En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-666
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :1
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UY.Z-666
Şikayetçi:
 Kasım Kutlu, Av.Yüksel Arman Cumhuriyet Bulvarı K.6 .D.11 Oda No 101 131 Alsancak Merkez İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir İl Özel İdaresi, 1588 Sokak 21 35110 Çınarlı Bornova İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.02.2007 / 4053
Başvuruya konu ihale:
 2006/88969 İhale Kayıt Numaralı “İzmir İli Torbalı İlçesi Ayrancılar Beldesi Y.Ü.S. Sulama Tesisi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2007 tarih ve 06.00.81.0026/2007-12 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

İzmir İl Özel İdaresi’nce 09.02.2007 tarihinde Açık Eksiltme Usulü ile yapılan “İzmir İli Torbalı İlçesi Ayrancılar Beldesi Y.Ü.S. Sulama Tesisi” ihalesine ilişkin olarak Kasım Kutlu´nun 05.02.2007 tarih ve 4053 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde, ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; başvurunun görev yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; “İzmir İli Torbalı İlçesi Ayrancılar Beldesi Y.Ü.S. Sulama Tesisi” ihalesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında yapılmasının ve buna ilişkin ihale işlemlerinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihalenin Torbalı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından yapıldığı, Köylere Hizmet götürme Birliklerinin kuruluş dayanağının 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 18 inci maddesi olduğu, anılan kanun maddesinde “….bu birliklerin yapacakları ihalelere ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” hükmünün yer aldığı, bu hüküm uyarınca İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Mahalli İdari Birlikler Tip Tüzüğünün 32 nci maddesinde Köylere Hizmet Götürme Birlikleri (üyeleri arasında il özel idaresi ve belediye olmayan) ve üyelerinin tamamı köylerden oluşan diğer birliklerin İhale Kanunlarına tabi olmadığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak İhale Yönetmeliğine tabi olduğu düzenlemelerine yer verildiği, ihaleyi yapan birliğin üyelerinin tamamının köy tüzel kişilikleri olduğu ayrıca bu hususta sadece köy tüzel kişilikleri tarafından oluşturulan Mahalli İdare Birliklerinin 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunmadığı hususunda 01.04.2003 tarih ve 2003/DK.D-97 sayılı Kurul Kararının alındığı tespit edilmiştir.

 

4734 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleme görevi bulunmaktadır. Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun görev yönünden reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul