İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z--1515
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :54
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z--1515
Şikayetçi:
 Özefe Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. Yedieylül Mahallesi Esko İşmerkezi C Blok 103 K:1 AYDIN
 İhaleyi yapan idare:
 Nazilli Adnan Menderes Devlet Hastanesi Baştabipliği Cumhuriyet Mah. Devlet Karayolu Üzeri 09800 Nazilli / AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.02.2008 / 6302
Başvuruya konu ihale:
 2007/195402 İhale Kayıt Numaralı “Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.03.2008 tarih ve 08.06.75.0041/2008-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Nazilli Adnan Menderes Devlet Hastanesi Baştabipliğince 04.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Güvenlik Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Özefe Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 28.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.02.2008 tarih ve 6302 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1)İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinden, nakdi ödemelere göre teklif edilmesi gereken asgari tutar düşüldüğünde geriye 121.04 YTL kaldığı, bu tutar ile 13 özel güvenlik personelinin giyim ve zorunlu sigorta maliyetinin karşılanmasının mümkün olmadığı,

 

Buna karşın, idarece söz konusu teklifin zorunlu asgari işçilik maliyetini karşıladığı gerekçesiyle başvurularının uygun bulunmadığı,

 

İhale komisyonunca, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

2) İdarece isteklilere verilen teklif mektubu eki cetvelin boş bırakıldığı, bu durumun mevzuata aykırı olmasına rağmen idarenin düzeltme yapabilmesi için yasal süreler tamamlandığından teklif verildiği,

 

3) Şikayete konu ihalede ihale sürecine devam edilerek firmalarına tebligat yapılmadan sözleşmenin imzalandığı,

 

 iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

İtirazen şikayet konusunda uyuşmazlık hakkında değerlendirilme yapılabilmesi için ihale dokümanında yapılan düzenlemelere göre asgari işçilik maliyetinin hesaplanabilmesi gerekmektedir.

Şikayete konu ihalede, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde ihale konusu hizmette çalıştırılacak personele hastane yemekhanesinden bedelsiz olarak yemek verileceği, personel kıyafetinin yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacağı ve ihale konusu hizmette uygulanacak iş ve meslek hastalıkları risk prim oranının %1,5 olduğu belirtilmiştir.

 

Diğer giderlere ilişkin olarak ise aynı şartnamenin; 

 

26.3.3 maddesinde “… 1 işçiye 1 aylık 42 YTL bedel önerilmiştir. Teklif fiyata dahil edilecektir.”

26.3.4 maddesinde;  “Güvenlik Şefi 1 Kişi Asgari Ücretin %50 fazlası, güvenlik elemanı 12 Kişi Asgari ücret şeklinde teklif fiyata dahildir.”

 

26.3.7 maddesinde; “… 2008 mali yılında mevcut yılbaşı, milli ve dini bayramlara ait 15 günlük tatil günlerinde temizlik elemanları %50 kapasite ile idarenin hazırlayacağı program çerçevesinde çalıştırılacak ve çalıştırılan bu günler için çalışacak personele 4857 sayılı iş kanununun 47. maddesine uygun olarak verilecek ek ücret,

a- 1 şef için yıllık 8 tam yevmiye olmak üzere brüt asgari ücretin %50 fazlası üzerinden hesap edilecek

b- 13 elemanın tamamı için brüt asgari ücret üzerinden yıllık 98 tam yevmiye olarak hesap edilecek ve bu tutarlar teklif fiyata SSK kesintileri ile dahil edilecektir.”

 

şeklinde düzenleme yapıldığı belirlenmiştir.

 

İncelenen ihale, özel güvenlik hizmeti alımı ihalesi olduğu halde idari şartnamenin 26.3.7 maddesinde “… temizlik elemanları ...” ibaresi yer almakta ise de, bu durumun yazım hatasından kaynaklandığı ve sonuca etkili bir hata olmadığı, yine 2008 yılında 15 tatil günü denildiği, ancak 2008 yılındaki tatil günü sayısı 15 gün olmamakla birlikte tatil günlerinde 4857 sayılı İş Kanunun 47 inci maddesine göre çalışma yapılacak gün sayıları belirtildiğinden bu hususun da sonuca etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

İhale konusu hizmetin 12 (Oniki) özel güvenlik personeli ile 1 (Bir) özel güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 13 kişi ile yürütülecek güvenlik hizmeti olduğu; Ulusal Bayram ve Resmi Tatil Günlerinde çalışılacak günlere ilişkin idari şartnamenin 26.3.7.a maddesinde şefin 8 gün çalışacağı ve brüt asgari ücretin % 50 fazlası esas alınarak ücret ödeneceği  belirtilmesine rağmen 26.3.7.b maddesinde toplam 13 elemanın tamamı için brüt asgari ücret esas alınarak 98 tam yevmiye olarak hesap yapılacağı belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26.3.7.a maddesinde yapılan düzenleme uyarınca, özel güvenlik şefine brüt asgari ücretin % 50 fazlası üzerinden 8 gün için 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesine göre ücret ödenmesi gerekmektedir.

 

Diğer yandan, aynı şartnamenin 26.3.7.b maddesinde toplam 13 personelin tamamının 4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesi uyarınca çalışılacak gün sayısının toplam 98 gün olduğu ve asgari ücret esas alınarak hesap yapılacağı belirtildiğinden toplam 98 günlük çalışmanın özel güvenlik şefinin 8 günlük çalışmasını da  kapsadığı sonucu çıkmaktadır.

 

4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesine göre; ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışma için ödenecek ücret hesabında, aylık ücret esas alınması gerekmektedir. Şikayete konu ihalede, brüt asgari ücretin %50 fazlası ücret ödenmesi öngörülen özel güvenlik şefinin çalışacağı 8 günün de dahil edilerek yapılan “13 personelin tamamına” brüt asgari ücret üzerinden ücret ödeneceğine ilişkin düzenlemenin hatalı olduğu ve  bu hatanın, asgari işçilik maliyetinin belirlenmesinde tereddüde neden olacak nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

Keza, Özel Güvenlik Şefine ödenecek ücret ve tatil günlerinde çalışılacak gün sayısı, idari şartnamenin 26.7.3.a maddesinde açıkça belirtildiğinden, 26.7.3.b maddesindeki personelin tamamına brüt asgari ücret ödeneceğine ilişkin hükmün 1 (bir) özel güvenlik şefi hariç, 12 özel güvenlik personeli için uygulanması gerektiği kabul edilerek asgari işçilik maliyeti hesabı yapılsa dahi 26.7.3.a maddesinde özel güvenlik şefi için öngörülen 8 günlük çalışmanın 26.7.3.b maddesinde 13 personelin tamamı için belirtilen toplam 98 günlük çalışmaya dahil edilip edilmeyeceği hususunda tereddüt oluşmaktadır.

Nitekim, İdarece yaklaşık maliyet araştırmasında firmalardan yapılan fiyat araştırmasında tatil günlerinde özel güvenlik şefi için 8 gün, 12 adet özel güvenlik personeli için ise toplam 98 gün çalışma yapılacağı belirtilmesine karşın, başvuru sahibi tarafından itirazen şikayet dilekçesinde giyim ve sigorta bedeli için ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinden arta kalan tutarın, asgari işçilik maliyetinin özel güvenlik şefi için asgari ücretin %50 fazlası esas alınarak 8 gün, diğer personel için asgari ücret esas alınarak 90 gün çalışma yapılacağı kabulüyle hesaplandığı anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin 26.3.7.a ve 26.3.7.b maddelerinde yapılan düzenlemelerin birbiriyle çelişkili hükümler içerdiği ve bu durumun tekliflerin hazırlanmasında isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olduğu gibi, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olduğuna yönelik incelemenin de sıhhatli sonuçlandırılmasına engel nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde isteklilerin, tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamalarına ilişkin idari işlemlere ilişkin başvuru ehliyetine sahip olduğu ve ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacağı düzenlenmiştir.

 

Şikayete konu ihalede şikayetçinin teklifi, geçerli teklif olarak belirlendiğinden teklif mektubu eki cetvelin boş bırakılmasının şikayetçinin aleyhine bir sonuç doğurmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, şikayetçinin ikinci iddiasının itirazen şikayet başvurusu kapsamında değerlendirilmesi  mümkün değildir.

 

Diğer yandan, iddia konusunun tekliflerin değerlendirilmesine etkili bulunması halinde inceleme konusu edilmesine engel bulunmamaktadır. Ancak, şikayete konu ihalede idarece teklif mektubu eki cetvelin boş bırakılması nedeniyle isteklilerce sunulan teklif mektubu eki cetvelde ihale dokümanında yapılan düzenlemelere göre birim fiyat ve tutar yazılarak verilmesinin yeterli kabul edilmesi gerektiği, nitekim bu nedenle teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekli bulunmadığı anlaşıldığından bu husus ihalenin sonucuna etkili görülmemiştir.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde; idareye şikayet başvurularının sözleşme imzalanmamışsa ve şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa idarece dikkate alınacağı; şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamayacağı, ihale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirileceği, idarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşmenin hükümsüz sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde ise; “(1) Şikayet başvurusu yapıldıktan sonra ivedilik ve kamu yararı bulunan hallerde şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin gerekçeli karar da alınabilir.

 

(2) İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine ilişkin gerekçeli karar, başvuruyu sonuçlandıran karar ile birlikte sözleşmenin imzalanmasından en az yedi gün önce başvuru sahibine tebliğ edilmiş olmasını sağlayacak şekilde bildirilir. Ayrıca başvuruyu sonuçlandıran karar  diğer isteklilere de bildirilir.

 

(3) İdarece usulüne uygun karar alınmadan ve bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale komisyonunun 17.01.2008 tarihli kararının, 21.01.2008 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı ve kesinleşen ihale kararının 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca 22.01.2008 tarihli yazı ile teklif veren üç istekliye de iadeli taahhütlü mektupla gönderildiği ve anılan Kararın şikayetçiye 23.01.2008 tarihinde, diğer isteklilere (en son) 24.01.2008 tarihinde ulaştığı belirlenmiştir.

 

Şikayetçinin, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde öngörülen süre içerisinde 31.01.2008 tarihinde sözleşme imzalanmadan önce idareye şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İdarece bu başvuru sonuçlandırılmadan, ihale üzerinde bırakılan isteklinin 05.02.2008 tarihinde sözleşme imzalamaya davet edildiği ve 06.02.2008 tarihinde noter huzurunda sözleşme  imzalandıktan sonra, şikayetin uygun bulunmadığına ilişkin kararın, 20.02.2008 tarihli yazı 22.02.2008 tarihinde şikayetçiye bildirildiği anlaşılmıştır.

 

İdarece, şikayetçinin başvurusu hakkında nihai kararın yanı sıra ihale sürecine devam edilmesi yönünde karar alınmaksızın anılan mevzuat hükümlerine aykırı olarak sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan, istekli olabilecek sıfatını haiz Ser Özel Güv. Hizm. Ltd. Şti. tarafından ihale dokümanına yönelik olarak 21.01.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, anılan başvuru hakkında inceleme raporu düzenlenip şikayetin uygun bulunmadığına ilişkin idarenin kararının 22.01.2008 tarihli yazı ile anılan firmaya 26.01.2008 tarihinde bildirildiği belirlenmiştir.

 

İncelenen ihalede sözleşme imzalanmadan önce şikayetçi Özefe Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından 31.01.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde öngörülen 15 günlük süre içerisinde Özefe Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından idareye yapılan şikayet başvurusu hakkında karar alınmadan, idareye yapılan diğer bir başvuru üzerine alınan ve şikayetçiye tebliğ edilmeyen ihale sürecine devam edilmesi kararına istinaden sözleşme imzalandığından, sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen hükümsüzlük halini taşıdığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde birbiriyle çelişkili düzenleme yapıldığı ve bu düzenlemelerin asgari işçilik maliyeti hesabında isteklileri tereddüde düşürebilecek nitelikte olduğu gibi tekliflerin sıhhatli değerlendirilmesine de engel nitelikte olduğu anlaşılmış olup ihale dokümanında yapılan düzenlemeye ilişkin olarak bu aşamada düzeltici işlem belirlenmesi mümkün olmadığından ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul