İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-1
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-1 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 07.01.2008 tarih, 2008/UH.Z-11 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :1
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-1
Şikayetçi:
 Profil İnşaat Nak. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti., Yapıcı İş Merkezi D Blok Nu 1/104 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Ereğli Belediye Başkanlığı, Namık Kemal Mah. Anıt Cad. Nu 54 42310 Ereğli / KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2007 / 38652
Başvuruya konu ihale:
 2007/178118 İhale Kayıt Numaralı “Fen İşleri Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.12.2007 tarih ve 08.25.82.0022/2007-90 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ereğli Belediye Başkanlığı tarafından 10.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Fen İşleri Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Profil İnşaat Nak. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28.12.2007 tarih ve 38652 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İstekli olabilecek konumda bir firma iken ihale dokümanının firmalarına satılmadığı, idare görevlilerince hakarete uğradıkları ve dilekçelerinin kabul edilmediği, bu şekilde Ceza Kanununa aykırı davranıldığı,

 

            2) İhale üzerinde bırakılan Bilgin Elektrik Malz. ve Sondaj İnş. San. firmasının Ticaret Sicil Gazetesi’nden elektronik ortamda sorgusu yapıldığında bu firmanın aynı sicil numarası ile 3 farklı isminin bulunduğunun görüldüğü, firmanın ticaret sicilindeki son unvanı ile KİK teyidindeki unvanının farklı olduğu, bu firmanın piyasada iştigal ettiği faaliyetlerin ihale konusu işle hiç ilgisinin olmadığı, dolayısıyla firmanın idareye sunduğu iş deneyim belgesinin gerekli kriterleri taşımadığı şüphesinin uyandığı,

 

iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

1- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi,

 

2- Şikayet dilekçesi ve eklerinin ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesi,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul