En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-893
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :136
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-893
Şikayetçi:
 Ahmet Keskin / Keskin İnş. İsmetpaşa Mahallesi 10.Sokak Akkök İşmerkezi No:9 Kat.3 KAHRAMANMARAŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yenişehir Mah. Cahit Zarifoğlu Cad. No:1 46060 KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.12.2006 / 42326
Başvuruya konu ihale:
 2006/168606 İhale Kayıt Numaralı “Merkez Gayberli İlköğretim Okulu İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.03.2007 tarih ve 06.08.27.0019/2007-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kahramanmaraş Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 18.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Merkez Gayberli İlköğretim Okulu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Ahmet Keskin’in 13.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.12.2006 tarih ve 42326 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, 10.01.2007 tarih ve 733 sayı ile kayda alınan başvuru dilekçesi ile şikayet başvurusundan vazgeçtiği,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Şikayete konu ihalenin idari şartnamesinde işin türü ve miktarının belirtilmemesinin 4734 sayılı Kanunun 27 nci maddesine aykırı olduğu,

           

            2) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmenliğinin 8 inci maddesinin (c) bendi gereği, ön, kesin veya uygulama projelerine dayalı olarak yapım işinin bünyesindeki imalat kalemlerinin adını ve yapılacağı yeri gösteren ve yaklaşık maliyetin hazırlanmasına esas teşkil eden Mahal Listelerinin hazırlanması gerekirken idarece hazırlanan mahal listesinde imalat kalemlerinin hangi mahalde ne şekilde yapılacağının belli olmadığı, bununla birlikte projeler ve pursantaj oranları incelediği takdirde inşaat pursantajında belirtilen 01 .03. özel birim fiyatla mahal listesi kısmında belirtilen özel imalat pozu; zemin iyileştirilmesi pozuyla ilgili olarak her hangi bir proje ve detay kesitin verilmediği, yapılacak olan enjeksiyonla ilgili olarak sondaj kuyularının çapları ve miktarlarının belirtilmediği, inşaat oturum alanıyla ilgili 50-75 cm aralıklarla Karelaj yapılıp 0-10 m temel sondajı açılıp 3-10 m arası çimento enjeksiyon çalışması yapılması olarak belirtildiği, pursantaj keşfine bakıldığında 15.014/5 pozu olan temel kazısında sert kaya kazılması koyulmasının da ayrı bir çelişki olduğu, bu hususla ilgili olarak zemin etüt raporunun CD´de sunularak ön bilgi edinmelerinin sağlanması gerekirken bu raporun CD içerisinde verilmediği,

 

3) Saha tanzimiyle ilgili olarak çevre duvarlarının ataşman ve projeler detay kesitlerinin bulunmadığı, temelde yapılacak olan bohçalama ile ilgili olan drenaj yapılması ile ilgili kesit ve ataşmanların verilmediği, oysaki almış oldukları CD de hiçbir bilgi, belge, ataşman ile sözleşme sonrası ödemeye esas pursantaj oranları (İnşaat, Elektrik, Sıhhi Tesisat, Kalorifer Tesisatı, Müşterek Tesisat, Havalandırma Tesisatı) olmadığından dolayı ihaleye teklif hazırlayamadıkları,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Şikayetçinin 10.01.2007 tarihinde kayda alınan aynı tarihli dilekçesi ile itirazen şikayet başvurusundan vazgeçtiği, 22.01.2007 tarih ve 2007/AK.Y-827.2 sayılı Kurul Kararı ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (f) bendi uyarınca karar verilmesine yer olmadığına, aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine ve iddiaya incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına,

 

Karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddialarının incelenmesinde inceleme iddialarla sınırlı olarak, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılmıştır:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 27 inci maddesinde “İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

” hükmü yer almaktadır.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan İdari Şartnamenin 2 inci maddesinde;

 

İhale konusu işin; 

    

a) Adı                                      :    Merkez Gayberli Mahallesi İlköğretim Okulu İnşaatı

b) Yatırım Proje no’su / kodu :   

c) Miktarı(fiziki) ve türü         :    İlköğretim Okulu Yapımı

d) Yapılacağı Yer                    :    Merkez       /     Kahramanmaraş

e) İşe ait (varsa) diğer bilgiler     :” düzenlemesi yer aldığı, bu düzenleme içerisinde işin adının “Merkez Gayberli Mahallesi İlköğretim Okulu İnşaatı” olarak ve işin miktarı ve türü kısmının “İlköğretim Okulu Yapımı” olarak belirtildiği ve ihale dokümanı ile birlikte isteklilere verilen CD içeriğinde işe ait mimari, inşaat, elektrik ve makine projeleri ile plankote ve vaziyet planlarının verilmiş olduğu göz önüne alındığında mevzuata aykırılık oluşmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde “Yaklaşık maliyet hesabına esas miktarların tespiti için öncelikle aşağıda yer alan çalışmaların yapılması gereklidir.


c) Mahal listesi hazırlanması; ön, kesin veya uygulama projelerine dayalı olarak, yapım işinin bünyesindeki imalat kalemlerinin adını ve yapılacağı yerleri gösteren ve yaklaşık maliyetin hazırlanmasına esas teşkil eden mahal listeleri hazırlanır.

” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dokümanı kapsamında idarece isteklilere verilen mahal listesinde, yapılacak işin bünyesindeki imalat kalemlerinin adının belirlenmiş olduğu, ancak bu imalatların yapılacağı yerlerin gösterilmediği ve ne şekilde yapılacağının belirtilmediği, bu hususun anılan yönetmelik hükmüne uygun olmadığı gibi isteklileri teklif hazırlama aşamasında tereddüde düşürebilecek bir durum olduğu anlaşılmıştır.

 

Mahal listesinde yer alan 01.03 nolu özel zemin iyileştirmesi iş kaleminin tanımının “inşaat oturum alanında 50-75 cm aralıklarla karelaj yapılması 0-10 mt temel sondajı açılması 3-10 mt aralıklarla çimento enjeksiyon çalışması yapılması” olarak verildiği, ancak bu iş kaleminin nasıl gerçekleştirileceğinin ve miktarının tespit edilmesini sağlayacak herhangi bir bilginin mahal listesinde ve projelerde yer almadığı, mahal listesinde 15.014/5 nolu “makine ile her derinlikte sert kaya kazılması (geniş derin)” iş kaleminin de yer aldığı ve bu iş kaleminin de miktarının ve nasıl yapılacağının mahal listesinde ve projelerde belirtilmediği ve ayrıca zemin etüt raporunun ihale dokümanı ile birlikte isteklilere verilmediği tespit edilmiş olup bu iki iş kaleminin mahal listesinde birlikte yer almasının isteklileri teklif hazırlama aşamasında tereddüde düşürebilecek bir durum olduğu tespit edildiğinden başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdarece ihale dokümanı kapsamında işe ait projeler ile birlikte işe ait vaziyet planının verildiği, vaziyet planında çevre duvarlarının boyutlarının belirtilmiş olduğu, bu nedenle çevre duvarları ile ilgili olarak kesit ve ataşmana ihtiyaç duyulmayacağı tespit edilmiş olup başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır. 

 

Temelde bohçalama yapılması işlemine ilişkin olarak mahal listesinde yer alan 18.466/2 nolu iş kalemi ile ilgili bilgilerin arazinin görülmesi sırasında edinilebileceği, bu nedenle kesit ve ataşmana ihtiyaç duyulmayacağı tespit edilmiş olup başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır. 

 

İncelenen ihalenin ihale dokümanı içerisinde pursantaj listesinin yer aldığı, bu listede işe ait ana gruplar olan inşaat, tesisat ve elektrik grupları için toplam pursantaj oranlarının verildiği ancak bu oranların ayrıntısına ilişkin bir belirleme yapılmadığı belirlenmiştir.

 

Söz konusu işe ait sözleşme tasarısının 12 nci maddesinde; hakediş raporlarının, ihale dokümanında öngörülen ilerleme yüzdeleri üzerinden, bu sözleşmenin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak otuz günde bir düzenleneceği ve idarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak onbeş gün içinde ödeneceği ifade edilmektedir.

 

            Buna göre, ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen pursantaj listesinde tip sözleşmede belirtilen ilerleme yüzdelerinin yer almaması nedeniyle sözleşmenin yürütülmesinde hakediş ödemelerinin nasıl ve ne şekilde yapılacağına ilişkin olarak istekliler nezdinde belirsizlik oluşacağı açık olduğundan başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek üzere konunun ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Şikayetçinin başvurusu, “İddiaların incelenmesi” kapsamında değerlendirilmiştir.

 

            Oysa, Danıştay 13. Dairesinin aşağıda belirtilen kararları gereğince “İddiaların incelenmesi” kapsamında incelenen ihaleler hakkında da “esas” tan karar verilemesi gerekmektedir.

           

            Zira; “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Kurul Kararında da belirtildiği üzere şikayetçi başvurusunda haklı görüldüğünden incelenen ihale hakkında Kanunun 56’ncı maddesi hükümleri gereğince “İhalenin iptali”ne karar verilmesinin gerektiği oyu ile karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                           K.Nejat ÜNLÜ                                                     

                                                                                                              Kurul Üyesi                                                                                                                                                             

 

                                          

 

                                                                              KARŞI OY             

 

 

                   Şikayetçinin iddiaların incelendiğinde iddiaların niteliği itibariyle ihale sonucunu etkileyecek nitelikte olmadığı anlaşılmaktadır. Gerek mahal listesinde yer alan mükerrerlik gerekse pursantaja ilişkin eksiklikler yapılacak işin dikkate değer olmayan küçük oranlı kalemlerinden oluşmaktadır.Bununla birlikte pursantaj ödemeye ilişkin hususları düzenlemektedir.İhale süreci içerisinde istekliler arasında ayrım yaratabilecek, eşit rekabet ilkesini zedeleyebilecek hususlar değildir. Bu yüzden ihalenin esasına etkili olmayan şekli hususlar nedeniyle ihale kararını iptal etmek yada idarenin etkileyebilecek şekilde mevzuata aykırılık bildiriminde bulunmak yasaya uygun olmayacaktır.

                   Yukarıda belirttiğim nedenlerle şikayetin uygun bulunmadığı kararı verilmesi gerekirken kurul tarafından alınmış olan aykırılıkların bildirilmesi kararına katılmamaktayım.

 

 

 

 

                                                                                                                Bilal KARACA

                                                                                                                  Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

                                                                 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul