• Karar No: 2007/UY.Z-64
  • Toplantı No: 2007/002
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 15.01.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/002
Gündem No :7
Karar Tarihi:15.01.2007
Karar No :2007/UY.Z-64
Şikayetçi:
 İfşat Mühendislik ve İnşaat, Refahiye Mh. 5. Sk. Budak Apt. Kat.1 No:2 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Şanlıurfa Ptt Başmüdürlüğü, Milli Egemenlik Cd. Yenişehir/ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.12.2006 / 39438
Başvuruya konu ihale:
 2006/152973 İhale Kayıt Numaralı “Pttbank Tadilatı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.01.2007 tarih ve 06.07.72.0187/2006-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şanlıurfa Ptt Başmüdürlüğü’nce 17.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Pttbank Tadilatı İşi” ihalesine ilişkin olarak İfşat Mühendislik ve İnşaat’ın 22.11.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.11.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.12.2006 tarih ve 39438 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 21.11.2006 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İnşaat mühendisliği diplomasının iş deneyimi olarak değerlendirilmesi yönünde yazılı talepte bulunmadığı gerekçesi ile tekliflerinin geçersiz sayılarak ihalenin iptal edildiği, oysa Kamu İhale Kurulunun 2006/UY.Z-2045 sayılı kararında aksinin belirtildiği, bu nedenle kendi tekliflerinin de değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalenin iptal edilme gerekçeleriyle sınırlı olarak yapılan incelemede aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde isteklilerin mesleki yeterlilikleriyle ilgili olarak iş deneyimini tespit için iş deneyim belgelerinin istenilmesi zorunlu tutulmuş, 55 inci maddesinin (c) bendinde geçen “Kendi meslekleri ile ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunan mühendis ve mimarların, aldıkları akademik eğitime göre ehliyetli oldukları görev alanı ile sınırlı yapım işlerinin ihalelerinde, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar dikkate alınır ve bu kişilerden mezuniyet belgelerinin değerlendirmeye alınmasını talep etmeleri halinde Kanunun 10 uncu maddesindeki iş deneyimine ilişkin mesleki ve teknik yeterlik şartı aranmaz.” düzenlemesi ile de gerçek kişi istekliler maddede geçen şartları taşımaları kaydıyla iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunabileceklerini hüküm altına almıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ihaleye katılımda istenecek yeterlik belgeleriyle ilgili 10 uncu maddesinin gerekçesinde, işi yapabilecek nitelikteki isteklilerin ihalelere katılımını sağlamak amacıyla, isteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesi için gerekli olan belge ve bilgilerin madde içeriğinde sayıldığı belirtilmiştir. Gerekçeden de anlaşılacağı gibi yeterlik belgelerinin istenmesinde güdülen amaç ihale konusu işi yapabilecek nitelikteki isteklilerin tespit edilmesidir.

 

Yeterlik belgelerinin istenmesindeki asıl amacın isteklilerin yeterliğini tespit etmek olduğu göz önüne alındığında; isteklilerin mezuniyet belgelerini teklifleri kapsamında sunmaları durumunda, bu, diplomalarının iş deneyimini tevsik eder belge olarak değerlendirmeye alınmasını talep ettikleri anlamına gelir ve Yönetmelik gereği ayrıca bir yazılı beyana gerek bulunmamaktadır. İhale konusu işte isteklinin sunduğu mezuniyet belgesinin iş deneyimine ilişkin hesaplanan tutarı dikkate alındığında, başvuru sahibinin yeterli iş deneyimine sahip olduğu tespit edilmiştir. Başvuru sahibi mezuniyet belgesiyle beraber yeterli olmayan bir iş deneyim belgesinin fotokopisini sunmuşsa da, bu durumda yeterli olmayan belgenin değil, yeterli olan belgenin dikkate alınması gerekir.

 

           Ancak, ihalenin geçerli teklif kalmaması nedeniyle iptal edildiği dikkate alındığında, her ne kadar başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınmamasına gerekçe olarak iş deneyim belgesinin yetersizliği gösterilmişse de, başvuru sahibinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.” düzenlemesine aykırı olarak Nihat Güllü’yü mimar olarak hem anahtar teknik personel listesinde hem de teknik personel listesinde belirttiği, ayrıca başvuru sahibinin işe ait idari şartnamenin “İsteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son 3 yıla ait iç iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu işle ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarlarını gösteren belgeler. Bu belgelerde, son 3 yılın ortalamasının; toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin %15´inden, yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin %12´sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan veya sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.” düzenlemesini içeren 7.2.2 maddesinde istenen belgeleri teklifi kapsamında sunmadığı ve teklifinin bu nedenlerle ihale dışı bırakılması gerektiği, dolayısıyla idarenin geçerli teklif bulunmadığı gerekçesi ile ihaleyi iptal etmesinin sonuç itibariyle yerinde olduğu tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56/c maddesi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru sahibine ait teklifin iş deneyim belge tutarının yetersiz olduğu ve fotokopisinin verildiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, yine teklif kapsamında sunduğu mezuniyet belgesinin ise talebi olmadığı gerekçesiyle iş deneyimi olarak kabul edilmediği, başkaca geçerli teklif olmadığı gerekçesiyle de ihalenin idarece iptal edildiği anlaşılmaktadır. Ancak, talebi olmasa da mezuniyet belgesinin sunulmuş olması halinde bu belgenin iş deneyimi olarak kabulü gerektiği Kurulun yerleşik içtihadı haline gelmiştir.

Diğer taraftan idarenin ihalenin iptaline yönelik işlemlerine karşı yapılan itirazen şikayetler, iptal gerekçesiyle sınırlı incelenmekte ve hiçbir surette gerekçe ikame edilmesi yoluna gidilmemektedir.

Bu itibarla, başvuru sahibine ait teklifin idarece değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi uygun olmasa da, bu teklifin zaten bir başka nedenle değerlendirme dışı kalacağına dayanılarak iptale yönelik şikayetin uygun bulunmadığı yönünde alınan karara katılmıyoruz.  

 

 

 

           Hakkı USTAÖMER                      Muzaffer EREN                           K.Nejat ÜNLÜ                                Üye                                                       Üye                                                 Üye

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul