En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-678
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :13
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UY.Z-678
Şikayetçi:
 Yunus Oto. İnş. San. ve Tic.Ltd.Şti. vekili Av. R.Burak ÇANDIR Kızılırmak Sok. 13/2 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocahıdır Mah. Paşaçeşme Cad. 39020 KIRKLARELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.01.2007 / 1535
Başvuruya konu ihale:
 2006/140452 İhale Kayıt Numaralı “Kırklareli İli Pehlivanköy İlçesi Atatürk İlköğretim Okulu 18 Ek Derslik Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2007 tarih ve 06.00.27.0111/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 31.10.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kırklareli İli Pehlivanköy İlçesi Atatürk İlköğretim Okulu 18 Ek Derslik Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Yunus Oto. İnş. San.  ve Tic. Ltd. Şti’nin 22.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 16.01.2007 tarih ve 1535 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale kararının iptal edilmesine ilişkin ihale yetkilisinin 20.11.2006 tarihli işleminin iptaline,

 

Menko İnş. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti. hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci ve 59 uncu maddesine göre değerlendirilmek üzere konunun Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İhaleye 8 adet teklif verildiği, 6 isteklinin değerlendirme dışı bırakıldığı, geriye kalan 2 teklif arasında değerlendirme yapıldığında yeterli rekabetin sağlanamadığı kanaatinin oluştuğu, gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği, ihalede yeterli rekabetin sağlanamadığı iddiasının Kanun, Yönetmelik ve emsal Kamu İhale Kurulu kararlarına aykırı olduğu, ihaleye 8 firmanın teklif vermesi ile rekabetin sağlandığı, 6 firmanın rekabet sağlandıktan sonra değerlendirme dışı, tek geçerli teklif kaldığı hallerde dahi Kamu İhale Kurulunun rekabetin sağlandığı yönünde kararları olduğu, bu nedenle mevzuata aykırı olarak tesis edilen iptal işleminin iptal edilmesi gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

İptal gerekçeleriyle sınırlı yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhale Yetkilisinin 20.11.2006 tarihli yazısında 3 isteklinin birim fiyat analizlerinin olmadığı, 3 isteklinin teklif zarfı, teklif mektubu ve taahhütnamesi uygun olmadığı, kalan iki istekli arasında değerlendirme yapıldığı, istekliler arasında yeterli rekabetin sağlanamadığı kanaati oluştuğundan ihale komisyon kararının onaylanmadığı belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 40 ıncı maddesinin 6 ncı fıkrasında “İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda belirtilen hüküm uyarınca, ihalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetkinin  mutlak ve sınırsız olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu açıktır.

           

4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulünde gerçekleştirilen ihalede 15 ihale dokümanı satıldığı, 8 isteklinin teklif verdiği ve sonuç olarak 2 adet geçerli teklifin bulunduğu, rekabetin  sağlanmasının Kanunun temel ilkelerinden biri olmakla birlikte açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalede rekabetin sağlanabilmesi için gelen teklif ve geçerli teklif sayılarına ilişkin bir asgari belirleme bulunmadığı, ihalede isteklilerin özgürce teklif vermesini ya da katılmasını engelleyen bir tespitin de olmadığı değerlendirildiğinde, yeterli rekabet sağlanmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna  ulaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:


d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

…” hükmü,

Aynı Kanunun 58 inci maddesinin birinci fıkrasında ise “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar, hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Menko İnş. Maden Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında imzalı ve kaşeli iki adet teklif mektubu sunduğu, bu durumun yukarıda belirtilen Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi kapsamında bir husus olduğu değerlendirildiğinde konunun idareye bildirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

  1) İhale kararının iptal edilmesine ilişkin ihale yetkilisinin 20.11.2006 tarihli işleminin iptaline,

2) Menko İnş. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti. hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci ve 59 uncu maddesine göre değerlendirilmek üzere konunun Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirilmesine,         

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 40 ıncı Maddesinde “İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” düzenlemesi yer almaktadır. Karara konu ihalenin anılan düzenleme uyarınca “…yeterli rekabetin sağlanmadığı kanaati …” gerekçe gösterilerek ihale yetkilisince iptal edildiği görülmüştür.

15 isteklinin doküman satın aldığı, 8 isteklinin teklif verdiği ancak çeşitli nedenlerle 6 istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı göz önüne alındığında ihale yetkilisinin iptal yönünde kullandığı takdir ve insiyatifinde mevzuata aykırılık bulunmadığı açıktır.

            Açıklanan nedenlerle, şikayetin uygun bulunmadığına karar verilmesi  gerektiği oyuyla kararın iptal işleminin iptali yönündeki kısmına katılmıyoruz.

 

 

 

           

                       Yaşar GÖK                                                          Muzaffer EREN

                       Kurul Üyesi                                                             Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

EK GEREKÇE

           

            Kurul Kararı ile, incelenen ihale hakkında “Düzeltici İşlem”e karar verilmiştir. Aşağıda açıklanan nedenle ihaleye teklif veren isteklilerden “Halil İbrahim Altay” isimli isteklinin teklifinin de “Düzeltici İşlem” uygulamasında dikkate alınması gerekmektedir.

           

İhaleye teklif veren isteklilerin vermeleri gereken belgelerden birisi “İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname”dir.

 

            Bu taahhütnameye ilişkin standart formda, taahhüdün “imza tarihi” itibariyle verilmesi öngörürken Kamu İhale Kurumunca, taahhüdün “ihale tarihi” itibariyle verilmesi yolunda standart formda değişikliğe gidilmiştir. Ancak bazen idareler hazırladıkları dokümanlara eski formu koymakta, bazen istekliler eski formu kullanmakta olup, salt bu nedenle ihalelerden değerlendirme dışı kalanların sayısında zaman içinde bir azalma olmamış, ekonomik açıdan en avantajlı fiyat teklifini sunan bir çok isteklinin teklifi yalnızca bu nedenle  değerlendirilmemektedir.

 

            Bu gibi durumlarda;

 

            1.Yöntem        : Eğer söz konusu taahhütname “imza tarihi” ibaresini içeriyor, taahhütnamede imza tarihi yer alıyorsa ve bu tarih “ihale tarihi” ile aynı ise maksadın hasıl olduğundan hareketle bu taahhütnameyi doğrudan geçerli kabul etmek gerekmektedir.

 

            2.Yöntem        : Eğer söz konusu taahhütname “imza tarihi” ibaresini taşıyor ancak taahhütnamede imza tarihi yoksa veya ihale tarihinden önceki bir tarihi belirtiyorsa bunu bilgi eksikliği kapsamında değerlendirerek 4734 sayılı kanunun 37.maddesi uyarınca bu eksikliğin giderilmesinin istenmesi yoluna gidilmelidir.

 

            Somut ihalede; teklif veren Halil İbrahim Altay isimli isteklinin teklifi, yukarıda belirtilen taahhütnamenin standart forma uygun biçimde düzenlenmediği gerekçesiyle idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

            Yukarıda belirtilen yöntemler sonucu, adı geçen isteklinin teklifinin değerlendirilmeye alınması gerektiğinden “Düzeltici İşlem” uygulamasında bu isteklinin teklifinin de dikkate alınması kaydıyla karara katılıyorum.

 

 

 

                                                                                                          K.Nejat ÜNLÜ                                                                                                                                  Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul