• Karar No: 2007/UY.Z-578
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :50
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UY.Z-578
Şikayetçi:
 Karacan İnşaat Tic. Nak. Ltd. Şti. vekili Av. Fatma TIRAŞOĞLU Barbaros Cad. Köksal Apt. K.2 D.3 Bahçelievler/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İSKİ Genel Müdürlüğü, Kağıthane Tesisleri Nurtepe Mevkii Kağıthane / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.01.2007 / 2961
Başvuruya konu ihale:
 2006/161120 İhale Kayıt Numaralı “2006 Yılı 2. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.02.2007 tarih ve 06.00.44.0170/2007-07E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İSKİ Genel Müdürlüğü’nce 25.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2006 Yılı 2. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Karacan İnşaat Tic. Nak. Ltd. Şti’nin 22.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.01.2007 tarih ve 2961 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan belgeler ile ilgili olarak belirtilen aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında değerlendirme gerekiyorsa incelemek ve/veya soruşturulmak üzere kararın İçişleri Bakanlığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) 8.12.100 cm çapında fore kazık yapılması pozuna ait birim fiyat tarifin aynı poz tarifinin not.5 maddesi düzenlemesi ile çeliştiği,

 

2) İhale dokümanı içerisinde yer alan projelerde, mahal listelerinde ve teknik şartnamede toplam 354 km’lik alanda işin yapılacak 100 km’lik kısmının belirtilmediği, projelerde idare mührünün olmadığı, projelerde stabilize ve asfalt hariç oluşmuş yollarda dolgu yapılacağı belirtilmiş olmasına rağmen oluşmuş ve oluşmamış yol ayrımının belirtilmediği, verilen projelerin kesin proje tanımına uymadığı,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

4734 sayılı Kanunun “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde  “İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanması” başlıklı bölümünün 19 uncu maddesinde İdare, ihtiyaç duyduğu yapım işinin ihale edilebilmesi için gerekli dokümanı, Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan standart ihale veya ön yeterlik dokümanını esas alarak hazırlar ve her sayfasını onaylar. Adaylara veya isteklilere verilecek dokümanın hazırlanmasında kullanılacak olan bu asıl nüshanın idarelerce ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. İhtiyaç duyulması halinde, Kamu İhale Kurumunca belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, adaylara veya isteklilere verilecek ihale ve/veya ön yeterlik dokümanı “compact disc (CD)” ortamına aktarılabilir.  

 

…İdare, ihale veya ön yeterlik dokümanını, ilan yapılacak hallerde ilk ilan tarihine, davet yapılacak hallerde ise davet tarihine kadar kesinleştirir. Belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilecek yapım işleri ihalelerinde, ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı, ön yeterlik ilan tarihine kadar hazırlanır.” düzenlemesi,

 

Yine aynı Yönetmeliğin “İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması” başlıklı 30 uncu maddesinde “(Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. / 11 md.) İdare tarafından hazırlanan ve her sayfası onaylanan ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı adaylar veya istekliler tarafından idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ön yeterliğe veya ihaleye katılmak isteyen adayların veya isteklilerin bu dokümanın idarece her sayfası onaylanmış örneklerini satın almaları zorunludur (standart form KİK005.0/Y). Ancak, Kamu İhale Kurumunca belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanının “compact disc (CD)” ortamına aktarılmış kopyaları adaylara veya isteklilere satılabilir.” düzenlemesi,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin, “İhale İlanı ve İhale Dokümanına İlişkin Açıklamalar” başlıklı  XII nci maddesinin “CD Ortamında Hazırlanan İhale Dokümanının Güvenliğinin Sağlanması ve Buna İlişkin Esaslar” başlıklı (D) bölümünde Uygulama Yönetmeliklerinin ihale ve/veya ön yeterlik dokümanının hazırlanması ve satılmasına ilişkin hükümleri uyarınca, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarının “compact disc (CD)” ortamında hazırlanarak aday ve isteklilere satılması mümkün bulunmaktadır.

Bu hükümler uyarınca, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarını “compact disc (CD)” ortamında hazırlayarak aday veya isteklilere satmak isteyen idarelerin, bu ortamda satılan ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarında sonradan değişiklik yapılabilmesinin engellenmesi amacıyla, aşağıda belirtilen güvenlik önlemlerini almaları zorunludur.

İhale ve/veya ön yeterlik dokümanını “compact disc (CD)” ortamında hazırlamak ve satmak isteyen idarelerce hazırlanan CD’ lerin;

1- Kalıcı bir kalemle numaralandırılması, üzerlerine hangi ihaleye ait olduğunun yazılması ve tarih atılarak idare yetkilisince paraflanması,

2- İçinde yer alan dokümanları ve formatlarını belirten bir içindekiler listesinin CD içindeki bir dosyaya işlenmesi,

3- Bir defa yazılabilir nitelikte (CD-R) türünde olması, yazılabilir-değiştirilebilir nitelikte olan (CD-RW) türünde CD’lerin kullanılmaması,

4- Yazıldıktan sonra tekrar yazılmasını ve değiştirilmesini engellemek amacıyla yazma oturumu (session)’ nun kapatılması,

5- 0272-1E6E şeklindeki CD Birim Seri Numarası ve varsa diğer ayırt edici numaralarının ihale dokümanı satın alma belgesine işlenmesi,         

Gerekmektedir.

Aday ve/veya istekliler tarafından CD ortamında satın alınan ihale ve/veya ön yeterlik  dokümanında yer alan bilgilerle, idarece hazırlanan asıl dokümanda yer alan bilgiler arasında maddi veya teknik hatalar ile eksiklikler olması halinde, ihale ve/veya ön yeterlik şartnamelerinde yer alan, “İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır,” hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.

Bunun yanında, “compact disc (CD)” ortamında hazırlanan ihale ve/veya ön yeterlik  dokümanında değişiklik veya açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulması halinde 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi çerçevesinde gerekli değişiklik ve açıklamalar yazılı olarak veya yukarıdaki esaslar çerçevesinde CD ortamında yapılabilecektir.” düzenlemesi,

 

Yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alanlar hükümler gereğince; idare Kurum tarafından çıkarılan standart ihale dokümanını esas alarak ihale dokümanı hazırlayacağı, her sayfasını onaylanmasının ve isteklilere verilecek dokümanın hazırlanmasında kullanılacak olan bu asıl nüshanın idarelerce ihale işlem dosyasında muhafazasının zorunlu olduğu, ihtiyaç duyulması halinde, Kurumca belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, isteklilere verilecek ihale dokümanı “compact disc (CD)” ortamına aktarılabileceği, ilân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmamasının esas olduğu, ancak yapılması zorunlu olduğu hallerde 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde belirtilen usullere uyulmak şartıyla zeyilname düzenlemek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabileceği, ayrıca, “compact disc (CD)” ortamında hazırlanan ihale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulması halinde 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi çerçevesinde gerekli değişiklik ve açıklamalar yazılı olarak veya Kamu İhale Genel Tebliğinin anılan düzenlemesinde belirlenen esaslar çerçevesinde CD ortamında yapılabileceği anlaşılmaktadır. 

 

Başvuru sahibinin başvuru dilekçesi ekinde idareden satın almış olduğu beyan edilen 5125KF041LH13327M seri numaralı CD içerisinde yer alan “Birim Fiyat Tarifleri (II Bölüm)” başlıklı dokümanda iddia konusu birim fiyat tarifine ilişkin olarak düzenlemenin (CD ait seri numarası idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde şikayetçiye verilen ihale dokümanı satıldığına ilişkin tutanakta da ;

 

“8.12 100 cm. Çapında Fore Kazık Yapılması :

Ölçü Birimi: mt.

 

Tarifi: Tasdikli proje ve detaylarına ve TS 3168 Delme Kazıklar Tasarım Yapım ve Uygulama Kurallarına uygun olarak her türlü zeminde kuruda veya suda fore kazık yapılması için gerekli makine ve araçlarla projedeki ölçülerde kazının yapılması ve imalat yerine getirilen donatının tekniğine uygun ve ölçülerde bağlanıp yerine indirilmesi, platform hazırlanması veya iskele yapılması için gerekli her türlü araç, gereç, malzeme, elektrik tesisat ve cereyanın temini, iş yerine getirilmesi, iş bitiminden sonra nakilleri, montaj ve demontajı; bu işin yürütülmesi için teknik ekibin temini ve çalıştırılması; bu imalat tekniğine uygun esaslar dahilinde forajın yapılması, lüzumu halinde veya projesi icabı taşıyıcı kaya tabakası, içinde asgari (0-75) m. derinliğe inilmesi; foraj esnasında istenilen kazık zemininden numune alınması, muhafazası ve raporunun hazırlanması, standardına uygun kum, çakıl, kırmataş, balast, çimento ve su malzeme ile beton kalitesi BS 18 olacak şekilde özel kovalarla veya çökertme usulü ile betonajın yapılması, beton dökülürken betonarme demirlerinin yerinden oynamaması için gereken tedbirlerin alınması; beton kalite kontrolü için her türlü deney yapılası ile forajdan çıkan kazının her türlü şantiye içi ve dışı nakli, yükleme ve boşaltılması; depo ve imla yerlerinin düzeltilmesi; imalat icabı fazla dökülen kazık betonunun ve mevcut betonların kırılması için her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü işçilik makine araç ve gereç giderleri, söküm işlerinden çıkan fazla imalatların tamamlandıktan sonra boşlukların uygun malzeme ile doldurulması, sahanın eski haline getirilmesi.

 

Yukarıda belirtilen işler için her türlü nakliyeler, her türlü kalıp, iş iskelesi, ahşap kalıp iskelesi, her türlü alımın, deneyin yapılması ve giderleri,  proje, detay, röleve temini ve giderleri, kot ve güzergah kontrolünün sağlanması, her türlü ekip - ekipman temini ve iş başına getirilmesi ve bunlara ait her türlü giderler, her türlü iş güçlüğü, her derinlik için derinlik zammı, şantiye içi - dışı her türlü yatay-düşey taşımalar, su boşaltma zammı ve suyun uzaklaştırılması, derive edilmesi ve gerekli her türlü pompaj temini, kullanılması ve ilgili her türlü giderler, her türlü malzeme temini ve zayiatı, her türlü yükleme ve boşaltma, istif bedelleri, işçilik, makine, alet-edevat temini ve giderleri, her türlü sigorta giderleri, teklif fiyatta düşünülmeyen tüm giderler, müteahhit karı ve genel giderler  dahil ( betonarme demiri bedeli, hazırlanması ve döşenmesi ile ilgili işler hariç olmak üzere ) olmak üzere 1 mt. 100 cm. çapında fore kazık foraj ve betonaj fiyatı.

 

Not :
1 ) Forajla başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır .

2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dahil edilmez.

3) Fore kazık ile başlık kirişinin birleşim noktalarında yapılacak beton kırma, demir kesme ve  demirlerin bükülmesi işleri bu poza dahildir.

4) Projede belirtilen kazık üst kotunun, forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma yalnız betonarme ve kalıp bedeli ödenir.

5) Kum, çakıl, kırmataş, balast, çimento ve betonarme demiri nakliyeleri ve yükleme, boşaltma ile betonarme demiri bedeli bu poza dahildir.

 

Ölçü : Tekniğine uygun olarak yapılacak iş, düşey olarak yerinde bilfiil (mt.) olarak ölçülür.” Şeklinde belirtilmektedir.

 

Birim fiyat teklif mektubu eki hesap cetvelinde toplam metrajı 320 mt olan “100 cm. Çapında Fore Kazık Yapılması” pozuna ilişkin yukarıda ifade edilen tarifte betonarme demiri bedelinin 1 mt. 100 cm. çapında fore kazık foraj ve betonaj fiyatı içinde hariç tutulacağı belirtildiği halde ilgili poz’a ilişkin not bölümünde ise betonarme demiri bedelinin bu poza dahil edileceği belirtilmiştir. Bu durumda aynı poza ilişkin olarak farklı bu düzenlemenin isteklileri tekliflerini oluşturma da açıkça tereddüde düşüreceğinden bu aykırılığın ihalenin iptalini gerektirdiği anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan söz konusu iddianın değerlendirilebilmesi için idare tarafından 08.02.2007 tarih ve 16755 sayılı yazı ekinde gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde yer alan 3122KE292LH0208203 Seri numaralı CD içerisinde iddia konusu poza ilişkin olarak düzenlemenin ise yine “Birim Fiyat Tarifleri (II Bölüm)” başlıklı dokümanda;

 

“8.12 100 cm. Çapında Fore Kazık Yapılması :

 

Ölçü Birimi: mt.

 

Tarifi: Tasdikli proje ve detaylarına ve TS 3168 Delme Kazıklar Tasarım Yapım ve Uygulama Kurallarına uygun olarak her türlü zeminde kuruda veya suda fore kazık yapılması için gerekli makine ve araçlarla projedeki ölçülerde kazının yapılması ve imalat yerine getirilen donatının tekniğine uygun ve ölçülerde bağlanıp yerine indirilmesi, platform hazırlanması veya iskele yapılması için gerekli her türlü araç, gereç, malzeme, elektrik tesisat ve cereyanın temini, iş yerine getirilmesi, iş bitiminden sonra nakilleri, montaj ve demontajı; bu işin yürütülmesi için teknik ekibin temini ve çalıştırılması; bu imalat tekniğine uygun esaslar dahilinde forajın yapılması, lüzumu halinde veya projesi icabı taşıyıcı kaya tabakası, içinde asgari (0-75) m. derinliğe inilmesi; foraj esnasında istenilen kazık zemininden numune alınması, muhafazası ve raporunun hazırlanması, standardına uygun kum, çakıl, kırmataş, balast, çimento ve su malzeme ile beton kalitesi BS 18 olacak şekilde özel kovalarla veya çökertme usulü ile betonajın yapılması, beton dökülürken betonarme demirlerinin yerinden oynamaması için gereken tedbirlerin alınması; beton kalite kontrolü için her türlü deney yapılası ile forajdan çıkan kazının her türlü şantiye içi ve dışı nakli, yükleme ve boşaltılması; depo ve imla yerlerinin düzeltilmesi; imalat icabı fazla dökülen kazık betonunun ve mevcut betonların kırılması için her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü işçilik makine araç ve gereç giderleri, söküm işlerinden çıkan fazla imalatların tamamlandıktan sonra boşlukların uygun malzeme ile doldurulması, sahanın eski haline getirilmesi.

 

Yukarıda belirtilen işler için her türlü nakliyeler, her türlü kalıp, iş iskelesi, ahşap kalıp iskelesi, her türlü alımın, deneyin yapılması ve giderleri,  proje, detay, röleve temini ve giderleri, kot ve güzergah kontrolünün sağlanması, her türlü ekip - ekipman temini ve iş başına getirilmesi ve bunlara ait her türlü giderler, her türlü iş güçlüğü, her derinlik için derinlik zammı, şantiye içi - dışı her türlü yatay-düşey taşımalar, su boşaltma zammı ve suyun uzaklaştırılması, derive edilmesi ve gerekli her türlü pompaj temini, kullanılması ve ilgili her türlü giderler, her türlü malzeme temini ve zayiatı, her türlü yükleme ve boşaltma, istif bedelleri, işçilik, makine, alet-edevat temini ve giderleri, her türlü sigorta giderleri, teklif fiyatta düşünülmeyen tüm giderler, müteahhit karı ve genel giderler  dahil ( betonarme demiri bedeli, hazırlanması ve döşenmesi ile ilgili işler dahil olmak üzere ) olmak üzere 1 mt. 100 cm. çapında fore kazık foraj ve betonaj fiyatı.

 

Not :

1) Forajla başlanacak en uygun zemin kotu idarece saptanır .

2) Kazığın baş tarafındaki kırılacak düşük mukavemetli kısım ölçüye dahil edilmez.

3) Fore kazık ile başlık kirişinin birleşim noktalarında yapılacak beton kırma, demir kesme ve  demirlerin bükülmesi işleri bu poza dahildir.

4) Projede belirtilen kazık üst kotunun, forajın yapıldığı zemin kotundan yukarıda olması halinde bu iki kot arasındaki kısma yalnız betonarme ve kalıp bedeli ödenir.

5) Kum, çakıl, kırmataş, balast, çimento ve betonarme demiri nakliyeleri ve yükleme, boşaltma ile betonarme demiri bedeli bu poza dahildir.

 

Ölçü : Tekniğine uygun olarak yapılacak iş, düşey olarak yerinde bilfiil (mt.) olarak ölçülür.” şeklinde olduğu görülmüştür (3122KE292LH0208203 seri numaralı CD).

 

İdare tarafından gönderilen CD içerisinde iddia konusu pozun tarifinde ise betonarme demiri bedelinin fiyata dahil olduğu belirtilmektedir. Ancak söz konusu ihaleye ilişkin olarak alınan Kurulun 29.01.2007 tarih ve 2007/AK.Y-44.1 sayılı kararı doğrultusunda; konu hakkında 01.02.2007 tarihinde başvuru sahibi ve ilgili idare yeklilerin katıldığı dinleme toplantısında bu poza ilişkin olarak yukarıda ifade edilen çelişkili husus ayrıntılı olarak idareye sorulmuş, idare yetkilileri de söz konusu pozun tarif bölümünde betonarme demirinin fiyata dahil olmadığı ancak aynı poza ilişkin not bölümünde betonarme demirinin fiyata dahil olacağının belirtildiği ve notun bağlayıcı olması gerektiği yönünde açıklamada bulunduğu, bu hususun dinleme toplantısı görüntülü kaydında da mevcut olduğu, aynı hususun idare tarafından gönderilen 08.02.2007 tarih ve 16755 sayılı ihale işlem dosyası gönderi yazısında da belirtildiği tespit edilmiştir.

 

Bu durumda gerek “8.12 100 cm. Çapında Fore Kazık Yapılması” pozuna ilişkin teklif fiyata yansıyan çelişkili husus olması gerekse idare tarafından gönderilen CD’de bu poza ilişkin mevcudun haricinde aksine bir düzenleme olduğu tespit edildiğinden idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan belge ve bilgiler ile bu ihalenin değerlendirilmesi mümkün olamayacağı açıktır.

 

 Bu nedenle idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile başvuru sahibine satılan dokümandaki bilgilerde çelişkiler bulunması nedeniyle diğer hususlara ilişkin olarak değerlendirme yapılamamıştır.

 

Yukarıda yer alan tespitler ve hükümler birlikte değerlendirildiğinde; idarenin 4374 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 19 ve 30 uncu maddelerinde ve Kamu İhale Genel Tebliğinin, “İhale İlanı ve İhale Dokümanına İlişkin Açıklamalar” başlıklı XII nci maddesinin “CD Ortamında Hazırlanan İhale Dokümanının Güvenliğinin Sağlanması ve Buna İlişkin Esaslar” başlıklı (D) bölümünde belirlenen hükümlere ve esaslara aykırı hareket edildiği tespit edilmiştir. Tespit edilen bu aykırılılar nedeniyle ihale işlemlerinin iptal edilmesi gerekmektedir. Kaldı ki; Kurulun  08.01.2007 tarih ve 2007/UY.Z-16 Sayılı Kararında da bu tespitler iptal nedeni olarak görülmüştür.  

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Birim fiyat teklif usulü gerçekleştirilen ihalede, idarece ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen (8.12) poz no’lu “100 cm çapında fore kazık yapılması” iş kalemine ait birim fiyat tarifinin açıklama kısmında “betonarme demiri bedeli, hazırlanması ve döşenmesi ile ilgili işler hariç olmak üzere” ifadesinin yer aldığı, öte yandan aynı tarifin dip not kısmında ise; “….betonarme demiri bedeli bu poza dahildir” ibaresinin bulunduğu, birbirinden farklı nitelikli bu iki hükmün çelişki arz ettiği ve isteklileri tereddüde düşürdüğü, ayrıca idarenin ihale dokümanı olarak isteklilere vermiş olduğu cd lerde yeterli güvenlik önlemlerini almadığı hususları gerekçe gösterilerek çoğunluk oyuyla ihalenin iptaline karar verilmiştir.

Aynı birim fiyat tarifi içerisinde birbirinden farklı anlamlara gelecek iki ayrı ifadeye yer verilmişse de, bu tür bir hatanın ihalenin iptaline neden olacak önem ve ağırlıkta olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir.

Zira sayfalarca teknik içerikli belgeden oluşan ihale dokümanı içerisinde ve onlarca birim fiyat tarifinde önemli veya önemsiz sayılabilecek bir kısım hataların yapılması mümkündür; nitekim 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin getirmiş olduğu zeyilname müessesesi de bu tür hataların zamanında düzenlenmesi amacına yöneliktir.

Bu genel çerçeve içerisinde, bahse konu hatanın isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olup olmadığı ve ihalenin iptalini gerektirecek ağırlıkta olup olmadığı hususuna gelince;

Öncelikle söz konusu fore kazık iş kaleminin toplam yaklaşık maliyet içerisindeki ağırlığının yaklaşık olarak % 0,5 in dahi altında olduğu, çelişkili düzenlemeye konu demir bedelinin ise yüzdeye gelmeyecek ölçüde ihmal edilebilir bir değer taşıdığı anlaşılmaktadır.

Diğer yandan, yapım işleri uygulamasında ve kamu idarelerinin birim fiyat analiz ve tariflerine ilişkin standart uygulamalarda dip not hükmünün özel nitelikli olduğu ve öncelik taşıdığı kabul edilmekte, dolayısıyla bu sektörde faaliyet gösteren kamu yapım müteahhitlerinden bu şekilde bir değerlendirme yapmaları beklenmektedir.

Nitekim incelenen ihalede 31 adet ihale dokümanı satılmış, 23 istekli ihaleye teklif vermiş, teklif veren isteklilerden hiç birisi bu yönde bir tereddüt yaşadığı beyanıyla açıklama veya zeyilname talebinde bulunmamıştır.

Ayrıca, başvuru sahibinin 25.12.2006 tarihli ihalede 21.12.2006 tarihinde ihale dokümanı satın aldığı, 22.12.2006 tarihinde idareye başvuruda bulunduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde, Kanunun 29 uncu maddesindeki zeyilname imkanının da kullanılamadığı görülmektedir.

Öte yandan, kararda idarenin ihale dokümanı şeklinde isteklilere vermiş olduğu cd lerde gerekli güvenlik önlemlerini almadığı hususu da iptal gerekçesi olarak gösterilmişse de; başvuru sahibi de dahil olmak üzere ihale dokümanı alan ve ihaleye teklif verenlerin kendilerine verilen cd lerin farklılık arz ettiği, teklif vermeye elverişli olmadığı yönünde bir iddialarının bulunmadığı, cd ler kendilerine verilirken tam ve eksiksiz olduğu yönünde tutanaklar tutulduğu, bu konuda tereddüdü olan isteklilerin 4734 sayılı Kanunun 28 inci maddesi uyarınca idarenin elindeki orijinal dokümanı bedelsiz görebileceği ve gerekli karşılaştırmaları yapabileceği kabulüyle, tarafımızca yerinde bir iptal sebebi olarak değerlendirilmemektedir.

Her ne kadar 2007/UY.Z-16 sayılı Kurul kararında;

“Yukarıda yer alanlar hükümler gereğince; idare Kurum tarafından çıkarılan standart ihale dokümanını esas alarak ihale dokümanı hazırlayacağı, her sayfasını onaylanmasının ve isteklilere verilecek dokümanın hazırlanmasında kullanılacak olan bu asıl nüshanın idarelerce ihale işlem dosyasında muhafazasının zorunlu olduğu, ihtiyaç duyulması halinde, Kurumca belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, isteklilere verilecek ihale dokümanı “compact disc (CD)” ortamına aktarılabileceği, ilân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmamasının esas olduğu, ancak yapılması zorunlu olduğu hallerde 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde belirtilen usullere uyulmak şartıyla zeyilname düzenlemek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabileceği, ayrıca, “compact disc (CD)” ortamında hazırlanan ihale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulması halinde 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi çerçevesinde gerekli değişiklik ve açıklamalar yazılı olarak veya Kamu İhale Genel Tebliğinin anılan düzenlemesinde belirlenen esaslar çerçevesinde CD ortamında yapılabileceği anlaşılmaktadır. 

Yukarıda yer alan tespitler ve hükümler birlikte değerlendirildiğinde; idarenin 4374 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 19 ve 30 uncu maddelerinde ve Kamu İhale Genel Tebliğinin, “İhale İlanı ve İhale Dokümanına İlişkin Açıklamalar” başlıklı XII nci maddesinin “CD Ortamında Hazırlanan İhale Dokümanının Güvenliğinin Sağlanması ve Buna İlişkin Esaslar” başlıklı (D) bölümünde belirlenen hükümlere ve esaslara aykırı olarak ihale dokümanı hazırladığı ve ihale dokümanında teklif değerlendirilmesine esas değişiklik yaptığı tespit edildiğinden, başvuru sahibinin bu husustaki iddialarının yerinde olduğu anlaşılmıştır.”

Şeklinde bir değerlendirme yapılmışsa da; bahse konu ihalede, istekliye birbirinden farklılık arz eden iki cd nin verildiği, zeyilname amacıyla verilen ikinci cd nin Kanunun 29 uncu maddesindeki yasal gereklilikleri karşılamadığı, her iki cd arasındaki farklılıkların önemli boyutta ve isteklinin teklif vermesine engel teşkil ettiği, ayrıca bu hususun başvuru sahibince şikayete konu edildiği ve bu nedenle bahse konu aykırılığın diğer mevzuata aykırılık tespitleriyle birlikte iptal gerekçeleri arasında sayıldığı anlaşılmaktadır.

Bütün bu gerekçelerle, şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı yönünde karar verilmesi gerektiği oyuyla karara katılmıyoruz.

 

 

 

  Dr. Hasan GÜL       Yaşar GÖK                Hakkı USTAÖMER                 Ahmet ÜLKER

       Başkan                Kurul Üyesi                   Kurul Üyesi                            Kurul Üyesi

 

 

GEREKÇEDE KARŞI OY

 

 

            Kurul Kararlarından anlaşılacağı üzere; İhalenin iptal gerekçeleri  ararsında idare tarafından  hazırlanan  ihale dökümanını  havi  CD’lerin  gerekli  önleminin  alınmadığı  hususuna  yer verilmiştir.

 

            Kamu  İhale Tebliğinde  yer alan  bu düzenlemenin amacı, idarelerin  isteklilere farklı  CD’ler  vererek  ihalede eşik muamele ve eşit rekabet ilkelerinin  ihlalini önlemektir. İdarelerdeki ihale koşullarını düzenleyen CD ile isteklilerin aynı bilgileri içeren CD’lere sahip olması gerekmektedir. Burada esas alınması gereken husus CD güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığı  değil  idare ile istekli CD’lerinin aynı olup olmadığıdır. CD ‘lerin  istekli müdahalesini   engelleyecek tedbirlere sahip olması, bahsi geçen  aynılığı sağlamak ve  ihtilafları önlemeye yöneliktir.

 

            Somut olayda idarenin elinde bulunan CD ile  şikayetçide bulunan  CD’nin  aynı bilgileri içermediği, en azından  bazı detayların bulunmadığı    dinlenme toplantısında idarenin  ikrarından da  anlaşılmıştır. Bu durumda artık değerlendirilmesi gereken husus CD güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığı değil  CD ‘ler arasındaki  farklılığın eşit muamele,  eşit rekabet ve  idarenin  güvenilirliği ilkelerine  ne ölçüde uygun olduğudur.

 

            Dosya incelemesinde CD’le arasında hem bilgi hem de teknik  detaylar ve  tarifler arasında  farklılıklar olduğu görülmektedir. Bu yüzden; ihalenin iptali bu gerekçeye dayandırılmalıdır.

 

            Kurulun  ihaleye iptal kararına  gerekçe yönünden  karşı olmakla birlikte  yukarda zikrettiğim gerekçe ile  iptal kararına  katılmamaktayım.

 

 

 

 

                                                                                                                      Bilal KARACA

                                                                                                                      Üye                                                               

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul