• Karar No: 2007/UY.Z-571
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :39
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UY.Z-571
Şikayetçi:
 Vesam Elekt. Elektro. İnş. Yat. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti, Emirhan Cad. No:53 Dikilitaş/Beşiktaş/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 T.C Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Bursa İl Müdürlüğü, Çırpan Mah. Merinos Kavşağı Uysal Sok. No:4 Osmangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.01.2007 / 2510
Başvuruya konu ihale:
 2006/159127 İhale Kayıt Numaralı “Bursa-I TM-Bursa-III TM Arası 34,5 Kv.3x(1x240/25)mm2 XLPE Yeraltı Kablo İrtibatı Tesis Yapımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2007 tarih ve 06.00.35.0198/2007-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            T.C Uludağ  Elektrik Dağıtım A.Ş. Bursa İl Müdürlüğü’nce 12.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bursa-I TM-Bursa-III TM Arası 34,5 Kv.3x(1x240/25)mm2 XLPE Yeraltı Kablo İrtibatı Tesis Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Vesam Elekt. Elektro. İnş. Yat. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 05.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.01.2007 tarih ve 2510 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede, Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak verilmiş olan iş deneyim belgelerinin  inşaat ile ilgili olduğu gerekçesi ile geçersiz sayıldığı, ancak söz konusu iş deneyim belgesinin tamamen elektrik işlerini kapsadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; İdari şartnamenin 7.4. maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: (D) ELEKTRİK İŞLERİ  I.GRUP : Enerji İletim Ve Dağıtım Havai Hatları  (1. Enerji İletim Havai Hatları, 2. Enerji Dağıtım Havai Hatları) - II.GRUP: Yeraltı Kablolama İşleri (1. AG Kablolama, 2. OG Kablolama - III.GRUP: Şebeke Ve Tesis İşleri (1. Şalt Tesisleri, 2. Trafo Merkezleri ve OG Kompanzasyon Tesisleri, 3. OG Dağıtım Şebeke İşleri, 4. (a) AG Dağıtım Şebeke İşleri, (b) Dağıtım Merkezleri ve Kompanzasyon İşleri, (c) AG-Sokak Aydınlatma Tesisleri) işleridir.” düzenlemesi ve 7.5. maddesinde “İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini (diploma veya geçici mezuniyet belgesi) sunmak suretiyle ihaleye girecek olan elektrik veya elektrik-elektronik mühendisleri, yalnız gerçek kişi olarak ihaleye katılabilecek olup, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin c bendinde belirtilen şartları sağlayacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı,

Başvuru sahibinin teklifinde yer alan iş denetleme belgesinin, VESAM Elk. Ltd. Şti. firmasının %51 hissesine sahip ortağı İbrahim Sönmezocak adına Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünce “1996/116 no’lu Avcılar İşletme Müdürlüğü GÜRPINAR Şehir Şebekesi Islahı Tesis İşleri” için düzenlenmiş bir iş denetleme belgesi olduğu, söz konusu iş denetleme belgesinde ilgilinin öğrenim unvanının “Mimar” olarak belirtildiği, belgenin kontrol mühendisi sıfatı ile verildiği, aynı sıfatla diğer çalışanların Elektrik Mühendisi Fatma DİLAVER olarak gösterildiği, uygulanan yapı tekniğinin “Dağıtım Merkezi-Trafo Merkezi İnşaat+İç Montaj, AG-OG yer altı kablo tesisi (tranşe), AG-OG demir ve beton direk yapımı, Havai hat tesisi, Aydınlatma tesisi işleri” olarak belirtildiği, belge tutarının 1996 birim fiyatları ile 107.788.314.225 TL olarak belirtildiği, söz konusu iş deneyim belgesinin eki olarak düzenlenen ve söz konusu iş deneyim belgesinin arka yüzünde yer alan belgede ise İbrahim Sönmezocak’ın görevi esnasında denetlediği hakedişlerin toplam tutarının 144.093.342.106 TL, inşaat kalemlerinin toplam tutarının 107.788.314.225 TL olduğunun belirtildiği,

İdare tarafından Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünden 20.12.2006 tarihli yazı ile söz konusu iş deneyim belgesinin geçerli belge olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda görüş talep edildiği ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından İdareye gönderilen görüş yazısında söz konusu iş deneyim belgesine konu tesis işleri kontrollüğünün Elektrik Mühendisi ile birlikte Mimar İbrahim Sönmezocak tarafından yürütülmüş olduğu, Mimar İbrahim Sönmezocak’ın tesis faaliyetleri içinde yer alan TM inşaatları, beton direk montajı ve AG-OG yer altı kablo tesisleri için kablo kanallarının (tranşe) açılmasında ve kabloların şartnamelerine uygun bir biçimde tesis edilmesinde görevlendirilmiş olduğu, ilgiliye verilen iş deneyim belgelerinin düzenlenmesinde belge tutarı ve miktarı olarak kendi mesleğiyle ilgili miktarların hesaplanmış olduğu, ilgilinin öğrenim unvanı mimar olarak belirtildiğinden İbrahim Sönmezocak adına düzenlenen 13.10.2006 tarih ve 362 seri nolu iş deneyim belgesinin yalnız inşaat işinde geçerli olması hususlarının göz önüne alınması gerektiğinin belirtildiği anlaşılmıştır.

İdari şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddeleri ile söz konusu iş deneyim belgesinin birlikte değerlendirilmesi neticesinde, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünce İbrahim Sönmezocak adına düzenlenmiş olan iş deneyim belgesinde belge tutarı olarak yalnızca inşaat kalemlerine ilişkin tutarın belirlendiği, belge sahibinin unvanının mimar olarak belirtildiği, idari şartnamenin 7.4 maddesinde ise ihale konusu işte benzer iş olarak kabul edilecek işler olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin (D) Elektrik İşleri kısmında yer alan I, II ve III. Grup İşler olarak belirlendiği, 7.5 maddesinde de iş deneyimini tevsik etmek amacıyla diploma sunulması halinde bu diplomaların elektrik yahut elektrik-elektronik mühendisliği diploması olması gerektiğinin düzenlenmiş olduğu anlaşılmış olup, yalnızca inşaat işlerini içeren kısımlar için düzenlenmiş ve mimar unvanı ile verilmiş olan şikayet konusu iş deneyim belgesinin, ihale konusu işin niteliği de göz önüne alındığında idari şartnamenin anılan maddelerine uygun olmadığı, bu nedenle başvuru sahibinin idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul