En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-983
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :3
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-983
Şikayetçi:
 Afet İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., G.M.K. Bulvarı, No:12/102 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kırşehir Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Kervansaray Mah., Bayındır Sok., KIRŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.02.2007 / 5058
Başvuruya konu ihale:
 2006/139883 İKN’li “Kırşehir Boztepe 12 Derslik İlköğretim Okulu İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.03.2007 tarih ve 06.01.16.0183/2007-6 sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kırşehir Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından 18.10.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kırşehir Boztepe 12 Derslik İlköğretim Okulu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Afet İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.02.2007 tarih ve 5058 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

İncelenen ihalede,

 

Başvurunun ehliyet yönünden reddine,

 

İddiaların incelenmesine geçilerek tespit edilen aykırılığın ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ek Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede tekliflerinin ihale dokümanı satın alınmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak ihale doküman bedelinin 18.10.2006 tarihinde idare hesaplarına yatırıldığı ve buna ilişkin dekontun idarenin ilgili birimine gösterilerek ihaleye ilişkin CD’nin alındığı, fakat kendilerine buna ilişkin olarak herhangi bir evrak verilmediği veya imzalatılmadığı, bu nedenle teklifleri kapsamında banka dekontunu sundukları, merkezi adresi Ankara olan firmalarının idarenin hesabına para yatırmasının başka bir maksadı olamayacağı, ilanda veya özel şartnamede dosya bedeli makbuzu haricinde teyit edici bir ibare olsaydı, ısrarla idareden ayrıca bir yazı da isteyip teklifleri kapsamında sunacakları, ancak ne ilanda ne de özel şartnamede banka dekontunun dışında bir yazı da istenmediği belirtilerek ihale dokümanı satın alınmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

 

 

 

Başvuru konusu ihaleye ait ihale işlem dosyası idareden istenmiş ve idarece gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde yer alan başvuru sahibinin teklifinin incelenmesinden, başvuru sahibinin teklifi kapsamında ihale doküman bedelinin idarenin hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunu sunduğu anlaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan, idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında ihale dokümanı satın alanlara ilişkin formların bir örneğinin (toplam 11 adet) bulunduğu, ancak bu belgeler arasında başvuru sahibinin ihale dokümanı satın aldığına ilişkin herhangi bir formun yer almadığı tespit edilmiştir.

             4734 sayılı Kanun’un 28’inci maddesinde, “İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 Anılan hüküm çerçevesinde işe ait ilanın 4.1.8’inci maddesinde ihaleye katılma şartı ve istenen belgeler kapsamında ihale dokümanının satın alındığına dair belge de sayılmış, idari şartnamenin 4.1 maddesinde ise “ihaleye teklif verecek olanların, idarece onaylı ihale dokümanını satın almalarının zorunlu olduğu”, 4.2 maddesinde ise “İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulası ile birlikte verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.” düzenlemesine yer verilmiştir. 

 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, başvuru sahibinin ihale tarihi olan 18.10.2006 tarihinde ihale doküman bedelini idare hesaplarına yatırdığı ve bu dekontu teklifi kapsamında sunduğu, ancak ihale dokümanı satın alındığına ilişkin form sunmadığı, idarece gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde de başvuru sahibinin ihale dokümanı satın aldığına dair herhangi bir form bulunmadığı, idarenin şikayet başvurusu üzerine aldığı kararda ise başvuru sahibinin idareden ihaleye ait CD almadığı ve dolayısıyla başvuru sahibi adına ihale dokümanı satın alındığına ilişkin form düzenlenmediğini ifade ettiği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, başvuru sahibinin istekli olabilecek sıfatına dahi haiz olmadığı, idare hesaplarına doküman bedelinin yatırılmış olmanın sadece ihale dokümanı satın almaya yönelik bir irade beyanı olduğu, idarenin başvuru sahibinin ihaleye ait CD almadığı ve dolayısıyla başvuru sahibi adına ihale dokümanı satın alındığına ilişkin form düzenlenmediğini ifade etmesi karşısında bu durum ihale dokümanı satın alınmış gibi değerlendirme yapmaya imkan vermemektedir.

 

Dolayısıyla istekli veya istekli olabilecek sıfatını haiz bulunmayan başvuru sahibinin ihale dokümanı veya tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olarak şikayet ehliyeti bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1)      İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik’in 21/b maddesi uyarınca başvurunun ehliyet yönünden reddine,

 

2)      Anılan Yönetmelik’in 28’inci maddesindeki koşulların oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

3)      Başvuru dilekçesinin bir örneğinin incelenmek üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na gönderilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Kamu İhale Kurulu kararlarına karşı idari yargı yerlerinde açılan davaları temyizen incelemekle görevli bulunan Danıştay 13. Dairesi bir çok kararında (örneğin E.2006/1315, K.2006/2322; E. 2005/6611, K.2006/1311);  “ itirazen şikayet başvuruları üzere Kamu İhale Kurulunun hangi kararları alacağının Yasayla belirlenmesi, bunlar arasında dilekçenin reddine ilişkin bir karar türüne ve bazı koşulları taşımayan itiraz dilekçelerinin incelenmeksizin reddine olanak tanıyan bir usule de yer verilmemesi karşısında, itiraz incelenmesini ortadan kaldıran böyle bir usulün Kurulca yönetmelikle getirilmesinin hukuki dayanağı olmadığı aşikardır.”  gerekçesine yer vermek suretiyle itirazen şikayet başvurusu dilekçelerindeki bazı eksikliklerden dolayı, dilekçenin reddi veya başvurunun reddi gibi bir karar verilemeyeceğine hükmetmiştir.

 

            İncelenen ihalede şikayetçi, ihale doküman bedelini idareye yatırmış ve teklif dosyasını usulüne uygun olarak ihale komisyonuna teslim etmiş ise de teklifi, ihale dokümanını satın almadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

            Şikayetçi doküman bedelini idareye yatırmakla “Satın alma” fiilini gerçekleştirdiğinden başvurusunun “İtirazen şikayet” olarak incelenmesinin gerektiği görüşüyle karara katılmıyoruz.

 

           

 

 

            K.Nejat ÜNLÜ                                             Muzaffer EREN

              Kurul Üyesi                                                   Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul