• Karar No: 2007/UY.Z-573
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :42
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UY.Z-573
Şikayetçi:
 Necdet Karaoğlu, Milli Egemenlik Cad. Bakibey Apt.A Blok 10/9 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya İl Özel İdaresi, Tuzcular Mah. Balıkpazarı Sok. No:3 07100 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.01.2007 / 952
Başvuruya konu ihale:
 2006/140998 İhale Kayıt Numaralı “Antalya-Merkez Gündoğdu Mah. 16 Derslikli İÖO İnş. İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.02.2007 tarih ve 06.00.18.0111/2007-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya İl Özel İdaresi’nce 01.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Antalya-Merkez Gündoğdu Mah. 16 Derslikli İÖO İnş. İşi” ihalesine ilişkin olarak Necdet Karaoğlu’nin 07.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.01.2007 tarih ve 952 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Necdet Karaoğlu’nun değerlendirmeye alınarak ve geçerli teklifler üzerinden aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihale işlemlerine devam edilmesi hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ıncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Antalya Valiliği İl Mili Eğitim Müdürlüğünce eksik olarak düzenlenen 15.3.2004 tarih ve 9581 sayılı alt yüklenici iş bitirme belgesinin iptal edilerek raporda yer alan tespitler doğrultusunda yeni bir iş deneyim belgesi düzenlenmesi hususunun Antalya Valiliği İl Mili Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; iş deneyim belgelerinde altyüklenici sözleşme tarih ve nosu olmadığı gerekçesiyle ihaledeki en düşük teklif sahibi olan firmalarının değerlendirme dışı bırakıldığı, idareye şikayet başvurusunda bulunmaları üzerine bu kez de tekliflerinin iş deneyim belgesinin KİK.034.0/Y nolu Alt yüklenici formunun 8.,9., 12. ve 15. maddelerine aykırı olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, iş deneyim belgelerinin geçerli olduğu eğer bir eksikliği ve ise bunun bilgi eksikliği çerçevesinde tamamlatılabileceği, iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 57 inci maddesinde “İhale komisyonları isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerindeki bilgilerin incelenmesi amacıyla;

 

İş bitirme belgesinin ekinde; sözleşme, hakediş raporları, geçici kabul tutanağı, kesin hakediş raporu ve işin niteliğine göre varsa tasfiye tutanağı, keşif artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi, alt yüklenici ile yüklenici arasında düzenlenmiş noter onaylı sözleşme, alt yüklenicinin iş için yükleniciye düzenlediği fatura suretleri, alt yüklenicilerde çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler,


 

gibi belgelerden gerekli gördüklerini, yurt dışında iş veya görev yapanlardan da yukarıda sayılanların muadili belgeler isteyebilir.” hükmü, yer almıştır.

 

Şikayetçi tarafından teklif dosyasında sunulan alt yüklenici iş deneyim belgesi incelendiğinde, Antalya Valiliği İl Mili Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen söz konusu belgenin düzenlendiği tarihte yürürlükte olan standart forma göre düzenlenmediği, standart formda yer alan bazı bilgilerin eksik ve hatalı olduğu ve bu durumun ihale komisyonunca tespit edilerek isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idareye yapılan şikayet üzerine görevlendirilen raportörlerce istekliden Yönetmelik’in yukarıda aktarılan hükümleri çerçevesinde iş deneyim belgesinin eklerinin istendiği ve istekli tarafından hak edişler, sözleşme, sigorta prim ödemeleri ve düzenlediği fatura suretlerini sunduğu tespit edilmiştir.

 

Şikayetçi tarafından sunulan  iş deneyim belgesi ve ekinde yer alan hakediş, sözleşme ve diğer belgeler değerlendirildiğinde,

 

- iş deneyim belgesinde 8 inci sırada istenen esas işin sözleşme tarihinin belgede yer almadığı, ancak yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan noter onaylı sözleşmede yüklenicinin idare ile imzaladığı sözleşmenin tarihinin 08.05.2002 olarak görüldüğü,

- iş deneyim belgesinde 9 uncu sırada yer alması gereken esas işin ilk sözleşme bedeli 344.728.566.000 TL yerine ilk keşif bedeli olan 582.804.000.000 TL yazıldığı, ancak ilk sözleşme bedelinin iş deneyim belgesi eklerinin incelenmesinden görüldüğü,

- iş deneyim belgesinde 12 nci sırada yer alan alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı sözleşmede yer alan tutarın belgede yer almadığı ancak, bu tutarın %0,50 tenzilatın uygulanması sonucu 343.004.923.170 TL olması gerektiğinin anlaşıldığı,

- iş deneyim belgesinde 15 inci sırada yer alan belge tutarının belgeyi düzenleyen idarece yanlış tespit edildiği, belge tutarının ilk sözleşme bedeline yasal keşif artışları ilave edildikten sonra ihale tenzilatı ve alt yüklenici ile yüklenici arasındaki sözleşmede yer alan %0,50 tenzilat düşüldükten sonra bulunan 413.663.937.343 TL olduğu,

 

anlaşılmıştır.

 

Sunulan hakedişler ile faturaların incelenmesinden söz konusu işe ait Antalya Valiliği İl Mili Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen alt yüklenici iş deneyim belgesinde, toplam sözleşme bedeli olarak esas alınan rakamın yanlış olduğu ve dolayısıyla iş durum belgesinin bu haliyle Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin hükümlerine uygun olarak düzenlenmediği anlaşılmakla birlikte; işe ait hakedişlerde yapılan iş tutarının 413.663.937.343 TL olarak belirtildiği, bu bedelin Yönetmeliğin 56 ncı maddesi hükümlerine göre güncellenmesi sonucu bulunan tutarın, idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde istenen asgari iş deneyim tutarını karşıladığı görüldüğünden, ihale komisyonu tarafından alt yüklenici sözleşme tarih ve nosu olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Antalya Valiliği İl Mili Eğitim Müdürlüğünce eksik olarak düzenlenen 15.3.2004 tarih ve 9581 sayılı alt yüklenici iş bitirme belgesinin iptal edilerek raporda yer alan tespitler doğrultusunda yeni bir iş deneyim belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” düzenlemesi yer almakta ve ayrıca Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu ihale Genel Tebliğinde aşırı düşük teklif sınırının tespit edilmesi ve sorgulamanın nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin detaylı düzenlemeler bulunmaktadır.

 

İhale İşlem dosyasında yer alan bilgi ve belgelerden, mevzuata uygun olarak aşırı düşük teklif sınırı değeri tespit edilmediği ve değerlendirmeye alınan tekliflerden aşırı düşük olanların sorgulamaya tabi tutulmadığı anlaşılmıştır. İhalenin geçerli teklifler üzerinden aşırı düşük teklif sınır değeri tespit edilmeksizin ve bu sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklaması istenmeksizin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Necdet Karaoğlu’nun değerlendirmeye alınarak geçerli teklifler üzerinden aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihale işlemlerine devam edilmesi hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ıncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

3) Antalya Valiliği İl Mili Eğitim Müdürlüğünce eksik olarak düzenlenen 15.3.2004 tarih ve 9581 sayılı alt yüklenici iş bitirme belgesinin iptal edilerek raporda yer alan tespitler doğrultusunda yeni bir iş deneyim belgesi düzenlenmesi hususunun Antalya Valiliği İl Mili Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul