En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-572
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :40
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UY.Z-572
Şikayetçi:
 Serhat Taah. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Doğan Mah. Cumhuriyet Cad. (Yunan Konsolosluğu Karşısı) No: 19 Kaleiçi / EDİRNE
 İhaleyi yapan idare:
 Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Şükrü Paşa Mahallesi EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.02.2007 / 4509
Başvuruya konu ihale:
 2006/65295 İhale Kayıt Numaralı “Havsa İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve 6 Daireli Lojman İkmal İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.02.2007 tarih ve 06.01.02.0157/2007-9 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından 09.08.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Havsa İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve 6 Daireli Lojman İkmal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Serhat Taah. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 08.02.2007 tarih ve 4509 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;   

       

Başvurunun reddine,

 

            İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Başvuru sahibinin dilekçesi ekinde göndermiş olduğu belgenin gerçek/sahte olup olmadığının incelenmek gerekirse soruşturulmak üzere, söz konusu belgenin Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

09.08.2006 tarihinde ihalesi yapılan Havsa İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası ve 6 daireli lojman ikmal inşaatı işi için idarece satılan ihale dokümanı kapsamında “160 KVA E. N. H. ve Trafo Tesisinin” yaklaşık maliyetini gösterir, tutarı 48.603.269.950 TL olan keşif özetinin yer aldığı ve bu durumun 4734 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine aykırı olduğu, dolayısıyla söz konusu ihalenin iptal edilmesi gerektiği, ayrıca ihale yetkilisi ile ihale komisyonu üyelerinin bu nedenle, 4734 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi uyarınca cezalandırılmaları gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarda aktarılan hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 08.08.2006 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 29.12.2006 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itiraz edildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun reddine,

 

2) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul