• Karar No: 2007/UY.Z-914
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :164
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-914
Şikayetçi:
 Çalışkan İnşaat İç ve Dış Tic. Ltd. Şti, İncilipınar Mahallesi Nail Bilen Cad. Kantar İş Merkezi Kat:1 No:109 GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 GASKİ Genel Müdürlüğü, İncilipınar Mah. 4 Nolu Cad. Şehitkamil/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2007 / 2821
Başvuruya konu ihale:
 2006/154042 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Yerlerde Kanalizasyon Şebeke Hattı Döşenmesi Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2007 tarih ve 06.00.37.0187/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            GASKİ Genel Müdürlüğü’nce 30.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Muhtelif Yerlerde Kanalizasyon Şebeke Hattı Döşenmesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Çalışkan İnşaat  İç ve Dış Tic. Ltd. Şti’nin 29.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.01.2007 tarih ve 2821 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Tespit edilen hususlar dikkate alınarak değerlendirmenin yeniden yapılması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            İdarece şikayet başvurularına verilen cevapta aşırı düşük teklif sahibinin açıklamalarında diğer giderlerin karşılanıp karşılanmadığının belirtilmediği,

 

Bahsi geçen isteklinin teklif çizelgesi ile mektubunun uygunluğu yönünde tereddüt yaşanmasına rağmen belge kontrol tutanağında uygun olduğunun belirtildiği, ayrıca söz konusu firmanın enkaz depolama bedelini 5,00 YTL ve nakliye fiyatlarını sembolik miktarlarla belirlediği, birim fiyat çizelgesinin  22. sırasında yer alan  enkaz depolama bedeli için büyükşehir belediyesi encümen kararının 3. maddesinde çift dingilli araçlar için bu bedelin 15,00 YTL olarak belirlendiği, 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 13. maddesinde bu atıkların belediyelerin ve mahallin en büyük mülki idari amirinin gösterdiği ve izin verdiği yerler dışında herhangi bir yere dökülemeyeceğinin belirtildiği, buna uygun olarak işe ait teknik şartnamenin 11. maddesinde bu atıkların Büyükşehir Belediyesine ait enkaz depolama alanına taşınacağının belirtildiği, dolayısıyla firmalara eşit muamele edilmesi gerektiği dikkate alındığında, bu hususa ilişkin alternatif bir teklifin avantajlı koşul olarak ileri sürülemeyeceği, bu hususlar göz önüne alındığında bahse konu isteklinin 15,00 YTL altında teklifinden doğan farkı nasıl karşılayacağına ilişkin bir açıklama sunmadığı,

 

İşin klasik kanalizasyon inşaatı olması nedeniyle yapım yönteminin ekonomik olması, avantajlı koşullar, yapım işinin özgünlüğü, kullanılacak teknoloji ve yapım süreci gibi özelliklerin isteklilere çok avantaj sağlamayacağı, ayrıca bahse konu firmanın idari şartnamede belirtilen araçları kiralama yoluyla temin edeceğini bildirdiği, kiralama yoluyla teminin firmaya avantaj sağlamayacağı, bu tür maliyetlerin piyasa fiyatlarıyla belgelendirilmesi gerektiği,

 

Dolayısıyla idarenin aşırı düşük sorgulamasında piyasa fiyatlarını, diğer teklif fiyatlarını ve yaklaşık maliyeti dikkate almadığı, doküman kapsamındaki analizlere göre yapılan hesaplamalar ve teknik şartnamenin 5, 22 ve 24. maddelerinde belirtilen giderler ve sözleşme giderleri eklendiğinde (349.598,00 YTL), maliyetin  (2.830.000,00 YTL) teklif edilen bedelden yüksek olacağı, teklif edilen fiyatların ortalaması göz önüne alınarak avantajlı teklifin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İdarece yapılan değerlendirme sonucu teklifi aşırı düşük teklif edilen Mehmet Ramiz Ak’a 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesi kapsamında 12.12.2006 tarihli yazıyla aşırı düşük sorgulaması yapıldığı, istekli tarafından 15.12.2006 tarihinde aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklamalar ve ilgili belgelerin idareye gönderildiği, idarece bu açıklamaların yeterli bulunarak ihalenin Mehmet Ramiz Ak üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

Bahse konu aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi neticesinde şu hususlar tespit edilmiştir;

 

a) Yapılan açıklamalarda imalat sürecinde tamamen kendi malı makine ve ekip – ekipmanla çalışılmasının avantajlı koşul olarak belirtildiği, başvuru sahibinin iddialarında belirtildiği gibi kiralama yoluyla elde edilen makine ve ekip – ekipmanla çalışılmayacağı, dolayısıyla başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı tespit edilmiştir.

 

b) İsteklice enkaz depolama bedeli için birim fiyat olarak 5,00 YTL öngörüldüğü, Teknik şartnamenin 11 inci maddesinde “Hafriyat sonrası çıkan enkaz Büyükşehir Belediyesine ait  enkaz depolama alanına taşınacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 27.06.2006 tarih ve 755 sayılı Encümen Kararında Büyükşehir Belediyesine ait  enkaz depolama alanında döküm ücretinin tek dingilli araçlar için 10,00 YTL, çift dingilli araçlar için 15,00 YTL olarak belirlendiği, nitekim idarenin birim fiyat teklif cetvelinde 97.582 m³ enkaz naklinin her seferinde 10 m³ üzerinden 9.758,2 seferde taşınacağını belirlediği, idarenin bunu dikkate alarak yaklaşık maliyette enkaz depolama bedeli birim fiyatını 15,00 YTL olarak aldığı, ancak isteklinin teklif ettiği fiyatın 2.390.768,00 YTL olduğu, enkaz depolama bedeli için birim fiyatın 15,00 YTL olarak alınması halinde bu fiyatın 2.488.350,00 YTL olacağı, bunun ise toplam teklif bedelinde % 4,08 gibi düşük bir farka yol açtığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla aradaki bu fark esasa etkili olmadığından, idarenin bu hususu dikkate almamasında mevzuata aykırı bir hususa rastlanmamıştır.

 

2) İhale üzerinde kalan Mehmet Ramiz Ak’ın teklif mektubunda teklif ettiği fiyatın 2.390.768,00 YTL olduğu, teklif birim fiyat cetvelinde ise bu rakamın 2.390.768,70 YTL olduğu, aradaki farkın sadece 70 yeni kuruş olduğu, bu tutarın teklif sıralamasını değiştirmediği, dolayısıyla idarenin bu hususu esasa etkili bir aykırılık olarak görmemesinin mevzuata uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.    

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul