En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-683
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :19
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UY.Z-683
Şikayetçi:
 Ak Bims Hafif Yapı Elem. İml. İnş. Elektrik Elektronik Gıda Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti, Kazakistan Cad. Nu:70/5 Emek-Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, İnönü Bulvarı Liman Yanı 33100 Akdeniz/MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2007 / 729
Başvuruya konu ihale:
 2006/161912 İhale Kayıt Numaralı “Mersin Serbest Bölgesi Arıtma ve Alt Yapı Tesisi Yapımı ve Onarım İnşaatı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.02.2007 tarih ve 06.00.11.0019/2007-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mersin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nce 27.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Mersin Serbest Bölgesi Arıtma ve Alt Yapı Tesisi Yapımı ve Onarım İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Ak Bims Hafif Yapı Elem. İml. İnş. Elektrik Elektronik Gıda Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 27.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 10.01.2007 tarih ve 729 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki temel ilkelerden “eşit muamele” ilkesine aykırı olarak işlem yapan idare yetkililerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun idarenin bağlı olduğu Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayete konu ihaleye en düşük teklifi sunmuş olmasına rağmen, sunmuş oldukları geçici teminat ve banka referans mektuplarında şirket isminin yanlış (eksik) yazıldığı ve teklif veren firmanın kendi firmaları olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale komisyonu tarafından hazırlanan “uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanak”ta başvuru sahibi firmanın sunmuş olduğu belgelerden, “geçici teminat mektubunda”, “referans mektubunda” ve “teklif mektubunda” şirket isminin yanlış yazıldığı, ayrıca “yapı araçları taahhütnamesi”ndeki bildirisinin eksik olduğunun tutanağa bağlandığı tespit edilmiştir.

 

            Diğer taraftan başvuru sahibinin şikayetine verilen cevabi yazıda bu gerekçelerin tamamı yinelenmeyerek sadece şirket isminin yanlış yazıldığı ve Ticaret Sicil Gazetesi Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlarına göre ihaleye katılan isteklinin;

 

            “Ak Bims Hafif Yapı Elemanları İmalat İnşaat Gıda Turizm Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” olduğu halde, teklif belgesine göre ihaleye katılan isteklinin,

            “Ak Bims Hafif Yapı Elemanları İmalat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” olduğu, dolayısıyla ihaleye katılan istekli ile teklif veren isteklinin aynı olmadığı,

 

            hususlarına yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin sunmuş olduğu Ticaret Sicil Gazetesinde firma unvanının, “Ak Bims Hafif Yapı Elemanları İmalat İnşaat Gıda Turizm Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” olduğu, başvuru sahibi tarafından sunulan ve yukarıda idarece ihaleden elenme sebebi olarak belirtilen belgelerinin irdelenmesi sonucunda; “geçici teminat mektubunda”, “referans mektubunda” ve “teklif mektubunda” firma unvanı olarak, “Ak Bims Hafif Yapı Elemanları İmalat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” unvanının yazıldığı, bu belgelerden “teklif mektubunda” firmanın Ticaret Sicil Gazetesiyle aynı unvanı taşıyan firma kaşesinin de ayrıca basıldığı, “referans mektubu”yla birlikte verilmesi gereken, bu belgeyle paralellik arzeden ve başvuru sahibi tarafından düzenlenen “mali durum bildirimi”nde de firmanın Ticaret Sicil Gazetesiyle aynı olan firma unvanını içeren kaşesinin yer aldığı, bu belgelerin aynı firmaya ait olduğunu gösteren başka birçok (imza, şirket yetkilisi, tebligat adresi, telefon numarası… vs.) bilginin de yer aldığı, bu bilgilerin idarece yeterli görülmemesi durumunda “geçici teminat mektubunu” ve “referans mektubunu” düzenleyen bankadan belgelerin hangi firma adına düzenlendiği sorulmak suretiyle rahatlıkla anlaşılabilecektir.

 

            Ancak bu araştırmaya bile gerek duyulmadan söz konusu belgelerin aynı teklif zarfı içerisinden çıkması, firma unvanının uzun olduğu halde tamamına yakın bir kısmını içermesi ve bu belgelerdeki firma unvanında kısaltma yapmak amacıyla yer verilmeyen basit eksikliklerin veya fazlalıkların her ihalede ve her isteklide olabileceği ve bu belgelerin başvuru sahibine ait olduğu rahatlıkla anlaşıldığından bu durumun ihaleden eleme gerekçesi olarak kullanılamayacağı açıktır.

 

            Nitekim, ihale üzerinde bırakılan ve Ticaret Sicil Gazetesinde “Candaş İnşaat Taahhüt İthalat ve İhracat Ticaret Limited Şirketi” olan firmanın unvanının, bu istekli tarafından sunulan hemen hemen bütün belgelerinde tam adının yazılmayarak kısaltmaların kullanıldığı, ayrıca söz konusu firmanın Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan unvanında “Sanayi (San.)” ibaresi bulunmadığı halde aynı firma tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen personelin özgeçmişine ilişkin belgede firma unvanında “San.” ibaresine de yer verildiği, aynı firmanın ihale dosyası içerisinde sunduğu ihale dokümanının satın alındığına ilişkin belgede firma unvanının oldukça kısaltılarak “Candaş İnşaat Taahh. Tic. Ltd. Şti.” olarak yazıldığı halde bu firmanın belgelerinin geçerli kabul edilmesinin doğru olduğu değerlendirilmekle birlikte, ihaleye teklif sunan iki farklı istekliye aynı durumdan dolayı farklı muamele edilmesi 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelerden “eşit muamele” ilkesine aykırılık oluşturmaktadır.

 

                Ayrıca idarece hazırlanan “uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanak”ta başvuru sahibi firmanın elenme gerekçesi olarak belirtilen ancak şikayete verilen cevapta yinelenmeyen, “yapı araçları taahhütnamesi”ndeki bildirinin eksik olduğu yönündeki gerekçenin de yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul