En son güncellemeler 18 Haziran 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-987
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :7
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-987
Şikayetçi:
 Yüksel Güven, Kuşkondu Sok.|7/6 Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İller Bankası 9.Bölge (Kayseri) Müdürlüğü, Kocasinan Bul. 147 38090 Kocasinan / KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.02.2007 / 4360
Başvuruya konu ihale:
 2006/157179 İhale Kayıt Numaralı “Sarıoğlan (Kayseri) İçmesuyu İsale Hattı Tadilatı İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.03.2007 tarih ve 06.00.98.0111/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İller Bankası 9.Bölge (Kayseri) Müdürlüğü’nce 23.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Sarıoğlan (Kayseri) İçmesuyu İsale Hattı Tadilatı İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Yüksel Güven’in 26.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.02.2007 tarih ve 4360 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Mevzuata aykırı olarak değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirmeye alınarak  ve aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihale işlemlerine devam edilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; yerli istekli olduklarına ilişkin nüfus cüzdanı suretini tekliflerinde sunmamaları sebebiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, halbuki imza sirkülerinde kimlik bilgilerinin yer aldığı, bu nedenler değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata aykırı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinde “Yerli istekli sayılabilmek için; gerçek kişiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair nüfus cüzdanı suretini, tüzel kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulduklarını gösteren belgeleri ihaleye başvuru belgeleri ile birlikte sunarlar.” düzenlemesi,

 

İdari şartnamenin 8 inci maddesinde “Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İsteklilerin, yerli istekli olunduğuna ilişkin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeleri teklifleri dahilinde sunmaları gerekir.” düzenlemesi,

 

İdari şartnamenin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.6 maddesinde ise “İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.” düzenlemesi,

 

yer almaktadır.

 

Şikayetçinin teklifinde nüfus cüzdanı suretini sunmadığı, ancak ihale işlem dosyasında yer alan belgelerden imza sirkülerinin incelenmesinden, şikayetçinin Türk Vatandaşı olduğu ve  istenilen şartları taşıdığı anlaşıldığından yerli istekli olduğuna ilişkin belgesinin eksik olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca aynı nedenle değerlendirme dışı bırakılan Ahmet Adıgüzel’in teklifinin de değerlendirmeye alınması gerekmektedir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Murat Yıldız’ın adres beyanını sunmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin 7.1. maddesinin a bendinde “Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teklif birim fiyatlı işler için teklif mektubunda, teklif sahibinin tebligata esas açık adresi ile telefon ve faks numaraları yer aldığından sözkonusu gerekçe ile Murat Yıldız’ın değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Mevzuata aykırı olarak değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirmeye alınarak ve bu isteklilerden sınır değerin altında olanlara aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihale işlemlerine devam edilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul