En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-988
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :8
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-988
Şikayetçi:
 Hidayet DİNÇER (Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Başbakanlık İletişim Merkezi ve Maliye Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği aracılığıyla) Merkez Mah. No: 5 Davultepe – MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ Genel Müdürlüğü,Mahmudiye Mahallesi, Zeytinlibahçe Caddesi, No: 99 İÇEL
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.12.2006 / 41135
Başvuruya konu ihale:
 “Mersinde Yapılması Planlanan Biyolojik Atıksu Arıtma İhalesi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.03.2007 tarih ve 06.08.05.0111/2007-52E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ Genel Müdürlüğünce yapılmakta olan “Mersinde Yapılması Planlanan Biyolojik Atıksu Arıtma” ihalesine ilişkin olarak Hidayet DİNÇER’in (Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkalığı Başbakanlık İletişim Merkezi ve Maliye  Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği aracılığıyla) 20.12.2006 tarih ve 41135 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği, düzenlenen  16.01.2007 tarih ve 06.08.05.0111/2007-52 sayılı Değerlendirme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucu alınan 22.01.2007 tarih ve 2006/AK.Y-805.1 sayılı Kurul Kararıyla  iddiaların incelenmesine geçilmesine ve iddiaya ilişkin idarenin irade beyanı belli olduğundan incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına karar verildiği,

İdare tarafından gönderilen belgelerin incelenmesinden mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, İdarenin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı´na bildirilmesine,

karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı MESKİ Genel Müdürlüğünce yapılması planlanan ve 60 milyon Avroluk kısmı dış kredi olmak üzere toplam 100 milyon Avro’ya mal olacak Atıksu arıtma tesisinin tasarruf genelgesine aykırı olduğu, Antalya ASAT Genel Müdürlüğünün benzer bir ihale KDV hariç 15 trilyon Lira bedelle sonuçlandırdığı, Mersinde yapılacak tesisin 200 Trilyon Lira yaklaşık maliyeti olduğu göz önüne alındığında kamu zararının açık olduğu, bu nedenle gerçek maliyetin tespit edilmesi, ihalenin ve projenin durdurulması ve iptal edilmesi gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

22.01.2007 tarih ve 2006/AK.Y-805.1 sayılı Kurul Kararı ile iddiaların incelenmesine geçilmiş olup, inceleme iddialarla sınırlı olarak iddiaların incelenmesi kapsamında yapılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddesinin (c) bendinde; “Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri; uluslararası sermaye piyasalarından yapılacak borçlanmalara ilişkin her türlü danışmanlık ve kredi derecelendirme hizmetleri; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının banknot ve kıymetli evrak üretim ve basımı ile ilgili mal veya hizmet alımları, özelleştirme uygulamaları için 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak her türlü danışmanlık hizmet alımları; hava taşımacılığı yapan teşebbüs, işletme ve şirketlerin ticari faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları, özelleştirme uygulamaları için 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak her türlü danışmanlık hizmet alımları; hava taşımacılığı yapan teşebbüs, işletme ve şirketlerin ticari faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları ” hükmü,

 

12 inci maddesinin son fıkrasında “İdareler, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilan edebilir. Ancak, uluslararası ilan yapılması halinde yukarıda belirtilen asgari ilan sürelerine oniki gün eklenir.” hükmü,

 

63 üncü maddesinde “Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerde; hizmet alımları ve yapım işlerinde bütün yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dokümanına hükümler konulabilir. Ancak, yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz.” hükmü,

 

Yer almaktadır.  

 

27.12.2006 tarihli yazıyla idareden ihaleye ilişkin bilgi ve belge istenilmiştir. İdarenin 29.12.2006 tarihli cevabında “Mersin Atıksu Projesi” kapsamında Mersin Merkez Karaduvar Mahallesinde biyolojik bir arıtma tesisinin inşa edilmesinin planlandığı, projenin finansmanın merkezi Lüksemburg’da bulunan Avrupa Yatırım Bankasından temin edilen 60 Milyon Avro tutarındaki dış krediden karşılanacağı, söz konusu işin ihalesinde 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (c) bendine istinaden uluslararası ihale yöntemi uygulandığı, ihalenin FIDIC Tasarım – Yapım Anahtar Teslim İşleri Şartnamesi’ne göre uluslararası önyeterlikle seçilen istekliler arasında yapıldığı ve ihalenin 2007 yılı Ocak ayı içerisinde sonuçlandırılmasının planlandığı hususları yer almıştır. Yazı ekinde yer alan Avrupa Yatırım Bankası ve Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) arasında imzalanan “Mali Sözleşme”nin Giriş kısmında proje tutarının 126 Milyon Avro olduğu, bu tutarın 66 Milyon Avroluk kısmının MESKİ’nin özkaynaklarından, 60 Milyon Avroluk kısmının ise Banka tarafından karşılanacağı,  “ihale usulleri” başlıklı 6.04 üncü maddesinde “Borçlunun proje için mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini Bankaca uygun görülecek ve Bankayı tatmin edecek şekilde tüm ülkelerin vatandaşlarına eşit şartlarda açık uluslararası ihale ile yapacağı” yer almıştır.

 

Ayrıca 07.11.2001 tarihli Avrupa Yatırım Bankasınca İdareye yazılan ve girişinde belgenin yasal bir değer taşımadığı sadece uygulama kolaylığı sağmayı amaçladığı yazılan yazıda “Satın Alma” başlığında, “Banka tarafından aksi kabul edilmedikçe, projeyle ilgili olan ve Banka’nın kredisi ile sağlanacak olan malzeme temini ve inşaat işleri uygulama sözleşmeleri, en azından Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarının katılımı için açılacak uluslararası ihaleler yoluyla yapılacaktır.

 

İhaleler için ilan bildirimleri/çağrıları, onay için ve Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde ilanı için zamanında Banka’ya bildirilecektir.

 

Teklifler alındıktan ve değerlendirildikten ve böylece ihalenin kime verileceği konusunda nihai bir karara varıldıktan sonra, Mersin Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (MESKİ) Banka’ya incelenmek ve onaylanmak üzere, alınan tekliflerin değerlendirilmesi ile ilgili ayrıntılı bir rapor sunacaktır. Bu rapor, ihalenin/ihalelerin verilmesi düşünülen teklif sahibi/sahiplerinin isimlerini, malzemelerin kaynaklarını ve tercih edilme nedenlerini ve Banka’nın makul surette isteyebileceği diğer bilgileri ihtiva edecektir.

 

Banka tarafından finansmanı sağlanacak olan sözleşmelerin asıllarına uygun kopyaları, bunların sonuçlandırılmasından hemen sonra ve kendisine bu sözleşmelerle ilgili ilk başvurunun yapılmasından önce Bankaya sunulacaktır.

 

Sözleşmenin Türkçe olarak yazılmış olması durumunda, MESKİ, Banka’ya (Banka tarafından istenirse) İngilizce olarak, ilgili ana kalemleri (Ör. sözleşmenin konusu, bedeli, ödeme koşulları, zaman çizelgesi) içeren bir beyan sunacaktır.” düzenlemeleri  yer almıştır.

 

Mali Sözleşme ile yukarıda belirtilen yazıda yer alan düzenlemeler ile 4734 sayılı Kanunun yukarıda aktarılan hükümleri bir arada değerlendirildiğinde, idare ile Avrupa Yatırım Bankası arasında imzalanan sözleşmede “farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı”nın belirlenmediği, 63 üncü maddede yerli istekliler lehine yapılabileceği öngörülen düzenlemelerin yapılmaması ve 12 nci madde çerçevesinde uluslararası ilan yapılması suretiyle Avrupa Yatırım Bankasının istemiş olduğu şartların karşılanmış olacağı, bu haliyle ihalenin 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılması gerekirken, Kanun kapsamı dışında gerçekleştirilmiş olmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından öne sürülen iddiaların incelenmesi, ihale işlemleri 4734 sayılı Kanuna göre gerçekleştirilmediği için  mümkün olmamıştır. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığı´na bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İncelenen ihalede idare, finansmanı Avrupa Yatırım Bankası tarafından karşılanan Mersin Atık Su Projesi kapsamındaki söz konusu yatırımı, Banka ile MESKİ arasında imzalanan Mali Sözleşmenin 6.04 üncü maddesinde yer alan  “Borçlunun proje için mal  ve hizmet alımları ile yapım işlerini Bankaca uygun görülecek ve Bankayı tatmin edecek şekilde tüm ülkelerin vatandaşlarına eşit şartlarda açık uluslararası ihale ile yapacağı” hükmü gereğince (FİDİC) kurallarına göre ihale etmiş ve Banka bu yöntemi onaylamıştır.

Diğer taraftan 4734 sayılı kanunun 3/c maddesi ile uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan yatırım projeleri, ihale usul ve esasları bakımından bu kanundan istisna tutulmuştur.

Açıklanan nedenlerle, idarenin ihale işlemlerinde mevzuata aykırılık bulunmadığı görüşü ile kurulun çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

 

 

 

                        Hakkı USTAÖMER                                                            K.Nejat ÜNLÜ

                              Kurul Üyesi                                                                        Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul