İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1003
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :146
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-1003
Şikayetçi:
 Salih ŞEN / Şen Temizlik, H. Hüseyin Mahallesi Gazi Caddesi No:215/B GİRESUN
 İhaleyi yapan idare:
 Gölköy Devlet Hastanesi Baştabipliği, Kuşluvan Mah. 52600 Gölköy / ORDU
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2008 / 1493
Başvuruya konu ihale:
 2007/180176 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.02.2008 tarih ve 08.02.06.0078/2008-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gölköy Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 13.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Salih ŞEN / Şen Temizlik’in 11.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  15.01.2008 tarih ve 1493 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdareye yapılan şikayet başvurularının 11.12.2007 tarih ve 1266 sayı ile kayıt altına alınmasına karşın, idarece şikayetlerine cevap verilmediği, idari şartnamenin 26.5 maddesinde iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta risk oranının %1 olarak belirlendiği, ancak Kamu İhale Kurumu resmi internet sayfasında yer alan işçilik hesaplama modülünde en küçük risk oranının %1,5 olarak belirlendiği,

 

            2) İdari şartnamenin 7.3.2 kalite ve standarda ilişkin belgeler kısmında yapılacak yemek hizmeti için TSE yeterlik belgesi istendiği, ancak Kamu İhale Genel Tebliğine göre TSE yeterlik belgesinin istenilemeyeceği,

 

            3) Hizmetin ifasında kullanılacak olan elektrik, su vb. masrafların Kurum mu yoksa yüklenici tarafından mı karşılanacağının belirli olmadığı iddia edilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Şikayete konu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin 01.01.2008 ile 31.12.2008 tarihleri arasında 12 aylık malzeme dahil yemek pişirme dağıtım ve sonrası hizmetleri olduğu ve 22.000 öğün kahvaltı ile 42.000 öğün öğle-akşam yemeği olmak üzere toplam 66.000 öğünden oluştuğu belirtilmiştir.

 

            Anılan şartnamenin  teklif fiyata dahil olan masraflara ilişkin 26.1 maddesinde; “Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.”,

 

            26.3 maddesinde; “Ayrıca, 3 (üç) personelin ücret (maaş, vergi, SSK vb. asgari ücret maliyetine dahil olan giderler dahil) yemek (26 gün 1 öğün) ve giyecek (1 yazlık, 1 kışlık) giderleri istekli tarafından teklif edilecek fiyata dahildir. Maaş: Asgari ücretin altında olamaz. Yemek: istekli tarafından karşılanacaktır. Giyecek: Yüklenici çalıştıracağı personelin giyeceklerini kendisi diktirip verebilir.”,

 

            26.5; “Bu hizmet ihalesinde iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1’dir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            31.03.1981 tarih ve 17296 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası Prim tarifesinin 2 nci maddesinde; “Tarifede işkolları 12 tehlike sınıfına ayrılmış olup bu sınıfların normal prim oranları yekdiğerinden %0,5 farklı olmak üzere en düşük haddi %1,5 en yüksek haddi %7 olarak tespit edilmiştir.” açıklaması yer almıştır. Buna göre; en düşük iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranının  % 1.5 olduğu anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII/G maddesi; “…1- Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir6- Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir…” açıklaması uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte; ihale konusu malzemeli yemek hizmetinin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığı anlaşıldığından, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının idari şartnamede belirtilmesi gerekli olmamakla birlikte; idarece idari şartnamenin 26.5 maddesinde iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının %1 olduğuna ilişkin düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında ihale konusu işte uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının ilgili sigorta müdürlüğünden alınan bir  yazı ile tespit edildiğine ilişkin bir belge veya bilgi bulunmadığı görüldüğünden ve en düşük iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının %1,5 olduğu anlaşılmasına karşın, söz konusu idari şartnamenin 26.5 maddesinde iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının %1 olduğuna ilişkin düzenleme yapılması tereddüt doğurucu ve mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhaleye ait idari şartnamenin ihaleye katılabilmek için gereken kalite ve standart belgelerinin yer aldığı 7.3.2 maddesinde ; “Yapılacak yemek hizmeti için TSE yeterlik belgesi” düzenlemesine yer verildiği, aynı düzenlemenin ilanın 4.3.2.1 maddesinde de yer aldığı anlaşılmıştır.

            İhaleye katılan isteklilerin idareye teklifleri ile birlikte T.S.E Hizmet Yeterlilik Belgelerini sunduğu görülmüştür.

            İhaleye ait ilan ve idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin yapılacağı yerin Gölköy Devlet Hastanesi mutfağı olduğu belirtilmiştir. İhaleye ait teknik şartnamede de; işin yapılma yerinin Gölköy Devlet Hastanesi olduğu belirtilmiştir.

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir. ..” hükmüne,

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlıklı VIII/L maddesinde; “…Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve  sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır…” açıklamasına yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamede yemek hizmeti için TSE yeterlik belgesinin  istenildiği belirtilmesine karşın, söz konusu düzenlemede belgenin hizmet kapsamı ile varsa standardına ilişkin bir belirleme yapılmadığı görülmüş olup, söz konusu düzenleme ile idarenin T.S.E (Türk Standartları Enstitüsü) hizmet yeri yeterlik belgesini istediği anlaşılmasına karşın belgenin hizmet kapsamı ile varsa standardına ilişkin bir belirleme yapılmaması Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII/L maddesinde yer alan; “…İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır…” hükmüne uygun bulunmadığı gibi,  ihaleye ait ilan ve ihale dokümanı uyarınca ihale konusu hizmetin idareye ait mutfakta ve yemekhanede gerçekleştirileceği anlaşıldığından, idarenin kendi hizmet binasında gerçekleştirilecek olan hizmet ile ilgili olarak hizmet yeterlik belgesi istemesi mevzuat hükümlerine aykırı bulunmuştur.

 

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhaleye ait dokümanda işin yürütülmesi aşamasında teklif maliyetine dahil bulunan ve yüklenici tarafından karşılanması gereken maliyet unsurlarına yer verilmiştir.

 

             Hizmetin ifası sırasında kullanılacak olan elektrik ve suya ilişkin maliyetin yüklenici tarafından karşılanması gerektiğine ve bunlara ilişkin maliyet tutarlarının teklif maliyetine dahil bulunduğuna ilişkin herhangi bir düzenlemenin ihale dokümanında yer almadığı görülmüştür.

 

            Hizmetin yürütülmesi sırasında oluşacak elektrik ve su kullanımına ilişkin maliyetin yüklenici tarafından karşılanacağına ilişkin açık bir düzenleme ihale dokümanında yer almadığından, söz konusu maliyet kalemlerinin teklif maliyetine dahil bulunmadığı ve idarece karşılanacağı değerlendirilerek teklif verilmesi gerektiği anlaşıldığından, bu husustaki iddia yerinde bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi uyarınca doküman yönünden yapılan incelenme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) İhaleye ait ilanın ve idari şartnamenin 2 nci maddesinde; ihale konusu yemek hizmetinin 01.01.2008 ile 31.12.2008 tarihleri arasında ve 12 ay süreli olduğu belirtilmiştir.

 

            İhaleye ait ilanın 4.2.3 maddesinde; “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 6’sından, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 4’ünden az olmaması gerekir…
      

             İlanın 4.3.1 maddesinde; “İş deneyim belgeleri: İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %20 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” düzenlemeleri yer almasına karşın,

 

            İş hacmine ve iş deneyimini gösteren belgelere ilişkin olarak ihaleye ait idari şartnamenin 7.2.3 maddesinde ise; “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler.
İhalenin yapıldığı yıldan önceki son iki yıla ait, isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur….Bu belgelerin; son yıl değerinin toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’inden,  ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir….”
düzenlemesine,

 

            Anılan şartnamenin 7.3.1 maddesinde ise; “İş deneyim belgeleri: İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %20 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi verilecektir….” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında düzeltme ilanı yapıldığına veya zeyilname düzenlendiğine ilişkin bir belge veya bilginin yer almadığı görülmüştür.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 40 ıncı maddesinde; Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur...Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır….” hükmüne,

 

Anılan Yönetmeliğin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde; “Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit veya bu tutarı aşan diğer hizmet alımı ihalelerinde; isteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir…” hükmüne yer verilmiştir.

 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca ihale konusu hizmetin 1 yıl süreli olması nedeniyle iş hacmine ilişkin oranların toplam ciro için teklif edilen bedelin %15’inden ve ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilen bedelin %10’undan az olmaması ve teklif edilen bedelin %25 inden az ve %50 sinden fazla olmamak üzere belirlenen bir oranda iş deneyimine ilişkin belgenin ibraz edilmesi gerekmesine karşın, ihaleye ait ilanda iş hacmine ilişkin oranların ciro için % 6, hizmet işleri ile ilgili gelirler için % 4  ve ilan ile idari şartnamede iş deneyimine ilişkin oranın %20 olarak belirlenmesinin mevzuata uygun olmadığı, ayrıca iş hacmine ilişkin oranların ilan ve idari şartnamede birbirinden farklı olmasının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde yer alan; “…İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir…” hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

2) İhaleye ait teknik şartnamenin “Personelin giyeceği kıyafet” bölümü altında yer alan 4 üncü maddesinde; “Firma hastanede meydana gelebilecek zehirlenme olaylarına karşı hastane idaresine ürün ve şahıs sigorta poliçesi verecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.    

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eki Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin idarelerce düzenlenmesine ilişkin (31 nolu) dipnotta “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” hükmü uyarınca idarece uygulanması gerekli görülen sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilmesi zorunludur.

 

Anılan dipnot açıklaması ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi birlikte değerlendirildiğinde; eğer işyerini sigortalatma sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenmişse sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

            Söz konusu ihaleye ait sözleşme tasarısının “İş ve işyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde herhangi bir düzenleme yapılmadığı ve bu maddenin boş bırakıldığı görülmüştür. Buna karşın teknik şartnamenin bahse konu maddesinde idarenin bünyesinde hizmetin sunulması esnasında meydana gelebilecek zehirlenme olaylarına karşı ürün ve şahıs sigorta poliçesinin yüklenici firma tarafından idareye verileceğine ilişkin düzenleme yapılması ancak yaptırılacak sigortanın teminat kapsam ve limitlerine ilişkin olarak ihale dokümanında herhangi bir düzenleme yapılmaması yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine aykırı bulunmuştur.

            Başvuru sahibinin idareye 11.12.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, başvuru üzerine idarece 13.12.2007 tarih ve 2115 sayılı yazının düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

            İdarenin 13.12.2007 tarih ve 2115 sayılı yazısında; şikayet dilekçesinde şikayetçinin açık adresinin bulunmadığı ve dilekçe eki belgelerde de değişik adreslerin bulunması nedeniyle adres tespit edilemediği belirtilerek şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verildiği, ancak kararın şikayetçiye tebliğ edilemediği belirtilmiştir.

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede; şikayetçi tarafından idareye verilen şikayet dilekçesi üzerinde “Şen Temizlik Salih ŞEN” ünvanını taşıyan imzalı kaşe bulunduğu,  söz konusu kaşede adresin de belirtilmiş olduğu ve kaşede yer alan adresin başvuru dilekçesi ekinde yer alan ve Salih ŞEN adına düzenlenmiş olan imza beyannamesinde yer alan adres ile aynı olduğu görülmüştür.

 

            İdareye verilen şikayet dilekçesi üzerinde yer alan “Şen Temizlik Salih ŞEN” kaşesinde bulunan adresin dışında başvuru dilekçesi ekinde farklı adreslerin de yer aldığı anlaşılmakla birlikte; idarece şikayet üzerine alınan kararın şikayet dilekçesi üzerindeki kaşede yer alan adrese veya dilekçe ekinde yer alan herhangi bir başka adrese tebliğ edilmediği anlaşılmıştır.

 

            17.12.2007 tarihli kesinleşen ihale kararının 18.12.2007 tarihinde ihaleye teklif veren İSSOM Güv. Gıda Toplu Tem. İnş. Teks. San. Tic. Ltd. Şti. ile Öz Antep Gıda Toplu Tem. Otomotiv İnş. Turz. Nakliye Tekstil  İth. Ve İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne elden tebliğ edildiği,

           

            25.12.2007 tarihinde ihale üzerinde kalan İSSOM Güv. Gıda Toplu Tem. İnş. Teks. San. Tic. Ltd. Şti.’nin sözleşme imzalamaya davet edildiği ve 02.01.2008 tarihinde anılan firma ile ihale konusu işe ilişkin sözleşmenin imzalandığı anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde; “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur...İdare, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir. Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda aday veya istekli, karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir…” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Şikayetçinin idareye 11.12.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, ancak idarenin şikayet üzerine aldığı kararı şikayetçiye bildirmediği anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca idareye şikayetin verilmesini izleyen 30 günlük karar verme süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde şikayetçinin Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunma süresi bulunmasına karşın, bu süre beklenilmeden 02.01.2008 tarihinde idarenin ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi imzaladığı görülmüş olup, söz konusu sözleşmenin mevzuatta öngörülen sürelere uygun imzalanmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 
Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 nci maddesinin 1 nci fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu ihalede, yedi adet ihale dokümanının satın alındığı, iki isteklinin teklif verdiği, geçerli olan tekliflerden birinin yaklaşık maliyetin üzerinde, diğerinin yaklaşık maliyetin altında olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı anlaşıldığından, söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul