İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1010
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :155
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-1010
Şikayetçi:
 Saytem Sağlık Hizmetleri Oto. Gıda Tem. Nak. San ve Tic. Ltd. Şti., Emniyetevleri Mahallesi Taşkent Sokak No: 5/1 4. Levent / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Şirinevler Mah. Adnan Menderes Cad. 54100 SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.01.2008 / 2455
Başvuruya konu ihale:
 2007/162256 İhale Kayıt Numaralı “Malzemesiz Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.02.2008 tarih ve 08.03.18.0182/2008-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 03.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemesiz Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Saytem Sağlık Hizmetleri Oto. Gıda Tem. Nak. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  22.01.2008 tarih ve 2455 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye verdikleri teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesine rağmen tekliflerinin makul olduğu, iptal kararının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin adının; “01.01.2008 ile 31.12.2009 tarihleri arasında 24 ay süreyle 170 kişilik malzemesiz genel temizlik hizmeti alımı” olduğu düzenlemesi,

 

            “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “26.3.4.Yol bedeli günlük gidiş-dönüş brüt; 3,50 YTL ve ayda 26 gün olarak değerlendirilecektir.

 

a) 26.3.5. Çalışanlara her yıla ait yazlık ve kışlık olmak üzere iki kez birer takım iş elbisesi verilecektir. Bir takım önlük, pantolondan, yağmurluk ve lastik çizmeden ibarettir.


 

26.3.6. İhale süresi içerisinde çalışılacak resmi ve dini bayram günü sayısı toplam 27 gün olup, çalışacak personel sayısı ise her tatil günü için 17 kişidir. Bu itibarla toplam çalışılacak gün sayısı 459 olarak alınacak ve teklif fiyata dahil edilecektir.

 


 

26.3.8. Yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı:% 2 olarak alınmıştır.” düzenlemesi,

 

            “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları” başlıklı 48 inci maddesinde fiyat farkı verileceği düzenlemesi,

 

            yer almaktadır.

 

            Bu düzenlemeler çerçevesinde “giyim hariç” teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı 3.477.050,53 YTL olmaktadır.

 

           04.12.2007 tarihli komisyon kararında “teklif fiyatlarının yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle ihalenin iptal edildiği” belirtilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel ilkeler” başlıklı maddesinde idarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları hükmü,

 

“Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Birinci Bölüm XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi C. Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı bölümünde; “İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

 

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

 

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” açıklaması,

 

yer almaktadır.

 

İdare tarafından yaklaşık maliyet hesaplanırken kişi başı giyim bedeli olarak 149 YTL (toplamda 25.330 YTL) ve yaklaşık olarak %8 oranında kar payı eklenerek yaklaşık maliyete ulaşıldığı anlaşılmıştır.

 

  İhaleye katılan Saytem Sağlık Hizmetleri Oto. Gıda Tem. Nak. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif fiyatı 3.955.195,25 YTL, Özer-Ay Tem. Pey. Hizm. Turz. Bilg. Sağl. Hizm. Yem. Üret. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ise 4.012.000,00 YTL dir. Anılan ihalede 17 adet ihale dokümanı satın alındığı, ihaleye 2 adet teklif verildiği, verilen tekliflerin en düşüğünün yaklaşık maliyetten yaklaşık %5 oranında fazla olduğu dikkate alındığında rekabetin oluşmadığı ve ihale komisyon kararı ile ihalenin iptal edilmesinde mevzuata aykırılık olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul