En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-935
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :27
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-935
Şikayetçi:
 Gün-İş İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti, İsmetpaşa Mahallesi Yeni Hükümet Cad. Hisarhan İşhanı No:32 K.7 KAHRAMANMARAŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yenişehir Mah. Cahit Zarifoğlu Cad. No:1 46060 KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.02.2007 / 4106
Başvuruya konu ihale:
 2006/155687 İhale Kayıt Numaralı “Merkez Tekir Kasabası 18 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.03.2007 tarih ve 06.00.79.0198/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kahramanmaraş Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 20.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Merkez Tekir Kasabası 18 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Gün-İş İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti’nin 25.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.02.2007 tarih ve 4106 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 20.11.2006 tarihinde yapılan söz konusu ihaleye katıldıkları, 21.12.2006 tarihinde taraflarına tebliğ edilen Kesinleşen İhale Kararında, aşırı düşük teklif sorgulaması için yaptıkları açıklamanın yetersiz bulunduğunun bildirildiği, ancak açıklamalarının, analizlerinin, piyasadan alınan proforma faturaların ve avantajlı koşullarının tamamının uygun olduğu, tekliflerinin gerçek piyasa fiyatlarını yansıttığı, taraflarına gönderilen yazıda hangi poz ve imalatlarda eksik olduğunun bildirilmediği, ihaleye giren firmaların vermiş oldukları tekliflerin birbirine çok yakın olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde;

Sunulan tekliflerin değerlendirilmesinin ardından geçerli tekliflere göre aşırı düşük teklif sınır değerinin tespit edildiği, teklifleri bu değerin altında kalan isteklilerden 01.12.2006 tarihli yazılarla,

A. İmalat sürecinde, verecekleri hizmet ve yapım yönteminin nasıl uygulanacağı,  

B. Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacakları avantajlı koşulların neler olduğu,

C. Teklif bedelini oluşturan iş kalemlerini ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler,

D. Proforma fatura veya teklif mektupları varsa avantajlı maliyet düşürücü unsurlar,

E. Teklif bedelini gösteren hesap cetveli ve ekleri,

F. Genel giderler ve sözleşme giderleri.

Hususlarında tekliflerine açıklama getirmelerinin istenildiği,

Başvuru sahibi Gün-İş İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından sunulan açıklama dosyasında Genel giderler tablosu, İnşaat kalemlerini içeren teklif cetveli, Işık Ticaret’ten alınan 09.12.2006 tarihli proforma fatura, Koç Elektrik’ten alınan 09.12.2006 tarihli proforma fatura, Oyak Beton’dan alınan 13.05.2006 tarihli proforma fatura, Ayyıldız’dan alınan 09.12.2006 tarihli proforma fatura, Dışbudaklar’dan alınan 09.12.2006 tarihli proforma fatura, Dışbudaklar’dan alınan 09.12.2006 tarihli bir diğer proforma fatura, Bilir Yapı Market’ten alınan 09.12.2006 tarihli proforma fatura, Kardeşler Boya’dan alınan 09.12.2006 tarihli proforma fatura, Yaşam Seramik’ten alınan 09.12.2006 tarihli proforma fatura, Erkenez’den alınan 09.12.2006 tarihli proforma fatura, Zafer Mermer’den alınan proforma fatura, Mefa Ahşap’tan alınan 09.12.2006 tarihli proforma fatura, Veziroğlu Kereste’den alınan 09.12.2006 tarihli proforma fatura, Bilir Yapı Market’ten alınan 09.12.2006 tarihli bir diğer proforma fatura, 16.002 nolu iş kalemine ilişkin analiz, 16.003 nolu iş kalemine ilişkin analiz, 17.136 nolu iş kalemine ilişkin analiz, 18.071/3 nolu iş kalemine ilişkin analiz, 18.353/A nolu iş kalemine ilişkin analiz, 18.353/A nolu iş kalemine ilişkin analiz, 21.011 nolu iş kalemine ilişkin analiz, 21.054 nolu iş kalemine ilişkin analiz, 23.014 nolu iş kalemine ilişkin analiz, 21.015 nolu iş kalemine ilişkin analiz, 26.022 nolu iş kalemine ilişkin analiz, 26.191/2 nolu iş kalemine ilişkin analiz, 26.193/1 nolu iş kalemine ilişkin analiz, 27.501 nolu iş kalemine ilişkin analiz ve 27.504 nolu iş kalemine ilişkin analizin yer aldığı,

 Açıklama dosyası üzerinde komisyon tarafından yapılan inceleme üzerine hazırlanan raporda;

 

1-) Elektrik, sıhhi tesisat, müşterek tesisat ve kalorifer tesisatına ait iş kalemlerini, miktar ve fiyatlarını gösterir bir liste ve bunlarla ilgili proforma fatura ve benzeri  açıklayıcı belgelerin bulunmadığı, sadece elektrik ve mekanik tesisatın bütün olarak yaptırılacağına ilişkin iki ayrı firmadan alınmış teklifin yer aldığı ve bu belgelerin yeterli görülmediği,

 

2-) 15.006/2B, 15.140/4, 18.241, 18.246, 18.351, 18.460/1, 19.056, 21.065, 21.066, 21.210, 21.235, 23.167, 26.042, 26.206/A, 27.531, 27.535, A01, A08, A10, B16, C01, C04 nolu iş kalemlerine ilişkin analiz ve proforma fatura sunulmadığı,

 

3-) 16.002, 16.003, 17.136, 18.071/3, 18.353, 21.011, 21.054, 23.014, 23.015, 26.192/2, 26.193/1, 27.501, 27.504 pozlarına ilişkin analiz sunulduğu fakat işçilik, yakıt, kum, çakıl gibi kalemlere ait analizleri destekleyici proforma fatura ve benzeri belgelerin bulunmadığı,

 

4-) 22.009/1, 23.155, 23.241/A, 23.244/1, 25.004/1, 25.015/1, 25.048/1A, 25.020/1, 26.191/2, 26.193/1, 26.502, 26.622/A, 26.702/A, 26.752/A, 27.560/7, 28.063, 28.078, 28.097 nolu iş kalemlerine ilişkin analiz hazırlanmamış olduğu, bunların yerine proforma fatura sunulduğunun belirtildiği,

 

Başvuru sahibinin sunmuş olduğu açıklama dosyasında, idarece hazırlanan ve ihale dokümanı ile birlikte isteklilere verilmiş olan teklif cetvelinde yer alan sıhhi tesisat, müşterek tesisat, kalorifer tesisatı ve elektrik iş gruplarına ait iş kalemlerine ilişkin miktar ve fiyatlarını gösterir bir liste ve bunlarla ilgili proforma fatura bulunmadığı, bunların yerine sıhhi tesisat, müşterek tesisat ve kalorifer tesisatının 60.000 YTL’ye yapılacağına dair Işık Ticaret’ten alınan 09.12.2006 tarihli teklif ve elektrik tesisatının 65.000 YTL’ye yapılacağına dair Koç Elektrik’ten alınan 09.12.2006 tarihli teklifin yer aldığı; 16.002, 16.003, 17.136, 18.071/3, 18.353, 21.011, 21.054, 23.014, 23.015, 26.042, 26.191/2, 26.193/1, 27.501, 27.504 nolu iş kalemlerine ilişkin analizlerin sunulmuş olduğu ancak bu kalemlerin analizlerinde yer alan kum, çakıl, ocak taşı gibi malzemelere ilişkin kullanılan fiyatları tevsik edici belge ve açıklama sunulmamış olduğu; 16.058/1, 22.009/1, 23.014, 23.015, 23.155, 23.241/A, 23.244/E1, 25.004/1, 25.015/1, 25.020/1, 25.048/1A, 26.042, 26.191/2, 26.193/1, 26.206/A, 26.502, 26.022/A, 26.702/A, 26.752/A, 27.560/7, 27.581, 28.063, 28.078, 28.097 nolu iş kalemlerine ilişkin olarak proforma faturaların sunulmuş olduğu; 15.006/2B, 15.140/4, 18.241, 18.246, 18.351, 18.460/1, 19.056, 21.065, 21.066, 21.210, 21.235, 23.167, 23.226, 27.531, 27.535, A01, A08, A10, B16, C01, C04 nolu iş kalemlerine ilişkin olarak ise analiz ve proforma fatura sunulmamış olduğu tespit edilmiş olup, ihale komisyonu tarafından hazırlanan aşırı düşük teklif değerlendirme raporunda yer alan gerekçelerle başvuru sahibinin teklifinin aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul