• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-900
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :144
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-900
Şikayetçi:
 Mikail Şahin, Karabaş Mahallesi Belde Sokak Eski İş Merkezi 5/201 İzmit / KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilkent Plaza B1 Blok 06530 Bilkent / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.02.2007 / 4170
Başvuruya konu ihale:
 2007/5804 İhale Kayıt Numaralı “Bursa Hamitler 948 Konut ve Sosyal Donatıları İle Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaat” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.03.2007 tarih ve 06.00.85.0169/2007-23 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 15.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılacak olan “Bursa Hamitler 948 Konut ve Sosyal Donatıları İle Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaat” ihalesine ilişkin olarak Mikail Şahin´in 06.02.2007 tarih ve 4170 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde ihale konusu iş ÇED Yönetmeliğine tabi olduğu halde, “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmadan ihaleye çıkıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 68 nci maddesinin (c) bendinde;

 

“2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamındaki toplu konut projelerinde, 5 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkraları, 62 nci maddenin (a) ve (b) bentleri ile (c) bendindeki kamulaştırma, mülkiyet, arsa temini, imar işlemleri ve uygulama projesine ilişkin şartlar aranmaksızın ihaleye çıkılabilir. Ancak, ÇED raporu zorunluluğu bulunan hallerde sözleşme imzalanmadan önce bu raporun alınması zorunludur.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 5 nci maddesinin (d) bendinde ise;

 

“2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamındaki toplu konut projelerinde, 4734 sayılı Kanunun; 5 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları ile, 62 nci maddesinin (a) ve (b) bendi hükümleri uygulanmaksızın ve 62 nci maddesinin (c) bendindeki kamulaştırma, mülkiyet, arsa temini, imar işlemleri ve uygulama projesine ilişkin şartlar aranmaksızın ihaleye çıkılabilir. Ancak, ÇED raporu zorunluluğu bulunan hallerde sözleşme imzalanmadan önce bu raporun alınması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

Diğer taraftan, idarenin, Kurum kayıtlarına 16/2/2007 tarihinde giren 15/2/2007 tarihli yazısında, ÇED Raporu ile ilgili hazırlık çalışmalarının devam ettiği belirtilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre, Toplu Konut Kanunu kapsamındaki toplu konut projelerinde, ÇED raporu alınmaksızın ihaleye çıkılmasında aykırılık bulunmadığı, ancak, bu raporun sözleşme imzalanana kadar alınmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul