• Karar No: 2007/UY.Z-930
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :18
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-930
Şikayetçi:
 Pekerler İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. vekili Av.Yalçın Yurt Millet Cad. 8/116 Yenihan-Yusufpaşa Aksaray / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Bolu Valiliği İl Özel İdaresi, İl Özel İdare İş Merkezi Kat: 2 İzzet Baysal Caddesi 14100 BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.02.2007 / 501
Başvuruya konu ihale:
 2004/82330 İhale Kayıt Numaralı “Bolu Valiliği Hükümet Konağı Restorasyon ve Onarım İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.03.2007 tarih ve 06.01.41.0169/2007-29 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bolu Valiliği İl Özel İdaresince 22.07.2004 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bolu Valiliği Hükümet Konağı Restorasyon ve Onarım İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Pekerler İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından açılan dava hakkında Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 22.02.2006 tarih ve E:2005/2070, K:2006/708 sayılı kararı ile dava dilekçesinin Kamu İhale Kurumuna tevdiine karar verildiği, söz konusu karar ve eklerinin 28.02.2007 tarih ve 501 sayı ile Kurum kayıtlarına alındığı,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun görev yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Pekerler İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. vekili tarafından Sakarya 1. İdare Mahkemesinde açılan dava dilekçesi de özetle;

 

İhale konusu işe ait sözleşmenin idare ile 22.12.2004 tarihinde imzalandığı, ancak Sayıştay tarafından tescil edilmemesi üzerine 9.2.2005 tarihinde feshedildiği ve kesin teminatlarının gelir kaydedildiği, yapılan işlemin hukuka ve yürürlükteki mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 22.02.2006 tarih ve E:2005/2070, K:2006/708 sayılı kararı ile dava dilekçesinin Kamu İhale Kurumuna tevdiine karar verilmiş, söz konusu karar ve ekleri 28.02.2007 tarih ve 501 sayı ile Kurum kayıtlarına alınmıştır.

 

4734 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerin bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleme görevi bulunmaktadır.

 

Bu itibarla; idare ve yüklenici arasında sözleşmenin feshedilmesi aşamasına ilişkin olarak ortaya çıkan ihtilafların, anılan Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca itirazen şikayet başvurusu kapsamında incelenmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun görev yönünden reddine,

                                                                    

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Şikayetçi; sözleşmenin haksız nedenle fesih edildiği iddiasıyla Sakarya 1.İdare Mahkemesine başvurmuş, anılan Mahkeme 22.02.2006 tarih ve 2005/2070 E., 2006/708 K. no’lu kararı ile şikayetçinin önce Kamu İhale Kurumuna başvurmasının gerektiği görüşüyle başvurunun ilgili mercii olan Kamu İhale Kurumuna tevdiine karar vermiştir.

 

            Şikayetçi, Mahkeme kararını temyiz etmiş olup Danıştay 13.Dairesi; 2006/2421 E., 2006/4268 K. sayılı kararı ile Mahkemenin kararını onamış ve konunun Kurumca “İtirazen Şikayet” usulüne göre incelenmesini öngörmüştür. Bu nedenle başvurunun esasının incelenmesinin gerektiği ve 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinde tariflenen kararlarından birinin alınmasının gerektiği hususunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır.

 

            İşin esası incelendiğinde; ihale konusu işe ait sözleşmenin idare ile başvuru sahibi arasında 22.12.2004 tarihinde imzalandığı, ancak Sayıştay 5. Dairesinin 07.01.2005 tarih ve D.5-2005-1/ Sözleşme, 25052 sayılı kararı ile sözleşmenin vize edilmediği, dolayısıyla sözleşmenin yürürlüğe girmediği, Sayıştay’ın bu kararı üzerine idarenin 09.02.2005 tarihinde sözleşmeyi fesih ederek şikayetçinin kesin teminatını irat kaydettiği görülmektedir.

 

            4734 Sayılı Kanunun 53’üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun; 4734 Sayılı Kanuna göre yapılan ihalelerde, ihale sürecindeki işlem ve eylemlere karşı yapılan itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırma görevi bulunmaktadır. Bilindiği üzere “İhale süreci” ihalenin ilanından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan dönemi kapsamaktadır. Her ne kadar incelenen ihalede sözleşme imzalanmış ise de Sayıştay’ın sözleşmeyi vize etmemesi nedeniyle sözleşme yürürlüğe girmemiştir. Dolayısıyla sözleşme yürürlüğe girmediğinden bir anlamda “İhale süreci” devam ettiğinden, idarenin yapmış olduğu işlem hakkında karar verilmesi hususu Kurumun görev alanına girmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle; şikayetçinin başvurusu Kurumun görev alanına girdiğinden yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda başvurunun “İtirazen şikayet” olarak incelenmesinin gerektiği görüşüyle çoğunluk oyu ile oluşan karar katılmıyoruz.

 

 

 

                   K.Nejat ÜNLÜ                      Bilal KARACA                          Muzaffer EREN

                    Kurul Üyesi                             Kurul Üyesi                               Kurul Üyesi                                 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul