gönderilen ihale işlem dosyasının içeriği gibi hususlar dikkate alındığında, ihalenin 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde öngörülen temel ilkeler korunarak sonuçlandırılması imkanı bulunmadığından, ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz. 

 

 

 

 H. Hüseyin  GÜRHAN       K.  Nejat ÜNLÜ     Bilal KARACA    Adnan ZENGİN     Namık DAĞALP                         

        Kurul Üyesi                     Kurul Üyesi          Kurul Üyesi            Kurul Üyesi              Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul