• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-676
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :11
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UY.Z-676
Şikayetçi:
 Işık KIZILSIRT 1479 Sokak 11/10 Alsancak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), Cumhuriyet Bulvarı No:16 35250 Konak/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.01.2007 / 2118
Başvuruya konu ihale:
 2006/194158 İhale Kayıt Numaralı “İzmir İli Narlıdere İlçesi Ören-1 Deresi Islah İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.01.2007 tarih ve 06.00.31.G020/2007-7 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nce 26.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İzmir İli Narlıdere İlçesi Ören-1 Deresi Islah İnşaatı Yapım İşi”nin ihalesine ilişkin olarak Işık  KIZILSIRT´ın 22.01.2007 tarih ve 2118 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

             

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve ekleri incelendi;  

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu işin ÇED olumlu belgesi alınmadan ihaleye çıkarılması hususunun, 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 ncu maddesine aykırı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede,

 

Başvuru konusu ihaleye ilişkin Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğüne 02.02.2007 tarih ve 204 sayılı yazı ile “İzmir İli Narlıdere İlçesi Ören-1 Deresi ıslah İnşaatı Yapım İşi” ihalesinde; ÇED olumlu belgesinin alınma zorunluluğunun olup olmadığının sorulduğu, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü 15.02.2007 tarih ve 1540 sayılı yazı ile; “07/02/1993 tarih ve 21489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinden önce uygulama projeleri onaylanmış çevre mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yetkili mercilerden izin, ruhsat veya onay ya da kamulaştırma kararı alınmış yatırım programına alınmış, mevzi imar planları onaylanmış projelere, bu tarihten önce üretim ve/veya işletmeye başladığı belgelenen faaliyetlere bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz.” hükmü çerçevesinde söz konusu işin; ÇED Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinde değerlendirilen projelerden olduğu ve ÇED yönetmeliğine tabi olmadığı bildirilmiştir. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul