• Karar No: 2007/UY.Z-570
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :38
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UY.Z-570
Şikayetçi:
 Akün Mesken İnş. ve Tic. Ltd. Şti., Cebrail Mahallesi Rüstem Tümer Paşa Cad. Gür Apt. 3/1 Antakya/HATAY
 İhaleyi yapan idare:
 Hatay Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü, Atatürk Cad. Antakya/HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2007 / 823
Başvuruya konu ihale:
 2006/161682 İhale Kayıt Numaralı “Hatay Yayladağı Gümrük Müdürlüğü Hizmet Binası, Tesisleri ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.02.2007 tarih ve 06.00.13.0187/2007-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hatay Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü’nce 30.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hatay Yayladağı Gümrük Müdürlüğü Hizmet Binası, Tesisleri ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Akün Mesken İnş. ve Tic. Ltd. Şti.´nin, 11.01.2007 tarih ve 823 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden iddiaların yerinde bulunmadığına,

            Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Aşırı düşük sınır değerin altında kalan isteklilerin aşırı düşük teklifine ilişkin açıklamalarının ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamalarından niteliği, belgelendirilmesi ve Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesi anlamında farklı olmadığı halde, ihale komisyonunun ihale komisyonunun ihale üzerinde kalan istekliyi tercih nedenlerinin yerinde olmadığı, bu haliyle isteklilere eşit muamele yapılmadığı ve ayrıca aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapların kanunun öngördüğü “imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü” hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılmadığı ve değerlendirmenin de 38 inci madde hükmüne uygun olarak yapılmadığı, teklifleri aşırı düşük olan iki isteklinin de açıklamalarının uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, ihalenin bunlardan teklifi en düşük olana verilmeyerek bu iki istekli arasında da eşit muamele yapılmadığı, idarenin değerlendirmede eşit muamele yaparak her iki firmayı da elemesi halinde ihalenin kendilerinde kalacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

15.01.2007 tarih ve 2007/AK.Y-13.1 sayılı Kurul Kararıyla iddiaların incelenmesine   geçilmesine karar verilmiş olup, inceleme iddiaların incelenmesi kapsamında iddialar ile sınırlı olarak yapılmıştır.

 

            Başvuruya konu ihalede geçerli 6 tekliften Er-Çağ İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. ve Tuğçe Med. San. Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin aşırı düşük sınır değerin altında kaldığı gerekçesi ile bu isteklilerden “a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olmasını nasıl sağlayacakları, b) Seçilen teknik çözümlerin nelerden ibaret olduğu ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar” konusunda açıklama talep edildiği,

 

Er-Çağ İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 08.12.2006 tarihli cevabında; şirketlerinin kalite yönetimi, geniş teknik personel kadrosu ve tecrübeleri ile şirket merkezinin işin bulunduğu ilde olmasının maliyet analizlerinde avantaj olarak değerlendirildiği, şirket merkezi ve ana depolarının Hatay’da olmasının nakliye ve malzeme konusunda avantaj oluşturduğunun belirtildiği ve yazı ekinde kalite belgeleri, personele ilişkin bilgi ve belgeler, maliyet hesap cetvelleri, teklif birim fiyatlar, birim fiyat analizleri, metrajlar, ve proforma faturalara yer verdiği,

 

Tuğçe Med. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 08.12.2006 tarihli cevabında; yapılan hesaplara göre bütün kalemler bazında ilgili firmalardan teklifler alınarak, yüksek ve düşük olan tekliflerin ortalamasının alındığı ve teklifin bu şekilde piyasa araştırması yapılarak oluşturulduğu belirtilmiş ve yazı ekinde ise oluşturulan iş grupları içinde yer alan kalemler bazında farklı firmalardan teklif alınarak, toplamda o iş grubu için verilen tekliflerin ortalamasının maliyet hesabında dikkate alındığı, açıklamada birim fiyat teklif cetveline ve bunlara ilişkin analizlere yer verilmediği, maliyet hesabının iş grupları için tespit edilen ortalama fiyatlar toplanarak belirlendiği, ayrıca firmalardan alınan tekliflerde bazı iş kalemlerinin eksik olduğu tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII üncü maddesinin H bendinin (a) alt bendinde “4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde;

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında ise, “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.” hükmü,

Yer almaktadır.

.......................................

Bileşenler, teklifin maliyet bileşenlerini, ayrıntılar ise bunlara ait fiyat analizlerini ifade ettiğinden,

İhale komisyonu, aşırı düşük teklifin maliyet bileşenlerini ve/veya bunlara ait fiyat analizlerini;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler veya yapım işinde kullanılacak avantajlı şartlar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Buna göre, aşırı düşük teklif değerlendirmesinde, idareler maliyet bileşenleri ve bunlara ilişkin fiyat analizlerini yukarıda belirtilen hususlar açısından belgeye dayalı olarak inceleyecek ve karar vereceklerdir.

 

Bahse konu ihalede Er-Çağ İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.’nin birim fiyat cetveli ve fiyat analizleri ile bunlara ilişkin belgelere açıklamasında yer verdiği, Tuğçe Med. San. Tic. Ltd. Şti.’nin sadece piyasadan aldığı teklifler ve iş grupları bazında oluşturduğu fiyatlara yer verdiği, birim fiyat cetveli ve fiyat analizlerine ise açıklamasında yer vermediği, ayrıca piyasadan aldığı tekliflerde bazı kalemlerin eksik olduğu, idarenin aşırı düşük değerlendirmesinde Tuğçe Med. San. Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamasını yeterli bulmayarak ihaleyi Er-Çağ İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakmasının yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmediği tespit edilmiştir.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

“İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; ihale mevzuata aykırılık tespit edilmediğinden  Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince şikayetin uygun bulunmadığı  kararı verilmesi   gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                       

 

          K.  Nejat ÜNLÜ                              Adnan ZENGİN                     Bilal KARACA        

             Kurul Üyesi                                      Kurul Üyesi                            Kurul Üyesi  

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul