• Karar No: 2007/UY.Z-894
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :137
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-894
Şikayetçi:
 Arandı İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. Gaziosmanpaşa Mah. Uğur Mumcu Cad. No:1 Kat:3 No:104 Çerkezköy/TEKİRDAĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Lüleburgaz Belediye Başkanlığı Özerler Mahallesi Hal Sokak Lüleburgaz/KIRLARELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2007 / 1676
Başvuruya konu ihale:
 2006/176760 İKN|li “Kanal Yapım, Bakım, Onarım Yapım İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.02.2007 tarih ve 06.00.29.0085/2007-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Lüleburgaz Belediye Başkanlığı’nca 25.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kanal Yapım, Bakım, Onarım Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Arandı İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 29.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.01.2007 tarih ve 1676 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 1) Lüleburgaz Belediye Başkanlığı tarafından 25.12.2006 tarihinde ihale edilen “Kanal, Yapım, Bakım, Onarım Yapım İşi”’ nde idari şartnamenin 59 uncu maddesinde yapım işlerine uygun analizlerin teklifleriyle birlikte sunulmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, söz konusu ihalenin idari şartnamesinde, geçici teminat ve teklif mektuplarının kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin tamamlanacağının belirtildiği, buna rağmen idarece analizlerin eksik belge olarak değerlendirildiği ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

2) Ayrıca, idarece benzer iş tanımında da kapsam olarak A-V grubu işlerin sayıldığı daha sonra iş bitirme belgelerinin hem kanal, yapım, bakım hem de muayene bacası yükseltme işinin tümünü kapsaması gerektiğinin belirtildiği, idarece yapılan benzer iş tanımının uygun yapılmadığı,

3) İhale ilanında isteklilerce teklifleri kapsamında sunulması istenen TS 13111 hizmet yeri yeterlilik belgesinin istenmesinin uygun olmadığı ve rekabeti kısıtladığı iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak Ezgi  İnş.  San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin  15.01.2007 tarih ve 1228 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet dilekçesi üzerine 26.02.2007 tarih ve 2007/UY.Z-682 sayılı Kurul Kararı ile; İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler niteliğinde olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptaline” karar verilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği i
le karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul