En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-915
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :165
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-915
Şikayetçi:
 OKUR-AK İnş. Gıda Kır. San. Tic. Ltd. Şti, Alibeyli Mahallesi C.Sunay Cad. Karataş İşhanı 12 K.2 Merkez OSMANİYE
 İhaleyi yapan idare:
 Osmaniye Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 55 80020 OSMANİYE
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2007 / 2761
Başvuruya konu ihale:
 2006/166590 İhale Kayıt Numaralı “Toprakkale Merkez Anaokulu” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.03.2007 tarih ve 06.00.38.0026/2007-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Osmaniye Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nce 30.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Toprakkale Merkez Anaokulu” ihalesine ilişkin olarak OKUR-AK İnş. Gıda  kır. San. Tic. Ltd. Şti’nin 15.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.01.2007 tarih ve 2761 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale kararının iptal edilmesine ilişkin  ihale yetkilisinin 08.01.2007 tarihli işleminin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin süresi içinde sözleşme imzalamaya gelmediği, birinci ve ikinci teklif arasındaki fiyat farkı fazla olduğu gerekçesiyle 4734 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi gereğince ikinci isteklinin sözleşmeye çağrılması ihale yetkilisince uygun görülmediğinden ihalenin iptal edildiği, kesinleşen ihale kararında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak kabul edildikleri halde sözleşmeye davet edilmeyerek mağdur edildikleri, birinci ve ikinci teklif arasındaki fiyat farkının fazlalığının birinci teklifin aşırı düşük teklif olmasından kaynaklandığı, diğer isteklilerden Fırat Yapı Malzeme ve İnşaat Tic. San. Ltd. Şti.’nin ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiğine ilişkin idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 14.11.2006 tarih ve 26311 sayılı cevabında, aşırı düşük teklif tespiti yapılmadığının ve 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin uygulanmadığının belirtildiği, dolayısıyla fiyat tekliflerinin birinci teklif ile ekonomik olarak kıyaslanmasının haksız olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru konusu ihalenin iptali kararının gerekçelerine bağlı ve sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

            İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İşin İdari Şartnamesinin “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 34 üncü maddesinde ise anılan hükümler uyarınca;

 

34.1-İhale komisyonu, verilen teklifleri bu Şartnamenin 32 nci maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya İdarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

34.2-İhale komisyonu;

      a)  İmalat sürecinin veya yapım yönteminin ekonomik olması,

      b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı
           avantajlı koşullar,

      c)  Yapım işinin özgünlüğü,

      Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 65 inci maddesinde de benzer hükmün yer aldığı, ayrıca 25.07.2005 tarih ve 25886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğin Aşırı Düşük Teklifin Değerlendirilmesine ilişkin olarak; yaklaşık maliyet, geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması ve (K) katsayısının veri olarak alındığı bir sınır değer tespit edilerek, teklif fiyatları sınır değerin altında kalan isteklilerden aşırı düşük tekliflere ilişkin açıklama istenilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

İhale komisyonu tarafından tekliflerin değerlendirme aşamasında aşırı düşük teklif sınır değeri tespit edilmemiştir. Nitekim, Fırat Yapı Malzeme ve İnşaat Tic. San. Ltd. Şti.’nin idareye aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmamasına ilişkin şikayet başvurusunda bulunmuş, idarenin cevabında aşırı düşük teklif tespiti yapılmadığı ve 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin uygulanmadığı belirtilmiştir. Yapılan hesaplama neticesinde aşırı düşük teklif sınır değeri 433.648,77-TL olarak belirlendiğinden, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının aşırı düşük olduğu, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan istekliden aşırı düşük teklifine ilişkin yazılı açıklama istenmesi ve sunulan açıklamaların ihale komisyonunca yeterli görülmesi halinde ihalenin üzerinde bırakılması, açıklamaların yeterli görülmemesi veya yazılı açıklamada bulunulmaması halinde ise teklifinin reddedilmesi gerektiğinden, idarenin bu işlemi mevzuata aykırı bulunmuştur.

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde “ İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 44 üncü maddesinde "İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir…" hükmü yer almaktadır.

            Anılan hüküm uyarınca, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile bu fiyatın ihale yetkilisince uygun görülmesi halinde sözleşme imzalanabileceğinden, başvuru konusu ihalede ise uygun görülmediği dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığına karar verilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhale komisyonu tarafından tekliflerin değerlendirme aşamasında aşırı düşük teklif sınır değeri tespit edilmemiştir. Yapılan hesaplama neticesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin fiyat teklifinin aşırı düşük olduğu tespit edilmiştir. 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca, işin gerektiği şekilde yapılmasına imkan verecek sorumlu bir teklif hazırlanıp hazırlanmadığını tespit etmek üzere, ihale komisyonunun yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olduğunu belirlediği teklifleri hemen reddetmek yerine, bu teklif sahiplerinden tekliflerinin bileşenleri ile ilgili olarak açıklama istemesi ve bu açıklamalar çerçevesinde nihai değerlendirmesini yapması gerekmektedir. Dolayısıyla, ihale üzerinde bırakılan istekliden aşırı düşük teklifine ilişkin yazılı açıklama istenmesi ve sunulan açıklamaların ihale komisyonunca yeterli görülmesi halinde ihalenin üzerinde bırakılması, açıklamaların yeterli görülmemesi veya yazılı açıklamada bulunulmaması halinde ise teklifinin reddedilmesi gerektiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekliden aşırı düşük teklifine ilişkin açıklama istenmeden ihalenin üzerinde bırakılmasına karar verilmesinin anılan Kanun hükmüne aykırı olduğu,

 

Şikayet konu ihaleye 11 isteklinin katıldığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin fiyat teklifinin aşırı düşük olduğu ve sözleşme imzalamaya gelmediği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 44 üncü maddesinde ihale yetkilisine tanınan takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu, başvuru sahibinin teklifinin ihaledeki en düşük ikinci teklif olduğu ve yaklaşık maliyetin % 14,45 altında olduğu, dikkate alındığında, ihale yetkilisince ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin sözleşme imzalamaya gelmeyen aşırı düşük bir teklifle mukayese edilerek fiyat farkının fazla olduğu gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verilmesinin mevzuata aykırı olduğu görüşüyle,

 

İtirazen şikayete konu ihale işleminde ihale kararının iptal edilmesine ilişkin  ihale yetkilisinin 08.01.2007 tarihli işleminin iptaline karar verilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyorum.

 

           

 

                                                                                                Bilal KARACA

                                       Kurul Üyesi

                       

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul