• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-575
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :45
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UY.Z-575
Şikayetçi:
 Aslı GÜMÜŞ, Bağ-Kur Lojmanları Karşısı Konuş Apt. No:45 Yenişehir Merkez/MARDİN
 İhaleyi yapan idare:
 T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent-Çankaya ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.01.2007 / 2898
Başvuruya konu ihale:
 2006/186545 İhale Kayıt Numaralı “Mardin Midyat 304 Konut, Sosyal Donatısı (Camii, Şadırvan, Ticaret Merkezi, 24 Derslikli İÖO) Adaiçi Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaat İşleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.02.2007 tarih ve 06.00.41.0170/2007-08 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca 01.02.2007  tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Mardin Midyat 304 Konut, Sosyal Donatısı (Camii, Şadırvan, Ticaret Merkezi, 24 Derslikli İÖO) Adaiçi Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaat İşleri” ihalesine ilişkin olarak Aslı GÜMÜŞ´ün 26.01.2007 tarih ve 2898 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde, ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğine tabii olan söz konusu ihale için “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmadan ihaleye çıkıldığı, bu hususun 2872 sayılı Çevre Kanununa aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinin son fıkrasında, ilgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmış anılan Kanunun 68 nci maddesinin (c) bendinde yer alan “2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamındaki toplu konut projelerinde, 5 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkraları, 62 nci maddenin (a) ve (b) bentleri ile (c) bendindeki kamulaştırma, mülkiyet, arsa temini, imar işlemleri ve uygulama projesine ilişkin şartlar aranmaksızın ihaleye çıkılabilir. Ancak, ÇED raporu zorunluluğu bulunan hallerde sözleşme imzalanmadan önce bu raporun alınması zorunludur.” şeklindeki hüküm ile ihaleyi yapan idareye istisna getirilmiştir.

 

Bu hususa ilişkin olarak 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesinde “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

 

İnceleme konusu iş, 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (Değişiklik 16.12.2006 tarih ve 25672 sayılı R.G.) Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinde, çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak projeler listesinde sayılmıştır.

 

Yukarıda ifade edilen bilgiler doğrultusunda inceleme konusu ihaleye ilişkin olarak idareden ihale sürecinin bulunduğu aşama ve ilgili mevzuat gereği tesis edilen işlemlere ilişkin olarak bilgi ve belge istenilmiş olup İdare tarafından gönderilen belgelerin incelenmesi neticesinde; 01.02.2007 tarihinde yapılan inceleme konusu ihaleye ilişkin olarak Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğünden 06.01.2006 tarihli “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” alındığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul