İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1004
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :147
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-1004
Şikayetçi:
 Nevzat Baydar İnş. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti., Bahçelievler 9. Sokak Elif Apt. Nu 6 Kat 1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Balıkesir Belediye Başkanlığı, Eskikuyumcular Mah. Vasıfçınar Cad. No:1 10100/Merkez/BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2008 / 2979
Başvuruya konu ihale:
 2007/178540 İhale Kayıt Numaralı “Ağaçlandırma Sahaları, Park ve Yeşil Alanların Bakım ve Tanzim İşlerinin Personel Çalıştırılarak Yaptırılması Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.02.2008 tarih ve 08.03.95.0078/2008-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Balıkesir Belediye Başkanlığı’nca 26.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ağaçlandırma Sahaları, Park ve Yeşil Alanların Bakım ve Tanzim İşlerinin Personel Çalıştırılarak Yaptırılması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Nevzat Baydar İnş. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 04.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.01.2008 tarih ve 2979 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Şartname ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinin 3.a.20 maddesindeki midibüs (servis aracı) için çalışma gün sayısının 365 olarak belirtildiği ve teknik Şartnamenin 26.12 maddesinde; “Yüklenici kendine ait olan tüm araç ve makinelerin; yakıt, yağ, yedek parça, tamir ve bakım giderlerini karşılamak zorundadır.” ibaresi olduğu, ancak ne idari şartnamede, ne teknik şartnamede, ne de başka herhangi bir yerde aracın günlük kaç saat çalışacağına veya kaç kilometre yol kat edeceğine ilişkin herhangi bir ibare bulunmadığı,  bu durumda yakıt için bir bedel öngörülmesinin mümkün bulunmadığı,

 

            2) Teknik Şartnamenin 26.13 maddesinde; “Yüklenici ihale konusu işin yürütülmesi sırasında meydana gelen aksaklıkların tespiti ve yapılan işlerin kontrolü amacıyla idarenin hizmetinde 2005 veya üzeri model 1 (bir) adet binek tipi hizmet aracını iş yerinde sürekli olarak hazır bulunduracaktır. Bu araca ait akaryakıt belediyemizce karşılanacak olup, yağ, bakım, tamir ve yedek parça giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.” ibaresinin yer aldığı, idarenin kontrol grubu aracı istemesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler" başlıklı 44 üncü maddesi hükmüne aykırı olduğu, ayrıca adı geçen araç için birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir gider kalemi yer almadığı, aracın yakıtının belediyece karşılanacağı belirtilmiş olsa dahi bunun dışındaki giderlerin yüklenici tarafından karşılanacağı göz önüne alındığında bir çelişkinin mevcut olduğu,

 

            3) İdari Şartnamenin Teklif fiyata dahil olan masraflar başlıklı 26.5 maddesinde iş kazaları ile sigorta prim oranının %1,5 olarak belirtildiği, idari şartnamenin 7.3.2 maddesi uyarınca ihale konusu işte çalıştırılacak kalifiye elemanların 2 elektrikçi, 5 su tesisatçısı, 5 traktör şoförü, 10 arazöz şoförü, 2 Kamyon Şoförü, l Kepçe Operatörü ve l Araç tamircisi olduğu ve adı geçen elemanların iş kazaları ile sigorta prim oranlarının %1,5 olmadığının, örneğin elektrikçinin %3,5 olduğunun bilindiği, bu durumun 18.03.1981 tarih ve 8/2569 sayılı İş kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesinin düzenlendiği Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesinde belirtilen; “Aynı işveren tarafından aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arz eden ve başka başka tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin, işyerinde en yüksek tehlike sınıflarına giren işin prim haddine tabi olacağı” hususuna açıkça aykırılık teşkil ettiği,

 

            4) Şartname ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinde bayram ve tatil günlerinde yapılacak çalışmalara ilişkin iş kalemi açılmadığı, bayram ve tatil günlerinde yapılacak çalışmalara ilişkin ayrı iş kalemleri açılmamasının ileride yapılacak olan işçi artırımı veya azaltılması durumlarında problemlere sebep olacak nitelikte olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Birim fiyat teklif verileceği anlaşılan söz konusu ihalede idarece ihale dokümanı ile birlikte isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelinin 3.a.20 nci sırasında yer alan iş kalemi adının “Midibüs (Servis Aracı)” olduğu, söz konusu iş kalemine ilişkin miktar ve birimin ise “365” ve “gün” şeklinde düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

            İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde istenilen makine ve diğer ekipmanlar arasında da yer verilen söz konusu 1 adet Midibüsün (servis aracı) azami 5 yaşında, 25 kişi kapasiteli olacağı ve iş yerlerine işçi dağıtım aracı olarak kullanılacağı belirtilmiştir.

 

            Söz konusu servis aracının personel servis aracı olduğu ve personelin yüklenici tarafından işe getirilmesine ilişkin olduğu anlaşıldığından, ihale konusu hizmetin görüleceği yerin belirli olması, ayrıca ihale konusu işte istihdam edilecek personelin istekliler tarafından belirleneceği hususunun da göz önüne alınması sonucunda, her bir isteklinin ihale konusu işte çalıştıracağını belirlediği personeli işe getirmede kullanacağı aracın katedeceği yolu ve dolayısıyla aracın yakıt ve diğer masraflarını kendisinin belirlemesi gerektiği anlaşıldığından, ihale dokümanında kat edilecek mesafenin belirlenmemiş olması teklif verilmesini engelleyici nitelikte bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhaleye ait idari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflara ilişkin 26.3 maddesinde; “…Yüklenici ihale konusu işin yürütülmesi sırasında meydana gelen aksaklıkların tespiti ve yapılan işlerin kontrolü amacıyla idarenin hizmetinde 2005 veya üzeri model 1 (bir) adet binek tipi hizmet aracını iş yerinde sürekli olarak hazır bulunduracaktır. Bu araca ait akaryakıt Belediyemizce karşılanacak olup, yağ, bakım, tamir ve yedek parça giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu giderler de teklif fiyata dahildir…” düzenlemesine yer verilmiştir. Aynı düzenleme ihaleye ait teknik şartnamenin 26.13 maddesinde de yer almıştır.

                                    

            İhale dokümanı ekinde yer alan ihaleye ait birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin 3.a.19 maddesinde idarenin hizmetinde kullanılmak üzere idari şartnamenin 26.3 maddesinde istenilen 1 adet kontrol aracına birim fiyat teklif cetvelinde yer verilmediği görülmüştür.

 

            Bununla birlikte; idari şartnamenin 26.3 maddesinde idarenin hizmetinde kullanılmak üzere yüklenici tarafından tahsis edilecek olan 1 adet binek tipi kontrol hizmet aracına ilişkin akaryakıt giderinin idarece karşılanacağına ilişkin düzenleme yapıldığı görüldüğünden ve araç maliyetinin en önemli kısmını akaryakıt giderinin oluşturduğu göz önüne alındığında, söz konusu araca ilişkin maliyetin genel giderler kapsamında değerlendirilebileceği anlaşılmış olup, iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde söz konusu hizmetin; şehrin muhtelif yerlerindeki  ağaçlandırma sahaları ile park ve yeşil alanlarda ekim, dikim, sulama, gübreleme, yabani ot mücadelesi, budama, ilaçlama, çiçek parsellerine çiçek dikimi ve periyodik bakım işlerinin 69 vasıflı ve 71 vasıfsız personel çalıştırılarak yaptırılması hizmet alımı olduğu belirtilmiştir.

 

            Anılan idari şartnamenin 2 nci maddesi ve 7.3.2 nci maddesinde yer alan tabloya göre ihale konusu işi yerine getirmek için öngörülen personelin; 4 teknik eleman (2’si peyzaj mimarı veya ziraat mühendisi ve 2’si Ziraat teknikeri olmak üzere) 71 düz işçi, 39 bahçıvan, 2 elektrikçi, 5 su tesisatçısı, 5 traktör şoförü, 10 arazöz şoförü, 2 kamyon şoförü, 1 kepçe operatörü, 1 araç tamircisi olmak üzere toplam 140 kişiden oluştuğu, 

 

            71 düz işçinin vasıfsız personel olarak, kalan 69 personelin ise vasıflı personel olarak sınıflandırıldığı, 69 vasıflı personelin 4’nün teknik personel, 35’nin kalfa eleman (bahçıvan), 30’nun kalifiye personel (4 bahçıvan, 2 elektrikçi, 5 su tesisatçısı, 5 traktör şoförü, 10 arazöz şoförü, 2 kamyon şoförü, 1 kepçe operatörü, 1 araç tamircisi) olarak gösterildiği,

           

            İhaleye ait idari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflar başlıklı 26.5 maddesinde; “Yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları % 1,5 olup teklif fiyata dahildir.” düzenlemesinin yapıldığı anlaşılmıştır.

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında yapılan incelemede;

 

            Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı (Devredilen) Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Balıkesir Sigorta İl Müdürlüğü’ne idarece yazılan 27.08.2007 tarihli yazı ile; Belediye’nin Park ve Bahçeler Müdürlüğünce ihale edilecek olan şehrin muhtelif bölgelerinde bulunan ağaçlandırma sahaları, yeşil alanlar, park ve bahçelerde ekim, dikim, sulama, gübreleme, belleme, yabani ot mücadelesi, budama, ilaçlama, çiçek parsellerine çiçek dikimi ve periyodik bakım işleri, belediye hizmet binası ve diğer birimlerde çalıştırılması işleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü veya Belediye Başkanlığınca belirlenecek diğer işler ihalesi işi kapsamında; kontrol elemanı (ziraat mühendisi veya peyzaj mimarı) traktör-arazöz-kamyon şoförü, kepçe operatörü, su ve elektrik tesisatçısı, bahçıvan ve vasıfsız işçi çalıştırılacağından uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranlarının bildirilmesinin istenildiği görülmüştür.

 

            Balıkesir Sigorta İl Müdürlüğü’nün 31.10.2007 tarihli yazısında; idarenin yazısında yer alan her bir iş koluna ilişkin iş kodları, tehlike sınıfı ile iş kazaları ile meslek hastalıkları prim oranlarının ayrı ayrı belirtildiği, park bakımına ilişkin iş kazaları ile meslek hastalıkları prim oranının %1,5, temizlik hizmeti ve mühendislik hizmeti için %2, Traktör-kepçe operatörü için % 3, su-elektrik tesisatçısı için %3,5 olduğunun bildirildiği görülmüştür.

 

            İdarece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünün 07.04.2005 tarihli 16-335 Ek Sayılı Genelgesinde yer alan; sözleşme konusu işlerin birden fazla olması halinde, işlerin sözleşme içindeki ağırlıkları ve nitelikleri göz önünde bulundurularak işlerden birinin sözleşmenin asıl konusunu oluşturması, yapılması gerekli diğer işlerin ise asıl işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olması halinde Prim Tarifesinin 3 üncü maddesi gereğince işyerinin işkolu kodunun ası işe göre belirlenmesi gerektiği açıklaması doğrultusunda hareket edilerek işçilerin çoğunun (yaklaşık %78’inin) vasıfsız işçi ve bahçıvan statüsünde olmasından dolayı iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranının %1,5 olarak idarece tespit ve kabul edildiği anlaşılmıştır.

 

            İdareye yapılan şikayet başvuruları üzerine idarece tekrar Balıkesir Sigorta İl Müdürlüğü’ne yazılan 28.12.2007 tarih ve 306 sayılı yazı ile; hizmet alımı işindeki işçiliklerin sayıları ile iş içindeki oranlarını belirtilerek ihale konusu iş için uygulanacak iş kazaları ile meslek hastalıkları prim oranının yeniden tespit edilerek bildirilmesinin istenildiği,

 

            İlgili Sigorta Müdürlüğüne idarece yazılan söz konusu ikinci yazıda; ihale konusu işte 4 adet teknik eleman (mühendis), 8 adet (su ve elektrik tesisatçısı), 18 adet şoför ve traktör-yükleyici operatörü, 110 adet vasıfsız işçi olmak üzere toplam 140 personel bulunduğu, vasıfsız işçi olarak çalışacak işçilerin toplam personelin %78,57’sini oluşturması nedeniyle işin ağırlıklı kısmını vasıfsız olarak çalışacak elemanların yerine getireceğinin belirtildiği anlaşılmıştır.

 

            İlgili Sigorta İl Müdürlüğü’nün 28.12.2007 tarih ve 110277 sayılı cevap yazısında; söz konusu hizmetteki işçilerin çoğu bahçıvan, vasıfsız işçi olduğundan 8271 nolu işkolu kodunun verildiği ve iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının da %1,5 olarak tespit edildiği bildirilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/G/6 maddesinde;  Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir...”

 

            Çalışma ve Sosyal Güvenlik Başkanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğünün 07.04.2005 tarih ve 16-335 Ek sayılı Genelgesinde; “Bilindiği gibi, 506 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca çıkarılan İşkazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesinin;

            3 üncü maddesinde, “Bir işyerinde yürütülen esas işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primlerinin, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanacağı, ancak, esas işin fer’i ve mütemmimi sayılan işlerin, işçilerinin birbirine karışmayacak şekilde ayrı ve bağımsız olarak yürütülmesi ve ayrı bir işyeri olarak Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmış olduğu takdirde her birinin kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi tutulacağı”,

            4 üncü maddesinde de, “Aynı işveren tarafından aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arzeden ve başka başka tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin, işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olacağı”,

            Yine, 5 inci maddesinde ise, “Bu tarifede gösterilmeyen işler, mahiyetleri ve işkazaları ile meslek hastalığı tehlikesinin ağırlığı gözönünde bulundurulmak suretiyle ilgili en yakın işkolunun dahil olduğu prim haddine tabi olacağı”,        

            Hükümleri yer almıştır.

            Buna göre, yukarıda sözü edilen her iki maddenin birlikte değerlendirilmesi sonucunda;

            Söz konusu işlerle ilgili olarak, Ünitelerimizce ihale sözleşmelerinin ve şartnamelerinin detaylı olarak incelenmesi, gerekiyorsa ihale makamları ile yazışma yapılması ve konu ile ilgili açıklama istenilmesi,

            Yapılacak bu araştırma sonucunda:

            1- İhale sözleşmesi ve şartnamelerinde belirtilen sözleşme konusu işlerin birden fazla olduğunun anlaşılması durumunda;

             a- İşlerin sözleşme içindeki ağırlıkları ve nitelikleri göz önünde bulundurularak, işlerden birinin sözleşmenin asıl konusunu oluşturması, yapılması gerekli diğer işlerin ise asıl işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olması (taahhüt konusu işin içinde küçük bir yer teşkil etmesi) halinde, yukarıda belirtilen Prim Tarifesinin 3 üncü maddesi gereğince işyerinin işkolu kodunun asıl işe göre belirlenmesi,

            b- İşin çeşitlerinin tümünün sözleşme içinde birbirine yakın ağırlık teşkil etmesi ve her birinin ayrı ayrı sözleşmenin asıl konusunu oluşturması ve herhangi bir işin fer’i ve mütemmim mahiyetinde bulunmaması (işçilerin birbirine karışmaması, işlerin ayrı ve bağımsız olarak yürütülmemesi) halinde ise, bu defa bütün işlerin işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olması,…gerekmektedir….” açıklaması yapılmıştır.

 

            İhale konusu hizmetin personel çalıştırılarak park ve yeşil alanların bakım ve tanzim işlerinin yerine getirilmesi olduğu, bu hizmeti yerine getirmek üzere çalışacak toplam 140 personelin 71 adedinin düz işçi,  39 adedinin bahçıvan (35 adedi kalfa eleman ve 4 adedi kalifiye eleman olmak üzere), 4 adedinin teknik eleman (Mühendis ve tekniker olmak üzere) ve kalan 26 adedinin elektrikçi, su tesisatçısı, şoför ve araç tamircisinden oluştuğu görüldüğünden, ihale konusu hizmetin asıl konusunun park ve yeşil alanların bakım ve tanzimi olduğu ve İş Kazaları İle Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesinde park, bahçe tanzim ve bakım işlerine ait iş kolu kodunun 8271 ve risk prim oranının ise %1,5 olarak gösterildiği  anlaşıldığından, diğer yandan da ihale konusu hizmette düz işçi ile bahçıvan olarak çalışan personel sayısı toplamının 110 olduğu (71+39) ve bunun da toplam personel sayısının %78,57’sini oluşturduğu ve ilgili Sigorta İl Müdürlüğü’nün 28.12.2007 tarihli yazısında işçilerin çoğunun bahçıvan vasıfsız işçi olması nedeniyle 8271 nolu iş kolu kodu kapsamında değerlendirildiği ve bu nedenle iş kazaları ile meslek hastalıkları prim oranının da %1,5 olarak belirtildiği görüldüğünden, idari şartnamede ihale konusu hizmete ilişkin iş kazaları ile meslek hastalıkları prim oranının %1,5 olarak düzenlenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhaleye ait idari şartnamenin 26.3 maddesinde; “ Ayrıca, 4 yıllık teknik personeller için brüt asgari ücretin en az %130 fazlası, 2 yıllık teknik personeller için brüt asgari ücretin en az %100 fazlası, kalifiye elemanlar için brüt asgari ücretin en az %43 fazlası ve kalfalar için brüt asgari ücretin en az %25 fazlası teklif fiyata dahildir….İhale konusu hizmet işinin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ( iş süresince 5 vasıfsız personel 10 gün, 1 kalifiye personel 10 gün olmak üzere toplam 60 gün olarak ücretler hesaplanmıştır.) yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca bu personeller için ilave bir günlük ücret ödenecek olup teklif fiyata dahildir…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesinde; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir…” hükmü yer almıştır.

 

            Söz konusu ihalede resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde personel çalıştırılması ve çalışacak gün ve personel sayısının ihale dokümanında belirtildiği görüldüğünden, belirtilen günlerde çalışacak olan personele bu günler için hesaplanan ücretin ödeneceği ve dolayısıyla resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü için hesaplanan ücretin teklif maliyetine dahil bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            Birim fiyat teklif verilmesi öngörülen söz konusu ihaleye ait birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde teklif maliyetine dahil bulunan personel işçilik maliyetine ilişkin düzenlemede; Vasıfsız Personeller (Düz İşçi) 71 kişi, Kalifiye Personel 30 kişi, Kalfa 35 kişi, Teknik Personel (4 yıllık) 2 kişi, Teknik Personel (2 yıllık) 2 kişi olmak üzere ihale konusu hizmette çalıştırılması öngörülen farklı ücret kategorilerindeki personelin ayrı ayrı iş kalemlerinde gösterildiği anlaşılmıştır.

           

            Bununla birlikte; idari şartnamenin 26.3 maddesi uyarınca resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde yapılacak çalışma için ödenecek ücret için teklif mektubu eki cetvelde ayrı satır açılmadığı anlaşılmıştır.

 

            Bu nedenle resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde yapılacak çalışma için ödenecek ücretin de, teklif mektubu eki cetvelde personel işçilik maliyetinin gösterildiği kalemler içerisinde gösterilmesi zorunluluğu bulunduğu görülmüştür.

 

Bu durumun sözleşmenin uygulanması sürecinde işçi sayısının arttırılması halinde; işçi sayısının artış oranıyla aynı oranda artış göstermeyen maliyet kalemleri (resmi ve dini bayram ile yılbaşı günleri ödenecek ücret) için öngörülen maliyette de artış yapılmasına neden olabileceği anlaşılmıştır.

 

            Bu nedenle, teklif mektubu eki cetvelde, 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde çalışacak personele ödenecek ücretin ayrı iş kalemlerinde düzenlenmesi gerektiği anlaşılmış olup, idarece birim fiyat teklif mektubunda yapılan bahse konu düzenlemenin sözleşmenin uygulanması aşamasında sorun oluşturabileceği anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi uyarınca doküman yönünden yapılan incelenme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Söz konusu ihaleye ait ilan ve ihale dokümanında ihale konusu işin başlama ve bitirme tarihlerinin belirtilmediği görülmüştür.

 

İlanın 2.(c) maddesinde; “Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5(beş) takvim günü içinde işe başlanacak olup işin süresi 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.” düzenlemesine,

 

İdari şartnamenin 49.2 nci maddesinde; “İşin süresi 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.” düzenlemesine yer verilmiştir.

            4734 sayılı Kanunun İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar” başlıklı 27 nci maddesinde; “…İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: …r) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, ...” hükmü yer almıştır.

            Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin işe başlama ve bitirme tarihlerine ilişkin 49.2 nci maddesine ait 26  nolu dipnot hükmünde de; İdarelerin işin süresini takvim günü olarak belirleyerek 49.2 nci maddeye rakam ve yazı ile yazmaları gerektiği belirtilmiştir.

 

 Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII üncü maddesinin G bendinde; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:…7- İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30’a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır.  Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır.…” açıklamaları yer almaktadır.

 

İdari şartnamede yapılan düzenlemelerde işin başlangıç, bitiş tarihleri belirlenmediği ve işin süresi 365 takvim günü olarak belirtildiği dikkate alındığında, Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda yer alan hükmü uyarınca işin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden ve bitiş tarihinin ayın son gününden farklı bir tarih olması durumunda işçilik ücreti hesabının başlangıç ve bitiş aylarında ay içinde çalışılan gün üzerinden, arada kalan tam aylarda ise ay üzerinden yapılması gerekmektedir.

 

            İdari şartnamede işin süresi 365 gün olarak belirlenmesine rağmen işe başlama ve işi bitirme tarihlerinin belirtilmemesi nedeniyle işe başlangıç ve işin bitiş aylarında çalışılacak gün sayısı belli olmadığından, işçilik maliyetinin belirlenemeyeceği, bu nedenle de isteklilerin ihaleye sağlıklı teklif veremeyecekleri, idare tarafından da tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı bir şekilde yapılamayacağı anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale Kurulun 25.02.2008 tarih ve 2008/UH.Z- 1001 sayılı kararıyla iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

 

Açıklanan nedenlerle; 

 

Karar verilmesine yer olmadığına

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul