İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1008
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :152
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-1008
Şikayetçi:
 Özkeskin Gıda Tarım Ür. Gübre Hayv. Tıbbi Malz. Temz. Mad. Temz. Hizm. Taah. Tic. Ltd Şti. Terminal Tesisleri Karşısı Çaycuma/ZONGULDAK
 İhaleyi yapan idare:
 Bartın Devlet Hastanesi Baştabipliği Ömertepesi Mevkii 74100 BARTIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.01.2008 / 3510
Başvuruya konu ihale:
 2007/185567 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.02.2008 tarih ve 08.04.32.0041/2008-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bartın Devlet Hastanesi Baştabipliğince 07.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Özkeskin Gıda Tarım Ürünleri Gübre Hayv. Tıbbi Malz. Temz. Mad. Temz. İşl. Hizm. Taah. Tic. Ltd Şti’nin 14.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.01.2008 tarih ve 3510 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.3.4.c maddesinde genel mutfakta yangın, gıda zehirlenmeleri gibi durumlara karşı sigorta yapılacağına dair taahhütname istenilmesine karşın ihale dokümanında sigorta limitlerine ilişkin belirleme yapılmadığı,

 

            2) İsteklinin ekonomik ve mali yeterliğine ilişkin yeterlik kriterlerinin ihale ilanı ile ihale dokümanında yapılan belirlemenin birbirinden farklı olduğu,

 

            3) Teknik şartnamede mutfakta kullanılacak olan LPG, elektrik ve su giderlerinin yüklenici tarafından karşılanacağına yönelik düzenleme yapıldığı, ancak bu giderlere ilişkin maliyet öngörülmesi için gerekli bilgilerin verilmediği,

 

            4) Teknik şartnamede aşçıbaşının dört yıldızlı bir otelde bir yılda en az 120 gün sigorta primini yatırmış olması şartıyla en az iki yıl çalışmış olmasına yönelik düzenleme yapıldığı, bahse konu düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi hükmüne aykırı olduğu,

 

iddialarına verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihale hakkında şikayetçinin iddialarına yönelik değerlendirmeyi havi 25.02.2008 tarihli ve 2008/UH.Z-1005 sayılı Kamu İhale Kurulu kararıyla;

 

“…

 

KARAR:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1)  İdari şartnamenin 7.3.4.c maddesinde;“ İstekli,ihale üzerinde kaldığı takdirde genel mutfakta yangın, besin zehirlenmesi gibi rizikolara karşı sigorta poliçesi vereceğine dair noter onaylı taahhütname verecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı, ancak ihale dokümanında teminat limitlerinin belirlenmemesi nedeniyle maliyet hesabında sigorta maliyeti öngörülemediği,

 

            2) İdari şartnamenin 7.3.4.e maddesinde;“ ISO 9001:2000 kalite yönetim sistem belgesi denetiminin hastanede yapılacağına dair taahhütname” istenildiği; ihale konusu hizmetle ilgili olmayan taahhüdün yerine getirilemeyeceği,

 

            3) İhale dokümanında ara öğün verileceği belirtilmesine rağmen miktarının belirtilmediği, bu eksikliğin teklif hazırlanmasına engel olduğu

 

            4) İdari şartname ile ihale ilanında ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin yeterlik kriterlerinin birbiri ile farklı belirlendiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” hükmü uyarınca idarece uygulanması gerekli görülen sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilmesi zorunludur.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin idarelerce düzenlenmesine ilişkin (31 nolu) dipnotta;“İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

İdarece isteklilere verilen ve ihale dokümanının bir parçası olan Sözleşme Tasarısının 22 nci maddesinde; Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi paralelinde yüklenicinin sorumluluklarına ilişkin “İş ve işyerinin sigortalanmasına ilişkin sorumluluk idareye aittir. ...  Yüklenici genel mutfakta yangın, besin zehirlenmesi gibi rizikolara karşı sigorta poliçesi verecektir.” şeklinde düzenleme yapılıp idari şartnamenin 7.3.4.c maddesinde yapılan düzenleme ile de sigorta yaptırılacağına dair taahhütnamenin teklifle birlikte sunulmasının zorunlu kılındığı  görülmüştür.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemelerden, idarece yüklenici tarafından yaptırılması istenilen sigortanın kapsamı “Yüklenici genel mutfakta yangın, besin zehirlenmesi gibi rizikolar” şeklinde belirlenmişken, yaptırılacak sigortanın teminat limitlerine ilişkin herhangi bir belirleme yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu durumda, poliçelerde öngörülmesi gereken teminat limitlerinin sigorta poliçesi maliyetine etkili olacağı açık olup şikayetçinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.4.e maddesinde;“ ISO 9001:2000 kalite yönetim sistem belgesi denetiminin hastanede yapılacağına dair taahhütname” istenildiği belirlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Yeterlilik bölümünde Yeterliğin Belirlenmesinde Uyulacak İlkeler başlıklı 35 inci maddesinin 2 inci fıkrasında;“İhale konusu hizmetin niteliğine göre, bu Yönetmelikte düzenlenen bilgi ve/veya belgelerden yeterlik değerlendirmesi için isteneceklerin ve bu belgelerde aranacak yeterlik kriterlerinin ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur.” denilmektedir.

 

Ayrıca, anılan Yönetmeliğin Kalite ve Standart ile Kapasiteye İlişkin Belgeler başlıklı 45 inci maddesinde  kalite yönetim sistem belgesi istenebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Kalite yönetim sistemi uygulanması ve belgelendirme; genel anlamda ürün ya da hizmet sağlayan kuruluşun, yönetim organizasyonunun ISO 9001:2000 standardında öngörülen şartlara göre yapılandırılması için bağımsız belgelendirme kuruluşlarının rehberlik, gözetim  ve denetim sürecinden oluşmaktadır.

 

İdare bünyesinde gerçekleştirilecek olan yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetleri için sözleşmenin uygulanması sürecinde kalite yönetim sistem denetiminin uygulanmasına yönelik istem, ISO 9001 belgesi olan isteklilerin belgelendirme kuruluşları ile ek anlaşma ve yeni bir uygulama programı yapmaları zorunlu kılacağı gibi, isteklilerin kendi belgelendirme kuruluşlarının idarenin bulunduğu yerde faaliyet göstermemesi v.b. durumların da ortaya çıkmasının muhtemel olduğu, bunun yanında işin gerçekleştirilmesine ilişkin kuralların teknik şartnamede belirlendiği ve kontrol teşkilatının hizmetin gerçekleştirilmesine ilişkin kontrol yetki ve sorumluluğu bulunduğu dikkate alındığında idarece yapılan bahse konu düzenlemenin gereksiz olmasının yanında ISO 9001:2000 belgesi veren bağımsız denetim kuruluşlarıyla varolan belgelerinin denetim kapsamının genişletilmesi için yeni bir protokol yapılması gibi ihaleye katılımı güçleştirecek işlemlere neden olacağı aşikardır.

 

Bu itibarla, Yönetmelikte belirtilen yeterlik kriterleri kapsamında ISO 9001:2000 belgesi istenebilecekken, belge denetimlerinin sözleşmenin uygulanma sürecinde idare bünyesinde gerçekleştirileceğine ilişkin taahhütname istenilmesi uygun görülmemiştir.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 16 ncı sayfasında;  diyet yemeğine ilişkin düzenlemeler yapıldığı, bu düzenlemelerde diyet yemeği verilmesi öngörülen hastalara diyetisyen talimatına göre 5 çeşide kadar diyet yemeği verileceği, ara kahvaltılarının (ara öğün) diyet yemeğine dahil olduğunun belirtildiği görülmüştür.

 

Ara kahvaltısında süt, peynir, yumurta, komposto, bisküvi, yoğurt, meyve, haşlanmış patates vb. verilebileceği öngörülmüştür.

 

Diyet hastalarına verilecek yemek kapsamında yer alan yemek, çorba, komposto ve meyve çeşitleri ile malzeme gramajlarının teknik şartnamede belirtildiği görülmüştür. Bu çeşitlerden hazırlanacak diyet yemeği ve buna dahil edilen ara öğünde kati çeşit sayısının önceden öngörülmesi işin doğası gereği mümkün olmamakla birlikte isteklilerce teklif fiyatının belirlenmesi sözleşmenin uygulanması döneminde keyfi uygulamalara meydan verilmemesi için gerekli/yeterli bilgilere yer verilmesi zorunluluğu da ortadadır.

 

Şikayete konu ihalede, isteklilerce tekliflerin hazırlanmasında bir ara öğünün ortalama maliyetine ilişkin öngörüde bulunabilmesini teminen, 4 çeşit/öğün esas alınarak haftalık diyet yemeği örnek listesinin teknik şartnamede belirtildiği, ayrıca ara öğünde verilmesi gereken besin çeşitlerinin süt, peynir, yumurta, komposto, bisküvi, yoğurt, meyve, haşlanmış patates vb. şeklinde sayılarak bunlara ilişkin gramaj bilgilerinin verildiği görülmüştür.

 

Teknik şartnamede yapılan bahse konu düzenlemelerden, ara öğünün diyet yemeği verilen hastalara verileceği; başka bir deyişle ara öğünün, diyet yemeğinin tamamlayıcı unsuru olarak kabul edildiği ve ayrı bir bedel öngörmeksizin diyet yemeği teklif bedeline dahil edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, ihale dokümanında yapılan düzenlemeler çerçevesinde, diyet yemeği sayısı belirtildiğinden ara öğün (ara kahvaltı) sayısının ayrıca belirtilmesine gerek bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

Diğer yandan, teknik şartnamede R1 yemeği olarak tarif edilen ve ameliyat sonrası hastalara verilecek olan süt, çay, limonata, muhallebi çorba, komposto suyu gibi gıdalardan bir veya ikisinin verileceği ve bu servis için ayrıca bir bedel ödenmeyeceği belirtilmiştir.

 

Ameliyat sonrası, hastalara verilecek olan ve şartnamede R1 yemeği olarak tanımlanan süt, çay, limonata, muhallebi çorba, komposto suyu gibi gıdaların sözleşme süresince verilecek miktarına ilişkin bir belirleme yapılmadığı ve bu servis için ayrıca bir bedel ödenmesi öngörülmediğinden isteklilerce sözleşme süresince ameliyat sonrası hastalara yapılacak servisin teklif fiyata dahil edilmesinde farklı öngörüde bulunmalarına neden olabileceği anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, normal öğün yemeği veya diyet yemeği kapsamında sayılmayan ve sözleşme süresince yapılacak servis sayısına bağlı olarak maliyet teşkil edecek nitelikteki servislerin idarece hastanenin istatistiki bilgileri esas alınarak teklif bedeline dahil edilmesini temin edecek düzenleme yapılmasının gerekli olduğu ortadadır.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında, isteklinin iş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde, bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerektiği; 07.12.2005 tarih ve 26016 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle eklenen “Yıllara yaygın hizmet alımlarında yeterlik” başlıklı Ek Madde-1’in birinci fıkrasının (b) bendinde, Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki oranların bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i, üç yıldan fazla süreli işlerde 2/5’i alınarak yeterlik kriterleri belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

 

Bir yıldan fazla süreli olan şikayete konu ihalede, anılan Yönetmelik hükmü uyarınca söz konusu oranların; toplam ciro için %12, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise % 8 olarak belirlenmesi gerekmektedir.

 

İncelenen ihaleye ait ihale ilanının 4.2.3 maddesinde; isteklilerin, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yılda isteklinin toplam cirosunun teklif edilecek bedelin %12’sinden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirlerinin ise teklif edilecek bedelin %8 inden az olmaması gerektiği belirtilmesine rağmen, idari şartnamenin 7.2.3 üncü maddesinde söz konusu oranların  sırasıyla %15 ve % 10 olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde, ihale ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerektiği; Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinde ise, Yönetmeliğin 29 ve 30 uncu maddelerinde belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanların geçersiz olduğu; bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Şikayete konu ihalede, ihale ilanı ile idari şartnamede isteklilerin yeterliğine ilişkin söz konusu düzenlemelerin birbirinden farklı belirlendiği anlaşılmış olup anılan Yönetmelik hükümlerine göre bu durum ihalenin iptalini gerektirmektedir.

 

B) İncelenen ihalede incelenen başvuru dışında, ihale dokümanında yapılan düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu iddialarıyla; Zirve Güvenlik ve Temz. Hiz. İnş. Med. Orman Ürün. Teks. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.ne ait 25.01.2008 tarih ve 2782 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet başvurusu ile Özkeskin Gıda Tarım Ürünleri Gübre Hayv. Tıbbi Malz. Temz. Mad. Temz. İşl. Hizm. Taah. Tic. Ltd Şti.’ne ait 31.01.2008 tarih ve 3510 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet başvurusu hakkında esasın incelenmesine geçilmiştir. Bahse konu başvurularda yer alan farklı konudaki iddiaların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi kapsamında yönünden incelenmesi sonucunda hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) İhaleye ilişkin teknik şartnamede “… işe giren tüm personelin giriş çıkışları firma tarafından resmi yazı ile hastane idaresine bildirilecek ve idarenin onayından sonra işleme konulacaktır..” şeklinde düzenleme yapıldığı, bahse konu düzenlemede işe giriş çıkışlarında idare onayının alınmasının istenilmesinin 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

İhaleye ilişkin teknik şartnamede “… işe giren tüm personelin giriş çıkışları firma tarafından resmi yazı ile hastane idaresine bildirilecek ve idarenin onayından sonra işleme konulacaktır..” denilerek personelin işe alınmasında istenilen belgelerin belirtildiği görülmüştür.

 

4857 sayılı İş Kanununun Tanımlar başlıklı ikinci maddesinde;“…. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

 

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

 

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

 

yönünde hükümler konulamaz." hükmü bulunmaktadır.

 

Teknik şartnamede yapılan bahse konu düzenlemede, işe alınacak ve işten çıkarılacak işçilerle ilgili idarenin onayının alınması şartı konulmasının hizmet sözleşmenin yürütülmesi sürecinde işçilere karşı işveren konumunda olan Yüklenicinin, işçi-işveren hukuku içerisinde işe alma/işten çıkarma yetkisini kısıtlayıcı nitelikte olduğu ve bu yönüyle 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesine aykırı olduğu anlaşılmış olup bahse konu düzenleme teklif maliyetine etkili olmadığından sözleşmenin yürütülmesi sürecine yönelik bahse konu düzenleme tek başına ihalenin iptal gerekçesi olarak görülmemiştir.

 

2) İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde isteklilerce teklif bedelinin % 20’sinden az olmamak üzere iş deneyim belgesi sunulması istenildiği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğin 42 nci maddesine göre iş deneyim belgeleri için teklif bedelinin %25’inden daha düşük bir oran belirlenemeyeceği, idari şartnamede yapılan düzenlemenin anılan mevzuat hükmüne aykırı olduğu iddia edilmektedir. 

 

İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini tevsik etmek üzere teklif bedelinin % 20’sinden az olmamak üzere  tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin teklifle birlikte sunulması gerektiğine ilişkin düzenleme yapıldığı belirlenmiştir.

 

Kamu İhale Bülteninde 28.11.2007 tarihinde yayımlanan ihale ilanının 4.3.1. maddesinde iş deneyim belgelerinin tutarının teklif bedelinin %30 undan az olmaması gerektiği belirtilmişken, 04.12.2007 tarihinde yayımlanan düzeltme ilanında bu oran idari şartnamede belirlenen oranla aynı olacak şekilde % 20 olarak düzeltilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarını aşan ihalelerde istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenilmesi gerekmektedir.

 

Ancak, anılan Yönetmeliğe 07.12.2005 tarih ve 26016 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle eklenen “Yıllara yaygın hizmet alımlarında yeterlik” başlıklı Ek Madde-1’in birinci fıkrasının (b) bendinde, Yönetmeliğin 42 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki oranların bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i, üç yıldan fazla süreli işlerde 2/5’i alınarak yeterlik kriterleri belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

 

İncelenen ihalede, ihale konusu hizmetin yaklaşık maliyeti anılan Yönetmelik hükmünde öngörülen tutarı aştığı ve sözleşme süresinin bir yıldan fazla süreli olduğu anlaşıldığından iş deneyim belgesi için idarelerce öngörülecek yeterlik kriterinin isteklilerin teklif bedelinin %20’sinden az ve %40’ından fazla olmaması gerekmektedir.

 

Şikayete konu ihalede, idari şartnamenin 7.3.1 maddesi ile ihale ilanının 4.3.1 maddesine ilişkin düzeltme ilanında isteklilerce teklif bedelinin % 20’sinden az olmamak üzere iş deneyim belgesi sunulması gerektiği belirtilmiş olup bahse konu düzenlemede mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

3) İdari şartnamenin 49.2 nci maddesinde işin süresinin 699 takvim günü ve işin başlama/bitiş tarihlerinin 01.02.2008-31.12.2009 olduğu,  oysa belirtilen tarih aralığında 700 takvim günü bulunduğu, bahse konu düzenlemedeki çelişkinin maliyet ve teklif bedelinin belirlenmesinde tereddüde neden olduğu iddia edilmektedir.

 

Yapılan incelemede; idari şartnamenin 49.2 nci maddesinde işin süresinin 699 takvim günü olduğu, işe başlama tarihinin 01.02.2008, işin bitiş tarihinin 31.12.2009 olduğu şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

İşe başlama ve bitiş tarihleri dahil olmak üzere sözleşme süresinin 700 takvim günü olmasına rağmen, idarece bu süre 699 gün olarak belirtilerek maddi hata yapıldığı anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamede işin süresine ilişkin düzenlemede yapılan söz konusu hatanın, tekliflerin hazırlanması ve sözleşmenin uygulanması döneminde belirsizliğe neden olup olmadığının irdelenmesi gerekmektedir.

 

Bu bağlamda, idari şartnamenin 19 uncu maddesinde, tekliflerin her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verileceğine ilişkin düzenleme yapıldığı, idarece ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen Birim Fiyat Teklif Mektubu eki cetvelde iş kalemleri ve miktarının 350.000 adet normal yemek, 80.000 adet diyet yemeği, 125.000 adet normal kahvaltı ve 28.000 adet diyet kahvaltı şeklinde belirlendiği; bu iş kalemlerinde miktarı belirtilen yemek türü için teklif edilen birim fiyatların yemek sayıları ile  çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı üzerinden teklif alınmak üzere ihalenin gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, şikayete konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında olmayan incelenen ihalede, sözleşmenin başlama ve bitiş tarihleri arasındaki sürenin 23 tam ay olması nedeniyle yüklenici tarafından istihdam edilecek işçilere ödenecek ücretin maliyet hesabında dikkate alınmasında da isteklileri tereddüde düşürecek niteliği bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, teklif birim fiyat alınarak gerçekleştirilen ihalede, sözleşme süresi içerisinde toplam yemek miktarında artış/eksiliş olması durumunda; ödemenin bu artış/eksilişler dikkate alınarak yapılacağı aşikar olup idari şartnamenin 49 uncu maddesinde sözleşme süresi içerisindeki toplam gün sayısında yapılan maddi hatanın tekliflerin hazırlanmasında, değerlendirilmesinde ve sözleşmenin yürütülmesinde tereddüde neden olabilecek nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.

           

4) Teknik şartnamenin Genel Kurallar Başlığı altında 16 ncı maddesinde yüklenici tarafından kartlı sistem kurulması ve personele çipli kart vermesi gerektiğine ilişkin düzenleme yapıldığı, bu sistemin kurulması ve hastane sistemine entegre edilmesi yemek firmalarının uzmanlık alanına girmediği, bu düzenleme nedeniyle teklif maliyetinin nasıl etkileneceğinin öngörülemediği iddia edilmektedir.

 

İddiaya ilişkin yapılan inceleme sonucunda; Tekliflerin “Adet-Öğün /YTL” birim fiyatla yemek hizmeti alınan ihalelerde hakediş ödemelerine esas olmak üzere idarelerce verilen yemek sayısının kupon-bilet, aylık kart veya manyetik/elektronik kart kullanılmak suretiyle tespit edilmesine yönelik düzenlemeler yapılmaktadır.

 

Şikayet konu ihaleye ilişkin teknik şartnamede Genel Kurallar Başlığı altında 12 nci maddesinde yemekhane girişine yüklenici tarafından kartlı yemekhane kontrol sistemi kurulacağı ve yemek yiyecek tüm personele çipli yemek kartı verileceği ve personelin kart okutarak yemek alabileceği, aynı şartnamenin 13 üncü maddesinde ise anılan kart okuyucu sistemin genel özelliklerine yönelik düzenleme yapılarak cihazların gerektiğinde hastane otomasyon sistemine entegre edileceğinin istenildiği belirlenmiştir.

 

Şikayetçi tarafından kartlı sistem kurulmasının, yemek hizmeti veren firmaların uzmanlık alanına girmediğinden maliyet öngörülemediği iddia edilmektedir. İstekliler, ihale konusu hizmetin ihale dokümanında belirlenen istenilen usul ve yöntemlerle yürütülmesi için gerekli araç, makine, tesis ve/veya donanımın maliyetini tekliflerin hazırlanması aşamasında fiyat araştırması yapılarak teklif hazırlamak durumundadır. İsteklilerin ihale konusu hizmetin ifasında kullanılacak bütün araç, makine, tesis ve/veya donanımın, temin/kurulumunda uzmanlık sahibi olması beklenemez. Ancak, bunların temin/tesis şartları ve maliyetine ilişkin  piyasa araştırması yaparak, ihaleyi kazandığı takdirde hizmetin yürütülmesinde kullanılacak olan sistemin temin/tesis ve kurulumunu yaptıracak organizasyon kabiliyetine sahip olması gerektiği açıktır.

 

Bu itibarla, isteklilerin tekliflerin hazırlanması sürecinde kart okuyucu sistemin maliyetine ilişkin fiyat araştırması yaparak teklif verebileceği, ihaleyi kazanan isteklinin ise bu alanda faaliyet gösterenler marifetiyle kart okuma sisteminin hizmetin ifasında kullanılmasını temin edebileceğinden tüm isteklilere aynı yükümlülüğü getiren teknik şartname hükmüne yönelik iddia yersiz bulunmuştur.

 

5) Teknik şartnamede ihale konusu hizmette çalıştırılacak işçilerin niteliklerine ilişkin düzenlemede aşçı başının beş yıldızlı bir otelde 1 yılda en az 120 gün süreyle sigorta priminin yatırılmış olması şartıyla en az iki yıl deneyimli olmasının istenildiği, bu düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. …” hükmü bulunmaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.3.2.a maddesinde ihale konusu hizmetin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan personel sayısına ilişkin düzenleme yapıldığı, 7.3.2.b maddesinde 1 adet Gıda Mühendisinin anahtar teknik personel olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İhale konusu hizmetin ifasında ihtiyaç duyulan toplam 24 personel arasında yer alan Aşçı Başı’nın anahtar teknik personel olarak belirlenmediği anlaşılmış olup ihale konusu hizmetin yürütülmesi sürecinde istihdam edilecek personelin özelliklerine ilişkin düzenleme yapılmasında ilke olarak anılan Yönetmelik hükmüne aykırılık bulunmamaktadır. Ancak, ihale konusu hizmette istihdam edilecek personelin niteliğine ilişkin düzenleme ihale konusu hizmetin gerekleri dikkate alınarak yapılması gerektiği de açıktır.

 

Şikayete konu ihale nihayetinde idare bünyesinde gerçekleştirilecek yemek hizmeti ihalesi olup yeterli mesleki deneyime sahip olan ve bu durumunu okul, kurs veya ilgili meslek odalarından alınmış diploma/sertifika gibi belgelerle tevsik eden nitelikli personelin çalıştırılmasına imkan verilmesi gerekmektedir.

 

Oysa, şikayete konu ihalede ihale dokümanında yapılan düzenleme ile, ihale konusu hizmetten daha kapsamlı yemek hizmetinde veya hastane, yemek fabrikası, sosyal tesis vb. mutfaklarda aşçı başı pozisyonunda çalıştığı halde beş yıldızlı otelde çalışmayan nitelikli personelin ihale konusu hizmette istihdamı mümkün olmayacaktır. Bu durum, ihaleye teklif vermek için organizasyon yapısı, iş deneyimi vd. yeterlik kriterlerine sahip olduğu halde organizasyon yapısı içinde beş yıldızlı otelde en az ihale dokümanında belirtilen sürede çalışmış aşçısı bulunmayan firmaları  bu nitelikte personel arayışına sokacağı veya bu nitelikte personele sahip olmayan firmaların ihaleye teklif verememelerine neden olacağından bahse konu  düzenlemenin hizmetin gereklerine uygun olarak yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

6) Teknik şartnamede mutfakta kullanılacak olan LPG, elektrik ve su giderlerinin yüklenici tarafından karşılanacağına yönelik düzenleme yapıldığı, ancak bu giderlere ilişkin maliyet öngörülmesi için gerekli bilgilerin verilmediği iddia edilmektedir.

 

İdari şartnamenin “İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi”  başlıklı 13 üncü maddesinde;“İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin  görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

 

İdare, isteklilerden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin işin yapılacağı binaya ve/veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir.

 

Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.”  hükümleri yer almaktadır.

 

İncelenen ihalenin konusunun yemek pişirilmesi ve dağıtımı hizmeti olduğu, ihale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında yapılan ve asgari ücrete bağlı işçilik hesabındaki gibi kati ve önceden belirlenen nitelikte olmadığı açıktır. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurlar dikkate alınarak teklif fiyatın belirlenmesi ve öngörülemeyen giderler için de ayrıca genel giderler kapsamında bir maliyet öngörülmesi, işin doğası gereğidir.

 

İdari şartnamenin 13 üncü maddesinde hizmetin gerçekleştirileceği yerin görülmesine imkan verilmiş olup idare mutfağında kurulu tesisat ve mevcut makine ekipmanın incelenmesi ve hizmetin yerine getirilebilmesi için sarf edilecek su ve enerji miktarına ilişkin öngörüde bulunularak teklif verilmesi mümkündür.

 

İdarece hazırlanan teknik şartnamede;“İstenilen Araç, Gereç ve Miktarları” başlıklı düzenlemenin son fıkrasında;“ Mutfakta ve yemekhanede kullanılacak LPG tüpleri, elektrik, su, firma tarafından karşılanacaktır.Elektrik ve su için süzme saat taktırılacaktır. Elektrik ve su saatlerine ait aylık kesinti Bartın Belediyesi ve Bedaş’ın işyerleri için belirttiği tarife üzerinden tahakkuk ettirilerek yükleniciden alınacaktır.” şeklinde düzenleme yapıldığı, söz konusu düzenlemeden hizmetin gerçekleştirilmesi sürecinde mutfakta sarf edilecek su ve elektriğin ayrı bir sayaçla ölçüleceği anlaşıldığından, şikayete konu düzenlemede sözleşmenin uygulanması sürecinde yüklenici ve idare arasında ihtilafa neden olabilecek bir husus olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen ihale dokümanında yapılan düzenlemelerin katılım ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğu ve bu aşamada ihale dokümanına yönelik düzeltici işlem belirlenmesinin mümkün olmadığından ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihale, anılan karar ile iptal edildiğinden, ihale dokümanına karşı yapılan başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

Karar verilmesine yer olmadığına,


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul