• Karar No: 2007/UY.Z-680
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :16
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UY.Z-680
Şikayetçi:
 Nadir Kulakoğlu-İnşaat Mühendisi, Renk Çarşısı No:2 KİLİS
 İhaleyi yapan idare:
 Kilis Valiliği Kilis İl Özel İdaresi, Öncüpınar Mah. Çevre Yolu Üzeri KİLİS
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2007 / 1172
Başvuruya konu ihale:
 2006/166460 İhale Kayıt Numaralı “Yüzme Havuzu Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2007 tarih ve 06.00.20.0120/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kilis Valiliği Kilis İl Özel İdaresi’nce 01.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yüzme Havuzu Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Nadir Kulakoğlu’nun 20.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 15.01.2007 tarih ve 1172 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Söz konusu ihalede; tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belge sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, idarenin 39.355,00 YTL farkla ihaleyi Mustafa Nazmi Candemir üzerinde bıraktığı,

 

            2) İhale üzerinde bırakılan Mustafa Nazmi Candemir’in, ihale komisyonu başkanı İbrahim Söyler’in eniştesi Hüseyin Alpaydın’ın kağıt üzerinde olmasa da fiili ortağı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Söz konusu ihaleye 13 isteklinin teklif verdiği, geçerli olduğu belirlenen 5 teklife ilişkin olarak; ihale komisyonu kararı ile Kamu İhale Genel Tebliğinde yayımlanan formüle göre aşırı düşük teklif sınır değerinin tespit edildiği, teklif fiyatları sınır değerin altında kalan tek istekliden 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi hükmü gereğince aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasına ve teklif bileşenleri hakkında yazılı açıklama istenilmesine karar verildiği, 11.12.2006 tarihli ihale komisyonu kararı ile aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan tek istekli olan Nadir Kulakoğlu’nun yapmış olduğu açıklamada işin %40’ını kapsayacak olan mekanik ile ilgili herhangi bir açıklama ve kanıtlayıcı belgenin bulunmadığı, işin inşaat ile ilgili kısmı için yaptığı açıklamaya ise yeterli kanıtlayıcı belgeyi eklemediği gerekçesiyle açıklamalarının yeterli görülmediği, teklifi aşırı düşük teklif sınır değeri üzerinde yer alan Mustafa Nazmi Candemir’in teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenerek ihalenin adı geçen istekli üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 nci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

            İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Şikayetçinin aşırı düşük teklif açıklamasında; 27 yıllık memuriyetine istinaden bilgi birikiminin ve deneyiminin mevcut olduğu, 1991-1997 yıllarında Gaziantep Köy Hizmetleri Müdürü olarak görev yaptığı yıllardaki başarılarının bunu ispatladığı, ihale konusu iş uhdesinde kaldığında işi belli bir seviyeye getirecek kadar maddi olanağı bulunduğu, halen Gaziantep Üniversitesi Kilis Kampusu İhata Duvarı Yapım İşinin yükleniciliğini yaptığı, 20 ton stok betonarme demiri ve kerestesinin mevcut olduğu, işin zamanında bitirilmesi açısından kalıpçı, demirci, tesisatçı, duvar ustası, sıvacı ve seramik döşemecisi ekibinin bulunduğu, söz konusu işte kar güdülmediği ve işin sözleşmeye uygun ve zamanında yapılıp teslim edileceğinin taahhüt edildiği, birkaç adet fatura ve taahhütnamenin ise ek olarak verildiği görülmüştür.

 

            İdare tarafından 11.12.2006 tarihli ihale komisyonu kararında; başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasında “işin ortalama %40’ını kapsayacak olan mekanik ile ilgili herhangi bir açıklama ve kanıtlayıcı belge bulunmamakta olduğundan ve inşaat ile ilgili yapmış olduğu açıklamaya yeterli kanıtlayıcı belge koymadığından yeterli görülmemiştir.” denilerek başvuru sahibinin teklifinin uygun sayılmadığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin şikayet başvurusuna verilen cevapta; başvuru sahibinin açıklamasında işin kendi açısından avantajlı olan koşullarından, yapım işinin özgünlüğünden, işle ilgili seçilen teknik çözümler gibi şartları kanıtlayıcı herhangi bir belge sunulmadan; örneğin işin %36’lık kısmını oluşturan tesisat işinin açıklanmadığı, sadece arıtma ile ilgili teklif alındığı ancak söz konusu teklifte de belirtilen arıtma özelliklerinin ve hangi tür taahhüde ait olduğuna dair listeler ile belgelerinin eklenmediği, stoktaki inşaat demirinin dilekçe ile değil stok faturaları ile belgelendirilmesi gerektiği, bu sebeplerle istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli görülmediği belirtilmektedir.

 

            Başvuru sahibinin teklif bileşenlerine ilişkin olarak yaptığı açıklama, ihale komisyonu kararı ile idarenin şikayet üzerine aldığı karar dikkate alındığında; başvuru sahibinin aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirilen teklifine ilişkin yazılı açıklaması ve ekinde sunulan belgelerin eksik ve yetersiz olduğu, diğer taraftan maliyet kalemlerine esas teşkil eden malzeme bedellerini tevsik edici belgelerin olmadığı görülmüş olup idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakması işlemi mevzuata uygun bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin muhteviyatından şikayete konu edilen hususun tespiti yapılamamıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) İdari şartnamenin 25 inci maddesinde “Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan Standart Form-KİK029.0/Y’nin geçici teminat mektubunun geçerlilik süresine ilişkin olan (2) numaralı dip notunda “4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre bu tarih teklifin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecektir.” ibaresi yer almaktadır.

 

            Bahse konu ihalede ihale tarihinin 01.12.2006 olduğu, teklif geçerlilik süresinin 60 gün olarak düzenlendiği ve bu süreye minimum 30 gün eklemek suretiyle geçici teminat mektuplarının süresinin istekliler tarafından en erken 28.02.2007 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir.

 

            İhaleye katılan İkizler İnşaat Abdullah Kudeytoğlu tarafından sunulan geçici teminat mektubunun 01.02.2007 tarihine kadar geçerli olduğu görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında “İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir.” ve 37 nci maddesinin 2 nci fıkrasında “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.” hükümleri mevcuttur.

 

            Bu itibarla, idari şartnamenin anılan maddesi ve Standart Form’daki dip not dikkate alındığında anılan firmanın geçici teminat mektubunun süresinin eksik olduğu ve usulüne uygun olmayan geçici teminatın ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılmaması işlemi anılan Kanun maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

 

            Her ne kadar anılan istekli, idarece banka referans mektubunun bulunmadığından değerlendirme dışı bırakılmış olmakla birlikte geçici teminatı usule uygun olmadığı gerekçesiyle de teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            2) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin bankalardan temin edilecek belgelerin düzenlendiği 36 ncı maddesinde “Teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli ve yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart form KİK.030.0/Y, KİK030.1/Y) verilmesi zorunludur. Banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.” denilerek isteklilerin verecekleri mali durum bildirimi belgesinde yer alan kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisinin %10’un altında olamayacağı açık olarak hükme bağlanmıştır.

 

            Macit Bozkaya ve Metin Karakurt’un teklif ekinde banka referans mektuplarını verdikleri ancak kendi beyanlarını içeren mali durum bildirimlerini sunmadıkları görülmüştür.

 

            İhale ilanının 4.2.1 maddesinde “Teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler” in isteneceği düzenlemesi bulunmaktadır. Yukarıda anılan Yönetmeliğin 36 ncı maddesi hükmü ve anılan ilanın 4.2.1 maddesinde yer alan düzenlemeye göre Macit Bozkaya ve Metin Karakurt’un mali durum bildirimlerini sunmadıkları gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakması gerektiği anlaşılmıştır.

 

            3) İsteklilerden Muhammed Gökhan KUDEYT’in teklifinin; banka referans mektubunun tek imzalı olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekindeki KİK030.1/Y numaralı Standart Formdaki imza bölümünde, “Yetkililerin isim, unvan ve imzaları” ibaresinin bulunduğu, bu ibareden söz konusu belgeyi banka adına imzalamaya yetkili birden fazla görevlinin tek başlarına imzalamaya yetkili olmamaları halinde her birinin imzalarının olması gerektiği anlaşılmalıdır. Aksi durumda ise bu belgeyi tek başına imzalamaya yetkili olan banka görevlisinin imzası yeterli olacaktır. Dolayısıyla, bu hususta tereddüde düşülmesi halinde eksik olduğu belirtilen imzanın söz konusu belgeyi geçersiz hale düşürüp düşürmediğinin ve bu durumun bir eksiklik olduğunun anlaşılması halinde de bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması mümkünken bu eksiklikte dolayı teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

            Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

2) Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Karşı Oy:

  İhaleye teklif veren isteklilerden Macit Bozkaya ve Metin Karakurt’ un banka referans mektuplarını sunmalarına rağmen, kendi beyanlarını içeren mali durum bildirimini vermemeleri değerlendirme dışı bırakılma nedeni kabul edilmiştir.

Mali durum bildirimi, isteklinin sunmuş olduğu banka referans mektubundaki bilgilerin kendi beyanıyla da teyidi mahiyetinde olup tek başına bir yeterlik kriteri niteliğinde değildir. Ayrıca söz konusu belgeyi sunmamış olan isteklinin bu durumunun zımnen banka referans mektubundaki bilgileri o haliyle teyit ettiği, başkaca bir beyanının olmadığı anlamında da değerlendirilmesi mümkündür.

Bu nedenle, söz konusu eksikliğin bilgi eksikliği olarak nitelendirilip, 4734 sayılı Kanunun 37’nci maddesine göre idarece tamamlatılarak ihalenin sonuçlandırılması gerektiği görüşüyle kararın söz konusu eksikliği değerlendirme dışı kabul eden gerekçe kısmına katılmıyoruz.

 

 

 

                                                                                                      

            Yaşar GÖK                                       Muzaffer EREN

            Kurul Üyesi                                         Kurul Üyesi

 

EK GEREKÇE

 

 

Kurul kararı ile, incelenen ihale hakkında “Düzeltici İşleme” karar verilmiştir.Aşağıda açıklanan nedenlerle ihaleye teklif veren isteklilerden;

 

·        Abdulkadir TANRIAŞKI

·        Macit  BOZKAYA

·        Metin KARAKURT

·        Muhammet Gökhan KUDEYT, isimli isteklilerin tekliflerinin de değerlendirilmeye alınması ve “Düzeltici İşlem” uygulamasında dikkate alınması gerekir.

 

a)      Abdülkadir TANRIAŞKI isimli isteklinin teklifinin değerlendirilmeye alınmasının gerektiğine ilişkin gerekçe:

 

            İhaleye teklif veren isteklilerin vermeleri gereken belgelerden birisi “İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname”dir.

Bu taahhütnameye ilişkin standart formda, taahhüdün “imza tarihi” itibariyle verilmesi öngörürken Kamu İhale Kurumunca, taahhüdün “ihale tarihi” itibariyle verilmesi yolunda standart formda değişikliğe gidilmiştir. Ancak bazen idareler hazırladıkları dokümanlara eski formu koymakta, bazen istekliler eski formu kullanmakta olup, salt bu nedenle ihalelerden değerlendirme dışı kalanların sayısında zaman içinde bir azalma olmamış, ekonomik açıdan en avantajlı fiyat teklifini sunan bir çok isteklinin teklifi yalnızca bu nedenle  değerlendirilmemektedir.

 

            Bu gibi durumlarda;

 

            1.Yöntem : Eğer söz konusu taahhütname “imza tarihi” ibaresini içeriyor, taahhütnamede imza tarihi yer alıyorsa ve bu tarih “ihale tarihi” ile aynı ise maksadın hasıl olduğundan hareketle bu taahhütnameyi doğrudan geçerli kabul etmek gerekmektedir.

 

            2.Yöntem : Eğer söz konusu taahhütname “imza tarihi” ibaresini taşıyor ancak taahhütnamede imza tarihi yoksa veya ihale tarihinden önceki bir tarihi belirtiyorsa bunu bilgi eksikliği kapsamında değerlendirerek 4734 sayılı kanunun 37.maddesi uyarınca bu eksikliğin giderilmesinin istenmesi yoluna gidilmelidir.

 

            Somut ihalede; yukarıda adı belirtilen isteklinin teklifi; bahse konu taahhütnamenin standart forma uygun biçimde düzenlenmediği gerekçesiyle idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

            Yukarıda belirtilen yöntemler sonucu, adı geçen isteklinin teklifinin değerlendirilmeye alınması gerekmektedir.

 

            b) Macit BOZKAYA ve Metin KARAKURT isimli isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmeye alınmasının gerektiğine ilişkin gerekçe:

 

            Adı geçen isteklilerin teklifleri;”Mali Durum” bildirimlerini sunmadıkları gerekçesiyle kurul kararı ile değerlendirilme dışı bırakılmıştır.

           

            Adı geçen istekliler; konuya ilişkin “Banka Referans” mektuplarını idareye sunmuşlardır. Bahse konu “Mali Durum Bildirim” formu, malumu ilan’dan başka bir şey değildir. Zira bu form; bankadan alınan “Mali” bilgilerin, bu forma aktarılması ile oluşmaktadır. İsteklilerin “Mali” durumlarını ortaya koyan esas belge, bankaların düzenledikleri “referans” mektuplarıdır. Adı geçen isteklilerin; idareye verdikleri “Banka Referans Mektupları” nda  yer alan nakit ve teminat değerleri, şartnamede istenilen meblağları karşıladığından bu isteklilere ait tekliflerin değerlendirilmeye alınması gerekmektedir.

 

            c)Muhammet Gökhan KUDEYT isimli isteklinin teklifinin değerlendirilmeye alınmasının gerektiğine ilişkin gerekçe:

 

            Adı geçen isteklinin teklifi, sunduğu banka referans mektubunun tek imzalı olması gerekçe gösterilerek idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmıştır. Bahse konu eksiklik “şekli” bir eksikliktir. İdare tarafından ilgili banka ile yapılacak bir yazışma sonucu bu belgenin ilgili banka tarafından düzenlenip düzenlenmediğinin teyidi mümkün olduğundan adı geçen isteklinin teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması yerinde değildir.

 

            Yukarıda açıklanan nedenlerle; kurulun verdiği “Düzeltici İşlem” kararının uygulanmasında, yukarıda isimleri belirtilen isteklilerin tekliflerinin de değerlendirilmeye alınmasının gerektiği kaydıyla karara katılıyorum. 

 

 

 

                                                                                                          K.Nejat ÜNLÜ                                 

                                                                                                            Kurul Üyesi                        

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul