İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1001
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :144
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-1001
Şikayetçi:
 Zengi Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı Şuba Sokak Kilim İşmerkezi No:1 K 1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Balıkesir Belediye Başkanlığı, Eskikuyumcular Mah. Vasıfçınar Cad. No:1 10100 BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2008 / 2081
Başvuruya konu ihale:
 2007/178540 İhale Kayıt Numaralı “Ağaçlandırma Sahaları, Park ve Yeşil Alanların Bakım ve Tanzim İşlerinin Personel Çalıştırılarak Yaptırılması Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.02.2008 tarih ve 08.02.70.0078/2008-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Balıkesir Belediye Başkanlığı’nca 26.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ağaçlandırma Sahaları, Park ve Yeşil Alanların Bakım ve Tanzim İşlerinin  Personel Çalıştırılarak Yaptırılması Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Zengi Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 18.01.2008 tarih ve 2081 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinde anahtar teknik personel olarak peyzaj mimarı veya ziraat mühendisi istenildiği, ancak yapılan düzenlemelerde belirtilen personellerin hem teknik personel olarak, hem de anahtar teknik personel olarak istenildiği anlaşıldığından ve mevzuat uyarınca anahtar teknik personel olarak gösterilen personel aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemeyeceğinden söz konusu personellerin anahtar teknik personel olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Teknik şartnamenin 26.2 maddesinde; “…idarenin onayı alınmadan iş başı yaptırılmayacaktır.” düzenlemesinin personelin idare tarafından seçileceği sonucunu doğurduğu ve söz konusu düzenlemenin 4857 sayılı İş Kanununun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesi hükmüne aykırı olduğu,

 

            3) Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi ve Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 22 nci maddesi dipnot açıklaması uyarınca işyerini sigortalatma sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenmişse sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiği halde, idarece yapılan sigortaya ilişkin düzenlemede idarenin sözleşme tasarısının 22 nci maddesini eksik düzenlediği,

 

            4) İhaleye ait birim fiyat teklif cetvelinin 3.a.20 nci satırında yer alan servis aracının maliyetinin tespit edilmesini belirten bir bilgiye ihale dokümanında yer verilmediği, 365 gün üzerinden yakıt v.s giderinin ne şekilde hesaplanacağı konusunda belirsizlik bulunduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

          1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde söz konusu hizmetin; şehrin muhtelif yerlerindeki  ağaçlandırma sahaları ile park ve yeşil alanlarda ekim, dikim, sulama, gübreleme, yabani ot mücadelesi, budama, ilaçlama, çiçek parsellerine çiçek dikimi ve periyodik bakım işlerinin 69 vasıflı ve 71 vasıfsız personel çalıştırılarak yaptırılması hizmet alımı olduğu belirtilmiştir.

 

            Anılan idari şartnamenin 2 nci maddesi ve 7.3.2 nci maddesinde yer alan tabloya göre ihale konusu işi yerine getirmek için öngörülen personelin; 4 teknik eleman (2’si peyzaj mimarı veya ziraat mühendisi ve 2’si Ziraat teknikeri olmak üzere) 71 düz işçi, 39 bahçıvan, 2 elektrikçi, 5 su tesisatçısı, 5 traktör şoförü, 10 arazöz şoförü, 2 kamyon şoförü, 1 kepçe operatörü, 1 araç tamircisi olmak üzere toplam 140 kişiden oluştuğu anlaşılmıştır.

 

            Ayrıca idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde; “….Ayrıca bu iş için aşağıda belirtilen personel Anahtar Teknik Personel olarak istenmektedir:

Adet

Mesleki Ünvanı

Mesleki Özellikleri

1

Peyzaj Mimarı veya Ziraat Mühendisi

En az 5 yıl deneyimli.

 

            Asgari yeterlilik kriteri olarak öngörülen Anahtar Teknik Personelin ihale konusu hizmetin uzmanı olması,ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olmasının şartları aranacaktır…. Anahtar Teknik Personel olarak gösterilen personel,aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde yapılan düzenlemeden, idarenin ihale konusu işte teknik eleman olarak çalışmak üzere 2 adet Peyzaj Mimarı veya Ziraat Mühendisi istediği, bunun dışında ihale konusu hizmette anahtar teknik personel olarak çalışmak üzere ayrıca 1 adet Peyzaj Mimarı veya Ziraat Mühendisi istediği anlaşılmaktadır.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde;Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.  Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür….Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez….” hükmüne yer verilmiştir.

 

Söz konusu ihalede hem teknik personel olarak hem de anahtar teknik personel olarak ayrı ayrı peyzaj mimarı veya ziraat mühendisi istenildiği anlaşıldığından, idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde yer alan düzenleme mevzuata aykırı bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhaleye ait teknik şartnamenin 26.2 maddesinde; “…yüklenici bu işte çalıştıracağı personelin isim listesini işe başlamadan önce idareye bildirecek ve idareden onay alınmadan iş başı yaptırılmayacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

4857 sayılı İş Kanununun Tanımlar başlıklı ikinci maddesinde; “…. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

 

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

 

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

 

yönünde hükümler konulamaz." hükmü bulunmaktadır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 11 inci maddesinde, idarenin çalıştırılacak personele itiraz hakkı düzenlenmiş ve bu düzenleme kapsamında, “İdare ve kontrol teşkilatı, yükleniciden çalıştırılmasında veya işyerinde bulunmasında engel durumu olduğunu tespit ettiği, uygunsuz davrandığı veya görevlerini yerine getirmekte yetersiz olduğu kanısında olduğu veya işyerinde çalıştırılmasında sakınca gördüğü her kademe ve nitelikteki elemanların (teknik ve idareci personel, hizmetli, işçi ve diğerleri) ve alt yüklenicilerin iş başından veya işyerinden uzaklaştırılmasını talep etme hakkına sahiptir. Yüklenici, bu talebi idare veya kontrol teşkilatı tarafından yapılacak tebligat üzerine ve verilen süre içinde yerine getirmek zorundadır. Yüklenicinin bu yükümlülüğü verilen süre içinde yerine getirmemesi halinde, söz konusu kişiler idare veya kontrol teşkilatı tarafından uzaklaştırılır veya uzaklaştırılmaları sağlanır. Uzaklaştırılmaları istenilenler, idarenin veya kontrol teşkilatının izni ve onayı alınmaksızın bir daha işlerde görev alamaz. Yüklenici, uzaklaştırılan kişilerin yerine en kısa zamanda uygun nitelikli başkalarını getirmek zorundadır....” hükmüne yer verilmiştir.

Teknik Şartnamede yapılan bahse konu düzenlemenin, İş Kanunun anılan hükmünde yer aldığı şekliyle işe alınacak/çıkarılacak personel ile ilgili bütün yetkiyi idareye veren nitelikte  olmadığı anlaşılmıştır.

Teknik şartnamede yapılan bahse konu düzenlemenin, işe alınacak personelin isminin işe başlamadan önce idareye bildirilmesi ve idarenin onayıyla işe başlanılacağına yönelik kısmı, idare bünyesinde gerçekleştirilecek hizmet alımında yüklenici tarafından istihdam edilecek personelin teknik şartnamede belirtilen vasıflarda olup olmadığının idarece kontrol edilmesinin ve idareye giren personelin idarece bilinmesi amacına yönelik olduğu anlaşılmaktadır.

İşe alınacak personele ilişkin idare onayının alınmasının, ihale konusu hizmette çalıştırılacak personelin tespitinde yüklenicinin yetkisini tamamen idareye bırakan ve yüklenici yetkisini ortadan kaldıran nitelikte olmadığı ve bu yönüyle 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesine aykırı bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda; “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan dipnot hükmünde; iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verilmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” düzenlemesi yer almaktadır

 

İdarece doküman içerisinde isteklilere verilen sözleşme tasarısının “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde; “İş ve işyerlerinin korunmasına ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk, Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir.”  düzenlemesine yer verildiği, ancak söz konusu sözleşme ve ekinde idarece uygulanması istenen herhangi bir sigorta türüne ve teminat tutarlarına yer verilmediği görülmüştür.

 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ile idare tarafından hazırlanan dokümanda bulunan Sözleşme Tasarısının 22 nci maddesinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda sözleşme tasarısı ve eklerinde iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun yükleniciye ait olduğu ifadesine yer verilmesine karşın, sözleşme ve eklerinde yüklenici tarafından yapılması istenen herhangi bir sigorta türü ve teminat limitlerinin belirtilmediği görüldüğünden mevcut düzenlemeden idarenin isteklilerden sigorta talep etmediği anlaşılmakta olup, şikayet sahibinin  idarece sözleşme tasarısının 19 uncu maddesinin eksik düzenlendiğine ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Birim fiyat teklif verileceği anlaşılan söz konusu ihalede idarece ihale dokümanı ile birlikte isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelinin 3.a.20 nci sırasında yer alan iş kalemi adının “Midibüs (Servis Aracı)” olduğu, söz konusu iş kalemine ilişkin miktar ve birimin ise “365” ve “gün” şeklinde düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

            İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde istenilen makine ve diğer ekipmanlar arasında da yer verilen söz konusu 1 adet Midibüsün (servis aracı) azami 5 yaşında, 25 kişi kapasiteli olacağı ve iş yerlerine işçi dağıtım aracı olarak kullanılacağı belirtilmiştir.

 

            Söz konusu servis aracının personel servis aracı olduğu ve personelin yüklenici tarafından işe getirilmesine ilişkin olduğu anlaşıldığından, ihale konusu hizmetin görüleceği yerin belirli olması, ayrıca ihale konusu işte istihdam edilecek personelin istekliler tarafından belirleneceği hususunun da göz önüne alınması sonucunda, her bir isteklinin ihale konusu işte çalıştıracağını belirlediği personeli işe getirmede kullanacağı aracın katedeceği yolu ve dolayısıyla aracın yakıt ve diğer masraflarını kendisinin belirlemesi gerektiği anlaşıldığından, ihale dokümanında kat edilecek mesafenin belirlenmemiş olması teklif verilmesini engelleyici nitelikte bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi uyarınca doküman yönünden yapılan incelenme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Söz konusu ihaleye ait ilan ve ihale dokümanında ihale konusu işin başlama ve bitirme tarihlerinin belirtilmediği görülmüştür.

 

İlanın 2.(c) maddesinde; “Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5(beş) takvim günü içinde işe başlanacak olup işin süresi 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.” düzenlemesine,

 

İdari şartnamenin 49.2 nci maddesinde; “İşin süresi 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.” düzenlemesine yer verilmiştir.

            4734 sayılı Kanunun İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar” başlıklı 27 nci maddesinde; “…İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: …r) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, ...” hükmü yer almıştır.

            Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin işe başlama ve bitirme tarihlerine ilişkin 49.2 nci maddesine ait 26  nolu dipnot hükmünde de; İdarelerin işin süresini takvim günü olarak belirleyerek 49.2 nci maddeye rakam ve yazı ile yazmaları gerektiği belirtilmiştir.

 

 Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII üncü maddesinin G bendinde; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:…7- İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30’a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır.  Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır.…” açıklamaları yer almaktadır.

 

İdari şartnamede yapılan düzenlemelerde işin başlangıç, bitiş tarihleri belirlenmediği ve işin süresi 365 takvim günü olarak belirtildiği dikkate alındığında, Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda yer alan hükmü uyarınca işin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden ve bitiş tarihinin ayın son gününden farklı bir tarih olması durumunda işçilik ücreti hesabının başlangıç ve bitiş aylarında ay içinde çalışılan gün üzerinden, arada kalan tam aylarda ise ay üzerinden yapılması gerekmektedir.

 

            İdari şartnamede işin süresi 365 gün olarak belirlenmesine rağmen işe başlama ve işi bitirme tarihlerinin belirtilmemesi nedeniyle işe başlangıç ve işin bitiş aylarında çalışılacak gün sayısı belli olmadığından, işçilik maliyetinin belirlenemeyeceği, bu nedenle de isteklilerin ihaleye sağlıklı teklif veremeyecekleri, idare tarafından da tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı bir şekilde yapılamayacağı anlaşılmıştır.

 

            2) İhaleye ait idari şartnamenin 26.3 maddesinde; “ Ayrıca, 4 yıllık teknik personeller için brüt asgari ücretin en az %130 fazlası, 2 yıllık teknik personeller için brüt asgari ücretin en az %100 fazlası, kalifiye elemanlar için brüt asgari ücretin en az %43 fazlası ve kalfalar için brüt asgari ücretin en az %25 fazlası teklif fiyata dahildir….İhale konusu hizmet işinin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ( iş süresince 5 vasıfsız personel 10 gün, 1 kalifiye personel 10 gün olmak üzere toplam 60 gün olarak ücretler hesaplanmıştır.) yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca bu personeller için ilave bir günlük ücret ödenecek olup teklif fiyata dahildir…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesinde; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir…” hükmü yer almıştır.

 

            Söz konusu ihalede resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde personel çalıştırılması ve çalışacak gün ve personel sayısının ihale dokümanında belirtildiği görüldüğünden, belirtilen günlerde çalışacak olan personele bu günler için hesaplanan ücretin ödeneceği ve dolayısıyla resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü için hesaplanan ücretin teklif maliyetine dahil bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            Birim fiyat teklif verilmesi öngörülen söz konusu ihaleye ait birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde teklif maliyetine dahil bulunan personel işçilik maliyetine ilişkin düzenlemede; Vasıfsız Personeller (Düz İşçi) 71 kişi, Kalifiye Personel 30 kişi, Kalfa 35 kişi, Teknik Personel (4 yıllık) 2 kişi, Teknik Personel (2 yıllık) 2 kişi olmak üzere ihale konusu hizmette çalıştırılması öngörülen farklı ücret kategorilerindeki personelin ayrı ayrı iş kalemlerinde gösterildiği anlaşılmıştır.

           

            Bununla birlikte; idari şartnamenin 26.3 maddesi uyarınca resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde yapılacak çalışma için ödenecek ücret için teklif mektubu eki cetvelde ayrı satır açılmadığı anlaşılmıştır.

 

            Bu nedenle resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde yapılacak çalışma için ödenecek ücretin de, teklif mektubu eki cetvelde personel işçilik maliyetinin gösterildiği kalemler içerisinde gösterilmesi zorunluluğu bulunduğu görülmüştür.

 

Bu durumun sözleşmenin uygulanması sürecinde işçi sayısının arttırılması halinde; işçi sayısının artış oranıyla aynı oranda artış göstermeyen maliyet kalemleri (resmi ve dini bayram ile yılbaşı günleri ödenecek ücret) için öngörülen maliyette de artış yapılmasına neden olabileceği anlaşılmıştır.

 

            Bu nedenle, teklif mektubu eki cetvelde, 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde çalışacak personele ödenecek ücretin ayrı iş kalemlerinde düzenlenmesi gerektiği anlaşılmış olup, idarece birim fiyat teklif mektubunda yapılan bahse konu düzenlemenin sözleşmenin uygulanması aşamasında sorun oluşturabileceği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihalede;

 

İhaleye ait idari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflara ilişkin 26.3 maddesinde; “…Yüklenici ihale konusu işin yürütülmesi sırasında meydana gelen aksaklıkların tespiti ve yapılan işlerin kontrolü amacıyla idarenin hizmetinde 2005 veya üzeri model 1 (bir) adet binek tipi hizmet aracını iş yerinde sürekli olarak hazır bulunduracaktır. Bu araca ait akaryakıt Belediyemizce karşılanacak olup, yağ, bakım, tamir ve yedek parça giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu giderler de teklif fiyata dahildir…”  düzenlemesine yer verildiği ve aynı düzenlemenin ihaleye ait teknik şartnamenin 26.13 maddesinde de yer aldığı anlaşılmıştır.

 

Söz konusu ihalede idari şartnamenin 19 uncu maddesinde tekliflerin teklif birim fiyat şeklinde verileceği belirtilmiştir.

 

İhale dokümanı ekinde yer alan ihaleye ait birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin 3.a.19 maddesinde yüklenicinin teknik elemanları tarafından kullanılmak üzere idarece istenen 1 adet kontrol aracının (pick-up) ayrı bir iş kalemi olarak gösterildiği, bununla birlikte idarenin hizmetinde kullanılmak üzere idari şartnamenin 26.3 maddesinde istenildiği anlaşılan 1 adet kontrol aracına birim fiyat teklif cetvelinde yer verilmediği görülmüştür.

 

Kamu İhale genel Tebliği’nin “VIII-M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” maddesinin 2 nci bendinde; “Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

   Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 26.3 maddesinde idarenin hizmetinde kullanılmak üzere yüklenici tarafından tahsis edilecek olan 1 adet binek tipi kontrol hizmet aracının yağ, bakım, tamir ve yedek parça giderlerinin yüklenici tarafından karşılanacağı ve bunların da teklif maliyetine dahil olduğu belirtilmesine karşın, teklif maliyetine dahil bulunan söz konusu maliyet kalemine teklif birim fiyat cetvelinde yer verilmemesi mevzuata aykırı niteliktedir.

                                                                                                                  

Diğer yandan; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.” hükmü yer almaktadır.

  

Anılan düzenlemeye göre, idarelerce, ihale konusu işin niteliği göz önüne alınarak, ihale konusu işin yerine getirilmesine hizmet edecek makine, tesis ve diğer ekipmanlar istenebilecektir.  İhale konusu işin, park ve yeşil alanların bakımı ve tanzim işi olduğu  ve ayrıca ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde yüklenicinin teknik elemanları tarafından kullanılmak üzere 1 adet kontrol aracının da idarece istenildiği göz önüne alındığında, başvuru konusu ihalede idarenin hizmetinde kullanılmak üzere ayrıca istenen 1 adet kontrol aracının ihale konusu işin yüklenici tarafından yerine getirilmesine doğrudan hizmet edecek nitelikte olmadığı, idarenin işin yapımını kontrolüne yönelik olduğu, bu itibarla, idarenin kontrol grubu aracı istemesinin yukarıda anılan yönetmelik hükmüne aykırı olduğundan,

 

Yukarıda açıklanan nedenle de ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul