İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1006
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :149
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-1006
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaç. Bilgi İşlem İnsan Kay. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Caddesi Nu 62/3 Gaziosmanpaşa/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Turgutlu Devlet Hastanesi Baştabipliği Yıldırım Mah. Alankuyu Sok. Nu:36 45400 Turgutlu/MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.06.2007 / 18122
Başvuruya konu ihale:
 2007/18747 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 8 Aylık 112 Kişi İle Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.02.2008 tarih ve 08.13.65.0041/2008-44E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Turgutlu Devlet Hastanesi Baştabipliğince 21.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı 8 Aylık 112 Kişi İle Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaç. Bilgi İşlem İnsan Kay. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.06.2007 tarih ve 18122 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Anılan başvuru hakkında Kamu İhale Kurulunun 02.07.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2201 sayılı kararı ile;

 

 “… İncelemeye konu başvuruda yer alan iddiaların Kurul kararına yönelik kısmının, Yönetmeliğin 36 ve 37 nci maddelerinde hüküm altına alınan açıklama veya yanlışlıkların düzeltilmesi  mahiyetinde olmadığı dolayısıyla Kurul Kararlarına karşı başvuru için aranan koşulların gerçekleşmediği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına …” karar verildiği,

 

Süpervizör İnş. Tem. İlaç. Bilgi İşlem İnsan Kay. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.  tarafından anılan kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesi tarafından 05.10.2007 tarih ve 2007/1853 sayılı kararı ile dava konusu kararın yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi üzerine anılan mahkeme kararının icaplarına göre işlem tesis edilmesini teminen Kamu İhale Kurulunca 26.11.2007 tarih ve 2007/M.K.-134 sayılı Karar ile;

 

“…

 

1)      Kamu İhale Kurulunun 02.07.2007 tarih ve 2007/UH.Z-2201 sayılı Kurul Kararının iptaline,

 

2)      Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, işlem tesis edilmesi hususunun düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

3)      Mahkeme kararına ilişkin açıklama isteminin mahkemece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklamanın ilgili idareye gönderilmesine.

 

….”  karar verildiği,

 

Diğer yandan; Kurumca, Ankara 14. İdare Mahkemesinin anılan kararına karşı itiraz edildiği,

Bahse konu itiraz başvurusu üzerine, Ankara Bölge İdare Mahkemesince 14.11.2007 tarih ve Y.D. İtiraz No:2007-5438 sayı ile;

“…

Olayda, Kamu İhale Kurulunun 28.05.2007 gün ve 2007/UH.Z-1751 sayılı karan ile tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, yukarıda belirtilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi hususunun 4734 sayılı Kanunun 56. maddesinin (a) bendi uyarınca düzeltici işlem olarak belirlenmesine karar verildiği ve bu karar üzerine idare tarafından yapılan yeni bir değerlendirme ile ihalenin Doğan Sosyal Hizmetler San. ve Tic. Ltd. Şti´ne bırakıldığı anlaşılmış olup, Kamu İhale Kurumunca dava konusu işlem ile incelemeye konu başvuruda yer alan iddiaların Kurul kararına yönelik kısmının Yönetmeliğin 36. ve 37. maddelerinde hüküm altına alınan açıklama veya yanlışlıkların düzeltilmesi mahiyetinde olmadığı dolayısıyla Kurul kararlarına karşı başvuru için aranan koşulların gerçekleşmediği anlaşıldığından 4734 sayılı Kanunun 56. maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına kararı verilmiş ise de; Kamu İhale Kurumunun 28.05.2007 gün ve UHZ/1751 sayılı kararından sonra ihale dışı bırakılması gerektiği ismen belirtilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve yeni bir değerlendirme yapıldığından bu duruma göre karar verilmesi gerektiğinden dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle itirazın bu gerekçe ile reddine…” karar verilerek 02.01.2008 tarihinde Kuruma tebliğ edildiği,

 

Ankara Bölge İdare Mahkemesinin anılan kararı üzerine, Kamu İhale Kurulunca 28.01.2008 tarih ve 2008/M.K.-09 sayılı karar ile;

 

“ …

Ankara 14. İdare Mahkemesinin 05.10.2007 tarih ve 2007/1853 sayılı mahkeme kararının gerekçesinde; Kamu İhale Kurulunun 28.05.2007 gün ve UH.Z-1751 sayılı kararından sonra ihale dışı bırakılması gerektiği ismen belirtilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve yeni bir değerlendirme yapıldığından bu duruma göre karar verilmesi gerektiği belirtilerek 02.07.2007 tarih ve 2201 sayılı kararla başvurunun reddine ilişkin işlemin iptaline karar verildiği, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin anılan kararında belirtilen gerekçeler, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 05.10.2007 tarih ve 2007/1853 sayılı yürütmenin durdurulması kararının gerekçelerinden farklı olup yeni bir hukuki durum oluşturduğu anlaşılmaktadır.

 

Bu durumda, 02.07.2007 tarih ve 2201 sayılı Kurul kararı hakkında Ankara 14. İdare Mahkemesinin 05.10.2007 tarih ve 2007/1853 sayılı yürütmenin durdurulması kararı uyarınca alınan 26.11.2007 tarih ve 2007/M.K.-134 sayılı ve 02.07.2007 tarih ve 2201 sayılı Kurul Kararlarının iptal edilerek; davacı Süpervizör İnş. Tem. İlaç. Bilgi İşlem İnsan Kay. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.06.2007 tarih ve 18122 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan başvurusunun esasın incelenmesi kapsamında incelenmesi gerekmektedir.


Açıklanan nedenlerle,

1) Kamu İhale Kurulunun 26.11.2007 tarih ve 2007/M.K.-134 sayılı kararının iptaline,

2) Kamu İhale Kurulunun 02.07.2007 tarih ve 2007/2201 kararının iptaline,

3) Süpervizör İnş. Tem. İlaç. Bilgi İşlem İnsan Kay. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.06.2007 tarih ve 18122 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan başvurusunun esasının incelenmesine geçilmesine … ” karar verildiği,

 

Kurulun 28.01.2008 tarih ve 2008/M.K.-09 sayılı kararı uyarınca yapılan inceleme sonucunda;

 

İtirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Şikayete konu ihale hakkında Kamu İhale Kurulunun 2007/UH.Z-1751 sayılı Kararıyla piyasa şartlarına göre gerçekçi bedel öngörmeyen isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden bahisle ihale kararı iptal edilerek düzeltici işlem belirlendiği,

 

Anılan Karar uyarınca ihale komisyonunca teklifler yeniden değerlendirilerek ihalenin Doğan Sosyal Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne bırakıldığı,

 

Kurul Kararında, teklif bileşenlerinin maliyetleri için öngörülen bedeller, piyasa şartları içinde gerçekçi olmadığı belirtilen iki istekli ile Kurul kararı uyarınca ihale komisyonunca tekliflerin yeniden değerlendirilmesi sonucunda ihale üzerinde bırakılan istekli ile firmalarından daha düşük teklif veren diğer iki isteklinin giyim bedellerinin birbirlerinden çok farklı olmadığı ve şartnamede öngörülen kişi başı 2 adet önlüğün firmalarından daha düşük teklif veren üç istekli tarafından öngörülen bedellerle temininin mümkün olmadığı,

 

İdarenin, ihaleyi Doğan Sosyal Hizm. Ltd. Şti.’ne bırakmakla Kurul Kararına aykırı işlem yaparak hatalı işlem yaptığı,

 

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde; işçilerin yemek ihtiyacının hastane yemekhanesinden bedelsiz olarak karşılanacağı ve isteklilerce teklifin hazırlanmasında yemek bedeli öngörülmeyeceği, işçi kıyafeti olarak yüklenici tarafından bir işçiye 2 adet (1 yazlık, 1 kışlık) iş önlüğünün firma tarafından ayni olarak verileceği, yol bedeli ödenmeyeceği, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranının %1,5 alınacağı, resmi ve dini bayram ve tatil günleri için 4 kişi x10 gün olmak üzere  toplam gün sayısının 40 gün olduğu, işçilere ödenecek ücret hesabında aylık brüt asgari ücret tutarı 562,50 YTL’nin esas alınacağı,

 

Aynı şartnamenin 2.c maddesinde işin fiziki miktarının 112 kişi ile 8 ay süre ile hizmet alımı olduğu,  49.2 inci maddesinde işin 01.05.2007- 31.12.2007 tarihleri arasında toplam 245 gün olduğu,

 

belirtilmiştir.

 

İdari şartnamede yapılan düzenlemelere göre;  nakdi olarak ödenecek (giyim ve giyime ilişkin %3 sözleşme gideri hariç ) işçilik ve genel tatil ücreti ile bu ücretlere ilişkin % 3 sözleşme gideri dahil teklif edilmesi gereken asgari bedelin 631.671,65 YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

Şikayetçi tarafından aynı ihaleye yönelik ilk itirazen şikayet başvurusu hakkında alınan Kamu İhale Kurulunun 28.05.2007 gün ve UH.Z-1751 sayılı kararında, ihale dışı bırakılması gerektiği belirtilen isteklilerin teklifleri ihale komisyonunun  kararı ile değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin Doğan Sosyal Hizm. Kur. Dağ.Tic. Ltd. Şti.’üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan Doğan Sosyal Hizm. Kur. Dağ.Tic. Ltd. Şti.’nin, 631.775,47 bedelli teklifi ihale dokümanında yapılan düzenlemelerde göre nakdi ödemeler esas alınarak teklif edilmesi gereken asgari tutar olan 631.671,65 YTL’den 103,82 YTL fazla olup ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedeline dahil olan giyimi (%3 sözleşme ve genel giderler dahil olmak üzere) 103,82 YTL’ye temin edebilmesi gerekmektedir.

 

Şikayete konu ihalede ihale üzerinde bırakılan Doğan Sosyal Hizm. Kur. Dağ.Tic. Ltd. Şti.’den daha yüksek teklif veren isteklilerden Temsa İnş. Tem. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin 631.781,24 YTL olduğu ve giyim için (%3 sözleşme ve genel giderler dahil olmak üzere) azami 109,60 YTL; Teknik Işık Tem. Tic. Ltd. Şti.’nin  teklif bedelinin 631.994,62 YTL olduğu ve giyim için ( %3 sözleşme ve genel giderler dahil olmak üzere) azami 322,98 YTL bedel öngörülebileceği anlaşılmıştır.

 

Şikayetçiden daha düşük teklif veren isteklilerin giyim için öngörebilecekleri azami tutarlar yukarıda belirtilmiş olup şikayetçinin 635.132,45 YTL bedelli teklifinden nakdi ödemelere göre hesaplanan teklif edilmesi gereken asgari bedel olan 631.671,65 YTL düşüldüğünde geriye 3.460,81 YTL kalmaktadır.

 

İncelenen İhalede en düşük teklifi veren Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş. üzerinde bırakılması üzerine Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurularının incelenmesi sonucunda Kamu İhale Kurulunca alınan 2007/UH.Z-1750 ve 2007/UH.Z-1751 sayılı kararlarla; İhale komisyonunca 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca aşırı düşük teklif olarak belirlenerek maliyet bileşenlerine ilişkin açıklama istenilen ve bu isteklilerin teklif bileşenlerine ilişkin açıklamaları ekinde sunduğu belgelerde 224 iş önlüğü için toplam 1,12 YTL (0,50 Ykr. /Adet) veya 1,37 YTL (0,6 YKr/adet) bedel öngören isteklilerin açıklamaların yeterli görülmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle bu isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine karar verilmiştir.

 

Anılan Kurul Kararlarının idareye tebliğinden sonra ihale komisyonunca; kurul kararında değerlendirme dışı bırakılması gerektiği belirtilen teklifler değerlendirme dışı bırakılarak; ihalenin, daha önce aşırı düşük teklif olarak belirlenmeyen ve  Kurulun 2007/UH.Z-1750 ve 2007/UH.Z-1751 sayılı kararlarında da aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmasına gerek olmadığı belirtilen teklifler arasında en düşük teklif sahibi Doğan Sosyal Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde;“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

                c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.”  hükmü bulunmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde aşırı düşük tekliflerin belirlenmesinde yapılacak değerlendirmenin “diğer tekliflere” veya “idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete” göre  belirlenmesi yetkisi ihale komisyonlarına verilmiştir.

 

İncelenen ihalede ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bileşenlerine ilişkin açıklama istenilmesine gerek görülmemiş ve ihale komisyonunun bu değerlendirmesi Kamu İhale Kurulunun 28.05.2007 gün ve 2007/UH.Z-1751 sayılı Kararıyla da uygun görülmüştür.

 

Sonuç olarak, Kamu ihale Kurulunun 28.05.2007 gün ve 2007/UH.Z-1751 sayılı Kararından sonra gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak  yapılan incelemede; 18.06.2007 tarihinde kesinleşen ihale kararıyla ihale üzerinde bırakılan Doğan Sosyal Hizmetler San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinden daha düşük üç isteklinin bulunduğu, bu isteklilerin tekliflerinin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin nakdi ödemelere göre teklif edilmesi gereken asgari tutardan 103,83 YTL, ikinci en avantajlı teklif sahibinin ise 109,60 YTL fazla bedel öngördüğü ve işçilere verilecek kıyafetin yüksek maliyet oluşturacak niteliği bulunmayan işçi önlüğünden ibaret olduğu ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde oluşan rekabet ortamında isteklilerin minimum maliyet öngörerek teklif verdikleri dikkate alınarak diğer isteklilerin teklifine göre ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olarak belirlenmesini gerektiren bir husus bulunmamaktadır.

 

Bu itibarla, şikayete konu 18.06.2007 tarihli kesinleşen ihale kararı ile ihale üzerinde bırakılan istekli ile şikayetçiden daha düşük teklif veren diğer iki isteklinin tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak belirlenmesi gerektiği iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul