• Karar No: 2007/UY.Z-579
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :51
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UY.Z-579
Şikayetçi:
 Cemaloğlu İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Turgut Reis Cad. 6/10 Tandoğan/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Mamak Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şafaktepe Mah. Serpmeler Sokak No:5 Mamak/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2007 / 935
Başvuruya konu ihale:
 2006/159752 İhale Kayıt Numaralı “Mamak Oğuz Kaan 32 Derslikli İlköğretim Okulu Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2007 tarih ve 06.00.16.0132/2007-02E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mamak Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 27.11.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Mamak Oğuz Kaan 32 Derslikli İlköğretim Okulu Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Cemaloğlu İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.01.2007 tarih ve 935 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; sözkonusu ihaleye verdikleri tekliflerinin iş hacmini gösteren belgeler kapsamında taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hak ediş raporları ve ya benzeri belgelerin sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, oysaki Yapım işleri ihaleleri Uygulama yönetmeliğinin 38 inci maddesi gereğince yeterli kriteri sağlayan son üç yıla ait gelir tablosunun sunulduğu, bunun da yeterli olduğu bu nedenle değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin ihale mevzuatına aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.2.3. maddesinde; “İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgeler istenebilir. Bu durumda isteklilerin bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur.

Taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı hesabında, isteklinin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirmiş olduğu inşaat sektöründeki faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.

Bu belgelerin istenildiği durumlarda; son üç yılın ortalamasının; toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin % 15’inden, yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin % 12’sinden az olmaması gerekir…” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhale komisyonu tarafından 18.12.2006 tarihli karar ile başvuru sahibinin teklif dosyasında iş hacmini gösteren belgeler kapsamında yapım işleri cirosu ve tevsik edici belgeler (hak ediş raporları ve bezeri) olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin teklif dosyası içerisinde yukarıda yer alan idari şartname maddesi gereğince iş hacmini gösteren belgeler kapsamında başvuru sahibi Cemaloğlu İnş. San. Tic. Ltd. Şti  adına Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ercüment Çelik tarafından düzenlenmiş Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Maltepe Vergi Dairesi Müdürlüğü’nce “22.04.2006 ve 02.05.2005 tarih ve 2006/590 ve 2005/140 sayılı tahakkuk fişi karşılığında internet ortamında vermiş olduğu 2005 ve 2004 takvim yılı kurumlar vergisi beyannamesindeki Bilanço/Gelir tablosuna uygundur.” şeklinde şerh düşülerek onaylanmış içeriğinde ek olarak 2003,2004 ve 2005 yıllarına ait bilanço ve gelir tabloları yer alan kurumlar vergisi beyannamesinin ve 31/12/2003 tarihli ayrıntılı gelir tablosunun yer aldığı, taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgeler kapsamında bir belge sunmadığı tespit edilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde; “Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerindeki ihalelerde, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur.

            Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde de, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgeler istenebilir. Bu durumda isteklilerin bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur.

Taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı hesabında, isteklinin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirmiş olduğu inşaat sektöründeki faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.

Bu belgelerin istenildiği durumlarda; son üç yılın ortalamasının; toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin % 15’inden, yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin % 12’sinden az olmaması gerekir.

            Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu şartları son üç yılda sağlayamayan istekliler, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir ve bu yıl ile bu yıldan iki önceki yıla kadarki belgeler dikkate alınarak, belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden  asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu gelir tabloları itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki belgeler sunulabilir ve bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden  asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

Sunulan gelir tablosu ile taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin yapım işi gelirini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gereklidir….” hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibinin teklif dosyası içerisinde idareye sunduğu vergi dairesince onaylanmış başvuru sahibi adına serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenmiş kurumlar vergisi beyannamesinin içeriğinde ek olarak sunulan 2003,2004 ve 2005 yıllarına ait gelir tablolarında yer alan net satışların üç yıllık ortalamasının yukarıda anılan düzenlemelerde istenilen asgari yeterlik kriterini sağladığı anlaşılmış olup ayrıca isteklinin taahhüdü altındaki ve bitirdiği işlere ilişkin hakediş raporları veya benzeri belgeler sunmasına gerek bulunmamaktadır.

 

Bu durumda yukarıda yer alan tespitler ve düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin iş hacmini gösteren belgeler kapsamında yapım işleri cirosu ve tevsik edici belgeler (hak ediş raporları ve benzeri) sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakmasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Kamu İhale Bülteninde 03.11.2006 tarihinde yayınlanan ihale ilanının “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri” başlıklı 4.2.2. maddesinde “İsteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançonun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,

İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması ,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması ,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’ den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve sunulan belgelerde yukarıda sayılan bu üç kriter birlikte aranır.  Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son üç yıla kadarki belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.”
düzenlemesinin yer aldığı,

 

İdari Şartnamenin “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler” başlığı altında ihale ilanının aksine “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri” ilgili herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği,

 

Tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde “ İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez.” hükmü,

 

Yine aynı Kanunun “İlânın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde 13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

 

Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi başlıklı 28 inci maddesinde “ İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/Y, KİK003.0/Y ve KİK004.0/Y).

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

Sözkonusu ihalenin 03.11.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ilanının ve ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen idari şartnamenin “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler” başlığı altında yer alan isteklinin bilançosu veya eşdeğer belgelerine ilişkin maddelerinin birbirine uygun olmadığı, ihale ilanında isteklinin bilançosu veya eşdeğer belgelerine ilişkin düzenlemeye yer verilmişken idari şartnamede bu hususta düzenlemeye yer verilmediği , bu durumun yukarıda yer alan 4734 sayılı Kanunun 24 üncü ve 26 ncı maddeleri ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 28 inci maddelerine aykırı olduğu ve isteklileri tereddüde düşürecek ve katılımı engelleyici nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

           

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Şikayet konusu ihalede; şikayet başvurusunda bulunan isteklinin, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 nci maddesi uyarınca “ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hak ediş raporları veya benzeri belgeler istenebilir, bu durumda isteklilerin bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur” hükmü ve idari şartnamenin 7.2.3. maddesi gereğince vermesi gereken hakediş raporları ve benzeri belgeleri teklifi ekinde idareye sunmadığından dolayı değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

         Diğer taraftan ihalenin iptaline gerekçe olan ve ihale ilanında yer alan bir hususun, idari şartnamede yer almamasında rekabeti engelleyen ve isteklileri tereddüte düşüren bir eksiklik olmadığı düşünülmektedir. Nitekim istekliler ilanda yer alan düzenlemeleri esas alarak tekliflerini vermiş ve ihale dokümanı da bu düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilmiştir.

 

         Açıklanan nedenlerle itirazen şikayet başvurusunun uygun olmadığı görüşü ile kurulun, ihalenin iptaline ilişkin kararına katılmıyorum.

 

 

Hakkı USTAÖMER

      Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul