• Karar No: 2007/UY.Z-985
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :5
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-985
Şikayetçi:
 Alkazan İnşaat Endüstri Tic. Ltd. Şti., Lalapaşa Mah. Menderes Cad. T.H.K. Binası No: 33/2 ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı, ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.03.2007 / 7208
Başvuruya konu ihale:
 2006/144129 İhale Kayıt Numaralı “Atatürk Üniversitesi Bayburt Meslek Yüksek Okulu İkmal İnşaatı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.03.2007 tarih ve 06.01.49.0157/2007-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığınca 30.10.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Atatürk Üniversitesi Bayburt Meslek Yüksek Okulu İkmal İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Alkazan İnşaat Endüstri Tic. Ltd. Şti.’nin 26.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.03.2007 tarih ve 7208 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Mevzuata aykırılığı belirtilen hususların, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığının 01.03.2007 tarih ve 184-3010 sayılı yazısı ile firmalarının değerlendirme dışı bırakıldığı ve 25.12.2006 tarih ve 2006/UY.Z-3284 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararında KİK027.0/Y standart formunun 2 nci paragrafında yer alması gereken “ihale tarihi itibari ile” ifadesine yer verilmemesi gerekçesiyle firmalarının değerlendirme dışı bırakıldığının belirtildiği,

 

            Ancak, sehven eski standart formu kullandıkları ve vergi borçlarının olmadığına ilişkin belgeyi ise  ihale aşamasının bitiminden sonra almış olmaları nedeni ile söz konusu belgede ihale tarihi olan 30.10.2006 tarihi itibariyle değil de 23.11.2006 tarihi itibariyle vergi borçlarının olmadığının belirtildiği, nitekim dilekçeleri ekinde sundukları vergi dairesi yazısından da anlaşılacağı üzere değerlendirme dışı bırakılmalarını gerektirecek eski veya yeni tarihli borçlarının olmadığı,

 

            Ayrıca, söz konusu Kamu İhale Kurulu Kararında Bayburt Ltd. Şti.’ nin KİK027.1/Y standart formunun ve ISO 14001-2004 sertifikasının Türk Akreditasyon Kurumu onay belgesinin olmadığının tespit edilmesine karşın ihalede değerlendirme dışı bırakılması için geçerli olmadığının belirtildiği, idarece istenilmiş olan KİK027.1/Y standart formuna ilişkin taahhütnamenin anılan istekli tarafından verilmemesine rağmen, eksik belge olarak görülmemesi ve gereksiz evrak sayılmasının anlaşılamadığı, 

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Kamu İhale Kurulunun 25.12.2006 tarih ve UY.Z-3284 sayılı kararında; “…idarenin Bayburt Ltd. Şti.’ ni değerlendirme dışı bırakma gerekçelerinden birisi olan “4734 sayılı Kanunun  11 inci maddesi ile ilgili belge olmadığı” ifadesi ile ne kastedildiği anlaşılamamış olmakla birlikte, tüm ihale dosyasının incelenmesi sonucunda bu ifadeden; Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik aşamasında, Pazarlık Usulüne göre yapılan ihalelerde yeterlik aşamasında istenecek olan Standart Form  KİK027.1/Y “İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname”nin kastedildiğinin değerlendirildiği,

 

Dolayısıyla, inceleme konusu ihalenin açık ihale usulü ile yapılmış olduğu ve KİK027.1/Y standart formunun idarece isteklilere ihale dokümanı ekinde verilen standart formlar arasında olmadığı -açık ihale usulü ile yapılmış olan bir ihalede zaten olmaması gerekmektedir- hususları dikkate alındığında, anılan isteklinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığının anlaşıldığı…

 

…Başvuru sahibi tarafından teklifi ekinde sunulan ISO 14001-2004 Kalite Sistem Belgesini veren “ICR International Certification Registar” adlı kuruluşun Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiğine ilişkin belgenin bulunmadığının anlaşıldığı,

 

Söz konusu Kalite Sistem Belgesini veren “ICR International Certification Registar” adlı kuruluşun, Türk Akreditasyon Kurumunun internet sitesinde akredite edildiği duyurulan belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları arasında yer almadığının görüldüğü,

 

Ancak, başvuru sahibinin teklifi ekinde sunmuş olduğu ISO 9001:2000 Kalite Sistem Belgesinin de “ICR International Certification Registar” adlı kuruluş tarafından düzenlendiği ve bu belgeye ilişkin olarak anılan kuruluşun Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiğine ilişkin belgenin, başvuru sahibinin teklifi ekinde yer aldığı hususu dikkate alındığında, “ICR International Certification Registar” adlı kuruluşun, ISO 14001-2004 Kalite Sistem Belgesine ilişkin olarak teklif dosyası ekinde yer alması gereken Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiğine ilişkin belgenin, “bilgi eksikliği” kapsamında değerlendirildiği,   

 

Dolayısıyla, inceleme konusu ihalede sunmuş olduğu ISO 14001-2004 Kalite Sistem Belgesi ekinde, anılan belgeye ilişkin olarak belgeyi düzenleyen “ICR International Certification Registar” adlı kuruluşun, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından  akredite edildiğine ilişkin Türk Akreditasyon Kurumu teyit yazısını  teklifi ekinde sunmayan başvuru sahibine, söz konusu bilgi eksikliğinin idarece tamamlatılması gerektiğinden, bu işlem yapılmaksızın değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı…

 

…Açık ihale usulü ile ihale edilen incelemeye konu ihalede, ihale üzerinde bırakılan Alkazan Ltd. Şti.’ nin sunmuş olduğu KİK027.0/Y standart formunun 2 nci paragrafında yer alması gereken “…ihale tarihi itibari ile…” ifadesine yer verilmediğinin tespit edildiği,

 

İdarenin ihale üzerinde bırakılan Alkazan Ltd. Şti.’ den 05.12.2006 tarih ve 1745 sayılı yazısı ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri istemesi üzerine, anılan istekli tarafından sunulan vergi borcu olmadığına ilişkin Aziziye Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınan 23.11.2006 tarih ve 9318 sayılı yazıda, Alkazan Ltd. Şti.’ nin ihale tarihi olan 30.10.2006 tarihi itibariyle değil, daha sonraki bir tarih olan 23.11.2006 tarihi itibari ile vergi borcu bulunmadığının belirtildiği, yine sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ilişkin Erzurum Sigorta İl Müdürlüğünden alınan 23.11.2006 tarih ve 71970 sayılı yazıda da Alkazan Ltd. Şti.’ nin ihale tarihi olan 30.10.2006 tarihi itibariyle değil de, daha sonraki bir tarih olan 22.11.2006 tarihi itibari ile kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunmadığı belirtildiğinden, anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasının gerektiği…

 

…Arıkan Ltd. Şti.’ nin yeterlik kriteri olarak istenilen belgelerinin tam olduğu görülmüş olup, idarenin Arıkan Ltd. Şti.’ ni değerlendirme dışı bırakma gerekçesi olan “4734 sayılı Kanunun  11 inci maddesi ile ilgili belge olmadığı” ifadesi ile ne kastedildiği anlaşılamamış olmakla birlikte, yukarıda da ifade edildiği üzere tüm ihale dosyasının incelenmesi sonucunda bu ifadeden; Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik aşamasında, Pazarlık Usulüne göre yapılan ihalelerde yeterlik aşamasında istenecek olan Standart Form  KİK027.1/Y “İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname”nin kastedildiğinin değerlendirildiği,

 

Dolayısıyla, inceleme konusu ihalenin açık ihale usulü ile yapılmış olduğu ve KİK027.1/Y standart formunun idarece isteklilere ihale dokümanı ekinde verilen standart formlar arasında olmadığı -açık ihale usulü ile yapılmış olan bir ihalede zaten olmaması gerekmektedir- hususları dikkate alındığında, anılan isteklinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması yerinde bulunmadığı,

 

Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesinin gerektiği” belirtilerek,

 

“Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Mevzuata aykırılığı belirtilen hususların, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine ” karar verilmiştir. 

 

Kamu İhale Kurulunun anılan 25.12.2006 tarih ve UY.Z-3284 sayılı kararı üzerine, idarece  şikayetçinin (Bayburt Ltd. Şti.) teklifinin yeniden değerlendirilebilmesi için, teklifi ekinde sunulan ISO 14001-2004 Kalite Sistem Belgesini veren “ICR International Certification Registar” adlı kuruluşun söz konusu belgeye ilişkin olarak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akreditasyon belgesinin olup olmadığının, idarenin 10.01.2007 tarih ve 405 sayılı yazısı ile sorulduğu, Türk Akreditasyon Kurumunun 12.01.2007 tarih ve 555 sayılı yazısıyla (ihale tarihi 30.10.2006) 01.11.2006 tarihinde Akredite Belge İnceleme Formunun düzenlendiğinin belirtilmesi üzerine, ihale komisyonunun 31.01.2007 tarihli kararı ile yukarıda anılan Kamu İhale Kurulu gerekçe gösterilerek Bayburt Ltd. Şti.’ nin değerlendirmeye alındığı ve ihale üzerinde bırakılan Alkazan Ltd. Şti.’ nin değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

Dolayısıyla, idarece tesis edilen işlemin anılan Kurul kararına uygun olduğu anlaşıldığından,

 

Başvuru sahibi Alkazan Ltd. Şti.’ nin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul