En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-913
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :159
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-913
Şikayetçi:
 EKN İnşaat Gıda Nak. Taah. Temz. San. Tic. Ltd. Şti., Diyarbakır Cad. Kevser İş Merkezi No:23 Kat: 3 BATMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Pınarbaşı Mah. 2203 Sokak No:1 BATMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.02.2007 / 3686
Başvuruya konu ihale:
 2006/188000 İhale Kayıt Numaralı “1 Adet 500 Kişilik Spor Salonu İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.02.2007 tarih ve 06.00.58.G020/2007-13 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce 16.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “1 Adet 500 Kişilik Spor Salonu İnşaatı Yapım İşi’nin ihalesine ilişkin olarak EKN İnşaat Gıda Nak. Taah. Temz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 26.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.01.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  01.02.2007 tarih ve 3686 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi uyarınca 22.01.2007 tarihinde iptal edildiği, ancak idarenin iptal işleminde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle iptal işleminin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale komisyonu tarafından; “… istekliler tarafından 22 adet doküman satın alındığı, ancak ihaleye 8 adet teklif verildiği, teklif veren isteklilerden M.Emin TUGRUL’a ait belgelerin eksik olduğu, dolayısıyla 7 adet isteklinin belgeleri ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; aynı tip salon ihalelerinde teklif edilen bedellerin yaklaşık maliyetlerinin %25-40 civarında verilerek sözleşmelerin yapıldığı, dikkate alındığında bu ihalede teklif edilen en düşük geçerli teklifin %10 olması nedeniyle yaklaşık 400.000.-YTL Devletin zararı olacağı göz önüne alınarak 4734 sayılı Kanunun 39 ncu maddesine istinaden bütün teklifler reddedilerek ihale iptal edilmiştir.” gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği,

 

Bu ihalede ise kendi tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak idarece geçerli kabul edilmesine rağmen sonradan teklifin yaklaşık maliyetin %10 una tekabül ettiği gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

İdarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak yapılan  inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde;

 

            “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü,

 

            Aynı maddenin gerekçesinde;

 

            Tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya  yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle ihalenin iptal edilebileceği açıklaması,

 

            Anılan Kanununun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasında ise;

 

            “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 

            İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.”

 

            Hükmü yer almaktadır.

 

                Anılan mevzuat uyarınca; ihalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu açıktır.

 

Açık ihale usulü ile yapılan ihalelere verilen tekliflerde yaklaşık maliyete göre asgari bir indirim oranı mevzuatta öngörülmemiştir. Anılan Kanuna istinaden yapılan ihalelerde yaklaşık maliyet gizli olduğundan, istekliler tekliflerini bu bedel üzerinden belirli bir kırım oranı ile değil, ihale dokümanı içeriğine göre kendi belirledikleri maliyet ve müteahhit kârı toplamı ile oluşan fiyat olarak verdiklerinden, her ihalede oluşan en avantajlı teklifin yaklaşık maliyete oranının (kırım oranının) farklılık göstermesi kaçınılmazdır.

 

İhale kararı verilirken ihalenin yaklaşık maliyeti ile bu ihaleye diğer istekliler tarafından verilen tekliflerin oluşturulduğu ekonomik ve teknik koşullar dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiği, başvuru sahibi ile diğer isteklilerin teklif bedelleri yaklaşık maliyete göre daha düşük olmakla birlikte, yaklaşık maliyete oranla daha düşük teklif veren anılan isteklilerin teklifini yüksek bulan idarenin, kendisi tarafından hazırlanan yaklaşık maliyetin gerçek piyasa fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını ve daha önce gerçekleştirdiği benzer yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlardan yararlanarak yaklaşık maliyetini irdelemesi gerekmektedir. Bu çerçevede başvuruya konu ihalede idarece yukarıda belirtilen değerlendirmeler yapılmadan aynı nitelikte daha önce yapılan ihalelere verilen teklifler ve yapılan kırım oranları emsal alınarak, rekabet ortamının sağlanamadığı gerekçesi ile ihalenin ihale komisyonu kararı üzerine ihale yetkilisince iptal edilmesi işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı tespit edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle;

İdarenin ihalenin iptaline yönelik 22.01.2007 tarihli kararının iptaline,

  

Oyçokluğu  ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Karar konusu ihalenin, ihale komisyonunca 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu Maddesi uyarınca iptalinde mevzuata aykırılık olmadığı görüşünde olduğumdan, şikayetin uygun bulunmadığına karar verilmesi gerektiği  görüşüyle karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                      Muzaffer EREN                                                                                                Kurul Üyesi 

 

                                                            KARŞI OY

 

İncelenen ihalede, 22 adet ihale dokümanı satılmış, 8 istekli teklif vermiş, fiyatı diğerlerine göre çok düşük olan istekliye ait teklif değerlendirme dışı bırakılmış, geçerli bulunan 7 adet teklifin ise hem tutar olarak birbirlerine yakın hem de en düşük teklifin yaklaşık maliyetten yaklaşık % 10 daha düşük olduğu görülmüştür.

Bu tespitler karşısında, ihale komisyonunun, diğer ihalelerdeki sonuçlara bakarak bu ihalede rekabetin ve kaynakların verimli kullanılması ilkesinin sağlanamadığı gerekçesiyle, Kanunun 39 uncu maddesinin verdiği yetki çerçevesinde ihaleyi iptal etme tasarrufuna müdahale edilmemesi gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum.

 

 

                                                                                              Yaşar GÖK               

                                                                                              Kurul Üyesi                                                                   

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul