• Karar No: 2007/UY.Z-576
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :46
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UY.Z-576
Şikayetçi:
 Birsan İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti., Güzelyalı Mah. Süleyman Demirel Bul. Başer Sitesi A Blok Kat.14 D.28 Seyhan / ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Valiliği İl Özel İdaresi, Adana Valiliği Batısı Seyhan / ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2007 / 2310
Başvuruya konu ihale:
 2006/167205 İhale Kayıt Numaralı “Adana Seyhan Şakirpaşa İlköğretim Okulu Kapalı Spor Salonu İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.02.2007 tarih ve 06.00.34.0157/2007-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Valiliği İl Özel İdaresince 13.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Adana Seyhan Şakirpaşa İlköğretim Okulu Kapalı Spor Salonu İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Birsan İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti.’nin 12.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.01.2007 tarih ve 2310 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Mevzuata aykırılığı tespit edilen hususların, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Başvuru dilekçesinde ifade edilen “firmalarında kadrolu olarak çalışan ve bilgileri dışında başka bir firmalar tarafından da anahtar teknik personel olarak gösterildikleri anlaşılan İnşaat Mühendisi Cevdet Orkun, Makine Müh. Şakir Yüceer ve Elektronik Müh. Bilal Karatoruk’ un bu olayın ortaya çıkması üzerine, ihale günü idareye yazılı müracaatta bulunarak firmalarında çalıştıklarını beyan ettikleri, ayrıca SSK Adana İl Müdürlüğüne de sadece Birsan Ltd. Şti. merkez bürosunda çalıştıklarını, ihaleye teklif veren diğer diğer firma ve şahıslarla herhangi bir bağlarının bulunmadığını beyan ettikleri, bu hususta SSK Adana İl Müdürlüğünün gerekli incelemeyi başlattığı, firmaları personelini kendi personelleri olarak gösteren diğer firmaların mesleki ahlaka aykırı hareket ettikleri” yönündeki iddia ile ilgili olarak, başvuru dilekçesi ve eklerinin bu yönüyle soruşturulmak üzere Adana Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            Anahtar teknik personel olarak gösterdikleri İnşaat Mühendisi Cevdet Orkun, Makine Müh. Şakir Yüceer ve Elektronik Müh. Bilal Karatoruk’ un başka bir firmalar tarafından da anahtar teknik personel olarak gösterilmesi nedeniyle tekliflerinin geçersiz sayıldığı,

 

            Ancak, firmalarında kadrolu olarak çalışan ve bilgileri dışında başka bir firmalar tarafından da anahtar teknik personel olarak gösterildikleri anlaşılan İnşaat Mühendisi Cevdet Orkun, Makine Müh. Şakir Yüceer ve Elektronik Müh. Bilal Karatoruk’ un bu olayın ortaya çıkması üzerine, ihale günü idareye yazılı müracaatta bulunarak firmalarında çalıştıklarını beyan ettikleri, ayrıca SSK Adana İl Müdürlüğüne de sadece Birsan Ltd. Şti. merkez bürosunda çalıştıklarını, ihaleye teklif veren diğer diğer firma ve şahıslarla herhangi bir bağlarının bulunmadığını beyan ettikleri, bu hususta SSK Adana İl Müdürlüğünün gerekli incelemeyi başlattığı, firmaları personelini kendi personelleri olarak gösteren diğer firmaların mesleki ahlaka aykırı hareket ettikleri,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak, daha önce aynı konuda Aydın Ltd. Şti. tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine 29.01.2007 tarih ve 2007/UY.Z-275 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararında “…bir mimar veya mühendisin aynı ihaleye teklif veren birden fazla istekli tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilmesinde Kamu İhale Mevzuatına aykırılık teşkil eden bir husus bulunmadığı, Aydın Ltd. Şti., Birsan Ltd. Şti. ile Rıza Güler + Serdil Ltd. Şti. ortak girişiminin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmalarının uygun olmadığı…

 

KİK027.0/Y standart formunun 2 nci paragrafında “...ihale tarihi itibari ile...” ifadesine yer vermeyen Aydın Ltd. Şti. ile ihale üzerinde bırakılan Kömen Ltd. Şti.’ nin bu gerekçe ile  değerlendirme dışı bırakılmaları gerektiği...

 

Birsan Ltd. Şti.’ nin  sunmuş olduğu Adana Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından düzenlenen 03.10.2006 tarih ve 3535 sayılı iş deneyim belgesinde yüklenicinin “Rıza Şahin + Birsan Ltd. Şti. ortak girişimi” olarak belirtildiği, söz konusu ortak girişimi oluşturan Birsan Ltd. Şti.’ nin ortak girişim içerisindeki hisse oranı ile bu hisse oranına göre sahip olacağı iş deneyim belgesi tutarının belirtilmediği, dolayıyla bahse konu iş deneyim belgesinin Birsan Ltd. Şti. adına olmadığı, “Rıza Şahin + Birsan Ltd. Şti. ortak girişimi” adına olduğu anlaşıldığından,

 

İdarece, Birsan Ltd. Şti.’ nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesini düzenleyen Adana Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden söz konusu iş deneyim belgesinin, Birsan Ltd. Şti.’ ne ait hisse oranı yönüyle teyidinin yapılarak, sonucuna göre işlem tesis edilmesi gerektiği…” belirtilerek,

 

“Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

“Mevzuata aykırılığı tespit edilen hususların, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine” karar verildiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla aynı konuda yeni bir karar alınmasına gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Kamu İhale Kurulunun 29.01.2007 günlü, 2007/UY.Z-275 sayılı kararında yer alan karşı oy yazısında yer alan gerekçelerle karara katılmıyoruz.

 

 

                        Adnan ZENGİN                   Nejat ÜNLÜ                 Bilal KARACA

                            Kurul Üyesi                      Kurul Üyesi                   Kurul Üyesi  

 

 

 

                                                            FARKLI GEREKÇE

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde; “…Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (Standart Form KİK039.0/Y)…

…Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez…” hükümleri yer almaktadır.

İsteklinin “organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler” kapsamında istenen anahtar teknik personelin, işin doğası gereği bünyesinde görev yaptığı isteklinin  teklif hazırlama işlemi de dahil olmak üzere, diğer idari ve teknik konulardaki karar alma süreçlerine katıldığı kabulüyle, aynı ihalede birden fazla istekli tarafından beyan ve tevsik edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan aynı ihalede birden fazla istekli bünyesinde anahtar teknik personel olarak gösterilen kişilerin sadece Birsan Ltd. Şti. bünyesinde çalıştıkları, diğer isteklilerin, bilgileri dışında kendilerini anahtar teknik personel olarak gösterdikleri yönünde beyanları bulunmaktadır.

Dolayısıyla söz konusu kişilerin bu beyanlarının SSK kayıtlarındaki diğer bilgilerle de teyit edilerek dikkate alınması ve Birsan Ltd. Şti dışındaki diğer iki isteklinin bu sebepten değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

Ayrıca, kararda Aydın Ltd. Şti. nce sunulan 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile ilgili taahhütnamede (Standart Form- KİK027.0/Y) “ihale tarihi itibariyle” ifadesinin eksik olması değerlendirme dışı bırakılma nedeni olarak kabul edilmiştir.

Söz konusu standart form 08/06/2004 tarihli Yönetmelik değişikliği ile getirilmiş, 22/06/2005 tarihli değişiklikle ise standart formun ikinci fıkrasına isteklilerin ihale dışı bırakılma sebeplerini taşımadıklarına ilişkin belgeleri “ihale tarihi itibariyle” durumlarını gösterir biçimde sunmalarına açıklık getirmek amacıyla “ihale tarihi itibariyle” ifadesi eklenmiştir. Dolayısıyla iki standart form arasındaki fark bu ifadeyle sınırlıdır.

İhalelerde eski standart formun sunulmasının taşıdığı bahse konu ifade eksikliği dolayısıyla, isteklinin bu belgeleri ihale tarihi itibariyle durumunu gösterir biçimde sunma zorunluluğu açısından zafiyet oluşturacağı gibi bir düşünce akla gelebilirse de, bu düşüncenin yerinde olmadığı aynı hususu düzenleyen idari şartnamenin 42 nci maddesindeki hükümden açıkça anlaşılmaktadır. Zira Şartnamenin söz konusu maddesinde;

“İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 40.3 üncü maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.”

Denilmek suretiyle isteklinin bu belgeleri “ihale tarihi itibariyle” durumunu göstermek üzere sunacağı tereddüde meydan vermeyecek biçimde kurala bağlanmış durumdadır.

İhale dokümanının bir bütün olduğu, isteklinin teklif mektubunda “ihale dokümanını okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin yapılacağı yeri ve  çevresini gördük, mahallin özelliklerini ve zemin şartlarını tetkik ettik, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz.” İfadesiyle dokümandaki tüm hükümleri kabullenerek teklif verdiği gerçeği dikkate alındığında eski standart formdaki eksikliğin idari şartnamedeki açıklık karşısında önemini ve anlamını yitirdiği görülmektedir.

İşlevi ve sonuçları bakımından önemsiz olan söz konusu ifade eksikliğine rağmen taahhütnamenin mevcut haliyle kabulünde hukuki bir mahzur görülmemekle birlikte, yeni formata uygunluğun sağlanması amaçlanıyorsa bu hususun bilgi eksikliği kapsamında istekliye tamamlattırılması da mümkün bulunmaktadır.

Dolayısıyla söz konusu isteklinin, taahhütnamenin taşıdığı eksiklik sebebiyle değil, yukarıda ifade edildiği üzere, anahtar teknik personele ilişkin sunmuş olduğu belgelerin uygunsuzluğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, Kurulun düzeltici işlem kararına farklı gerekçelerle katılıyorum.

 

 

Yaşar GÖK

Kurul Üyesi

 

 

 

GEREKÇEDE KARŞI OY

 

İsteklilerce sunulan 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasına ilişkin taahhütnamede (KİK 027) “ihale tarihi itibariyle” ibaresinin bulunmaması teklifin esasına etkili bir eksiklik olmadığından, bu gerekçe ile herhangi bir teklifin değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği görüşü ile karara katılmıyorum.

 

                                                                                                                                         Muzaffer EREN

                                                                                                                          Kurul Üyesi

 

GEREKÇEDE KARŞI OY

 

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde; “…Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (Standart Form KİK039.0/Y)…

 

…Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez…” hükümleri yer almaktadır.

 

Bu hükümler gereğince, bir istekli tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen bir mimar veya mühendisin, isteklinin işleri ile ilgili olarak idari, mali, teknik konular ve bu kapsamda teklifin hazırlanmasına ilişkin de görevleri bulunduğu dikkate alındığında, o isteklinin bünyesinde tam gün olarak çalışması gerektiği ve bu haliyle anahtar teknik personel olarak gösterildiği istekliden başka bir isteklide teknik personel olarak veya anahtar teknik personel olarak çalışamayacağı görüşüyle; karar gerekçesinde “Bir mimar veya mühendisin aynı ihaleye teklif veren birden fazla istekli tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilmesinde Kamu İhale Mevzuatına aykırılık teşkil eden bir husus bulunmadığı, dolayısıyla Aydın Ltd. Şti., Birsan Ltd. Şti. ile Rıza Güler  Serdil Ltd. Şti. ortak girişiminin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmalarının uygun olmadığı” biçiminde yer alan değerlendirmeye katılmıyorum.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            H.Hüseyin GÜRHAN

                                                                                                                     Kurul Üyesi 

 

 

 

 

 

             

 

                                                                                                                                                                                                       

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul