• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-895
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :138
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-895
Şikayetçi:
 Aysun KIRAÇ, Meşrutiyet Cad. No:38/6 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Kazım Karabekir Caddesi No: 70 06030 Ulus/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.02.2007 / 4565
Başvuruya konu ihale:
 2007/9901 İKN|li “Ankara Mücavir Alan İçerisinde Yer Altı Su Rezervi Dikkate Alınarak Kayaş, Bayındır, Eğrekkaya, Kurtboğazı, Kazan, Gölbaşı ve Su Potansiyeli Olan Diğer Bölgelerde Toplam 100 adet Yer Altı Su Kuyusu Aşılması Yapım İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.02.2007 tarih ve 06.01.08.0176/2007-16 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce 27.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/9901 İKN´li “Ankara Mücavir Alan İçerisinde Yer Altı Su Rezervi Dikkate Alınarak Kayaş, Bayındır, Eğrekkaya, Kurtboğazı, Kazan, Gölbaşı ve Su Potansiyeli Olan Diğer Bölgelerde Toplam 100 adet Yer Altı Su Kuyusu Aşılması Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Aysun Kıraç´ın 09.02.2007 tarih ve 4565 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde; ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; şikayet konusu ihalenin, 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin EK-II listesinin 27 nci maddesine göre ÇED Yönetmeliğine tabi olduğu halde, “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmadığı, bu haliyle ihalenin, 2872 sayılı Çevre Kanunun 10 uncu maddesine aykırı olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde;

 

“İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

 

16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK II Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesinin ‘Ulaşım, altyapı ve kıyı yapıları’ başlığı altında yer 21 nci maddesinin (p) bendinde;

 

“1 milyon m3/yıl ve üzeri yeraltı suyu çıkarma veya yeraltında depolama projeleri,” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdarenin cevap yazısı ve yukarıya aktarılan düzenleme ile birlikte dikkate alındığında; başvuru konusu iş için ÇED raporu alınması zorunluluğunun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul