En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-677
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :12
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UY.Z-677
Şikayetçi:
 Sinop Sera Çiçekçilik Su Ürn. Gıda Taşm. İnş. San. Turz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kaleyazısı Mah. Hal Aralığı No:6/2 SİNOP
 İhaleyi yapan idare:
 Sinop Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü Okullar Cad. 57000 SİNOP
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2007 / 825
Başvuruya konu ihale:
 2006/169652 İKN|li “Sinop Merkez Osmaniye İ.Ö.Okulu- Güzel Sanatlar Lisesi ve Fen Lisesi Okullarına Kanalizasyon Hattı Yapılması İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2007 tarih ve 06.00.14.0085/2007-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sinop Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü’nce 01.12.2006 tarihinde  ile yapılan “Sinop Merkez Osmaniye İ.Ö.Okulu- Güzel Sanatlar Lisesi ve Fen Lisesi Okullarına Kanalizasyon Hattı Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Sinop Sera Çiçekçilik Su Ürn. Gıda Taşm. İnş. San. Turz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 15.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.01.2007 tarih ve 825 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Sinop Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü tarafından “Sinop Merkez Osmaniye İ.Ö.Okulu- Güzel Sanatlar Lisesi ve Fen Lisesi Okullarına Kanalizasyon Hattı Yapılması İşi”’nin 01.12.2006 tarihinde ihale edildiği, ihaleye 4 isteklinin teklif verdiği, tekliflerin ihale komisyonu tarafından açılarak teklif fiyatlarının okunduğu, ancak idarenin  06.12.2006 tarihli yazısı ile ihalenin ihale yetkilisi tarafından iptal edildiğinin firmalarına bildirildiği,  08.12.2006 tarihli  yazı ile ihalenin iptal edilme gerekçelerinin sorulduğu, idarenin açıklama taleplerine cevap niteliğinde olan 12.12.2006 tarihli yazısında ihalede “gerekli rekabetinin sağlanamadığı kanaati” ile ihale yetkilisince iptal edildiğinin belirtildiği, oysa ihaleye 4 isteklinin katıldığı ve rekabet ortamının oluştuğu, tekliflerini hazırlarken firmalarının azami dikkat gösterdiği, idareye 15.12.2006 tarihli yazı ile şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin cevap yazısında 01.12.2006 tarihinde ihale edilen ihale ile, daha önce 19.10.2005 tarih ve 397 sayılı İl Daimi Encümen Kararı gereği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 03.01.2006 tarihinde 36.500 YTL. sözleşme bedeli ile firmalarına ihale edilen ve daha sonra İl Daimi Encümeninin 31.05.2006 tarih ve 189 sayılı kararı gereği idareden kaynaklanan nedenlerden dolayı tasfiye edilen işin aynı iş olduğu, yeni ihale edilen işte sadece % 8,2’lik bir iş artışı olmasına rağmen, firmalarının bu ihaledeki teklifinin önceki ihaledeki tekliflerinin iki katından daha fazla olduğunun belirtildiği, halbuki tasfiyesi yapılan iş ile yeni ihale edilen işin birbirinden farklı olduğu, yeni ihale edilen işin hat boyunun, kotlarının, eğiminin ve rogar sayısının eskisinden çok farklı olduğu, fen ve mühendislik kaidelerine göre başlangıç ve bitiş noktaları farklı olan bu iki işin birbirinden çok farklı olduğu, yeni yapılan ihalede rekabetin sağlanmadığı gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesinin keyfi bir uygulama olduğu, tekliflerinin hadde layık bulunmaması ve fahiş fiyat olarak değerlendirilmesinin ancak tekliflerinin yaklaşık maliyetin çok üstünde olması durumunda söylenebileceği, kamu yararı, halk sağlığı ve çevre kirliliğinin önlenmesi için söz konusu kanalizasyon hattının bir an önce yapılması gerektiği iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

İdare tarafından, söz konusu ihalenin iptaline ilişkin gerekçeler ile sınırlı olarak  yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yer almaktadır:

Sinop Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından “Sinop Merkez Osmaniye İ.Ö.Okulu-Güzel Sanatlar Lisesi ve Fen Lisesi Okullarına Kanalizasyon Hattı Yapılması” işinin 01.12.2006 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edildiği, söz konusu ihaleye ilişkin 5 adet ihale dokümanının satın alındığı, 4 istekli tarafından teklif verildiği, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda, 3 isteklinin belgelerinin uygun olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 01.12.2006 tarihli ihale komisyon kararı ile  ihalede tek geçerli teklif durumunda olan Sinop Sera Çiçekçilik Su Ürn. Gıda Taşm. İnş. San. Turz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin  ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, 05.12.2006 tarihinde söz konusu ihale komisyon kararının onaylanmayarak ihalenin ihale yetkilisince “yeterli rekabet ortamının sağlanmadığı kanaati ile” iptal edildiği, söz konusu iptal kararının idarenin 06.12.2006 tarihli  yazısı ile isteklilere bildirildiği belirlenmiştir.

            İptal edilen ihale kararının isteklilere bildirimi üzerine başvuru sahibinin 08.12.2006 tarihli dilekçe ile ihale kararının iptal edilme gerekçelerinin idareye sorulduğu, idarenin 12.12.2006 tarihli yazısında ihale yetkilisince ihalenin iptal kararının gerekçesi olarak, “gerekli rekabet ortamının sağlanamadığı kanaatinin oluşması” ifadesine yer verildiği belirlenmiştir. Bunun üzerine başvuru sahibinin 15.12.2006 tarihli yazı ile ihalenin iptal edilmesi kararına karşı idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin söz konusu başvuruyu 28.12.2006 tarihli yazı ile reddettiği  tespit edilmiştir. İdarenin 28.12.2006 tarihli şikayet başvurusuna cevap yazısında; “adı geçen işin daha önce 19.10.2005 tarih ve 397 sayılı İl Daimi Encümen Kararı gereği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 03.01.2006 tarihinde 36.500 YTL. sözleşme bedeli ile Sinop Sera Çiçekçilik Su Ürn. Gıda Taşm. İnş. San. Turz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ne ihale edildiği, daha sonra İnşaat İl Daimi Encümeni’nin 31.05.2006 tarih ve 189 nolu kararı gereği işin 31.05.2006 tarihi itibarıyla tasfiye edildiği ve yapılan imalat tutarının yüklenici firmaya ödendiği, daha sonra yine İl Daimi Encümeni’nin 06.09.2006 tarih ve 334 sayılı kararı gereği bu defa söz konusu işin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nce 01.12.2006 tarihinde ihale edildiği, yeni ihale edilen işte kanalizasyon hattının 159 m. uzatıldığı, yani % 8,2’lik bir iş artışı meydana gelmesine karşılık başvuru sahibinin bu ihalede il teklifinin 2 katından daha fazla teklif verdiği, çok az bir imalat artışı olmasına rağmen aynı yer için ihale bedelleri arasında bu kadar büyük fark olması sebebiyle yeterli rekabet ortamının oluşmadığı, tek geçerli teklif kaldığı, bu nedenle kamu yararının bulunmadığı”  ifade edilmiştir.

 

            İhale dosyasında yer alan belge ve bilgiler incelendiğinde; İl Özel İdaresinin 31.05.2006 tarih ve 5/735 sayılı, Sinop Valiliği İl Encümeninin 19.10.2005 tarih ve 397 sayılı Kararı ile “Sinop Merkez Osmaniye İlköğretim Okuluna Kanalizasyon Yapılması” işinin ihalesine kararı verildiği ve söz konusu ihalenin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ihale edildiği, anılan işin  Sinop Sera Çiçekçilik Su Ürn. Gıda Taşm. İnş. San. Turz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve bu istekli ile sözleşmenin imzalandığı, daha sonra işin yüklenicisi konumunda olan Sinop Sera Çiçekçilik Su Ürn. Gıda Taşm. İnş. San. Turz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 16.05.2006 tarihli dilekçesinde, söz konusu işin projesinin geçtiği güzergahta bazı kamu kuruluşlarının ve köylülerin müsaadeleri olmaması nedeniyle işi yapamadıkları, projede Osmaniye İlköğretim Okulu ve Güzel Sanatlar Lisesi Okulu ile ilgili herhangi bir hat ve foseptik bağlantısı olmadığının görülmesi nedenleriyle Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 48 inci maddesi gereği taahhüdün yerine getirilmesine engel olan nedenlerin yüklenici tarafından ortadan kaldırılmaya gücünün yetmemesi nedeniyle işin tasfiye edilmesinin istendiği, bu talep üzerine yapılan değerlendirmeden sonra Sinop İli İl Encümeninin 31.05.2006 tarihli Kararı ile söz konusu işin Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 48 inci maddesi gereğince tasfiye edildiği anlaşılmıştır.   

 

            Şikayete konu ihale ise, “Sinop Merkez Osmaniye İ.Ö.Okulu-Güzel Sanatlar Lisesi ve Fen Lisesi Okullarına Kanalizasyon Hattı Yapılması” işi olup, söz konusu iş 01.12.2006 tarihinde ihale edilmiştir. Yeni ihale edilen işin eski işten farklı boyutta olduğu, eski ihale edilen işin projesinin ve yeni ihale edilen işin birbirinden farklı olduğu, yeni ihale edilen işin kapsamının genişletildiği gerek başvuru sahibinin dilekçesi ekinde Kuruma iletilen projelerden, gerekse idarenin yaklaşık maliyet hesaplarından belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinde, İhale komisyonunun gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunacağı, kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanlarının, teklif edilen bedellerin, ihalenin tarihinin ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığının belirtileceği, ihale yetkilisinin, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylayacağı veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal edeceği, ihalenin; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılacağı yönünde hüküm bulunmaktadır.

 

Başvuru ihale yetkilisince ihale komisyon kararının onaylanmayarak 05.12.2006 tarihinde ihaleyi “gerekli rekabet ortamının sağlanamadığı kanaatinin oluşması” nedeniyle iptal etmesi işlemine yöneliktir.

 

İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarenin cevap yazısında, her ne kadar daha önce ihale edilen ve tasfiye edilen iş konu edilmiş olsa da, aslında  ihale yetkilisinin ihaleyi iptal etme nedeni olarak  “gerekli rekabet ortamının sağlanamadığı kanaatinin oluşması”  gerekçesi belirtilmiştir.

           

            İhalenin ihale yetkilisince yukarıda belirtilen nedenden dolayı iptal edilmesine yönelik işlemin mevzuat hükümleri açısından değerlendirilmesi neticesinde; ihalede geçerli tek teklif kalması halinde ihalenin iptal edilip edilmemesi durumunun, kamu yararı ve hizmet gereklerini gözetmek suretiyle idarenin takdir yetkisinde olduğundan, ihale yetkilisince gerçekleştirilen iptal işleminde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İhale yetkilisi, ihale komisyonunun kararını onaylamayarak; “yeterli rekabet ortamının sağlanmadığı  kanaat ile’’  ihaleyi iptal etmiştir.

 

            Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisinin ihaleyi iptal yetkisi bulunmakla beraber, bu yetki mutlak ve sınırsız değildir.

 

            İncelemeye konu ihalede, ihale yetkilisinin iptal gerekçesi; kamu ihale mevzuatı yönünden uygun olmadığı sonucuna varıldığından, iptal işleminin iptali gerektiği görüşü ile kurulun, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

                                                                                                                                                                    

                                                                                                          Hakkı USTAÖMER

                                                                                                                Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul