• Karar No: 2007/UY.Z-934
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :25
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-934
Şikayetçi:
 OK-KAN İnşaat ve Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı B Blok Kat 3/100 141 Kızılay Merkez ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Bilkent Plaza B1 Blok 06530 Bilkent ÇankayaANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2007 / 1711
Başvuruya konu ihale:
 2006/141646 İhale Kayıt Numaralı “Denizli Irlıganlı 296 Konut, Honaz 384 Konut ve Sosyal Donatıları, Adaiçi, Genel Altyapı İle Çevre Düzenleme İnşaatı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.02.2007 tarih ve 06.00.30.0026/2007-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca 28.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Denizli Irlıganlı 296 Konut, Honaz 384 Konut ve Sosyal  Donatıları, Adaiçi, Genel Altyapı İle Çevre Düzenleme İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak OK-KAN İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.01.2007 tarih ve 1711 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ekonomik açıdan en avantajlı teklifi verdikleri halde, aşırı düşük teklif sorgulamasında kullanılmak üzere istenen belgelerden olan analizler verilmediği gerekçesiyle tekliflerinin ihalede değerlendirme dışı bırakıldığı, şikayete konu ihalede anahtar teslimi götürü bedel teklif istendiği için teklifi ekinde iş kalemlerinin, iş kalemlerine ilişkin teklifin ve idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun açıklamaların verildiği, fiyat teklifleri aşırı düşük bulunmadığından aşırı düşük teklif sorgulamasında kullanılmak üzere istenen analizlere tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ihtiyaç olmadığı gibi analizlerin ihaleye katılım için asli belge niteliğine dönüştürülmesinin 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırı olduğu iddialarına yer verilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

            İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 65 inci maddesinde de benzer hükmün yer aldığı, ayrıca Kamu İhale Genel Tebliğinde Aşırı Düşük Teklifin Değerlendirilmesine ilişkin olarak; yaklaşık maliyet, geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması ve (K) katsayısının veri olarak alındığı bir sınır değer tespit edilerek, teklif fiyatları sınır değerin altında kalan isteklilerden aşırı düşük tekliflere ilişkin açıklama istenilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde; “Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İşin İdari Şartnamesinde ihaleye katılmaya ilişkin hususların düzenlendiği 7.1 inci maddenin (m) bendinde, ihaleye katılabilmek için isteklilerin anılan şartnamenin “VI-DİĞER HUSUSLAR” kısmında belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerektiği belirtilerek, anılan kısımdaki “Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması” başlıklı 58 inci madde ile, ihale ilanında “Diğer Hususlar” başlığı altında; 

 

“Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, isteklilerden tekliflerin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemlerini ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektupları, varsa avantajlı maliyet düşürücü unsurlar, genel giderler (Şantiye giderleri,Personel giderleri, İş makineleri işletme giderleri, All-Risk sigorta giderleri, Tapu, Ruhsat, Harç giderleri, SSK payı, Vergiler, Proje giderleri, vs.) Sözleşme giderleri (Damga vergisi, Sözleşme karar pulu, KİK payı, Kesin teminat masrafları vs.) ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli verilmesi zorunludur.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Başvuru sahibi tarafından teklif dosyasında ihaleye katılmak için istenen diğer belgelerle birlikte anahtar teslimi götürü bedel teklifine ilişkin işin bünyesindeki imalat kalemlerini, miktarlarını ve birim fiyatlarını gösteren hesap cetvelinin sunulduğu, bu hesap cetvelinde fiyat teklifine genel giderlerin, sözleşme giderlerinin ve müteahhitlik karının dahil olduğunun belirtildiği, ancak  idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun fiyat analizleri ile gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektuplarının verilmediği görülmüştür.

 

Anılan hükümler uyarınca, tekliflerin sunulması aşamasında isteklilerden teklif bedelini oluşturan iş kalemlerine ve/veya iş gruplarına ait idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun fiyat analizleri istenebileceğinden, başvuru sahibinin teklifinin ekinde fiyat analizlerini vermemesi nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

           

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Şikayetçinin teklifi idare tarafından; “İdarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun fiyat analizleri ile gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektuplarını” sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

            Konuya ilişkin Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 34’ümcü maddesinde; “Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarece isteklilerden teklifleri ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler istenebilir” denilmiş olup idare tarafından hazırlanan İdari Şartnamenin 7.1’inci maddesinin ( m ) bendinde de, Yönetmeliğin yukarıda belirtilen hükmüne paralel düzenleme yapılmıştır.

 

            İncelenen ihale , “Anahtar teslimi götürü bedel” usulü ile yapılmıştır.

 

            Kurumca hazırlanan Yönetmeliğin yukarıda belirtilen hükümleri gereğince isteklilerden bu belgelerin ( yani analiz ve proforma faturaların ) ihale safhasında istenilmesinin gerekçesi;  

 

·        Bu belgelerin “Aşırı düşük tekliflerin” değerlendirilmesinde dikkate alınmasına,

·        “Sözleşmenin uygulanması aşamasında” kullanılmak üzere (yani gerekmesi halinde) dikkate alınmasına,

       yöneliktir.

 

Somut olayda; 3 isteklinin ihale dokümanını satın aldığı, doküman satın alan 3 isteklinin de ihaleye teklif verdiği , 3 teklifin de yaklaşık maliyetin altında olduğu, Kurumca hesaplanan “Aşırı düşük” teklif tutarının 32.245.044,91-YTL olduğu dikkate alındığında işbu ihalede tüm tekliflerin “Aşırı düşük” teklif kapsamında olmadığı görülmektedir.            

 

            Açıklanan nedenle şikayetçinin teklifi ile birlikte “Analiz ve proforma faturaları” sunmaması hususu, işbu ihalede “Aşırı Düşük” bedel kapsamında hiçbir teklifin bulunmaması nedeniyle şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirmemektedir. Nitekim idare de her üç teklifin “Aşırı düşük” bedel kapsamında olmadığını gördüğünden ihaleye teklif veren isteklilere 4734 sayılı Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen hükümlere göre “Aşırı Düşük Teklif” sorgulaması yapmamıştır.

 

            Dolayısıyla; “Aşırı Düşük Teklif” sorgulamasının yapılmasının gerekmediği işbu ihalede, yönetmelik hükümleri gereğince, “Aşırı düşük tekliflerin” değerlendirilmesinde dikkate alınacak belgelerin verilmediği gerekçesiyle şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hukuka uygun değildir.

 

            Öte yandan Yönetmeliğin aynı maddesinde bu belgelerin istenilmesinin ikinci gerekçesi; “Sözleşmenin uygulanması aşamasında” kullanılmak üzere olarak ifade edilmiştir.

 

            Maddenin lafzından da anlaşıldığı üzere belgelerin istenilmesinin amacı; “İhtiyaç doğması” haline ilişkindir. Bir başka ifadeyle ihale “Götürü bedel” esasına düzenlendiğinden hiçbir sorunun çıkmaması halinde yani, işin başlangıçta planlandığı şekliyle yapılması halinde bu analizlere başvurma gereği ortaya çıkmayacaktır. Aksi halde, yani iş artışı veya azalması ihtimalinin doğması halinde bu belgelere ihtiyaç olabilecek ise de şikayetçi teklifi ile birlikte; işin bünyesindeki imalat kalemlerini, miktarlarını ve birim fiyatlarını gösteren hesap cetvelini idareye sunduğundan şikayetçinin sunduğu bu belge Yönetmeliğin aradığı, “Sözleşmenin uygulanması aşamasında” amacını karşılamaktadır.

 

            Kaldı ki; Yönetmeliğin aradığı “Sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere” kavramı, ileriye dönük ve oluşup oluşmayacağı müphem bir duruma ilişkindir. Dolayısıyla bu eksiklik ihale aşamasında doğrudan teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına etki eden bir olgu değildir.

 

            İncelenen ihalede şikayetçinin teklifi, üzerine ihale bırakılan isteklinin teklifinden daha ucuz olduğundan yapılan uygulamada, bu yönüyle de Kamu yararı olmadığı açıktır.

 

            Bu itibarla incelenen ihale hakkında 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin ( a ) bendi uyarınca “Düzeltici İşlem”e karar verilmesinin gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz. 

 

 

 

                           K.Nejat ÜNLÜ                                            Bilal KARACA                         

                              Kurul Üyesi                                                 Kurul Üyesi                                                                   

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul