• Karar No: 2007/UY.Z-682
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :18
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UY.Z-682
Şikayetçi:
 Ezgi İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kazakistan Cad. 35. Sokak No:73/3 Bahçelievler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Lüleburgaz Belediye Başkanlığı Özerler Mah. Hal Sokak Lüleburgaz/KIRKLARELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2007 / 1228
Başvuruya konu ihale:
 2006/176760 İKN|li “Kanal Yapım, Bakım, Onarım Yapım İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.02.2007 tarih ve 06.00.22.0085/2007-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Lüleburgaz Belediye Başkanlığı’nca 25.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kanal Yapım, Bakım, Onarım Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ezgi  İnş.  San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 15.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.01.2007 tarih ve 1228 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler niteliğinde olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;
1 )
Lüleburgaz Belediye Başkanlığı tarafından 25.12.2006 tarihinde ihale edilen “Kanal, Yapım, Bakım, Onarım, Yapım İşi” ihalesinin ilanı ve idari şartnamesinde “İsteklinin TS 13111 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2000 (altyapı için alınmış) belgesine ve Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001 belgesine (alt yapı için alınmış) ihale tarihi itibarı ile sahip olması şartı aranmaktadır” düzenlemesine yer verildiği, söz konusu standardın 23.11.2006 tarihinde yürürlükten kaldırıldığı, idarenin yürürlükten kaldırılan bir standardı firmalardan yeterlik belgesi olarak istemesi hakkındaki şikayet başvurusuna, “idarenin bu hususta bir düzeltme gereksinimi görmediği, konunun idarece bilindiği ve bu belgenin ihale komisyonunca katılım ve yeterlilik belgesi olarak aranmadığı, eğer firmaları da teklif vermiş olsaydı, onlar için de söz konusu belgenin aranmayacağı” şeklinde cevap verdiği, ihale dokümanını satın alan firmaların istenen kalite belgelerinin yürürlükte olup olmadığını takip etme yükümlülükleri bulunmadığı, idarenin bu belgenin yürürlükten kalktığı halde düzeltme yoluna gitmemesinin uygun olmadığı, ihale ilanını inceleyen bir firmanın bu belge nedeniyle belki ihaleye başvuruda bulunmayacağı, firmaların idarenin ihale aşamasında bu belgeyi katılım ve yeterlik belgesi olarak aramayacağından nasıl haberdar olacağı, bu konunun rekabeti kısıtlayan bir sonuç doğuracağı,

 

2) Ayrıca, yine ilan ve idari şartnamede “bu ihalede benzer iş olarak A-V grubu işler kabul edilecektir” denilmesine rağmen, yine diğer hususlarda “ayrıca tek iş bitirmede hem kanal, yapım, bakım, onarım hem de muayene bacası yükseltme işi yapmış olma şartı aranmaktadır”   denildiği, bu düzenlemenin de rekabeti kısıtlayan bir düzenleme olduğu, Benzer İş Tebliği’ne göre benzer iş tanımlanırken idarelerin listede yer alan iş gruplarından ihale konusu işe benzer nitelikte olan grubu seçmeleri gerektiği, benzer iş tanımlamasının da Kanunun temel ilkeler başlıklı 5. maddesine aykırı olduğu iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmiştir.

 

A)  Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak ;

 

Lüleburgaz Belediye Başkanlığı tarafından “Kanal Yapım, Bakım, Onarım Yapım İşi” nin 25.12.2006 tarihinde ihale edildiği, söz konusu ihaleye ilişkin 10 adet ihale dokümanının satın alındığı, ihaleye 2 isteklinin teklif verdiği, ihalede en düşük teklifi sunan Arandı İnş. Tic. San. Ltd. Şti.’nin teklifinin ekinde analizlerin sunulmaması ve iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmaması nedenleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda 25.12.2006 tarihli ihale komisyon kararıyla ihalenin 3K İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı belirlenmiştir.

 

Başvuru sahibinin 15.12.2006 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı ancak ihaleye teklif vermediği, dolayısıyla istekli olabilecekler sıfatına haiz olduğu anlaşılmıştır. Başvuru dilekçesindeki şikayet konuları ihale konusu işin ilan ve idari şartnamesinde yapılan bazı düzenlemelere ilişkindir.

 

Başvuru dilekçesinde, idarece yeterlik ve katılım belgeleri arasında TS 13111 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesinin sayıldığı, söz konusu belgenin 23.11.2006 tarihinde yürürlükten kaldırıldığı, yürürlükten kaldırılan bir belgenin ihalelerde katılım ve yeterlik belgesi olarak istenmesinin rekabeti engellediği iddia edilmiştir.

 

Şikayete konu ihalenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri”’ni düzenleyen 7 nci maddesinin “Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.4 üncü maddesinde; “ISO 9001:2000 (altyapı için alınmış),

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (altyapı için alınmış),

TS 13111 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

 

İstekliler ihale tarihi itibarı ile yukarıda belirtilen kalite ve standarda ait belgelere sahip olma şartı aranır. İstekliler söz konusu belgeleri ihale anında ihale makamına sunmaları zorunludur.”  düzenlemesi,

 

Söz konusu ihalenin ilanının “Diğer Hususlar” başlığı altında; “Kaliteye ve Standarta İlişkin Belgeler: ISO 9001:2000 (altyapı için alınmış),

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (altyapı için alınmış),

TS 13111 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

İsteklilerin ihale tarihi itibarıyla yukarıda belirtilen belgelere sahip olma şartı aranır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin TS 13111 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesinin 23.11.2006 tarihinde yürürlükten kalktığı, bu belgenin söz konusu ihalede katılım ve yeterlik belgesi olarak aranmasının rekabeti engellediği iddialarıyla idareye şikayet başvurusunda bulunduğu,   idarece şikayet başvurusuna verilen cevap yazısında; “idarenin bu hususta bir düzeltme gereksinimi görmediği, konunun idarece bilindiği ve bu belgenin ihale komisyonunca katılım ve yeterlilik belgesi olarak aranmadığı, eğer firmaları da teklif vermiş olsaydı, onlar için de söz konusu belgenin aranmayacağı” ifadesine yer verildiği belirlenmiştir.

 

          Kamu İhale Genel Tebliği’nin L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlığı altında;İdareler, ihale konusu işin niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. İdareler bu düzenlemelerini, ilgili uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen hükümlerini esas alarak yapmalıdır. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve ilgili uygulama yönetmeliklerine aykırılık teşkil edeceği açıktır.

…………

 

          İdari şartnamelerin "Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler"  başlıklı alt maddesinde,

 

          1- Yapım işlerinde işin niteliği göz önünde bulundurularak, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin son fıkrası çerçevesinde kalite yönetim sistem belgesi veya çevre yönetim sistem belgesi ya da bunların her ikisi istenebilecek olup bu belgeler dışında başka kalite belge veya sertifikası istenmesi mümkün bulunmamaktadır.” hükmü bulunmaktadır.

            Yapılan inceleme neticesinde; Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesinin; hizmet üreten sektörlerde, işyerleri, kurum veya kuruluşların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin, ilgili Türk standardına ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belge olduğu, bu belge tüketiciye verilecek hizmetlerin ve çeşitli işyerlerinin mevzuata uygunluğunu, imkan ve kabiliyetlerinin yeterliliğini gösterdiği,

            Türk Standartları Enstitüsü’nün web sayfasından, TS 13111 standartının 23.11.2006 tarihinde yürürlükten kaldırıldığı, ancak aynı tarihte yine TS 13111 (2. Baskı)’nın yürürlüğe konduğu, TS 13111 nolu standartın kent temizliği yapan iş yerlerinin fiziki yapısı, işletmecilik, hizmet üretimi, çalışanların özellikleri ve donanım ile ilgili kuralları kapsadığı, atık ayırma hizmetlerini kapsamadığı,

            Tespit edilmiştir.

            Ayrıca, ihalede en düşük teklif sahibi olan Arandı İnş. Tic. San. Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında yer alan belgelerden, anılan isteklinin ihaleden önce 21.12.2006 tarihli dilekçe ile TSE Tekirdağ Mahalli Temsilciliği’ne TS 13111 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi almak üzere başvuruda bulunduğu, TSE Tekirdağ Mahalli Temsilciliği’nin 21.12.2006 tarihli yazısında; TS 13111 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesinin iş yerleri, kent temizliği için genel kurallar standartı olduğu, bu belgenin kent temizliği yapan yerlerin fiziki yapısı, işletmecilik, hizmet üretimi, çalışanların özellikleri ve donanım ile ilgili kuralları kapsadığı, alt yapı ve taahhüt işleri ile ilgili konuları kapsamadığı yönünde cevap verildiği, bu cevap yazısının Arandı İnş. Tic. San. Ltd. Şti.’nin teklif dosyası kapsamında idareye sunulduğu tespit edilmiştir.

            İhalenin değerlendirme aşamasında  ihale komisyonunun söz konusu belgeyi katılım ve yeterlik için gereken bir belge olarak değerlendirmediği, bu belgeden dolayı iki isteklinin de değerlendirme dışı bırakılmadığı belirlenmiştir.

            Yukarıda belirtilen tespitler mevzuat hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin TSE 13111 standartının yürürlükten kaldırıldığı yönünde iddiası yerinde bulunmamakla birlikte, söz konusu belgenin içeriğinin yapım işi ile ilgili olmadığı, ayrıca Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda belirtilen hükmünü uygun bir belge olmadığı anlaşılmıştır.

            İdarece her ne kadar ihalenin değerlendirme aşamasında hizmet yeri yeterlilik belgesi katılım ve yeterlilik belgesi olarak değerlendirilmemişse de, ihale dokümanını satın alarak bu belgenin idari şartnamede  katılım ve yeterlik belgesi olarak sayılması nedeniyle teklif veremeyen istekliler açısından rekabetin kısıtlandığı sonucuna varılmıştır. Nitekim söz konusu ihaleye ilişkin 10 adet ihale dokümanının satın alındığı, ancak 2 isteklinin ihaleye teklif verdiği belirlenmiştir.

            Ayrıca Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda belirtilen hükmünde belirtildiği üzere, yapım işinde işin özelliğine uygun kalite yönetim sistem belgesi ve/veya çevre yönetim sistem belgelerinin idarelerce ihalelerde katılım ve yeterliğe ilişkin belgeler arasında istenebileceği ancak idarenin şikayet konusu ihalede TS 13111 hizmet yeri yeterlilik belgesini ihale dokümanında katılım ve yeterlik belgesi olarak belirtmesinin mevzuata aykırı olduğu ve rekabeti kısıtladığı sonucuna varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak ;

Başvuru sahibince, ilan ve idari şartnamede “bu ihalede benzer iş olarak A-V grubu işler kabul edilecektir” denilmesine rağmen, yine diğer hususlarda “ayrıca tek iş bitirmede hem kanal, yapım, bakım, onarım hem de muayene bacası yükseltme işi yapmış olma şartı aranmaktadır”   denildiği, bu düzenlemenin de rekabeti kısıtlayan bir düzenleme olduğu iddia edilmiştir.

            Şikayet konusu ihalenin idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak A-V grubu işler kabul edilecektir. Ayrıca iş bitirmede hem kanal yapım, bakım, onarım hem de muayene bacası yükseltme işi olma şartı aranmaktadır.” düzenlemesi,

            7.5 inci maddesinde; “Bu ihalede iş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girebilecek gerçek kişilerin inşaat mühendisi veya yüksek inşaat mühendisi olmaları zorunludur.” düzenlemesi bulunmaktadır.

            İhaleye ilişkin ilanın 4.4.üncü maddesinde, A-V grubu işlerin benzer iş olarak kabul edildiği belirtilmiş, diğer hususlar bölümünde de; “ Ayrıca tek iş bitirmede hem kanal yapım, bakım, onarım hem de muayene bacası yükseltme işi yapmış olama şart aranır.” ifadesine yer verilmiştir.

            Şikayet konusu iş; “Kanal Yapım, Bakım, Onarım Yapım İşi”’dir. İdari şartnamenin ihale konusu işe ilişkin bilgiler bölümünde; işin Lüleburgaz Belediye sınırları dahilinde kanal yapım, bakım, onarım, temizleme ve baca-ızgara yükseltme işi olarak belirtilmiştir.

            İdarece benzer iş olarak; A-V grubu belirtilmiş, ancak daha sonra tek iş bitirmede hem kanal yapım, bakım, onarım hem de muayene bacası yükseltme işi olma şartının aranacağı ifade edilmiştir.

            Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’in A-V Grubu; V.GRUP: İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ

1. Kanalizasyon ve/veya yağmur suyu şebekeleri

 2. Yer altı ve/veya yer üstü sulama suyu tesisleri, su isale hatları

3. Su depoları, su kuleleri, terfi hatları, pompa istasyonları

4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler” olarak tanımlanmıştır.  

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 40 ıncı maddesinde; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işlerdir.” hükmü,

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de;

“İdarelerce işin niteliğine uygun ve rekabeti artıracak şekilde benzer iş belirlemesi yapmasına esas olmak üzere ekte yer alan “Benzer İş Grupları Listesi” oluşturulmuştur. Bu listede sekiz (8) ana başlık ve bu başlıkların altında çeşitli gruplar düzenlenmiş olup bu gruplar da kendi içinde alt gruplara ayrılmıştır. İdareler, ilanda ve idari şartnamede ihale edecekleri yapım işinin ekteki “Benzer İş Grupları Listesi”nde yer alan iş gruplarından hangisine dahil olduğunu tespit edecekler ve bu grubu esas almak suretiyle benzer iş belirlemesi yapacaklardır.” hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri idarenin yapmış olduğu düzenleme ile birlikte değerlendirildiğinde; idarenin tek bir iş bitirmede ihale konusu işin tüm bileşenlerini kapsayan işlere ilişkin bir benzer iş tanımı yaptığı, dolayısıyla benzer işte işin kendisini tanımladığı görülmüştür. Oysa, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere benzer iş, işin kendisini değil ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer nitelikte işler niteliğinde olması gerektiğinden idarenin benzer iş tanımının bu şekilde yapılmasının rekabeti kısıtlayıcı bir düzenleme olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu iddiasında da haklı olduğu sonucuna varılmıştır.

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda aşağıdaki aykırılık tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

Kanunun aktarılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

Nitekim İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde; "İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararın gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir. Kuruma itiraz edilmiş olması, sözleşme imzalanması dışındaki karar gereklerinin yerine getirilmesini engellemez. Kurum tarafından ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmesi halinde işlemler durdurularak Kurumun nihai kararı beklenir ve bu karar gereği yerine getirilir." hükmüne yer verilmiştir.

 

Öte yandan 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında  "Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz." hükmü bulunmaktadır.

 

İncelenen ihalede ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan, şikayetin 29.12.2006 tarihli işlemle reddinden sonra, Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 08.01.2007 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler niteliğinde olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul