• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-932
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :23
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-932
Şikayetçi:
 A.Erol Karagül-İnşaat Mühendisi Müteahhit Meşrutiyet Cad. 42/7 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Merkez/Ankara
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.02.2007 / 5337
Başvuruya konu ihale:
 2005 ve 2006 Yıllarında Yapılan Tüm Yapım İhaleleri
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.03.2007 tarih ve 06.01.23.0132/2007-14 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’nce 2005 ve 2006 Yıllarında Yapılan Tüm Yapım İhalelerine ilişkin olarak A.Erol Karagül-İnşaat Mühendisi ´nin 16.02.2007 tarih ve 5337 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine, incelemenin Kurum tarafından yapılmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca 2005 ve 2006 yıllarında yapılan tüm bina işlerine ilişkin yapım ihalelerinin anahtar teslimi götürü bedel usulü ile yapılması gerekirken teklif birim fiyat usulü ile yapıldığı, bu yanlış uygulama sonucu yeterli etüt ve fizibilite çalışmaları yapılmadığından basit krokilerle ve 20-30 kalemlik keşif özetleriyle ihaleye çıkıldığı, bu durumda maliyetler gerçekçi belirlenemediğinden işlerin hemen hemen tamamı %20 lik artışlarla tamamlandığı veya %20lik artışla dahi işin bitirilemediği, aynı firmaya birde doğrudan alım verildiği,

 

            2) Uygulama ve detay projeleri ,mahal listeleri, yeterli tanım ve tarifler olmadığı için yapım esnasında problemler çıkmakta genellikle kontrol mühendisinin, daire başkanının yada kullanıcı fakülte yöneticilerinin keyfine hatta yapımcı firmanın yakınlığına göre değişiklikler yapılmakta müteahhidin kar veya zarar etmesini sağlamak için keşifte hiç olmayan imalatlar yaptırıldığı, örneğin keşifte bazı imalat kalemleri çıkartılarak yerine duvardan duvara halı döşettirildiği, 

 

            3) İhale ilanlarında kullanılacak malzemelerin katalogların teklif ekinde ve geçici kabul sonrası 5 yıl garanti istenildiği, bunun ihaleye katılımı azalttığı,

 

Yukarıda yer alan usulsüz uygulamalar ile kamunun zarar uğratıldığı, rekabet ilkesine aykırı olarak ihale konusu iş ile fiilen yapılan iş arasında büyük farklar oluştuğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin Kabul Koşulları” başlıklı 28 inci maddesinde İddiaların incelenmesine Kurulca karar verilebilmesi için, sırasıyla aşağıdaki koşullar aranır:

a) Başvuruda ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin gösterilmesi,

b) Başvurudaki iddiaların somut ve ciddi nitelikte olması,

c) Aynı ihalede ve aynı konuda esas incelemesi sonucu verilen ret kararıyla sonuçlanmış bir şikayet başvurusunun olmaması veya şikayet başvurusu üzerine alınan karara karşı Kuruma itiraz edilmemiş olması veya itirazın esasının incelenmemiş olması,

d) İhale süreci tamamlanmış ve aynı konuda bir şikayet ve/veya itirazen şikayet başvurusu olmamışsa; iddiaların niteliği ve konusuna göre, yapılacak idari denetimden elde edilecek kamu yararının ihale edilen işin sürdürülüp tamamlanmasıyla sağlanacak yarardan daha yüksek olması.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İncelenen ihalelerde anılan Yönetmelik maddesinde öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Başvuru dilekçesinin ilgisi nedeniyle Yüksek Öğretim Kurumuna gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul