İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1000
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :143
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-1000
Şikayetçi:
 Özer Lojistik Temizlik Hizm. Gıda ve Paz. Ltd. Şti., Kartaltepe Mahallesi İncirli Cad. Ülkü Sok. Narin Apt. Nu:14/19 Bakırköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Beyazıt/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.01.2008 / 1763
Başvuruya konu ihale:
 2007/175729 İKN|li “ Rektörlük Civarındaki Birimlerin Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2008 tarih ve 08.02.34.0085/2008-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nce 27.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Rektörlük Civarındaki Birimlerin Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Özer Lojistik Temizlik Hizm. Gıda ve Paz. Ltd. Şti.’nin 28.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.01.2008 tarih ve 1763 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından “Rektörlük Civarı Birimlerinin Genel Temizliği İşi”’nin 27.12.2007 tarihinde ihale edildiği, işe ilişkin idari şartnamenin ve ilanın ilgili hükmünde işin süresinin 7 ay olarak belirtildiği, ancak Mart ayında 29 gün, Ekim ayında 29 gün çalışılacağı göz önüne alındığında, işin süresinin tam olarak 7 ayı tamamlamadığı, ve teklifin bu haliyle hazırlanmasının mümkün olmadığı, idareye bu konuda yapılan şikayet başvururu üzerine idarenin Kamu İhale Kanunun 64 üncü maddesi, 818 sayılı Borçlar Kanunu hükümleri ve Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunlarının bir takım maddelerine atıf yaparak başvurularını reddettiği, mevzuata göre işin süresinin hem rakam hem yazı ile açık açık yazılması gerektiği, sürenin takvim günü olarak yazılması gerektiği iddia edilmektedir.  

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru dilekçesinde; işe ilişkin idari şartnamenin ve ilanın ilgili hükmünde işin süresinin 7 ay olarak belirtildiği, ancak Mart ayında 29 gün, Ekim ayında 29 gün çalışılacağı göz önüne alındığında, işin süresinin tam olarak 7 ayı tamamlamadığı ve teklifin bu haliyle hazırlanmasının mümkün olmadığı iddia edilmiştir.

 

            Şikayet konusu ihaleye ilişkin işin “İşe başlama ve işi bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde; “ 49.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra 03.03.2008 tarihinde ilgili birim amirleri ile firma arasında düzenlenen tutanak ile işe başlanır. İş 03.03.2008 tarihinde başlar-30.06.2008 tarihinde akşam mesai bitiminde ara  verilir. 03.10.2008 tarihinde başlar-31.12.2008 tarihinde akşam mesai bitiminde son bulur.

 

            49.2. İşin süresi 7 (yedi) aydır.” düzenlemesi

 

            İşe ilişkin ilanın “işin süresi” başlığı altında; “03.03.2008 tarihinde başlar-30.06.2008 tarihinde akşama mesai bitiminde ara verilir, 03.10.2008 tarihinde başlar-31.12.2008 tarihinde akşam mesai bitiminde son bulur. Toplam 7 aydır.”  düzenlemesi bulunmaktadır.

           

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhale ve önyeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27 nci maddesinin (r) bendinde “ İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar” belirtilmiştir.

 

            Açık ihale usulü ile ihale edilen hizmet alımlarında uygulanacak tip idari şartnamenin 49.2 nci maddesinin dipnotunda; “İdareler, işe başlama tarihinin, sözleşmenin imza tarihinden veya tescilin tebliğ tarihinden itibaren kaç gün olacağını belirleyerek rakam ve yazı ile yazacaktır.

 

            İdareler işin süresini takvim günü olarak belirleyerek bu maddeye rakam ve yazı ile yazacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Yukarıda yapılan tespitler mevzuat hükmü ve ihale dokümanında yer alan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; idarelerin işin süresini takvim günü olarak belirlemeleri gerekmekte ise de, idari şartname ve ilanda işin süresinin sadece ay bazında belirtilmediği, işin başlama ve bitiş tarihlerinin de belirtildiği göz önüne alındığında, işin süresinin 4-9 uncu aylarda ay hesabından, 3 üncü ve 10 uncu aylarda ise gün bazında hesaplanarak teklif verileceğinin açık olduğu anlaşılmıştır.  İşin süresine ilişkin yapılan düzenlemenin istekli olabilecekler açısından tereddüt yaratmadığı belirlendiğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar
verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul