• Karar No: 2007/UY.Z-978
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :91
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-978
Şikayetçi:
 Müfit Tennioğlu Mimar-Müteahhit, Hürriyet Mahallesi Kanatlı Caddesi 34.Sokak Deniz Apt. No:1 Daire:6 İSKENDERUN
 İhaleyi yapan idare:
 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı SSK İnşaat Daire Başkanlığı (Devredilen), Mithatpaşa Caddesi No:30 06420 Yenişehir / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.02.2007 / 4529
Başvuruya konu ihale:
 2006/180019 İhale Kayıt Numaralı “Adana Sağlık İşleri İl Müdürlüğü Binası Çevre Düzenleme ve CCTV-ACCESS Sistemi Yapılması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.03.2007 tarih ve 06.01.06.0120/2007-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı SSK İnşaat Daire Başkanlığı (Devredilen)’nca 22.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Adana Sağlık İşleri İl Müdürlüğü Binası Çevre Düzenleme ve CCTV-ACCESS Sistemi Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Müfit Tennioğlu’nun 15.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 09.02.2007 tarih ve 4529 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İdarenin 04.01.2007 onay tarihli ihalenin iptaline yönelik işleminin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede; ihale tarihi 22.12.2006 Cuma gününe denk gelmekte ise de ihale dokümanı teslim edildiğine dair tanzim edilen tutanakta ihale tarihi 22.12.2006 Çarşamba günü olarak belirtilmiş olması nedeniyle ihalenin idarece iptal edildiği, iptal gerekçesi olarak gösterilen belgenin ihaleye katılım için istenilen belgeler arasında bulunmayıp sadece ihaleye iştirak edecek firmaların ihale dosyası satın aldığını gösteren bir belge olduğu, kaldı ki taraflarına verilen belgede ihale tarihinin 22.12.2006 Cuma günü ve saatinin 14.00 olarak düzenlendiği, ihale dokümanını oluşturan belgelerde eksiklik yok iken komisyonun aldığı kararın düzeltilerek ihalenin tasdik edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

           

 

            İdarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak, ihale komisyonunun 28.12.2006 tarihli kararı ile, “22.12.2006 olan ihale tarihi Cuma gününe denk gelmekte ise de istekli firmalara ihale dokümanının teslim edildiğine dair tanzim edilen tutanakta ihale tarihi 22.12.2006 Çarşamba günü olarak belirtilmiş olması nedeniyle işin ihalesinin iptal edilmesine…” karar verildiği, kararın onay için ihale yetkilisine gönderildiği, ihale yetkilisinin 04.01.2007 tarihinde ihale komisyonunun iptal kararını onayladığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibi tarafından idarece ihalenin iptal edilme gerekçesinin yerinde olmadığı, bu nedenle ihalenin tasdik edilerek taraflarına verilmesi talebini içeren şikayet başvurusuna verilen cevapta, başvurunun İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dahilinde incelendiği ancak ihalenin tasdik edilerek firmalarına verilmesi ile ilgili talebin Genel Müdürlük Makamı Olur’u ile uygun görülmediği tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde;

 

            “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü,

 

 

            Aynı maddenin gerekçesinde;

 

            “Tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle ihalenin iptal edilebileceği açıklaması,

 

            Anılan Kanununun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasında ise;

 

            “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 

            İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.”

 

            hükümleri yer almaktadır.

 

            İdare tarafından “İhale Dokümanı Satın Alındığına İlişkin Form” da ihale tarihinin 22.12.2006 Çarşamba günü olarak belirtildiği, ihale dokümanı satın alan firmalardan İytaş İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. ve Eska Yapı İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin ihale dokümanı satın aldıklarına dair formlarda ihale tarihinin 22.12.2006 Çarşamba günü olarak yazıldığı ancak başvuru sahibinin doküman satın alındı formunda ihale tarihinin 20.12.2006 Çarşamba günü yazılmasına rağmen üzeri çizilerek 22.12.2006 Cuma günü şeklinde değiştirildiği anlaşılmıştır.

 

            İncelemeye konu ihalenin ihale tarihinin 22.12.2006 Cuma günü olduğu, “İhale Dokümanı Satın Alındığına İlişkin Form” da anılan tarihin aynı şekilde 22.12.2006 olarak belirtilmesine rağmen 2 firmaya verilen formda ihale gününün Çarşamba olduğu, başvuru sahibine verilen formda ise bu bilginin Cuma olarak değiştirildiği tespit edilmiştir. İhaleye teklif vermeyen ve doküman satın alan 2 firmaya verilen söz konusu formda ihale gününün “Çarşamba” olarak belirtilmesi nedeniyle ihale gününün yanlış yazıldığı ve bu firmaların “Cuma” günü yapılan ihaleye teklif vermemeleri dikkate alındığında idarece “İhale Dokümanı Satın Alındığına İlişkin Form” da ihale gününün yanlış yazılmış olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesine ilişkin gerekçenin uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhalenin iptaline ilişkin gerekçe ile sınırlı olarak ihale dosyası üzerinde yapılan incelemede;

 

            07.12.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının 3 üncü maddesinin (b) alt bendinde ve idari şartnamenin “İhaleye İlişkin Belgeler” başlıklı 3 üncü maddesinin (c) alt bendinde ihale tarihinin 22.12.2006 olarak belirtildiği,

 

            Diğer taraftan “İhale Dokümanı Satın Alındığına İlişkin Formda” ihale tarihinin 22.12.2006 Çarşamba günü olarak belirtildiği, ihale dokümanı satın alan firmalardan İytaş İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. ve Eska Yapı İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin ihale dokümanı satın aldıklarına dair formlarda ihale tarihinin 22.12.2006 Çarşamba günü olarak yazıldığı, ancak başvuru sahibinin doküman satın alındı formunda ihale tarihinin 20.12.2006 Çarşamba günü yazılmasına rağmen üzeri çizilerek 22.12.2006 Cuma günü şeklinde değiştirildiği anlaşılmıştır.

 

            İhaleye katılan tek istekli olan başvuru sahibinin 22.12.2006 Cuma günü teklifini idareye sunduğu ve buna ilişkin ihale teklif zarfı alındı belgesinin idarece düzenlendiği görülmüştür.

 

            Bu durumda ihale ilanı ve idari şartnamede yapılan düzenlemelerde ihale tarihi konusunda bir çelişki ya da farklılık olmadığı, ihaleye teklif vermeyen 2 firmanın ihale tarihi konusunda bir açıklama veya şikayet başvurusunun bulunmadığı ve başvuru sahibinin teklifini ihale tarihi olan 22.12.2006 Cuma günü sunduğu anlaşıldığından idarece “İhale Dokümanı Satın Alındığına İlişkin Form” da ihale gününün yanlış yazılmış olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesine ilişkin gerekçe mevzuata uygun görülmemiştir.

 

Bu itibarla; idarece ihalenin iptal edilmesi işleminin mevzuata uygun olmadığı görüldüğünden idarenin 04.01.2007 onay tarihli ihalenin iptaline yönelik işleminin iptaline karar verilmesi gerektiği görüşü ile kurulun,”şikayetin uygun bulunmadığı”yönündeki kararına katılmıyorum.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Hakkı USTAÖMER

                                                                                                    Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul