• Karar No: 2007/UY.Z-981
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :96
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-981
Şikayetçi:
 AZK İnşaat Taah. Tur. San. Tic. Ltd. Şti., Eğitim Mahallesi, Kasap İsmail Sok., CEMKES-URAS İş Mrk. No:12 Hasanpaşa-Kadıköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Altındağ Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, Zübeyde Hanım Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Fen İşleri Kampüsü 06110 Akköprü-Altındağ /ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.02.2007 / 3879
Başvuruya konu ihale:
 2006/189303 İKN’li “Konferans Salonu ve Muhtarlık Binası İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.03.2007 tarih ve 06.00.68.0183/2007-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Altındağ Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nce 15.01.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Konferans Salonu ve Muhtarlık Binası İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak AZK İnşaat Taah. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 15.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.02.2007 tarih ve 3879 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanun’un 56’ncı maddesinin (c)  bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            İşe ait ihale dokümanı içerisinde Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan standart formlar arasında yer almayan ve noterden tasdikli olması istenen “Yapım Taahhütnamesi” adında bir form olduğu, noterlerin söz konusu formu onaylayabilmeleri için teklif edecekleri bedel üzerinden damga vergisi ödenmesi gerektiğini ifade ettikleri ve buna gerekçe olarak Türkiye Noterler Birliği’ne ait ekte sunulan genelgeyi gerekçe gösterdikleri, bu itibarla ihaleye katılan firmaların kazanıp kazanamayacakları belli olmayan bir işte oldukça yüklü bir para ödemek zorunda bırakılarak rekabetin engellediği iddia edilmektedir.

 

 

 Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Yapılan incelemede, isteklilerin hazırlayacağı standart formlar kapsamında noterden tasdikli “yapım taahhütnamesinin” istendiği tespit edilmiştir.          

 

Başvuru sahibinin iddiası göz önünde bulundurularak, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na isteklilerce noter onaylı sunulması istenilen yapım taahhütnamesinin noterler tarafından onaylanması sırasında damga vergisi tahsil edilip edilmeyeceği ve harcın ne surette tahsil edileceği hususunda 26.02.2007 tarih ve 2828 sayılı Kurum yazısıyla görüş sorulmuştur.

 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca gönderilen 08.03.2007 tarih ve 20027 sayılı cevabi yazıda özetle, söz konusu taahhütnamenin değer gösterilmesi zorunlu kağıtlar arasında bulunmadığı, bu nedenle belli bir parayı ihtiva etmeyen yapım taahhütnamesinin damga vergisine tabi tutulmaması, ancak taahhütname ile ilgili noterce yapılacak işlemlerin ise 492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı tarifenin II/1 pozisyonu gereğince maktu harca tabi tutulmasının icap edeceği belirtilmiştir.

 

Söz konusu taahhütnamenin damga vergisine tabi tutulmaması gerektiği, maktu harcın ise rekabeti engelleyecek nitelikte bulunmadığı hususları göz önünde bulundurularak, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanun’un 56’ncı maddesinin (c)  bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Dokümanda yer alan ve yüklenicinin idarenin kontrol elamanlarına binek oto  sağlamak zorunda olduğuna ilişkin düzenlemenin ihale ve bütçe mevzuatına uygun olmadığı görüşüyle karara kısmen katılmıyorum.

 

 

Yaşar GÖK

Kurul Üyesi

 

 

 

 

KARŞI OY

 

 

Karar konusu ihalenin idari şartnamesinin 75. maddesinde; “ Uygulamada ihtiyaç duyulması halinde idare her türlü proje, hesap, rapor,deney, muayene, etüt vb. gibi işlemler yaptırılmasını isteyebilir. Bu hususlar için istekliye herhangi bir bedel ödenmeyecektir. İmalat aşamasında; zemin ıslahı, ihata ve istinat duvarı yapımı, alt yapı aktarımı vb. durumlar ortaya çıkması halinde bu işler bu iş kapsamında olup yine ayrıca istekliye herhangi bedel verilmeyecektir. Bu masraflar istekliye  ait olacaktır. İstekli bu masrafları ödemekten kaçınması durumunda miktar ilk hak ediş ödemesinden düşülecektir. İstekli bu durumu da kabul etmiş sayılacaktır. Bu konuyla ilgili idareye itirazda bulunmaz.” düzenlemesi bulunmakta olup, bu düzenleme belirsizlik içerdiği gibi isteklileri tereddüde düşüreceği açıktır.

 

            Madde de yer alan, “…..zemin ıslahı, ihata ve istinat duvarı yapımı, alt yapı aktarımı, vb.” ifadesi “Anahtar Teslimi Götür Bedel” usulü ile yapılan bu ihalede; ihale öncesi yapılması gereken lüzumlu araştırmaların yapılmadığını, örneğin “Zemin ıslahı” lafzından jeolojik etüdün yapılmadığını gösterdiği gibi bu düzenleme aynı zamanda, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 24’üncü maddesine de aykırıdır.

 

            Zira Kanunun 24’üncü maddesi; İş artış ve eksilişine imkan tanımakta olup bu madde gereğince “Anahtar Teslimi Götürü Bedel” usulü ile yapılan yapım ihalelerinde, uygulama esnasında evvelce öngörülmeyen hususların çıkması veya yeni ihtiyaçlar halinde sözleşme bedelinin % 10’una kadar ilave iş yaptırabilmesine olanak tanıdığından yukarıda belirtilen düzenleme Kanuna aykırı olduğu gibi isteklilerin tekliflerini sağlıklı bir şekilde hazırlayabilmelerine engel teşkil eden bir durum yaratmaktadır. 

 

            Açıklanan nedenle incelenen ihale hakkında 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin ( b ) bendi uyarınca “İhalenin iptali”ne karar verilmesinin gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz. 

 

 

            Namık DAĞALP                    K.Nejat ÜNLÜ                Bilal KARACA         

                  II. Başkan                          Kurul Üyesi                     Kurul Üyesi               

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul